Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden ENGIE Energie Nederland

Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden ENGIE Energie Nederland

2018

documenten
Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden
ENGIE Energie Nederland N.V.
voor zakelijke verbruikers
versie maart 2018
(hierna: “Algemene Voorwaarden”)
engie-zakelijk.nl
ENGIE Energie Nederland N.V., Grote Voort 291, 8041 BL Zwolle
Handelsregister Zwolle 05043978 - BTW-nr. NL008357523B01 -
IBAN NL16 INGB 0692 1151 02 - BIC INGBNL2A
pagina:
2 van 35
Inhoudsopgave
Artikel 1
(Begrippen)
3
Artikel 2
(Toepasselijkheid, Rangorde, Geldigheid Algemene Voorwaarden)
6
Artikel 3
(Aanbiedingen en Totstandkoming)
7
Artikel 4
(Levering en Afname van Elektrische Energie)
9
Artikel 5
(Overschrijding en Onderschrijding van de Specificaties)
11
Artikel 6
(Duur van de Levering en van de Leveringsovereenkomst)
12
Artikel 7
(Prijs)
13
Artikel 8
(Belastingen, Heffingen en Toeslagen)
13
Artikel 9
(Facturering en Betaling)
14
Artikel 10
(Zekerheidstelling)
16
Artikel 11
(Programmaverantwoordelijkheid , Machtiging, Inhuizing en Switch)
17
Artikel 12
((Elektrische) Installatie, Aansluiting, Meetinrichting en Onderbreking en Beperking van de Levering)18
Artikel 13
(Bepaling omvang van Levering, Onderzoek van Meetinrichting, Gevolgen van onjuiste Meting) 20
Artikel 14
(Continuïteit van de Levering)
22
Artikel 15
(Vrijwaring bij en (fiscale) gevolgen van doorlevering)
22
Artikel 16
(Verhuizing)
22
Artikel 17
(Overmacht)
22
Artikel 18
(Aansprakelijkheid)
23
Artikel 19
(Onderbreking van de Levering wegens niet-nakoming)
25
Artikel 20
(Beëindiging, Surséance en Faillissement)
26
Artikel 21
(Overdracht en Overgang van Rechten en Verplichtingen)
27
Artikel 22
(Geheimhouding)
27
Artikel 23
(Privacy en Duurzame Ontwikkeling)
28
Artikel 24
(Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting)
28
AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KLEINVERBRUIKAANSLUITINGEN
Artikel 25
(Aanleveren Meetgegevens voor KV-Aansluitingen)
28
Artikel 26
(Periodieke Indicatieve Verbruiks- en Kostenterugkoppeling voor KV-Aansluitingen)
29
Artikel 27
(Aansluit- en Transportovereenkomst voor KV-Aansluitingen)
30
Artikel 28
(Aansluit- en Transportkosten en andere Kosten inzake KV-Aansluitingen en Facturatie daarvan)31
Artikel 29
(Meetinrichting, Meetverantwoordelijkheid en Meetdiensten voor KV-Aansluitingen)
31
AANVULLENDE VOORWAARDEN ONLINE DIENSTEN EN PRODUCTEN
Artikel 30
(Online Diensten en Producten en andere Mobiele Applicaties)
33
pagina:
3 van 35
Artikel 1
(Begrippen)
Voor zover begrippen in de Elektriciteitswet 1998 en aanverwante regelgeving zijn gedefinieerd, gelden deze
definities ook als zodanig binnen de Leveringsovereenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden indien en voor
zover deze begrippen met een hoofdletter worden geschreven, tenzij van vorenbedoelde definities uitdrukkelijk
wordt afgeweken door middel van onderstaande definities. Bij verwijzingen in deze Algemene Voorwaarden naar
bepalingen in de Leveringsovereenkomst worden ten behoeve van dergelijke verwijzingen enkel de artikelnamen
gebruikt en niet het nummer van een dergelijke bepaling in de Leveringsovereenkomst.
Aansluiting
een aansluiting als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub b van de Elektriciteitswet 1998 en
aanverwante regelingen, daaronder begrepen artikel 47 lid 1 sub f Wet Belastingen op
Milieugrondslag, waarop zich in ieder geval een Primair Allocatiepunt bevindt zoals
toegekend door de relevante Netbeheerder en mogelijk één of meerdere Secundaire
Allocatiepunten zijn toegekend, door de relevante Netbeheerder, wanneer uitdrukkelijk
schriftelijk aangegeven door de (Beoogde) Afnemer en ten aanzien waarvan Leverancier en
Afnemer zijn overeengekomen dat Leverancier al het daar benodigde Elektrische Energie
zal leveren alsmede daarover de Programmaverantwoordelijkheid zal voeren conform de
Leveringsovereenkomst;
Aansluit- en
de overeenkomst tussen (Beoogde) Afnemer met betrekking tot het Primaire Allocatiepunt
Transport-
op de Aansluiting en de relevante Netbeheerder met betrekking tot het transport van
overeenkomst
Elektrische Energie en Elektrisch Vermogen over het relevante Net ten aanzien van de
Aansluiting en voor zover aanwezig, enig Secundair Allocatiepunt ten aanzien van de
Aansluiting, waarin tevens de aansluiting van de Aansluiting op het relevante Net is
geregeld;
Afnemer
iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Leverancier een Leveringsovereenkomst heeft,
daaronder begrepen de afwikkeling daarvan, respectievelijk aangaat of met wie Leverancier
in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een Leveringsovereenkomst,
alsmede iedere natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve waarvan Leverancier de Levering
verricht en/of de Programmaverantwoordelijkheid uitvoert;
Allocatiepunt
het (virtueel) punt waar de door de Afnemer afgenomen hoeveelheid Elektrische Energie
en/of Elektrisch Vermogen wordt gemeten door een comptabele Meetinrichting of het
(virtueel) punt waar de door een Gebruiker afgenomen hoeveelheid elektriciteit en/of
elektrisch vermogen geleverd door een andere elektriciteitsleverancier dan Leverancier
wordt gemeten door een comptabele Meetinrichting;
Bandbreedte
een aan de Afnemer in de Leveringsovereenkomst toegekende marge op diens Verbruik
en/of het maximale Piekpercentage en/of het maximaal Elektrisch Vermogen, geldend voor
de periode van het Verbruik, waarbinnen het de Afnemer is toegestaan om af te wijken van
die Verbruiksgegevens, zonder dat dit financiële consequenties tot gevolg heeft onder de
Leveringsovereenkomst;
Beoogde Afnemer
iedere natuurlijke of rechtspersoon aan wie Leverancier een aanbieding voor een
Leveringsovereenkomst wil voorleggen of voorlegt, dan wel iedere natuurlijke of
rechtspersoon die Leverancier verzoekt hem een aanbieding voor een
Leveringsovereenkomst voor te leggen, waarbij voorafgaand aan het voorleggen van een
aanbieding voor een Leveringsovereenkomst Leverancier deze natuurlijke of rechtspersoon
heeft verzocht om zijn uitdrukkelijke toestemming voor het doen van de aanbieding en
tevens, wanneer de aanbieding voor de Leveringsovereenkomst mede betrekking heeft op
(een) Kleinverbruikaansluiting(en) en de aanleiding voor de vorenbedoelde aanbieding een
Switch betreft, heeft verzocht om de Klantsleutel en dientengevolge Leverancier de
toestemming en indien en voor zover van toepassing, eveneens de Klantsleutel, ook heeft
pagina:
4 van 35
verkregen en heeft vastgelegd op een gegevensdrager, waardoor Leverancier in staat
wordt gesteld om via de relevante Netbeheerder toegang te krijgen tot de relevante
gegevens in het Centraal Aansluitingen Register en/of het Contract Einde Register, ten
einde een aanbieding voor een Leveringsovereenkomst voor te kunnen leggen;
Daluren
Alle uren van het jaar die geen Piekuren zijn, waaronder weekeinden en officiële
feestdagen (Nieuwjaarsdag, Eerste en Tweede Paasdag, Bevrijdingsdag (eens per vijf
jaar), Koningsdag, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Pinksterdag en Eerste en Tweede
Kerstdag);
Elektrische Energie
de totale hoeveelheid geleverde elektriciteit, daaronder begrepen Groene Elektriciteit,
uitgedrukt in MWh dan wel kWh;
Elektrische
het samenstel van elektrisch materieel en leidingen nabij, op, aan en of in een Aansluiting
Installatie
en/of Secundair Allocatiepunt benodigd om die Aansluiting en/of Secundair Allocatiepunt,
alsmede de Meetinrichting ten aanzien van die Aansluiting en/of het Secundair
Allocatiepunt correct te laten functioneren conform de Elektriciteitswet 1998 en
aanverwante regelingen;
Elektrisch
de elektrische capaciteit, uitgedrukt in MW, dan wel kW;
Vermogen
Gebruiker
een natuurlijke persoon of rechtspersoon anders dan Afnemer die krachtens toestemming
en schriftelijke afspraken met Afnemer elektriciteit mag afnemen op een Secundair
Allocatiepunt geleverd door een andere elektriciteitsleverancier dan Leverancier,
respectievelijk een natuurlijke persoon of rechtspersoon anders dan Afnemer, die
