Productvoorwaarden DELTA Groene Stroom Zakelijk en/of DELTA (Groen) Gas Zakelijk

Productvoorwaarden DELTA Groene Stroom Zakelijk en/of DELTA (Groen) Gas Zakelijk

2020

documenten
Productvoorwaarden DELTA Groene Stroom
Zakelijk en/of DELTA (Groen) Gas Zakelijk
Algemeen
Betaling
Op de levering van DELTA Groene Stroom Zakelijk en/of DELTA Gas Zakelijk of DELTA
DELTA heeft als betaalwijzen acceptgiro en automatische incasso. Bij automatische
Groene Stroom Zakelijk en/of DELTA Groen Gas Zakelijk door DELTA Energie B.V. (hierna:
incasso vindt de afschrijving omstreeks de 28ste dag van de maand plaats. Bij betaling via
DELTA) zijn naast deze productvoorwaarden de ’Algemene voorwaarden voor de levering
acceptgiro dient u de nota vóór de vervaldatum te betalen. Indien u via acceptgiro betaalt
van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017’ van toepassing. In geval van
en u ontvangt uw post van DELTA via e-mail, dan ontvangt u een afschrift van de
tegenstrijdigheden gaan deze productvoorwaarden voor. U heeft de voorwaarden
acceptgirokaart.
ontvangen bij het aanbod en bij de bevestiging van uw aanvraag. U kunt ze ook vinden op
deltaenergie.nl/zakelijk/downloads.
Opwekkingsbronnen DELTA Groene Stroom
De door DELTA geleverde stroom is op een duurzame wijze opgewekt (bijvoorbeeld met
Deze productvoorwaarden en de afgesproken prijzen gelden als u een
wind, zon of biomassa). Indien DELTA ten gevolge van overheidsmaatregelen of door
stroomaansluiting met een aansluitwaarde van maximaal 3x80 Ampère en/of een
andere buiten haar invloed gelegen omstandigheden niet voldoende duurzaam opgewekte
gasaansluiting met een doorlaatwaarde van maximaal 40 m³ (n) per uur heeft. Daarnaast
stroom beschikbaar heeft, dan wel in geval van DELTA in alle redelijkheid niet kan worden
neemt u stroom en/of gas af voor zakelijk verbruik.
verlangd dat zij een door haar gekozen wijze van opwekking van duurzame stroom blijft
inzetten (bijvoorbeeld als gevolg van grote prijsstijgingen), is DELTA gerechtigd het
Aanvang en duur van de leveringsovereenkomst
aandeel duurzame stroom voor de lopende leveringsovereenkomst procentueel te
Overeenkomst voor bepaalde tijd
verminderen en aan te vullen met andersoortige (duurzame) stroom. In het stroometiket
De overeenkomst voor de levering van DELTA Groene Stroom Zakelijk en/of DELTA Gas
(deltaenergie.nl/stroometiket) is weergegeven hoe de stroom in het voorgaande
Zakelijk of DELTA Groene Stroom Zakelijk en/of DELTA Groen Gas Zakelijk start nadat wij
kalenderjaar is opgewekt, en wat de verwachting van DELTA is voor de toekomst. U
uw aanmelding bevestigd hebben via de brief of e-mail met de bevestiging van uw
ontvangt het stroometiket bij uw jaarnota.
aanmelding/aanvraag.
Bij een overeenkomst voor bepaalde tijd hoort een vaste leveringsprijs. Deze geldt 1 of 3 jaar
Herkomst DELTA Groen Gas
vanaf de datum dat de levering van stroom en/of gas start. Na afloop van deze periode
Het door DELTA geleverde groene gas is een mix van duurzaam geproduceerd gas
wordt de leveringsovereenkomst omgezet naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd
(biogas) en CO₂ - gecompenseerd gas. Biogas wordt geproduceerd door vergisting van
tegen de dan geldende variabele leveringsprijs voor DELTA Groene Stroom Zakelijk en/of
afvalproducten zoals mest, gft-afval of rioolslib. Om de CO₂-uitstoot van uw
DELTA Gas Zakelijk resp. DELTA Groen Gas Zakelijk.
gasverbruik te compenseren, koopt DELTA CO₂-certificaten aan waarmee wereldwijd
duurzame energieprojecten gesteund worden om CO₂-uitstoot te verminderen.
Overeenkomst voor onbepaalde tijd
Aanvullend hierop levert DELTA een financiële bijdrage aan Zeeuwse natuur- en/of
DELTA Groene Stroom Zakelijk en/of DELTA Gas Zakelijk of DELTA Groene Stroom
milieuorganisaties.
