Contractvoorwaarden Eneco EcoStroom Premium 3 jaar

Contractvoorwaarden Eneco EcoStroom Premium 3 jaar

2017

documenten
Contractvoorwaarden
Eneco EcoStroom Premium 3 jaar
Wat is Eneco EcoStroom ?
Uw tarieven
Eneco EcoStroom® wordt opgewekt uit de duurzame bronnen
10. Voor stroom betaalt u een vast leveringstarief per
wind (uit binnen- en buitenland) en zon. Voor het opwekken
kilowattuur (kWh). Dit tarief wijzigt niet tijdens de vaste
van EcoStroom® gebruiken we geen fossiele brandstoffen zoals
looptijd van uw contract. Uw tarief per kWh stroom hangt
olie, aardgas en steenkool.
af van uw elektriciteitsmeter. U betaalt het enkeltarief als
uw meter n (actief) telwerk heeft. Al het verbruik wordt
Uw contract
tegen dezelfde prijs (het enkeltarief) afgerekend. Wanneer
1. U gaat dit contract aan met Eneco Consumenten B.V.
uw meter twee (actieve) telwerken heeft, betaalt u voor het
(hierna: ‘Eneco’ of ‘wij’).
verbruik in de daluren het daltarief. De daluren zijn van
2. U kunt zich aanmelden voor dit contract als u de stroom
23.00 tot 7.00 uur, in het weekeinde en op de volgende
alleen gebruikt voor huishoudelijke doeleinden. Uw
feestdagen: 1 januari, 2e Paasdag, Koningsdag,
elektriciteitsaansluiting mag niet groter zijn dan 3*80
Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag. In de
ampère.
overige uren betaalt u dan het normaaltarief. In delen van
3. U kunt dit contract binnen 14 dagen na ontvangst van de
Brabant en Limburg beginnen de daluren op werkdagen om
contractbevestiging kosteloos annuleren. U hoeft hiervoor
21.00 uur. Dit is afhankelijk van uw netbeheerder.
geen reden op te geven. Annuleren kan op de volgende
11. U betaalt vaste leveringskosten. Dit zijn de kosten ongeacht
manieren:
de hoogte van uw verbruik. Tijdens de vaste looptijd van
- telefonisch via 010 890 6981, bereikbaar op werkdagen
uw contract wijzigen deze vaste leveringskosten niet.
van 8.00 tot 18.00 uur;
12. De overheid kan de heffingen en btw op stroom wijzigen
- online via eneco.nl/annuleren;
tijdens de looptijd van uw contract. Dit berekenen we aan u
- per post via het ‘Modelformulier voor annulering’ dat u
door.
krijgt bij uw contractbevestiging.
13. Verder mogen wij de tarieven wijzigen:
4. Dit contract heeft een vaste looptijd van 3 jaar. Deze
a. als de netbeheerder de tarieven wijzigt;
looptijd gaat in op de startdatum levering. Voor het
b. vanwege een overheidsmaatregel.
contract geldt een opzegtermijn van 30 dagen.
Als u vanwege deze wijzigingen uw contract voor bepaalde
5. Na de einddatum vaste looptijd van dit contract wordt het
tijd opzegt, dan kunt u een opzegboete krijgen.
contract automatisch verlengd voor onbepaalde tijd.
14. U kunt het actuele tarief zien in Mijn Eneco of opvragen bij
U krijgt dan Eneco EcoStroom® voor het variabele
onze Klantenservice via 0900 - 0201 (€ 0,45 per gesprek +
leveringstarief dat op dat moment geldt. Uw opzegtermijn
uw gebruikelijke belkosten), bereikbaar op werkdagen van
na deze verlenging is negen dagen.
8.00 tot 18.00 uur.
Vergoeding van uw opzegboete
Uw betaling
6. Uw oude leverancier kan u een opzegboete in rekening
15. U betaalt altijd via automatische incasso.
brengen van maximaal € 125 per energieproduct. Wij
vergoeden deze opzegboete tot maximaal € 250 per klant.
Afspraken bij uw contract
Wij vergoeden dit via een eenmalige nota.
16. Op het contract zijn van toepassing:
7. U kunt de opzegboete declareren door het volgende te
a. Algemene Voorwaarden Eneco 2017 voor de levering
sturen:
van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers;
- een ingevuld declaratieformulier (te vinden op
b. Kwaliteitscriteria Eneco 2013;
eneco.nl/declaratieformulier);
c. Het Algemeen Tarievenblad Eneco Consumenten.
- een kopie van de nota waarop de opzegboete van uw
oude leverancier staat.
Op eneco.nl/voorwaarden vindt u deze documenten. U kunt
U kunt dit sturen naar Eneco, Afdeling Boetevergoedingen,
de voorwaarden ook opvragen bij onze Klantenservice via
Postbus 367, 3400 AJ IJsselstein.
0900 - 0201 (€ 0,45 per gesprek + uw gebruikelijke bel-
8. U kunt de opzegboete declareren tot zes maanden na de
kosten), bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur.
ingangsdatum van uw contract met Eneco. Daarna heeft u
geen recht meer op een vergoeding.
9. Zegt u het contract met ons op voor de einddatum vaste
looptijd? Dan moet u de vergoeding van de opzegboete
aan ons terugbetalen.
powertip energie , groen energie image

Als u wilt dat ons
deskundig team u
helpt, kunt u ons uw contactgegevens sturen. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.