elektriciteit geleverd krijgt door een andere elektriciteitsleverancier dan Leverancier ten
aanzien van een Primair Allocatiepunt en waarmee Afnemer schriftelijke afspraken heeft,
zodat Afnemer in staat wordt gesteld Elektrische Energie en/of Elektrisch Vermogen af te
nemen conform de voorwaarden van de Leveringsovereenkomst;
Groene Elektriciteit
“grijze” elektriciteit die is vergroend door middel van Garanties van Oorsprong (“GvO’s”)
zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 sub x juncto artikel 73 van de Elektriciteitswet 1998 en
bijbehorende uitvoeringsregelingen aangaande Garanties van Oorsprong;
Inhuizing
de noodzakelijke handelingen door Leverancier als gevolg van een verhuizing en/of het
(voor het eerst) betrekken van een onroerende zaak, waarbij een (natuurlijk)
(rechts)persoon die onroerende zaak betrekt en de beschikkingsbevoegdheid over een
Aansluiting en/of een Secundair Allocatiepunt verwerft en zodoende de start van de
Levering ten aan zien daarvan, bewerkstelligt;
Installatie
alle apparatuur, kabels, leidingen en bedradingen, alsmede alle daaraan ondersteunend
toebehoor ten dienste van de zakelijke bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen en/of
verblijfsactiviteiten van Afnemer ten behoeve waarvan Afnemer van Leverancier Elektrische
Energie afneemt via een Aansluiting en/of Secundair Allocatiepunt, gelegen binnen
hetzelfde WOZ object uit hoofde van artikel 16 Wet WOZ zoals bepaald door de Gemeente
waar dit WOZ object zich bevindt;
Klantsleutel
sleutelgegevens met betrekking tot een (Beoogde) Afnemer die beschikt over een
Kleinverbruikaansluiting, zijnde de laatste 3 cijfers van de IBAN van de (Beoogde) Afnemer
of de maand en de dag van de geboortedatum van de (Beoogde) Afnemer zoals
geregistreerd bij en door de relevante Netbeheer voor de Aansluiting(en) waar de
(aanbieding voor de) Leveringsovereenkomst betrekking op heeft;
Leverancier
ENGIE Energie Nederland N.V., statutair gevestigd te Zwolle, degene die de Levering
verzorgt;
Levering
de afname op het Leveringspunt, niet zijnde transport, door de Afnemer van het door
Leverancier op het Leveringspunt ter beschikking gestelde Elektrische Energie uit hoofde
pagina:
5 van 35
van de Leveringsovereenkomst en/of het feit dat Leverancier als
Programmaverantwoordelijke en/of leverancier geregistreerd staat ten aanzien van de
Aansluiting(en) en/of enig Secundair Allocatiepunt aangaande Afnemer in het Centraal
Aansluitingen Register;
Leverings-
de overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer inzake de Levering van Elektrische
overeenkomst
Energie en bijbehorende diensten dienovereenkomstig overeengekomen, waar deze
Algemene Voorwaarden en bijbehorende bijlagen deel van uit maken, een en ander met de
van tijd tot tijd daarin aangebrachte wijzigingen, aanvullingen en aanpassingen;
Leveringsperiode
In de Leveringsovereenkomst overeengekomen periode waarin feitelijke Levering door
Leverancier plaatsvindt, alsmede een eventuele verlenging van die periode op basis van de
Leveringsovereenkomst;
Leveringspunt
Enig punt op Tennet Koppelnet;
Meetgegevens
Meterstanden, meteropname(s) en/of bewerkte meterstanden;
Meetinrichting
Het gehele samenstel van apparatuur dat ten minste tot doel heeft de via de Aansluiting
en/of Secundair Allocatiepunt krachtens de Levering uitgewisselde Elektrische Energie
respectievelijk krachtens een andere elektriciteitslevering door een andere
elektriciteitleverancier dan Leverancier uitgewisselde elektriciteit ten bate van de Installatie
van Afnemer respectievelijk Gebruiker gelegen binnen hetzelfde WOZ object, te meten
conform het daartoe bepaalde in de Elektriciteitswet 1998 en aanverwante regelingen
waardoor Meetgegevens ontstaan waarbij ten aanzien van Secundaire Allocatiepunten
geldt dat voorgaande in die mate van toepassing is dat de verkregen Meetgegevens
comptabel zijn en de capaciteit van het vorenbedoelde geheel aan samenstel en apparatuur
zodanig is dat het gevraagde maximale elektrisch vermogen geheel en correct kan worden
gemeten;
Meetovereenkomst
Een overeenkomst tussen Afnemer en een Netbeheerder dan wel een gecertificeerd
Meetbedrijf betreffende het uitvoeren van de Meetverantwoordelijkheid en aanverwante
diensten ten behoeve van de Aansluiting en/of enig Secundair Allocatiepunt en/of het
uitlezen en onderhouden van de Meetinrichting;
Partij(en)
Leverancier en Afnemer, individueel ook wel aan te duiden als “Partij” of gezamenlijk als
“Partijen”;
Piekuren
Werkdagen vanaf 07:00 uur tot aan 23:00 uur;
Primair
het eerste aan een aansluiting door een voor die aansluiting relevante Netbeheerder
Allocatiepunt
toegekende Allocatiepunt waarbij de EAN-code van de aansluiting gelijk is aan de EAN-
code met betrekking tot het Primair Allocatiepunt en waarop de omvang van de krachtens
de Levering afgenomen hoeveelheid Elektrische Energie en/of Elektrisch Vermogen
respectievelijk krachtens de elektriciteitslevering door een andere elektriciteitsleverancier
dan Leverancier afgenomen hoeveelheid elektriciteit en/of elektrisch vermogen wordt
gemeten door een Meetinrichting die niet alleen comptabel is, maar eveneens voldoet aan
alle (technische) eisen daarvoor uit hoofde van de Elektriciteitswet 1998 en aanverwante
regelingen, in het bijzonder de MeetCode Elektriciteit;
Secundair
een door de relevante Netbeheerder voor een aansluiting aan die aansluiting, op basis van
Allocatiepunt
een schriftelijk verzoek daartoe van (Beoogde) Afnemer voor zover (Beoogde) Afnemer
Elektrische Energie geleverd wenst te krijgen en/of Elektrische Energie geleverd krijgt uit
hoofde van de Levering ten aanzien van een Primair Allocatiepunt respectievelijk op basis
van een schriftelijk verzoek daartoe van Gebruiker voor zover die Gebruiker elektriciteit
geleverd wenst te krijgen en/of elektriciteit geleverd krijgt, door een andere
elektriciteitleverancier dan Leverancier, ten aanzien van een Primair Allocatiepunt,
toegekend Allocatiepunt, niet zijnde het Primair Allocatiepunt;
pagina:
6 van 35
Specificaties
verbruiksgegevens - zoals onder meer doch niet uitsluitend (maximum) Elektrisch
Vermogen, (minimum en/of maximum) Verbruik, (maximaal) Verbruik in Piekuren ten
opzichte van het totale Verbruik - waarop de Leverancier zich bij het aangaan van de
Leveringsovereenkomst heeft gebaseerd, althans mocht baseren ten aanzien van de
uitvoering van de Levering en/of Programmaverantwoordelijkheid;
Switch
de wisseling zelf en alle daarbij behorende handelingen die noodzakelijk zijn om de
wisseling van leverancier door te voeren;
Switchverzoek
het krachtens machtiging van Afnemer namens deze doen van een zogeheten
switchmelding door Leverancier aan de relevante Netbeheerder;
TenneT’ Koppelnet
het hoofdtransportnet op land in Nederland, beheerd door TenneT als Netbeheerder in de
zin van artikel 10 lid 2 Elektriciteitswet 1998, van bovengrondse verbindingen met
spanningen van 380 kV en 220 kV, schakel- en verdeelstations en verdere hulpmiddelen
waarover elektriciteit wordt getransporteerd;
Uithuizing
de noodzakelijke handelingen door Leverancier als gevolg van een verhuizing waarbij een
(natuurlijk) (rechts)persoon een onroerende zaak verlaat en de beschikkingsbevoegdheid
over een Aansluiting en/of een secundair Allocatiepunt daardoor verliest en zodoende het
einde van de Levering ten aanzien daarvan bewerkstelligt;
Verbruik
het verwachte totaalverbruik van Elektrische Energie in MWh of KWh op de Aansluitingen
en/of een Secundair Allocatiepunt in de aangegeven periode, waarbij deze aangegeven
periode meestal een kalenderjaar bedraagt;
Verbruiksgegevens
de door Afnemer aan Leverancier verstrekte (historische) gegevens ten aanzien van de
Aansluiting(en) en/of een Secundair Allocatiepunt met betrekking tot het patroon en omvang
van afname van Elektrische Energie gedurende een bepaalde periode;
Verbruiksprofiel
het door Leverancier opgestelde patroon, daaronder begrepen eventuele tussentijdse
wijzigingen, voor de verwachte afname van Elektrische Energie door de Aansluitingen en/of
via het Secundair Allocatiepunt verwachte te meten hoeveelheid Elektrische Energie voor
de duur van de Leveringsperiode of een deel daarvan.