Zakelijk en/of DELTA Groen Gas Zakelijk kan ook worden afgenomen met een
DELTA is gerechtigd de samenstelling (zijnde de verhouding van CO₂-gecompenseerd
overeenkomst voor onbepaalde tijd. De overeenkomst start nadat wij uw aanmelding
gas vs biogas) van DELTA Groen Gas aan te passen tijdens de looptijd van de
bevestigd hebben via de brief of e-mail met de bevestiging van uw aanmelding/aanvraag.
overeenkomst. Bij uw jaarnota informeert DELTA u over de samenstelling van DELTA
Bij deze overeenkomst hoort een variabele leveringsprijs.
Groen Gas en de compensatie van de CO₂-uitstoot in het voorgaande kalenderjaar.
Annuleren
Herkomst DELTA Gas
U kunt de overeenkomst met DELTA tot uiterlijk 14 kalenderdagen na ontvangst van de
Het door DELTA geleverde gas is aardgas. Aardgas is een fossiele brandstof.
brief of e-mail met daarin de bevestiging van uw aanmelding/aanvraag kosteloos en zonder
opgaaf van reden annuleren. Indien de levering tijdens deze 14 dagen bedenktijd op uw
Prijzen
verzoek is gestart en u besluit alsnog uw aanvraag te annuleren, kan DELTA het verbruik
Vaste of variabele leveringsprijzen
over die periode en de vaste kosten in rekening brengen. Annuleren kan telefonisch via 0118
Bij een leveringsovereenkomst met een vaste leveringsprijs voor 1 of 3 jaar veranderen de
- 22 66 00, per e-mail via zakelijk@deltaenergie.nl of schriftelijk. Ons postadres is: DELTA
leveringsprijzen niet gedurende de looptijd, ongeacht marktprijsontwikkelingen welke zich
Energie B.V., Postbus 5048, 4330 KA Middelburg. U kunt ook het annuleringsformulier
voordoen in de periode na de bevestiging van uw aanmelding/aanvraag. De vaste prijs
gebruiken (deltaenergie.nl/zakelijk/downloads).
geldt uitsluitend voor de leveringsprijs per leveringseenheid stroom (kWh) of gas (m³) en
de vaste leveringskosten.
Overstappen
Alle overige prijsvariabelen (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, energiebelasting,
DELTA regelt de overstap van uw oude leverancier naar DELTA binnen 90 dagen. Mocht het
opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE), de netbeheerkosten en btw) kunnen
contract met uw oude energieleverancier niet zijn afgelopen binnen deze periode dan
veranderen. Bij een leveringsovereenkomst met een variabele leveringsprijs kunnen ook
ontvangt u mogelijk een factuur voor een opzegvergoeding van uw oude leverancier. In
de leveringsprijs per leveringseenheid stroom (kWh) en gas (m³), en de vaste
rekening gebrachte opzegvergoedingen, vervallen (actie) kortingen, teruggevorderde
leveringskosten wijzigen. Dit gebeurt in principe ieder half jaar, per 1 januari en 1 juli.
financiële cadeaus of welkomstcadeaus alsmede teruggevorderde uitkeringen voor
opzegvergoedingen door uw oude energieleverancier vergoedt DELTA niet tenzij anders
Vergoeding bij teruglevering
vermeld bij het aanbod.
Wekt u duurzame stroom op? Als u duurzame stroom levert aan het net ontvangt u een
vergoeding die gelijk is aan de totale leveringsprijs per kWh (zijnde de optelsom van
Einde van de overeenkomst
levering, energiebelasting, opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) en btw)
De leveringsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen
conform de gekozen overeenkomst en de wet- en regelgeving over salderen. Levert u
looptijd automatisch voor onbepaalde tijd voortgezet, tenzij u uiterlijk 30 kalenderdagen
meer terug aan het net dan u verbruikt? Dan ontvangt u over het verschil een vergoeding
voor het einde van de looptijd van de leveringsovereenkomst te kennen heeft gegeven op
per kWh exclusief de voorgenoemde belastingen. De hoogte van deze vergoeding is
voortzetting geen prijs te stellen. Opzeggen, ook bij een leveringsovereenkomst voor
vermeld in het aanbod. Bij een overeenkomst met een variabele leveringsprijs is DELTA
onbepaalde tijd, kan via een nieuwe energieleverancier of bij DELTA via telefoonnummer
gerechtigd de hoogte van de vergoeding aan te passen.
