ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

– Energieovereenkomst: Leveranciersovereenkomsten en overeenkomsten met één of meer Regionale Netbeheerders en/of Meetbedrijven met betrekking tot door deze Regionale Netbeheerders en/of Meetbedrijven te leveren diensten;

– Leverancier: een leverancier van gas en/of elektriciteit;

– Inkoopovereenkomsten: overeenkomsten tussen de Klant en één of meer Leveranciers, waarbij de Klant van Leverancier(s) gas- en/of elektriciteit koopt.

– Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de offertes, aanbiedingen, werkzaamheden of diensten van Power Tip.

– Meetbedrijf: een bedrijf dat gecertificeerd is voor het opnemen van elektriciteits-, gas- en/of warmtemeters en dat de kosten voor het gebruik van elektriciteit, gas en/of warmte aan de Klant in rekening brengt.

– Power Tip; gevestigd en kantoorhoudende te s-Gravenhage, en/of een aan haar gelieerde natuurlijk persoon of rechtspersoon, die een overeenkomst aangaat met of een opdracht aanneemt van de Klant;

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden of diensten van Power Tip en op alle overeenkomsten tussen de Klant en Power Tip. Bij tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden met de schriftelijke voorwaarden van een offerte, aanbieding, werkzaamheid, dienst, volmacht of overeenkomst, gelden de voorwaarden van de offerte, aanbieding, werkzaamheid, dienst, volmacht of overeenkomst boven die van deze algemene voorwaarden.

2.2. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden (waaronder ook eventuele algemene voorwaarden) van de Klant maken geen deel uit van de overeenkomst tussen de Klant en Power Tip, tenzij Power Tip dergelijke voorwaarden geheel of gedeeltelijk schriftelijk heeft aanvaard. Bij tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden met die van de Klant gelden deze algemene voorwaarden boven de algemene voorwaarden van de Klant.

2.3. Deze algemene voorwaarden kunnen door Power Tip worden gewijzigd. De Klant wordt geacht met de gewijzigde algemene voorwaarden te hebben ingestemd, indien hij tegen de toepasselijkheid daarvan niet binnen 14 dagen na toezending door Power Tip schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

2.4. Indien enige bepaling uit een tussen de Klant en Power Tip gesloten overeenkomst rechtskracht mist, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing, tenzij de instandhouding van de resulterende overeenkomst kennelijk onredelijk is.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 3 dagen na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is. Mondelinge offertes en aanbiedingen zijn niet bindend, tenzij schriftelijk door Power Tip bevestigd.

3.2 Offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de Klant verstrekte gegevens. Gegevens worden geacht correct te zijn.

3.3 Power Tip kan niet aan zijn offerte en/of aanbieding worden gehouden, indien de Klant redelijkerwijs begrijpt dat de offerte en/of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 Aanbiedingen / afspraken door medewerkers van Power Tip zijn altijd onder voorbehoud van acceptatie door het management.

3.5 Power Tip heeft het recht om een volmacht over te dragen aan een derde partij.

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke opdrachtbevestiging van de Klant. De door de Klant aangebrachte wijzigingen in de offertes of aanbiedingen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging van Power Tip.

4.2 De ontvangstdatum bij Power Tip van de door de Klant ondertekende offerte of aanbieding geldt als de aanvangsdatum van de overeenkomst.

4.3 De overeenkomst leidt voor Power Tip tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. Power Tip verplicht zich tegenover de Klant tot het uitvoeren van de opdracht naar beste kunnen, maar kan geen resultaat garanderen.

Artikel 5 – Prijzen

5.1. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de in de offerte of aanbieding genoemde soorten van dienstverlening. Prijzen in offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en andere documenten zijn exclusief omzetbelasting, exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief eventuele administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 6 – Facturering en betaling

6.1. Power Tip brengt een fee in rekening bij de geselecteerde opdrachtgever en dus niet bij de klant.

6.2. De door de opdrachtgever verschuldigde bedragen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Power Tip aangegeven rekening te worden voldaan, tenzij partijen gezamenlijk schriftelijk anders overeenkomen.

6.3 Mocht de Klant buiten de bedenktijd van 14 kalenderdagen willen annuleren en Power Tip stemt in om de overeenkomst te ontbinden kan de leverancier en/of provider een boete in rekening brengen bij de klant.

Artikel 7 – Volmacht

7.1. In geval van Inkoopadvisering of Verkoopadvisering verleent de Klant in het kader van de overeenkomst aan iedere medewerker van Power Tip toestemming om de Klant te vertegenwoordigen terzake en haar rechten en belangen te behartigen. Deze volmacht omvat mede de volgende (rechts)handelingen:

(a) het opvragen en gebruiken van inlogcodes en/of wachtwoorden voor elektronische systemen die gebruikt worden in het kader van Energieovereenkomsten of telecomovereenkomsten;

(b) het voeren van overleg met Leveranciers, Regionaal Netbeheerders en/of Meetbedrijven over aan de Klant in rekening gebrachte bedragen ter zake van transport en levering van gas en/of elektriciteit ter zake van Energieovereenkomsten of het voeren van overleg met Telecomproviders ter zake van Telecomovereenkomsten.