Artikel 2
(Toepasselijkheid, Rangorde, Geldigheid Algemene Voorwaarden)
1.
Deze Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van de Leveringsovereenkomst en zijn van
toepassing op alle initiatieven van Leverancier tot een aanbieding, alle verzoeken van de (Beoogde) Afnemer
voor een aanbieding, alle aanbiedingen van en alle opdrachten aan, alsmede alle Leveringsovereenkomsten
met Leverancier tot Levering van Elektrische Energie en daaraan gerelateerde diensten, al dan niet gepaard
gaande met verkoop en levering van zaken. Door ondertekening van de Leveringsovereenkomst verklaart
Afnemer van de Algemene Voorwaarden te hebben kennisgenomen en hiermee akkoord te zijn gegaan.
2.
Door ondertekening van de Leveringsovereenkomst verklaart Afnemer van de Algemene Voorwaarden te
hebben kennisgenomen en hiermee akkoord te zijn gegaan.
3.
De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van de (Beoogde) Afnemer wordt door Leverancier
uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voorts garandeert (Beoogde) Afnemer dat zijn schriftelijke afspraken met
een eventuele Gebruiker niet strijdig zijn met hetgeen is opgenomen in de Leveringsovereenkomst en deze
Algemene Voorwaarden. In geval van enige strijdigheid tussen hetgeen is opgenomen in de
Leveringsovereenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden enerzijds en vorenbedoelde afspraken tussen
(Beoogde) Afnemer en eventuele Gebruiker, heeft het bepaalde in de Leveringsovereenkomst en/of deze
Algemene Voorwaarden voorrang. Tevens garandeert de (Beoogde) Afnemer dat de Gebruiker geen
handelingen verricht of nalaat ten opzichte van de (Beoogde) Afnemer en/of zijn elektriciteitsleverancier en/of
daarmee afspraken heeft gemaakt waardoor de uitvoering van de Leveringsovereenkomst, door ieder der
Partijen, wordt bemoeilijkt, (gedeeltelijk) verhinderd en/of onmogelijk wordt gemaakt.
pagina:
7 van 35
4.
In geval van verlenging van de Leveringsovereenkomst, om welke reden dan ook, zijn in ieder geval vanaf
het tijdstip van deze verlenging, op die verlengde Leveringsovereenkomst van toepassing, de op dat moment
door Leverancier gehanteerde meeste recente Algemene Voorwaarden.
5.
Deze Algemene Voorwaarden zijn automatisch van toepassing op de verhouding tussen Leverancier en de
(Beoogde) Afnemer en/of enige Gebruiker vanaf het moment dat Leverancier, als ook zolang Leverancier als
leverancier en/of Programmaverantwoordelijke staat vermeld in het Centraal Aansluitingen Register van de
relevante Netbeheerder ten behoeve van de Aansluitingen en/of enig Allocatiepunt ten aanzien van de
(Beoogde) Afnemer en/of enige Gebruiker.
6.
In geval van onderlinge strijdigheid tussen de bepalingen van de Leveringsovereenkomst en de bepalingen
van deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de Leveringsovereenkomst. In geval van
strijdigheid tussen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen van de algemene
voorwaarden welke gelden bij levering van diensten en/of zaken als bedoeld in lid 1 van dit artikel, prevaleren
de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
7.
Afwijkingen of wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden
overeengekomen tussen Partijen en dienen in de Leveringsovereenkomst te worden opgenomen.
8.
Indien volgens het Nederlandse recht zal blijken dat enig beding, deel uitmakend van deze Algemene
Voorwaarden en/of van de Leveringsovereenkomst nietig zal zijn of vernietigd wordt, blijft de
Leveringsovereenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal
het betreffende beding tussen Partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat wel stand houdt
volgens het Nederlands recht en dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
9.
In geval van wijzigingen in wet- en regelgeving relevant voor de Leveringsovereenkomst en/of Algemene
Voorwaarden, die meebrengen dat bepalingen in de Leveringsovereenkomst en/of Algemene Voorwaarden
niet onverkort van kracht kunnen blijven, zal de Leveringsovereenkomst en/of Algemene Voorwaarden voor
zover noodzakelijk worden aangepast, waarbij de inhoud en strekking van de als dan aangepaste
Leveringsovereenkomst en/of Algemene Voorwaarden zo veel mogelijk blijft gewaarborgd. In het geval dat
Leverancier verplicht wordt respectievelijk gerechtigd is tot aanpassing van deze Algemene Voorwaarden
en/of Leveringsovereenkomst ten gevolge van een wetswijziging en/of een beslissing van het bevoegd
gezag, dan wel een bevoegde (gerechtelijke) instantie (hieronder zijn eveneens begrepen aanpassing van
belastingen, heffingen en toeslagen), als ook in geval van een wijziging van prijzen en/of voorwaarden die
gelden in verhoudingen met de relevante Netbeheerders, dan wel ingeval van wijzigingen in de inrichting van
de energiemarkt, in het bijzonder de elektriciteitsmarkt, zal respectievelijk kan Leverancier de
Leveringsovereenkomst en/of Algemene Voorwaarden dienovereenkomstig aanpassen.
Artikel 3
(Aanbiedingen en Totstandkoming)
1.
Wanneer Leverancier van plan is een Beoogd Afnemer een aanbieding te doen voor een
Leveringsovereenkomst, neemt Leverancier voorafgaand daaraan contact op met de Beoogde Afnemer en
vraagt de Beoogde Afnemer om zijn uitdrukkelijke toestemming voor het doen van een aanbieding, alsmede
vraagt Beoogde Afnemer of de aanbieding mede betrekking heeft op een Kleinverbruikaansluiting. Wanneer
de Beoogde Afnemer de toestemming geeft legt Leverancier deze gegevens en toestemming vast op een
permanente gegevensdrager Vervolgens vraagt Leverancier de Beoogde Afnemer, wanneer er aldus een
Kleinverbruikaansluiting in het geding is en voor zover de voorgenomen aanbieding voortkomt uit een door de
Beoogde Afnemer beoogde Switch, om zijn Klantsleutel. De Klantsleutel wordt door Leverancier bij Beoogde
Afnemer opgevraagd met als doel om bij de relevante Netbeheerder voor de Aansluiting of enig ander
Allocatiepunt met betrekking tot de Beoogde Afnemer, relevante gegevens uit het Centraal Aansluitingen
Register en/of het Contract Einde Register bij deze Netbeheerder op te kunnen vragen voor het kunnen
voorleggen van een aanbieding aan de Beoogde Afnemer voor een Leveringsovereenkomst. Vorenbedoelde
doelen worden door Leverancier aan de Beoogde Afnemer medegedeeld bij het opvragen van de
Klantsleutel.
pagina:
8 van 35
Voorbeelden van relevante gegevens die door Leverancier in het Centraal Aansluitingen Register en/of het
Contract Einde Register kunnen worden geraadpleegd en/of door Leverancier ten behoeve van zijn
aanbieding bij de Beoogde Afnemer kunnen worden opgevraagd, betreffen onder meer doch niet uitsluitend
de volgende gegevens:
a.
profielcategorie en/of doorlaatwaarde van de Aansluiting(en) en/of Secundaire
Allocatiepunt(en) en het indien en voor zover van toepassing, bijbehorende capaciteitstarief;
b.
het Standaardjaarverbruik of enig ander elektriciteitsverbruik geregistreerd ten aanzien van
de Aansluiting(en);
c.
de einddatum van het contract van de Beoogde Afnemer met zijn vorige
elektriciteitsleverancier;
d.
de EAN-code met betrekking tot de Aansluiting(en) en
e.
(bedrijfs)naam, adres en andere relevante locatiegegevens, zoals WOZ gegevens;
f.
of een als dan opgegeven Secundair Allocatiepunt betrekking heeft op een woonfunctie of
niet;
g.
voor zover de aanbieding betrekking heeft op een Secundair Allocatiepunt, of de
Meetverantwoordelijke inzake het Secundair Allocatiepunt dezelfde is als die ten aanzien van
de (A)(a)ansluiting (Primair Allocatiepunt);
h.
voor zover de aanbieding betrekking heeft op een Secundair Allocatiepunt staat vast dat het
Secundair Allocatiepunt niet is te kwalificeren als een grootverbruik-aansluiting terwijl het
Primair Allocatiepunt behorend bij dat Secundair Allocatiepunt, kwalificeert als een
kleinverbruik-aansluiting.
2.
Het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is overeenkomstig van toepassing in het geval dat een Beoogde
Afnemer de Leverancier verzoekt om een aanbieding voor een Leveringsovereenkomst.
3.