0118 - 22 66 00, per e-mail via zakelijk@deltaenergie.nl of schriftelijk. Ons postadres is:
DELTA Energie B.V., Postbus 5048, 4330 KA Middelburg. Na de automatische verlenging is
Gasprofiel
de leveringsovereenkomst maandelijks opzegbaar zonder opzegvergoeding.
Bij een leveringsovereenkomst voor gas bepaalt uw netbeheerder ieder jaar - op basis van
de gasmetercapaciteit en het verbruik - het gasprofiel (G1- of G2-profiel) dat voor u van
Als u een leveringsovereenkomst voor bepaalde tijd voortijdig beëindigt, bent u per
toepassing is. DELTA baseert zich op dit gegeven in het aansluitingenregister om de juiste
energieproduct (te weten stroom en/of gas) een opzegvergoeding aan DELTA verschuldigd
prijs aan u toe te kennen.
volgens onderstaande tabel:
Correctiefactor gas
Jaarverbruik
Resterende looptijd van de overeenkomst
Opzegvergoeding incl. btw
Voor de jaar- of eindnota wordt het verschil tussen de eind- en beginstand op uw gasmeter
Tussen:
Minder dan 1,5 jaar
€ 50,- (vijftig euro)
met een correctiefactor omgerekend naar een verbruik van standaardkwaliteit. Dit herleide
0 - 10.000 kWh
1,5 tot 2 jaar
€ 75- (vijfenzeventig euro)
verbruik houdt rekening met de calorische waarde van gas, en met druk- en hoogte-
0 - 5.000 m3
verschillen en de temperatuur in uw gasmeter waardoor het volume van gas kan variëren.
2 tot 2,5 jaar
€ 100,- (honderd euro)
Meer dan 2,5 jaar
€ 125,- (honderdvijfentwintig euro)
Privacy
Meer dan:
De opzegvergoeding is 15% van de reste-
Wilt u weten hoe DELTA omgaat met uw persoonsgegevens, bekijk dan de privacyverklaring op
10.000 kWh
rende waarde van de overeenkomst *).
deltaenergie.nl/privacyverklaring.
5.000 m3
De berekening is op basis van:
• de gegevens die wij van de netbeheerder
ontvangen over de afname van en even-
Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
tuele teruglevering aan het net
Deze productvoorwaarden zijn gepubliceerd op de website van DELTA Energie B.V.
• de kosten voor levering per kWh en/of m³
(deltaenergie.nl/zakelijk/downloads). DELTA is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in
• de vaste leveringskosten voor stroom
deze productvoorwaarden. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip
en/of gas.
van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is meegedeeld, treden de
*) Als er bij stroom sprake is van
wijzigingen in werking nadat u hiervan op de hoogte bent gebracht of nadat de wijziging
negatieve kosten door een hogere
bekend is gemaakt. Na de wijziging komen de oude productvoorwaarden te vervallen.
teruglevering dan verbruik, dan wordt
de in rekening te brengen opzeg-
vergoeding voor stroom op € 0 gezet.
Geschillen
Geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de productvoorwaarden zelf en haar
uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen in eerste aanleg worden
Er zal geen opzegvergoeding in rekening worden gebracht door DELTA, indien er sprake
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland / West-Brabant, zulks
van voortijdige beëindiging ten gevolge van:
behoudens en voor zover dwingende regels van relatieve competentie aan deze keuze in de
• Annulering tijdens de 14 kalenderdagen bedenktijd
weg zouden staan.
• Overlijden
• Verhuizing naar een pand zonder gas- of elektriciteitsaansluiting.
Deze productvoorwaarden zijn vanaf 1 juli 2021 van kracht.
documenten
100% groene stroom
Maar waar komt die vandaan?
Als je klant bent bij DELTA krijg je altijd 100% groene stroom. We vertellen je graag waar onze
groene stroom vandaan komt.
Jouw groene stroom in 2020
Natuurlijk was de stroom die je van DELTA in 2020 geleverd kreeg 100% groen. In de tabel hieronder zie
je hoe die stroom werd opgewekt. Onderin staat aangegeven hoeveel CO2 en radioactief afval er bij het
opwekken van onze stroom geproduceerd werd: 0%! Logisch natuurlijk, als je uitsluitend groene stroom
levert. Als het om duurzaamheid gaat zit je goed bij DELTA.
