Actievoorwaarden DELTA Groene Stroom Zakelijk en/of DELTA (Groen) Gas Zakelijk

Actievoorwaarden DELTA Groene Stroom Zakelijk en/of DELTA (Groen) Gas Zakelijk

2021

documenten
Actievoorwaarden DELTA Groene Stroom
Zakelijk en/of DELTA (Groen) Gas Zakelijk
Compensatie opzegvergoeding
Algemeen
U ontvangt de vergoeding van DELTA als:
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het actieaanbod geldig in de periode
• U heeft gekozen voor een overeenkomst met vaste prijzen voor 3 jaar;
vanaf 1 december 2020 tot het moment waarop DELTA Energie B.V. (verder te noemen
• DELTA deze compensatie nadrukkelijk heeft toegezegd tijdens het verkoopgesprek
‘DELTA’) de actie beëindigt, en op de overeenkomst voor de levering van stroom en/of
bij het aanbod voor het gekozen product.
gas aan klanten met zakelijk kleinverbruik door DELTA Energie B.V., gevestigd en
kantoorhoudend aan de Buitenruststraat 10, 4337 EH te Middelburg.
Vervallen (actie)kortingen, niet uitgekeerde welkomstcadeaus, compensaties van
opzegvergoedingen of welkomstcadeaus (zoals een cashback) die uw oude
De ‘Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of gas aan
energieleverancier terugvordert, worden niet vergoed door DELTA.
kleinverbruikers 2017’ en de ‘Productvoorwaarden DELTA Groene Stroom Zakelijk en/of
DELTA (Groen) Gas Zakelijk 1 mei 2020’ zijn van toepassing op de leverings-
U kunt de compensatie aanvragen door binnen zes weken nadat u van uw vorige
overeenkomst. Deze voorwaarden zijn te vinden op deltaenergie.nl/zakelijk/downloads.
leverancier de factuur met opzegvergoeding ontvangen heeft, doch uiterlijk binnen drie
maanden nadat de levering door DELTA gestart is, een verzoek met daarop uw naam,
In geval van tegenstrijdigheden tussen deze actievoorwaarden en de hierboven
adres en klantnummer in te dienen bij DELTA via onderstaand adres. U dient een kopie
genoemde voorwaarden, prevaleren deze actievoorwaarden. DELTA heeft het recht om
van de factuur mee te sturen. Ons adres is:
deze actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. In dat geval wordt u
persoonlijk geïnformeerd.
DELTA Energie B.V.
T.a.v. Zakelijke klantenservice
Compensatie voor in rekening gebrachte opzegvergoeding
Antwoordnummer 286
Onderdeel van het actieaanbod kan een compensatie voor de in rekening gebrachte
4330 VB Middelburg
opzegvergoeding bij uw oude leverancier zijn. Als u naar DELTA overstapt voordat het
e-mail: zakelijk@deltaenergie.nl
contract bij uw oude energieleverancier afgelopen is, dan brengt uw leverancier u
mogelijk een opzegvergoeding in rekening wegens contractbreuk (ook wel opzegboete
DELTA keert de compensatie uit nadat u de eerste twee maandelijkse termijnbedragen
genoemd). Wij geven u in dat geval op basis van onderstaande voorwaarden een
betaald heeft. DELTA keert het bedrag niet uit indien u de overeenkomst bij DELTA
compensatie.
voortijdig beëindigt, u op het moment van uitkeren een betalingsachterstand heeft of
als DELTA in de 12 maanden voorafgaand aan het verzoek al een vergoeding heeft
Van maximaal € 125 per product:
gegeven. De compensatie wordt overgemaakt naar uw bij ons bekende bankrekening.
U heeft gekozen voor een overeenkomst met vaste prijzen voor 3 jaar;
Indien u uw overeenkomst bij DELTA voortijdig beëindigt heeft DELTA het recht om het
• DELTA heeft deze compensatie nadrukkelijk toegezegd tijdens het verkoopgesprek
uitgekeerde bedrag terug te vorderen.
bij het aanbod voor het gekozen product;
• De in rekening gebrachte opzegvergoeding is volgens de wettelijke regels berekend.
Overige bepalingen
De vergoeding door DELTA is conform de in rekening gebrachte opzegvergoeding en
Dit actieaanbod geldt als u de laatste 6 maanden voor de startdatum van de
bedraagt maximaal
overeenkomst geen klant bij DELTA bent geweest voor stroom en/of gas. Voorts kiest u
• Bij een aflopend contract voor 1 jaar: € 50 voor gas, € 50 voor stroom
ervoor door gebruik te maken van deze actie om alle correspondentie van DELTA per
• Bij een aflopend contract voor 3 jaar: € 125 voor gas, € 125 voor stroom.
e-mail te ontvangen. U kiest door gebruik te maken van deze actie voor betaling via
automatische incasso. Dit aanbod is per ondernemer (op basis van klantnummer)
Van maximaal € 200 per product:
éénmalig van toepassing, ongeacht het aantal aansluitingen of adressen waarop groene
Is uw standaard jaarverbruik* hoger dan 20.000 kWh en/of 5.000 m³ en heeft uw
stroom en/of gas binnen het nieuw afgesloten energiecontract geleverd wordt.
oude energieleverancier de opzegboete volgens één van de onderstaande wettelijke
regels berekend dan is de compensatie maximaal € 200 per product:
• De opzegvergoeding is maximaal 15% van wat u verbruikt zou hebben als u klant
was gebleven.
• De opzegvergoeding is het verschil tussen: de marktprijs van het contract toen u
overstapte en de verwachte opbrengst van het contract als u klant was gebleven.
Plus een vergoeding van administratiekosten van maximaal 50 euro.
• De opzegvergoeding is maximaal 100 euro voor elk jaar dat u eerder opzegt.
Heeft uw oude leverancier de opzegboete op basis van de consumentenregels
berekend dan is de vergoeding door DELTA conform de in rekening gebrachte
opzegvergoeding en bedraagt maximaal:
• Bij een aflopend contract voor 1 jaar: € 50 voor gas, € 50 voor stroom
• Bij een aflopend contract voor 3 jaar: € 125 voor gas, € 125 voor stroom.
Deze actievoorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2021.
* Standaard jaarverbruik: Dit is het verwachte jaarverbruik voor stroom en gas op
een aansluiting in een standaardjaar. Dit verbruik wordt doorgeven door uw regionale
netbeheerder aan DELTA Energie zodra u klant wordt.
powertip energie , groen energie image

Als u wilt dat ons
deskundig team u
helpt, kunt u ons uw contactgegevens sturen. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.