Wanneer een Kleinverbruikaansluiting onderdeel uitmaakt van de aanbieding wordt de toestemming zoals
bedoeld in lid 1 en/of lid 2 van dit artikel, zoals afgegeven door de Beoogde Afnemer, door Leverancier
maximaal 1 jaar, respectievelijk de verkregen gegevens maximaal 3 maanden, gerekend vanaf het moment
van het geven van die uitdrukkelijke toestemming, bewaard op een permanente gegevensdrager. De
verkregen Klantsleutel wordt na het verkrijgen van de gegevens voor het maken van de aanbieding, direct
vernietigd. Bij het geven van de uitdrukkelijke toestemming voor het voorleggen van een aanbieding voor een
Leveringsovereenkomst, geeft de Beoogde Afnemer ook uitdrukkelijk toestemming aan Leverancier om
vorenbedoelde toestemming en verkregen gegevens vast te kunnen leggen op een permanente
gegevensdrager gedurende de hiervoor aangegeven periode dienaangaande.
4.
Indien en voor zover uit de toestemming en/of Klantsleutel van de Beoogde Afnemer zoals bedoeld in lid 1
en/of lid 2 van dit artikel, mocht blijken dat een aanbieding geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de
Levering ten aanzien van een Secundair Allocatiepunt en dit Secundair Allocatiepunt verbonden is met een
woonfunctie, dan komt de aanbieding voor Levering ten aanzien van dat Secundair Allocatiepunt automatisch
geheel te vervallen en mogelijk eveneens ten aanzien van enige Aansluiting, naar redelijke oordeel van
Leverancier, zonder dat daarvoor intrekking en/of herroeping door Leverancier, dan wel afwijzing door de
Beoogde Afnemer, noodzakelijk is. Leverancier kan in verband met het voorgaande niet gehouden worden tot
het vergoeden van enige schade, dan wel tot enige andere gehoudenheid. Voorts in Leverancier gerechtigd,
met in acht name van lid 1 en/of lid 2 van dit artikel opnieuw een aanbieding te doen aan Beoogde Afnemer
met betrekking tot de Aansluiting(en) (Primair Allocatiepunt) en Secundaire Allocatiepunt(en) voor zover deze
laatste niet verbonden is met een woonfunctie.
5.
Tenzij tussen Partijen anders is overeengekomen, worden aanbiedingen door Leverancier schriftelijk gedaan
en hebben zij een geldigheidsduur van 2 werkdagen na dagtekening, of zoveel korter als gevolg van
herroeping en/of intrekking door Leverancier of verwerping door de (Beoogde) Afnemer, op het tijdstip van
deze herroeping, intrekking respectievelijk verwerping.
pagina:
9 van 35
6.
De Leveringsovereenkomst komt tussen Partijen tot stand door ondertekening daarvan door de (Beoogde)
Afnemer. Leverancier is gerechtigd voornoemde totstandkoming te vernietigen of te herroepen in het geval
van evidente fouten in de Leveringsovereenkomst. Een dergelijke vernietiging of herroeping dient schriftelijk
te geschieden en binnen een redelijke tijd plaats te hebben gevonden.
7.
De (Beoogde) Afnemer staat er voor in dat de voor en/of ten behoeve van hem optredende personen
bevoegd zijn om de uitdrukkelijke toestemming af te geven zoals bedoeld in lid 1 en/of lid 2 van dit artikel en
tevens bij het aangaan van de Leveringsovereenkomst, alsmede gedurende de (verlengende) duur daarvan
bevoegd zijn om Afnemer rechtsgeldig te binden aan de verplichtingen uit en/of in verbinding met de
Leveringsovereenkomst en/of de feitelijke Levering door Leverancier.
Artikel 4
(Levering en Afname van Elektrische Energie)
1.
Levering en afname van Elektrische Energie geschiedt uit hoofde van de Leveringsovereenkomst tussen
Leverancier en (Beoogde) Afnemer, en/of uit hoofde van het feit dat Leverancier als leverancier en/of
Programmaverantwoordelijke met betrekking tot (Beoogde) Afnemer en/of Gebruiker in het Centraal
Aansluitingen Register van de relevante Netbeheerder(s) staat vermeld met betrekking tot de
Aansluitingen, enige aansluiting en/of enig Secundair Allocatiepunt. Op de laatst voornoemde situatie zijn
deze Algemene Voorwaarden uit hoofde van artikel 2 lid 5 (Toepasselijkheid, Rangorde, Geldigheid
Algemene Voorwaarden) eveneens automatisch van toepassing.
2.
Leverancier verbindt zich, met inachtneming van het bepaalde in de Leveringsovereenkomst, Afnemer
gedurende de Leveringsperiode ten aanzien van diens Aansluiting(en) en/of Secundair Allocatiepunt(en) te
voorzien van Elektrische Energie, terwijl Afnemer zich op gelijke voet verbindt die Elektrische Energie in
bedoelde periode op de Aansluiting(en) en/of Secundair Allocatiepunt(en) uitsluitend van Leverancier af te
nemen.
3.
Levering geschiedt in beginsel op grond van het Verbruiksprofiel van Afnemer, alsmede binnen de
Specificaties opgenomen in de Leveringsovereenkomst. Het Verbruiksprofiel is opgesteld door Leverancier
aan de hand van de door Afnemer verstrekte Verbruiksgegevens.
4.
Wanneer in de Leveringsovereenkomst door Partijen is overeengekomen dat de Levering plaatsvindt in een
bepaalde piek/dalverhouding met betrekking tot de Aansluiting(en) en/of Secundair Allocatiepunt(en), maar
het komt vast te staan dat Levering in piek/dalverhouding met betrekking tot de Aansluiting(en) en/of
Secundair Allocatiepunt(en) niet mogelijk is, gezien de aard van de Aansluiting en/of Secundair
Allocatiepunt, is Leverancier gerechtigd deze Aansluiting(en) en/of Secundair Allocatiepunt(en) te voorzien
van Elektrische Energie als ware zij uitgerust met een enkelmeter. Voorts is Leverancier in dat geval
gerechtigd tot het in rekening brengen van een prijs voor Levering die hoort bij een Levering met een
piek/dalverhouding van 65%/35%, ongeacht het feitelijke afnameprofiel van de geleverde Elektrische
Energie en/of het feitelijke profiel van de Levering ten aanzien van die Aansluiting(en) en/of Secundair
Allocatiepunt(en). Partijen kunnen geen rechten ontlenen aan het profiel dat de relevante Netbeheerder
hanteert ten aanzien van de Aansluiting(en) en/of Secundair Allocatiepunt(en), zoals vorenbedoeld.
5.
Afnemer heeft binnen een daartoe door Leverancier gestelde termijn ieder jaar gedurende de
Leveringsovereenkomst, de keuze ten aanzien van de energiebronnen waaruit de geleverde Elektrische
Energie dient te zijn opgebouwd. Indien en voor zover Afnemer binnen deze door Leverancier gestelde
termijn geen keuze heeft gemaakt, levert Leverancier de Elektrische Energie uit de door hem gekozen
energiebronnen.
6.
De rechtstitel van Levering is “opdracht”, waarbij het daaromtrent bepaalde in het Burgerlijk Wetboek niet
van toepassing is, aangezien de Levering geschiedt binnen het wettelijke kader van de Elektriciteitswet
1998 en aanverwante regelingen.
7.
Onderwerp van de Leveringsovereenkomst is de Levering van Elektrische Energie en het voeren van de
Programmaverantwoordelijkheid daarover. Het ter beschikking stellen van Elektrische Energie op een Net
door een Afnemer (“teruglevering”) valt hier uitdrukkelijk buiten. In het geval dat een Afnemer toch
pagina:
10 van 35
teruglevert, krijgt hij hiervoor geen vergoeding uitbetaald door Leverancier, tenzij omtrent teruglevering
tussen Partijen specifieke afspraken zijn gemaakt die schriftelijk zijn vastgelegd in een addendum bij de
Leveringsovereenkomst of een separate overeenkomst.
8.
Onverminderd het bepaalde in Artikel (Bandbreedte bepalingen) van de Leveringsovereenkomst zijn
Partijen te allen tijde gerechtigd om afwijkingen in het Verbruiksprofiel en de Specificaties schriftelijk
overeen te komen, eventueel onder aanpassing van andere voorwaarden van de Leveringsovereenkomst,
al naar gelang de bedrijfsvoering van Afnemer dit vordert. Indien dit kosten met zich meebrengt komen
deze voor rekening van Afnemer.
9.
Indien en voor zover de Specificaties een Bandbreedte bevatten is deze uitsluitend bedoeld om niet
structurele afwijkingen van het Verbruiksprofiel op te vangen. De ruimte gegeven door een dergelijke
Bandbreedte is niet bedoeld om enige vorm van speculatie of misbruik toe te staan, noch optimalisatie van
het portfolio aan afname van Elektrische Energie mogelijk te maken door onder meer doch niet uitsluitend
enige vorm van (gedeeltelijke) bedrijfssluiting, bedrijfsverplaatsing, bedrijfsverkoop, enige andere vorm van
bedrijfsherstructurering of (gedeeltelijke) opschorting en/of onderbreking van bedrijfsvoering. Indien en voor
zover, naar redelijk oordeel van Leverancier, sprake is van voorgaande, is Leverancier gerechtigd Afnemer
een boete in rekening te brengen, berekend aan de hand van het verschil tussen het Verbruik zoals
opgenomen in de Specificaties en de hoeveelheid minder of meer afgenomen hoeveelheid Elektrische
Energie ten opzichte van dat Verbruik vermenigvuldigd met de gewogen gemiddelde jaarprijs voor de
Levering berekend aan de hand van het bepaalde in de Leveringsovereenkomst vermeerderd met € 1,50
per MWh, gerelateerd aan de door Leverancier naar haar redelijk oordeel bepaalde duur dat voernoemde
zich heeft voorgedaan en/of nog zal voortduren gedurende de duur van de Leveringsperiode.