(c) het namens de Klant opvragen van offertes en/of aanbiedingen van (potentiële) Leveranciers, Regionale Netbeheerders en/of Meetbedrijven voor energieovereenkomsten en het namens de klant opvragen van offertes en/of aanbiedingen van (potentiele) Telecomproviders; en

(d) Het opvragen van verbruiken en einddata van de lopende contracten, aansluitingen of relevante leveringsovereenkomsten

7.2. De volmacht geldt voor onbepaalde tijd en kan door de Klant worden herroepen. Een herroeping van deze volmacht dient aangetekend of per fax aan het adres van Power Tip te worden gezonden. De herroeping heeft werking vanaf de vijfde werkdag na de bevestiging van de ontvangst van de herroeping door Power Tip.

Artikel 8 – Werkzaamheden en uitvoering van opdracht

8.1. Power Tip verplicht zich om de Klant binnen 14 dagen op de hoogte te brengen van alle gebeurtenissen die van invloed (kunnen) zijn op de uitvoering van zijn werkzaamheden en haar onverwijld in kennis te stellen van de opzegging, beëindiging, wijziging en/of de totstandkoming van overeenkomsten.

8.2. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door haar aangeleverde gegevens en documenten, ook als deze van een derde partij afkomstig zijn.

8.3. Power Tip bepaalt op welke wijze en door welke personen de werkzaamheden uitgevoerd worden. Power Tip heeft de mogelijkheid onder haar verantwoordelijkheid derden in te schakelen. Indien andere deskundigen benodigd zijn voor het correct uitvoeren van de werkzaamheden, dan zal Power Tip deze in overleg met en voor rekening van de Klant inschakelen.

Artikel 9 – Totstandkoming Energieovereenkomsten

9.1. Overeenkomsten komen tot stand na ondertekening door de Klant van een volledig ingevulde Specificatie, tenzij het redelijkerwijs niet mogelijk is voor de Klant om een volledig ingevulde Specificatie voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst aan Power Tip te doen toekomen.

9.2. Na de totstandkoming van een Energieovereenkomst zal de geselecteerde leverancier de Klant de bevestiging van de overeenkomst doen toekomen. Dit gebruikelijk binnen 4 – 6 weken na het verwerken van het contract. Bij uitblijven van de bevestiging zal Power Tip op verzoek van de Klant een samenvatting van de inhoud van de gesloten (Raam)overeenkomst doen toekomen.

9.3. De uitvoering van de werkzaamheden geschiedt uitsluitend voor rekening en risico van de Klant. Indien er door Power Tip een Energieovereenkomst wordt gewijzigd, opgezegd

en/of beëindigd dan wel een nieuwe Energieovereenkomst voor de Klant wordt gesloten, betreft deze Energieovereenkomst in haar gevolgen uitsluitend de Klant. Er komt in dat geval derhalve uitsluitend een Energieovereenkomst tussen Leverancier en de Klant tot stand, waarbij Power Tip geen partij is. Eventuele kosten door vroegtijdig beëindigen van de leveringsovereenkomst worden 1 op 1 door de leverancier bij de Klant in rekening gebracht

9.4. Indien de Klant aan Power Tip de opdracht heeft gegeven een Energieovereenkomst overeenkomstig een Specificatie af te sluiten, zal Power Tip zich naar beste kunnen inspannen om een Energieovereenkomst af te sluiten die zoveel mogelijk aan de wensen van de Klant voldoet. Power Tip kan echter de inhoud en totstandkoming van de Energieovereenkomst niet garanderen.

9.5.1. Door Power Tip in het kader van de diensten Inkoopadvisering of Verkoopadvisering aan Power Tip medegedeelde gas- en/of elektriciteitsprijzen zijn niet bindend, zodat hier door de Klant geen rechten aan kunnen worden ontleend. De Klant verklaart zich ervan bewust te zijn dat de gas- en elektriciteitsprijzen dagelijks fluctueren en afhankelijk zijn van de marktomstandigheden.

9.5.2. Door Power Tip in het kader van de diensten Inkoopadvisering of Verkoopadvisering aan Power Tip medegedeelde abonnementsprijzen zijn niet bindend, zodat hier door de Klant geen rechten aan kunnen worden ontleend. De Klant verklaart zich ervan bewust te zijn dat de abonnementsprijzen fluctueren en afhankelijk zijn van de marktomstandigheden.

9.6. Bij het aangaan van een samenwerking beoordeeld Power Tip de algemene voorwaarden van de geselecteerde energieleverancier of telecomprovider. De leverancier of telecomprovider zal de algemene voorwaardenvoorwaarden meesturen met haar leveringsovereenkomst/ bevestiging. De algemene voorwaarden staan altijd vermeld op de website van de geselecteerde leverancier of telecomprovider.

Artikel 10 – Duur en beëindiging overeenkomst

10.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één tot vijf jaar, tenzij anders wordt vermeld op de door de Klant ondertekende offerte. Opzegging van de overeenkomst dient per aangetekend post (schriftelijk) te gebeuren met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Zonder opzegging wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend met een maand verlengd. Deze voorwaarden blijven onverminderd van kracht na stilzwijgende verlenging van de overeenkomst.