DELTA Puur Zeeuws
DELTA Groene Stroom
DELTA Energie
Product
Groen
B.V. (Totaal)
DELTA Puur Zeeuws
DELTA Groene Stroom
Bron
Groen Zakelijk
voor Ondernemers
Hernieuwbare energie
100%
100%
100%
Wind
Zeeland
79,26%
­
3,07%
Nederland
­
1,60%
4,41%
Europa
­
50,38%
50,82%
Water
Zeeland 1
1,02%
­
0,04%
Zon
Zeeland
19,73%
­
0,76%
Biomassa
Nederland 2
­
48,02%
40,90%
Milieugevolgen
CO2 uitstoot
0 g/kWh
0 g/kWh
0 g/kWh
Radioactief afval
0 g/kWh
0 g/kWh
0 g/kWh
1 Deze stroom wordt opgewekt door de getijdencentrale in de Oosterscheldekering. Die centrale wekt stroom op uit de kracht van eb en vloed.
2 Onze stroom die is opgewekt uit biomassa komt uit de biomassacentrale in Moerdijk. Daar wordt stroom opgewekt door de verwerking van kippenmest.
Verwachting voor 2021 en daarna
We verwachten dat de stroom die we in 2021 en daarna leveren op dezelfde manier opgewekt wordt
zoals in de tabel hierboven weergegeven. 100% groen dus. Het product waar we het meest trots op
zijn is DELTA Puur Zeeuws Groen, 100% groene stroom die volledig in Zeeland is opgewekt. Met alles
wat Zeeland zo uniek maakt: de wind, het water én de zon. Hieronder lees je er meer over.
DELTA Energie BV. is onderdeel van de Vattenfall Groep.
Alle door DELTA Energie BV. geleverde stroom komt voor 100% uit groene bronnen. In 2020 komt de geleverde stroom
van de totale Vattenfall Groep in Nederland voor 50% uit fossiele bronnen en voor 50% uit duurzame energiebronnen.
Daarbij is 199 g/kWh CO2 en 0 g/kWh radioactief afval geproduceerd.
documenten
DELTA Puur Zeeuws Groen
100% groene stroom uit Zeeland
Wie aan Zeeland denkt, denkt aan wind, water én zon. Heerlijk lui genieten op het strand. Lekker
sportief een fietstocht maken over dammen en dijken. Of met de wind in de haren varen op de
Oosterschelde of het Veerse Meer.
Bij DELTA genieten we dagelijks van al het moois dat Zeeland te bieden heeft. Maar we wekken er
ook groene stroom mee op! DELTA Puur Zeeuws Groen is 100% groene stroom die volledig in
Zeeland wordt gemaakt. Door Zeeuwse windmolens, Zeeuwse zonnedaken en met de brute kracht
van eb en vloed.
Zonnedaken
Wat DELTA Puur Zeeuws Groen zo
lokaal maakt, zijn de tientallen
zonnedaken die verspreid over heel
Zeeland groene stroom voor ons
produceren. Zonnedaken van
ondernemers maar ook van energie­
coöperaties. In zo’n energiecoöperatie
werken bewoners en ondernemers
samen aan een duurzamere wereld.
DELTA neemt de opgewekte stroom af.
Zo stimuleren we kleinschalige en
lokale productie van groene stroom.
Groen gas
DELTA levert al sinds 2016 uitsluitend 100% groene stroom. Waarom? Omdat je de makkelijkste
stap naar een duurzamere wereld zet met zo groen mogelijke energie. Daar hoort natuurlijk ook
groen gas bij. Groen gas bij DELTA is een mix van biogas en CO2­gecompenseerd gas. We leveren
het standaard bij DELTA Puur Zeeuws Groen. Kijk voor de actuele samenstelling van DELTA Groen
Gas en de actuele manier van CO2­compensatie op deltaenergie.nl/groengas.
Met DELTA Groen Gas lever je bovendien een bijdrage aan het behoud van de prachtige Zeeuwse
natuur. Per 1000 kuub groen gas gaat vijf euro naar verschillende Zeeuwse natuurorganisaties die
zich bezig houden met het beheer en bescherming van de Zeeuwse natuur.
DELTA Puur Zeeuws Groen is dus 100% groene stroom van om de hoek.
Wil je weten waar DELTA Puur Zeeuws Groen precies wordt gemaakt?
Bekijk dan onze interactieve kaart op deltaenergie.nl/puurzeeuws.
powertip energie , groen energie image

Als u wilt dat ons
deskundig team u
helpt, kunt u ons uw contactgegevens sturen. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.