10.
Onverminderd het bepaalde in Artikel (Bandbreedte bepalingen) van de Leveringsovereenkomst is Afnemer
verplicht om gedurende de duur van de Leveringsovereenkomst en/of Levering, tussentijdse structurele
afwijkingen in diens Verbruiksprofiel, daaronder begrepen doch niet uitsluitend geplande of ongeplande
stops voor onderhoud of vakanties en wijzingen in de bedrijfstijden, aan Leverancier zo spoedig mogelijk te
melden.
11.
Met in acht name van het bepaalde in artikel 3 (Aanbiedingen en Totstandkoming) is Leverancier
gerechtigd enige Levering en het voeren van de Programmaverantwoordelijkheid dienaangaande ten
aanzien van een Secundair Allocatiepunt niet te starten, op te schorten, te onderbreken en/of daaraan
nadere voorwaarden te stellen, indien en voor zover enig Secundair Allocatiepunt een woonfunctie mocht
hebben en/of hebben verkregen gedurende de Leveringsperiode. Gebruik van voornoemde bevoegdheid
kan voor Leverancier niet leiden tot enige plicht tot vergoeding van schade en/of kosten. Indien en voor
zover Leverancier in verband met voorgaande enige schade lijdt en/of kosten oploopt, is Afnemer
gehouden deze te vergoeden aan Leverancier.
12.
Indien en voor zover de elektriciteitsleverancier niet zijnde Leverancier, van Gebruiker met betrekking tot
enige aansluiting (Primair Allocatiepunt) de levering van elektriciteit, het voeren van de
Programmaverantwoordelijkheid en/of de Meetverantwoordelijkheid, om welke reden dan ook, (gedeeltelijk)
beëindigt respectievelijk laat beëindigen, opschort, respectievelijk laat opschorten en/of beperkt
respectievelijk laat beperken, als dan aan de voortzetting ervan nadere voorwaarden heeft gesteld
respectievelijk laat stellen, is Leverancier gerechtigd zijn Levering van Elektrische Energie en/of het voeren
van de Programmaverantwoordelijkheid ten aanzien van Afnemer(s) met betrekking tot enige Secundair
Allocatiepunt (gedeeltelijk) te beëindigen, op te schorten, te beperken en/of aan de voortzetting ervan
nadere voorwaarden te stellen. Voorts is Leverancier gerechtigd zijn Levering van Elektrische Energie en/of
het voeren van de Programmaverantwoordelijkheid ten aanzien van Afnemer(s) met betrekking tot enige
Secundair Allocatiepunt (gedeeltelijk) te beëindigen, op te schorten en/of te beperken, als ook aan de
voortzetting ervan nadere voorwaarden te verbinden in het geval de relevante Netbeheerder het transport
en/of de Aansluit- en Transportovereenkomst ten aanzien van de aansluiting (Primair Allocatiepunt)
beëindigt, beperkt, onderbreekt en/of daaraan nadere voorwaarden verbindt en/of in het geval de relevante
Netbeheerder aangaande de aansluiting de afsluitprocedure opstart en/of over gaat tot afsluiting. Tevens is
pagina:
11 van 35
Leverancier gerechtigd zijn Levering van Elektrische Energie en/of het voeren van de
Programmaverantwoordelijkheid ten aanzien van Afnemer(s) met betrekking tot enige Secundair
Allocatiepunt (gedeeltelijk) te beëindigen, op te schorten en/of te beperken, als ook daaraan nadere
voorwaarden te verbinden, in het geval de Meetverantwoordelijke zijn Meetverantwoordelijkheid met
betrekking tot de aansluiting (Primair Allocatiepunt) beëindigt, beperkt, onderbreekt en/of daaraan nadere
voorwaarden verbindt, als ook wanneer zijn Meetverantwoordelijkheid wordt beëindigd.
13.
Afnemer staat er voor in dat op basis van de afspraken tussen hem en de Gebruiker uit hoofde van artikel
2 lid 3 (Toepasselijkheid, Rangorde, Geldigheid Algemene Voorwaarden) de Gebruiker is gehouden
Leverancier onmiddellijk schriftelijk te informeren wanneer de elektriciteitsleverancier, de
Programmaverantwoordelijke en/of de Meetverantwoordelijke als ook de relevante Netbeheerder ten
aanzien van Gebruiker met betrekking tot enige aansluiting (Primair Allocatiepunt) overgaat tot het
scheppen van één of meerdere situaties zoals bedoeld in lid 12 van dit artikel. Gebruik van voornoemde
bevoegdheid kan voor Leverancier niet leiden tot enige plicht tot vergoeding van enige schade en/of kosten.
Indien en voor zover Leverancier in verband met de situaties zoals beschreven in lid 12 van dit artikel enige
schade lijdt en/of kosten oploopt, is Gebruiker gehouden deze te vergoeden aan Leverancier.
Artikel 5
(Overschrijding en Onderschrijding van de Specificaties)
1.
Levering buiten de grenzen van de in de Specificaties opgenomen gegevens geschiedt tegen een door
Leverancier te bepalen prijs. In het geval dat de overschrijding of onderschrijding van de in de Specificaties
opgenomen gegevens eerst door Leverancier kan worden of wordt vastgesteld aan het einde van de in de
Specificaties aangegeven periode(s), zijn de leden 2 en 3 van dit artikel van toepassing. In geval dat de
overschrijding van de in de Specificaties opgenomen gegevens door Leverancier direct ná de overschrijding
kan worden of wordt vastgesteld, is Leverancier gerechtigd de door Afnemer naar aanleiding van deze
overschrijding verschuldigde bedragen, bij Afnemer in rekening te brengen.
2.
In het geval van een overschrijding van de bovengrens van de Bandbreedte Jaarverbruik voor het geheel aan
Aansluitingen en/of Secundaire Allocatiepunten, is Leverancier gerechtigd ten belope van de overschrijding
een boetetarief in rekening te brengen, welke Afnemer verschuldigd is conform de voorwaarden van de
Leveringsovereenkomst. De overschrijding van de bovengrens van de Bandbreedte Jaarverbruik wordt
bepaald door het verschil tussen de hoeveelheid Elektrische Energie behorend bij de bovengrens van de
Bandbreedte Jaarverbruik en de daadwerkelijke hoeveelheid afgenomen Elektrische Energie tot het einde
van het kalenderjaar waarin de overschrijding plaatsvindt/heeft plaatsgevonden. De hoogte van het
boetetarief wordt berekend door Leverancier op basis van APX prijs, voor de Piek- en Daluren afzonderlijk,
van de maand(en) waarin de Levering plaats heeft gevonden, vermeerderd met 1,50
€/MWh..
3.
Tenzij anders overeengekomen in de Leveringsovereenkomst is Afnemer verplicht tot het betalen van een
bedrag in het geval van een onderschrijding van de ondergrens van de Bandbreedte Jaarverbruik voor het
geheel aan Aansluitingen en/of Secundaire Allocatiepunten.
Dat bedrag wordt berekend door het verschil tussen de daadwerkelijke hoeveelheid afgenomen Elektrische
Energie tot het einde van het kalenderjaar en de hoeveelheid Elektrische Energie behorend bij de ondergrens
Bandbreedte Jaarverbruik, te vermenigvuldigen met de gewogen gemiddelde jaarprijs voor de Levering
berekend aan de hand van het bepaalde in de Leveringsovereenkomst.
4.
Leverancier is bij het aangaan van de Leveringsovereenkomst uitgegaan van de Specificaties zoals met
Afnemer overeengekomen. Voor zover en zolang gewijzigde omstandigheden leiden tot een Verbruiksprofiel
dat naar het oordeel van Leverancier niet (meer) overeenstemt met deze Specificaties, is Leverancier
gerechtigd de prijs voor de Levering naar billijkheid op grond van deze gewijzigde omstandigheden, met
terugwerkende kracht, vanaf het moment dat deze gewijzigde omstandigheden zich naar het oordeel van
Leverancier manifesteerden, bij Afnemer in rekening te brengen en deze (op die omstandigheden
aangepaste) prijs te hanteren voor toekomstige Leveringen. Het voorgaande lijdt uitzondering indien de
afwijking van de Specificaties te wijten is aan overmacht, als bepaald in artikel 17 (Overmacht).
pagina:
12 van 35
5.