10.2. Power Tip is bevoegd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en met de overeenkomst samenhangende overeenkomsten of opdrachten te annuleren, indien:

(a) de Klant niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting uit hoofde van de met Power Tip gesloten overeenkomst of een daarmee samenhangende overeenkomst;

(b) na het sluiten van de overeenkomst aan Power Tip ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen;

(c) de Klant onjuiste gegevens heeft verstrekt of er gegevens van de Klant bekend worden, die, waren de gegevens bekend geweest bij het aangaan van de overeenkomst, tot weigering van het aangaan van de overeenkomst door Power Tip zouden hebben geleid;

(d) de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; of

(e) In geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de Klant.

10.4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van de leverancier of telecomprovider op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Power Tip tot opschorting van haar verplichtingen of ontbinding van de overeenkomst overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot enige schadevergoeding of garantie, zulks onverminderd de aan Power Tip verder toekomende rechten.

10.3. Het openlaten van de looptijd op de overeenkomst houdt in dat u Power Tip machtigt om naar beste kunnen en inzicht voor u de looptijd te bepalen op basis van de marktontwikkelingen. Dit met een maximale periode van 60 maanden.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1. Power Tip geeft geen enkele garantie, van welke aard of omvang dan ook, met betrekking tot de resultaten van haar werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst. Meer in het bijzonder kan Power Tip niet garanderen dat:

(a) met betrekking tot de dienst Inkoopadvisering: de door of namens de Klant afgesloten Energieovereenkomsten de meest voordelige gas en/of elektriciteitstarieven op de markt bieden of de door of namens de klant afgesloten Telecomovereenkomsten de meest voordelige abonnementstarieven op de markt bieden; en

(b) met betrekking tot de dienst Verkoopadvisering: de door of namens de Klant afgesloten Energieovereenkomsten de meest gunstige gas en/of elektriciteitstarieven op de markt bieden of de door of namens de klant afgesloten Telecomovereenkomsten de meest gunstige abonnementstarieven op de markt bieden,

11.2. Aan door Power Tip aan de Klant verstrekte berekeningen met betrekking tot de door de Klant te betalen of te ontvangen bedragen terzake van overeenkomsten kunnen geen rechten worden ontleend, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 3.

11.3. Power Tip is tot niet meer verplicht dan zich ervoor in te spannen dat haar medewerker(s) naar beste weten en kunnen met inachtneming van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop in de gegeven situatie mocht worden gerekend, uitvoering geeft/geven aan de werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst.

11.4. Power Tip is jegens de Klant niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen door de Klant, haar werknemers, ondergeschikten en/of door haar ingeschakelde derden.

11.5. Power Tip is nimmer gehouden tot vergoeding van winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, indirecte schade of indirect verlies en schade aan derde of welke andere gevolgschade dan ook.

11.6. De Klant vrijwaart Power Tip terzake van alle vorderingen van derden, die met de overeenkomst en eventueel in het kader van de overeenkomst opgezegde, beëindigde en/of tot stand gekomen overeenkomsten samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen (inclusief de kosten van rechtsbijstand).

11.7. Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde zal in geen geval de aansprakelijkheid van Power Tip verder strekken dan eenmaal het bedrag van de vergoedingen, die de leverancier terzake van de werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst aan Power Tip verschuldigd is.

Artikel 12 – Toepasselijk recht; bevoegde rechter

12.1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2. Ingeval van geschillen omtrent de overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen deze geschillen met uitsluiting van iedere rechter worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage, tenzij Power Tip er de voorkeur aan geeft zich aan het oordeel van een andere bevoegde Nederlandse rechter te onderwerpen

Artikel 13 – Geheimhouding & acquisitie

13.1. Power Tip zal alle mededelingen die door de Volmachtgever gedaan zijn in het kader van de Volmacht vertrouwelijk behandelen, voor zover Power Tip daartoe redelijkerwijs verplicht is:

13.2. Het is de Volmachtgever niet toegestaan om mededelingen gedaan door Power Tip in het kader van de Volmacht’ aan derden door te geven, De Volmachtgever is verplicht de schade die hieruit voortvloeit voor Power Tip te vergoeden.

13.3. Na ondertekende Volmacht is Power Tip gerechtigd om de (firma)naam van Volmachtgever en eventuele geanonimiseerde verbruiksgegevens -op haar referentielijst te plaatsen en om deze lijst te gebruiken bij de acquisitie van nieuwe Volmachtgevers. Indien Partijen gebruik willen maken van elkaars handelsnaam, dient hier voorafgaand schriftelijk akkoord voor te worden gevraagd.

13.4. Power Tip is niet verplicht mededelingen aan Volmachtgever te doen in het kader van de door haar gehanteerde inkoopstrategieën en partijen alsmede haar bedrijfsvoering daaromtrent; tenzij Power Tip daartoe wettelijk verplicht is.

powertip energie , groen energie image

Als u wilt dat ons
deskundig team u
helpt, kunt u ons uw contactgegevens sturen. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.