Indien en voor zover de Specificaties geen Bandbreedte bevatten dan is de ruimte die daardoor is gegeven
om af te mogen wijken van de Specificaties niet bedoeld om enige vorm van speculatie en/of misbruik toe te
staan, noch optimalisatie van het portfolio aan afname van Elektrische Energie mogelijk te maken door onder
meer doch niet uitsluiten enige vorm van (gedeeltelijke) bedrijfssluiting, bedrijfsverplaatsing, bedrijfsverkoop,
enige andere vorm van bedrijfsherstructurering of (gedeeltelijke) opschorting en/of onderbreking van
bedrijfsvoering. Indien en voor zover, naar redelijk oordeel van Leverancier, sprake is van voorgaande, is
Leverancier gerechtigd Afnemer een boete in rekening te brengen, berekend aan de hand van het verschil
tussen het Verbruik zoals opgenomen in de Specificaties en de hoeveelheid minder of meer afgenomen
hoeveelheid Elektrische Energie ten opzichte van dat Verbruik vermenigvuldigd met de gewogen gemiddelde
jaarprijs voor de Levering berekend aan de hand van het bepaalde in de Leveringsovereenkomst
vermeerderd met € 1,50 per MWh, gerelateerd aan de door Leverancier naar haar redelijk oordeel bepaalde
duur dat voernoemde zich heeft voorgedaan en/of nog zal voortduren gedurende de duur van de
Leveringsperiode.
Artikel 6
(Duur van de Levering en van de Leveringsovereenkomst)
1.
De Leveringsovereenkomst geldt voor de bepaalde tijd van 1 kalenderjaar tenzij in de
Leveringsovereenkomst Partijen anders zijn overeengekomen. De Leveringsovereenkomst kan niet
tussentijds worden beëindigd, behoudens het bepaalde over tussentijdse beëindiging in de
Leveringsovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zelf.
2.
Iedere Partij blijft gebonden aan hetgeen in of krachtens de Leveringsovereenkomst en/of de Algemene
Voorwaarden is bepaald, totdat hij aan al zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen correct heeft voldaan.
3.
Ten aanzien van bepaalde rechten en verplichtingen die noodzakelijkerwijs nog voortduren in verband met de
correcte afwikkeling van de Leveringsovereenkomst in verband met enig einde daarvan, eindigt deze zoveel
later als noodzakelijk voor die correcte afwikkeling.
4.
De (Beoogde) Afnemer draagt er zorg voor dat vóórdat de Levering onder de Leveringsovereenkomst
aanvangt de overeenkomst voor de levering van elektriciteit met zijn huidige leverancier correct is beëindigd
en afgewikkeld. Dit komt voor rekening en risico van De (Beoogde) Afnemer.
5.
Nadat overeenkomstig artikel 3 (Aanbiedingen en totstandkoming) de Beoogde Afnemer een aanbieding voor
een Leveringsovereenkomst voorgelegd heeft gekregen door Leverancier en deze Beoogde Afnemer naar
aanleiding daarvan een Leveringsovereenkomst wenst aan te gaan, dan wel de Beoogde Afnemer zelf heeft
verzocht een nader uitgewerkt aanbod voor een Leveringsovereenkomst te wensen ontvangen van
Leverancier, draagt Afnemer er zorg voor dat, tijdig en correct, vóórdat de Levering onder de
Leveringsovereenkomst aanvangt, Leverancier beschikt over alle gegevens die noodzakelijk zijn om de
Levering op het overeengekomen tijdstip te kunnen starten. Indien Leverancier niet tijdig over de
noodzakelijke gegevens beschikt is dit voor rekening, risico en kosten van Afnemer. Onder voornoemde
noodzakelijke gegevens worden onder meer doch niet uitsluitend begrepen:
a. EAN-codes van de Aansluitingen en/of enig Secundair Allocatiepunt, en;
b. volledige leveringsadressen in combinatie met het bepaalde onder sub a zoals die bekend
zijn bij de relevante Netbeheerder(s), en;
c. relevante Verbruiksgegevens per Aansluiting en/of enig Secundair Allocatiepunt;
d. alsmede of de EAN-code van de Aansluiting en/of enig Secundair Allocatiepunt wel of geen
verblijfsfunctie betreft en of enig Secundair Allocatiepunt wel/geen betrekking heeft op een
woonfunctie;
e. gerelateerd aan de (beoogde) begindatum voor de Levering, de meest recente WOZ
beschikking van de gemeente waar de onroerende zaak zich bevindt waarin/waaraan de
Aansluiting zich bevindt;
f.
indien en voor zover er ten aanzien van de Aansluiting waarvoor Levering wordt beoogd, reeds enig
Secundair Allocatiepunt bevindt en zich daarop reeds een Gebruiker bevindt, de afspraken zoals
pagina:
13 van 35
bedoeld in artikel 2 (Toepasselijkheid, Rangorde, Geldigheid Algemene Voorwaarden) tussen
Afnemer en die Gebruiker, indien en voor zover aanwezig.
6.
Indien en voor zover om welke reden dan ook de Switch en/of Inhuizing in verband met het begin van de
Levering niet, niet tijdig en/of niet correct heeft plaatsgevonden, is Leverancier niet gehouden tot vergoeding
van enige kosten en/of schade aan Afnemer in verbinding daarmee.
7.
De Leveringsovereenkomst wordt ingeval van een niet tijdige Switch naar een andere
leverancier/Programmaverantwoordelijke tegen het einde van de overeengekomen duur van de
Leveringsovereenkomst van rechtswege verlengd voor de duur dat Leverancier nog als leverancier en/of
Programmaverantwoordelijke staat geregistreerd in het Centraal Aansluitingen Register bij de relevante
Netbeheerder. Leverancier zal in dat geval voor de duur van de verlengde Levering een prijs in rekening
brengen gerelateerd aan de APX dagprijs plus een toeslag. Tevens is Leverancier gerechtigd alle kosten
en/of boetes die voorvloeien uit het voorgaande in rekening te brengen bij Afnemer. Een opzegging en/of
enig ander bericht in verbinding met het einde van de looptijd van de Leveringsovereenkomst vanuit Afnemer
aan Leverancier en/of een bevestiging daarvan vanuit Leverancier aan Afnemer, laat voorgaande in dit lid
onverlet.
8.
In het geval dat gedurende de Leveringsovereenkomst enige tijd een andere leverancier als leverancier van
Afnemer staat vermeld in het Centraal Aansluitingen Register van de relevante Netbeheerder voor enige
Aansluiting, is Afnemer niettemin de prijs voor de Levering verschuldigd aan Leverancier over die periode.
Het komt voor rekening, risico en kosten van Afnemer het (eventueel) betaalde bedrag aan die andere
leverancier, van deze leverancier terug te vorderen. Afnemer vrijwaart Leverancier met betrekking tot
aanspraken van die andere leverancier uit hoofde van het voorgaande. Voorts is Leverancier niet
aansprakelijk voor vergoeding van schade en/of kosten geleden door Afnemer in verband met het
voorgaande.
Artikel 7
(Prijs)
1.
De Afnemer is aan Leverancier de bedragen verschuldigd, zoals bepaald op basis van en/of in verbinding
met de feitelijke Levering, het feitelijk voeren van de Programmaverantwoordelijkheid, de
Leveringsovereenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden.
2.
De prijs voor Levering is inclusief het voeren van de Programmaverantwoordelijkheid door Leverancier ten
behoeve van de Aansluitingen en/of enig Secundair Allocatiepunt, tenzij anders bepaald in de
Leveringsovereenkomst zelf.
3.
Alle bedragen die de Afnemer ingevolge de feitelijke Levering, het feitelijk voeren van de
Programmaverantwoordelijkheid, de Leveringsovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden is
verschuldigd, kunnen door Leverancier worden verhoogd met de (toekomstige (milieu)) belastingen,
toeslagen en/of heffingen welke verband houden met de Levering en/of het voeren van de
Programmaverantwoordelijkheid, tenzij de wet of een besluit van het daartoe bevoegd gezag dit verbiedt, een
en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 (Belastingen, Heffingen en Toeslagen) van deze
Algemene Voorwaarden. Ook deze bedragen is Afnemer verschuldigd tenzij anders bepaald in de
Leveringsovereenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden.
4.
In de prijs zijn in ieder geval niet opgenomen de bedragen welke Afnemer is verschuldigd aan de
Netbeheerder krachtens de tussen Netbeheerder en Afnemer bestaande Aansluit en-
Transportovereenkomst, alsmede de bedragen welke Afnemer is verschuldigd aan de Meetverantwoordelijke
krachtens de tussen de Meetverantwoordelijke en de Afnemer bestaande Meetovereenkomst.
Artikel 8
(Belastingen, Heffingen en Toeslagen)
1.
Alle bestaande of nieuwe belastingen, heffingen en/of toeslagen, inclusief doch niet beperkt tot eventuele
belastingen, heffingen en/of toeslagen uit het oogpunt van het milieu en/of in verband met een duurzame
en/of het zeker stelen van een energievoorziening en/of emissie(rechten), daaronder tevens begrepen
pagina:
14 van 35
belastingen, heffingen en toeslagen waarvoor Leverancier zelf als belastingplichtige wordt aangemerkt, zullen
aan de Afnemer worden (door)berekend en vervolgens door Afnemer worden voldaan, tenzij Leverancier bij
wet een dergelijke bevoegdheid wordt ontzegd of uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de
Leveringsovereenkomst.
2.
Indien en voor zover Afnemer in aanmerking komt of kan komen voor een vrijstelling en/of voordeliger fiscaal
regime van de onder lid 1 genoemde belastingen, heffingen en/of toeslagen uit hoofde van de Levering en/of
het voeren van de Programmaverantwoordelijkheid en/of het afnemen ervan van Leverancier, zal Afnemer
tijdig en kosteloos op verzoek van Leverancier daaraan meewerken.
3
Voor zover Leverancier ten behoeve van Afnemer op eigen titel een verzoek zoals bedoeld in lid 2 van dit
artikel aan het bevoegde gezag zou moeten richten, verleent Leverancier daartoe de redelijkerwijs vereiste
medewerking. Leverancier aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid hiervoor. Tevens aanvaardt
Leverancier geen enkele aansprakelijkheid voor niet tijdige indiening of voor de uitkomst van enig verzoek of
procedure om een vrijstelling en/of toepassing van een voordeliger fiscaal regime. Met betrekking tot het
voorgaande geldt de voorwaarde dat Afnemer instaat voor de vergoeding aan Leverancier van enige kosten
en/of interesten hiermee verband houdende. Enig hangend verzoek en/of procedure in het kader van een
dergelijke vrijstelling, ontheft de Afnemer niet van zijn verplichting de door Leverancier gevorderde bedragen
ter zake van belastingen, heffingen en/of toeslagen te betalen.
4.
Afnemer dient er voor zorg te dragen dat wanneer hij in aanmerking wenst te komen voor een voordeliger
fiscaal regime, daaronder begrepen een vrijstelling, hij voldoet aan de daarvoor bij wet en aanverwante
regelgeving, gestelde eisen. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de Afnemer, dat indien Afnemer in
aanmerking komt en/of wenst te komen voor een dergelijk voordeliger fiscaal regime, daaronder begrepen
een vrijstelling, hij, tijdig en correct een dergelijk verzoek doet of doet verzoeken bij het in het licht van het
voorgaande, bevoegd gezag. Indien en voor zover medewerking van Leverancier noodzakelijk is in verband
met het voorgaande, legt Afnemer de daarvoor benodigde bewijzen tijdig en correct over aan Leverancier en
is Afnemer gehouden mogelijke kosten voor Leverancier in verbinding met het voorgaande, aan Leverancier
te vergoeden.
5.
Leverancier is gerechtigd bij haar in rekening gebrachte naheffingen, interesten en/of boetes door het
(fiscale) bevoegd gezag in het kader van dit artikel, aan Afnemer door te belasten en Afnemer is verplicht
deze aan Leverancier te betalen, tenzij dergelijke naheffingen, interesten en/of boetes te wijten zijn aan de
schuld van Leverancier en Afnemer dit ook als zodanig aantoont.
6.
Indien en voor zover de afname van Elektrische Energie op een Aansluiting en/of een Secundair
Allocatiepunt twee of meer doeleinden betreft waardoor verschillende fiscale regimes op basis van de Wet
Belastingen op Milieugrondslag van toepassing kunnen zijn, is Afnemer verplicht om de (energie)belasting
zoals door Leverancier in rekening gebracht, onverkort en volledig te voldoen. Afnemer dient zelf er zorg voor
te dragen dat hij al dan niet te veel betaalde (energie)belasting op basis van het voorgaande, terug kan
krijgen van de Belastingdienst.
7.
Indien en voor zover op enig moment mocht blijken dat bij de Afnemer niet de juiste hoeveelheid aan
belastingen, heffingen en/of toeslagen in rekening is gebracht in verband met de uitvoering van deze
Leveringsovereenkomst, Levering en/of het voeren van de Programmaverantwoordelijkheid, is Leverancier
gerechtigd eventuele correcties daarop en/of eventueel opgelegde naheffingen en boetes in verband met het
voorgaande aan Afnemer in rekening te brengen en dient Afnemer deze bedragen te voldoen aan
Leverancier conform de voorwaarden van de Leveringsovereenkomst.
Artikel 9
(Facturering en Betaling)
1.
Partijen brengen alle bedragen die de andere Partij ingevolge de Leveringsovereenkomst en deze Algemene
Voorwaarden, alsmede ingevolge de feitelijke uitvoering van de Levering en/of
Programmaverantwoordelijkheid verschuldigd is, in rekening door middel van een factuur, waarbij
pagina:
15 van 35
Leverancier in het kader van de Levering de door Afnemer verschuldigde bedragen kan baseren op en
specificeren aan de hand van de Specificaties.
2.
Eventuele bezwaren van Afnemer tegen factuur, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen tien
(10) dagen na de factuurdatum schriftelijk ter kennis van Leverancier worden gebracht. Indien dit niet
mogelijk is op grond van enige niet aan Afnemer toe te rekenen oorzaak, zal Afnemer zijn bezwaren in ieder
geval zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk aan Leverancier mededelen. De verplichting tot
betaling wordt niet opgeheven of opgeschort op grond van bezwaren tegen de factuur en/of specificaties
en/of correcties daarop. Afnemer dient de verschuldigde bedragen, ondanks zijn bezwaren, integraal aan
Leverancier te voldoen conform de voorwaarden van de Leveringsovereenkomst. Afnemer dient er zelf zorg
voor te dragen dat hij, in het geval zijn bezwaren gegrond worden geacht, het te veel betaalde terugvordert
van Leverancier.
3.
Alle aan Afnemer in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan en
mogen niet worden verrekend met enig bedrag dat de Leverancier Afnemer schuldig is.
4.
Afnemer dient de in rekening gebrachte bedragen uiterlijk te hebben voldaan en er zorg voor hebben
gedragen dat deze bedragen bij Leverancier op de rekening staan bijgeschreven op de laatste dag van de
betalingstermijn zoals weergegeven op de factuur en/of in de Leveringsovereenkomst overeengekomen. Bij
strijdigheid tussen de betaaltermijn opgenomen in de Leveringsovereenkomst en de betaaltermijn
weergegeven op de factuur, heeft de betaaltermijn opgenomen in de Leveringsovereenkomst voorrang.
Indien in de Leveringsovereenkomst geen betalingstermijn is overeengekomen, geldt als laatste dag van een
dergelijke termijn de vervaldatum die op de factuur is aangegeven. Tenzij anders overeengekomen is dit
binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur.
5.
Afnemer heeft niet het recht om zijn verplichtingen op te schorten, tenzij een dergelijke bevoegdheid bij
rechterlijke uitspraak, welke in kracht van gewijsde is gegaan, aan Afnemer is of wordt toegekend.
6.
In het geval dat Leverancier aan Afnemer, door Afnemer te veel betaalde bedragen terugbetaalt, dan wel
dient terug te betalen, heeft Afnemer geen recht op vergoeding door Leverancier van de door Afnemer
misgelopen rente.
7.
Afnemer is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de
betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende
rente, berekend op grond van artikel 6:120 lid 2 BW, onverminderd het recht van Leverancier om bij niet
(tijdige) betaling aan de Afnemer alle op de invordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in
rekening te brengen en onverminderd het bepaalde in artikel 19 (Onderbreking van de Levering wegens
niet-nakoming).
8.
Indien en voor zover de Afnemer niet degene is die de in verbinding met de Leveringsovereenkomst, de
uitvoering van de Levering en/of Programmaverantwoordelijkheid, verschuldigde bedragen dient te voldoen,
aanvaardt Afnemer niettemin door ondertekening van de Leveringsovereenkomst en/of de feitelijke afname
van de geleverde Elektrische Energie op de Aansluiting en/of enig Secundair Allocatiepunt hoofdelijke
aansprakelijkheid voor het voldoen van de aldus verschuldigde bedragen. Voorgaande is op gelijke voet van
toepassing op de rechtspersoon en/of natuurlijke persoon die de Levering verbruikt..
9.
Voor zover niet anders overeengekomen, verstrekt Afnemer door ondertekening van de
Leveringsovereenkomst, voor de (al dan niet verlengde) duur daarvan, aan Leverancier een onherroepelijke
volmacht om alle door Afnemer aan Leverancier op grond van de Leveringsovereenkomst verschuldigde
bedragen per automatische incasso van het in de Leveringsovereenkomst aangegeven
giro/bankrekeningnummer af te schrijven.
10.
In beginsel zal de overeengekomen automatische incasso worden voltrokken op de daartoe op de factuur
aangegeven datum. Weigering van de bank met betrekking tot het doorvoeren van de automatische incasso
beperkt noch heft de betalingsverplichting van Afnemer op.
11.
Afnemer is verplicht voldoende batig saldo op de in de Leveringsovereenkomst aangegeven giro/bankrekening
te hebben om de automatische incasso te kunnen doorvoeren. Indien dit niet het geval is, is Leverancier
gerechtigd, naast de uitoefening van enig ander haar toekomend recht, een incassoprocedure te beginnen.
pagina:
16 van 35
12. Met het oog op een correcte en tijdige uitvoering van de automatische incasso verstrekt Afnemer kosteloos
alle daartoe benodigde gegevens, met inbegrip van wijzigingen daarop, aan Leverancier.
13. In beginsel zal Leverancier met betrekking tot KV-Aansluitingen en/of KV-Secundaire Allocatiepunen de
jaarafrekening opmaken aan de hand van de maand die daartoe is opgenomen in het Centrale Aansluitingen
Register van de relevante Netbeheerder. Niettegenstaande het voorgaande komen Partijen door
ondertekening van de Leveringsovereenkomst overeen dat vorenbedoelde afrekening door Leverancier aan de
hand van een andere maand kan plaatsvinden in het geval Leverancier dat voor correcte uitvoering van de
Leveringsovereenkomst noodzakelijk acht.
Artikel 10
(Zekerheidstelling)
1.
De Leverancier kan, indien hij daartoe in redelijkheid termen aanwezig acht, van de Afnemer zekerheid
verlangen, daaronder begrepen een waarborgsom, voor de betaling op grond van de
Leveringsovereenkomst, deze Algemene Voorwaarden en/of de feitelijke uitvoering van de Levering als ook
op grond van de feitelijke uitvoering van de Programmaverantwoordelijkheid en/of de levering van andere
diensten en/of goederen, verschuldigde bedragen.
2.
Indien de Leverancier dit redelijkerwijs verlangt, is de Afnemer verplicht hetgeen hij naar schatting van de
Leverancier over een door haar te bepalen periode heeft verbruikt of zal gaan verbruiken, als waarborgsom
aan de Leverancier te betalen, zonder dat Leverancier daarover enige rente aan Afnemer is verschuldigd.
3.
Een waarborgsom wordt terugbetaald zodra de noodzaak tot zekerheidstelling niet meer aanwezig is. In het
kader van de correcte afwikkeling van de Leveringsovereenkomst, de Levering en/of de
Programmaverantwoordelijkheid, in verband met de beëindiging daarvan, betaalt Leverancier de
waarborgsom terug wanneer zij van oordeel is dat Afnemer de op basis van de Leveringsovereenkomst, de
Levering en/of de uitvoering van de Programmaverantwoordelijkheid, aan Leverancier verschuldigde
bedragen, volledig aan Leverancier heeft voldaan. Voorgaande kan door Leverancier ook geschieden door
middel van verrekening van de waarborgsom met bedragen die door Afnemer eventueel nog betaald moeten
worden. Rente wordt door Leverancier niet vergoed.
4.
Indien Afnemer in surséance van betaling, dan wel in staat van faillissement verkeert, meldt hij dat direct aan
Leverancier. Voorts is Afnemer, bewindvoerder en/of de curator vanaf dat moment in verband met de
continuering van de Levering, verplicht tot wekelijkse vooruitbetaling aan de hand van het wekelijkse
Verbruik. Tevens dient Afnemer, bewindvoerder en/of curator binnen drie (3) werkdagen in overleg te treden
met Leverancier ten einde overeenstemming te bereiken over de te verschaffen zekerheid in verband met de
continuering van de Levering. Niet tegenstaande het voorgaande draagt Afnemer er zorg voor dat de
bewindvoerder en/of de curator binnen de door Leverancier gestelde redelijke termijn zich bereid verklaart de
Leveringsovereenkomst gestand te doen, alsmede dat de bewindvoerder en/of de curator voldoende
zekerheid stelt voor de correcte en tijdig nakoming van de Leveringsovereenkomst. Als voldoende
(aanvullende) zekerheid naast de vooruitbetaling, wordt door Leverancier een waarborgsom beschouwd die
overeenkomt met de waarde van het Verbruik gedurende de periode noodzakelijk voor de correcte uitvoering
van de aanmaningsprocedure vermeerderd met de duur van de afsluitprocedure bij de relevante
Netbeheerder. Indien en voor zover het gestelde in dit artikellid om welke reden dan ook, niet geschiedt, kan
Leverancier de afsluitprocedure opstarten en overgaan tot beëindiging van de Leveringsovereenkomst, de
Levering en/of de uitvoering van de Programmaverantwoordelijkheid.
5.
Onverminderd het bepaalde in de Leveringsovereenkomst dient Afnemer te allen tijde gedurende de
Leveringsovereenkomst minimaal de kredietwaardigheidsclassificatie te behouden zoals Leverancier die ten
tijde van het sluiten van de Leveringsovereenkomst heeft ingeschat. Indien en voor zover Afnemer niet aan
het voorgaande voldoet, is Leverancier gerechtigd van Afnemer passende kredietzekerheid te verlangen.
Indien en voor zover Afnemer niet binnen tien (10) werkdagen, na de dagtekening van voornoemd verzoek,
passende kredietzekerheid heeft verschaft, is Afnemer, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim en is
Leverancier gerechtigd de Leveringsovereenkomst, de Levering en/of de uitvoering van de
pagina:
17 van 35
Programmaverantwoordelijkheid per direct, zonder dat daarvoor rechtelijke tussenkomst noodzakelijk is, te
beëindigen.
Artikel 11
(Programmaverantwoordelijkheid , Machtiging, Inhuizing en Switch)
1.
Leverancier aanvaardt door ondertekening van de Leveringsovereenkomst en/of vanwege het feit dat zij
als leverancier voor de Aansluitingen en/of als Programmaverantwoordelijke geregistreerd staat in het
Centraal Aansluitingen Register van de relevante Netbeheerder voor de (verlengde) duur van de
Leveringsperiode Programmaverantwoordelijkheid voor de Aansluiting (Primair Allocatiepunt en/of
eventueel daarnaast enig Secundair Allocatiepunt), indien en voor zover Afnemer beschikt over een
Secundair Allocatiepunt met betrekking tot diezelfde Aansluiting waar het Primaire Allocatiepunt zich
bevindt en Leverancier eveneens Leverancier is met betrekking tot een dergelijk Secundair Allocatiepunt,
terwijl Afnemer zich verbindt al zijn eigen verplichtingen ter zake uit te voeren.
2.
Indien en voor zover Leverancier niet als leverancier geregistreerd staat in het Centraal Aansluitingen
Register bij de relevante Netbeheerder met betrekking tot enig Secundair Allocatiepunt met betrekking tot
een aansluiting, terwijl Leverancier wel als leverancier geregistreerd staat in het Centraal Aansluitingen
Register bij de relevante Netbeheerder met betrekking tot de Aansluiting (het Primair Allocatiepunt) waar
het Secundaire Allocatiepunt betrekking op heeft, dan aanvaardt Leverancier op geen enkele manier de
Programmaverantwoordelijkheid met betrekking tot een dergelijk Secundair Allocatiepunt en staat
Afnemer er voor in dat een daartoe correct gecertificeerde derde de Programmaverantwoordelijkheid
uitvoert met betrekking tot een dergelijk Secundaire Allocatiepunt gedurende de duur van de (verlengde)
Leveringsperiode. Niettegenstaande het voorgaande kunnen Afnemer en Leverancier te allen tijde
voorafgaand en tijdens de duur van de (verlengde) Leveringsperiode schriftelijk overeenkomen dat
Leverancier vanaf een bepaald moment tijdens voornoemde duur eveneens de
Programmaverantwoordelijkheid zal gaan uitvoeren met betrekking tot een dergelijk Secundaire
Allocatiepunt, gedurende de (resterende) duur van de (verlengde) Leveringsperiode
3.
Indien en voor zover Leverancier als leverancier geregistreerd staat in het Centraal Aansluitingen Register
bij de relevante Netbeheerder met betrekking tot enig Secundair Allocatiepunt met betrekking tot een
aansluiting, maar niet in het Centraal Aansluitingen Register bij de relevante Netbeheerder geregistreerd
staat als leverancier met betrekking tot het Primaire Allocatiepunt, aanvaardt Leverancier op geen enkele
manier de Programmaverantwoordelijkheid met betrekking tot een dergelijk Primair Allocatiepunt en staat
Afnemer er voor in uit hoofde van de afspraken met de Gebruiker zoals bedoeld in artikel 2 lid 3
(Toepasselijkheid, Rangorde, Geldigheid Algemene Voorwaarden) dat een daartoe correct
gecertificeerde derde de Programmaverantwoordelijkheid uitvoert met betrekking tot een dergelijk Primair
Allocatiepunt gedurende de duur van de (verlengde) Leveringsperiode.
4.
Onverminderd het recht van Leverancier tot facturering van een hogere prijs conform het bepaalde in
artikel 4 (Levering en Afname van Elektrische Energie) en artikel 5 (Overschrijding en
Onderschrijding van de Specificaties ) is Afnemer, op eigen kosten, verplicht aan de Leverancier de
nodige medewerking te verlenen bij de toepassing en de uitvoering van het bepaalde in of krachtens de
Leveringsovereenkomst, de Algemene Voorwaarden en de controle op de naleving ervan en wel in het
bijzonder door de Leverancier zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van:
a. alle gegevens, voorvallen en wijzigingen in omstandigheden die voor de uitvoering van de
Leveringsovereenkomst en meer specifiek ook de Programmaverantwoordelijkheid van belang
kunnen zijn, waaronder door hem (Afnemer) waargenomen of vermoede schade, gebreken of
onregelmatigheden in de Meetinrichting, verbreking van de verzegeling daaronder begrepen, alsmede
alle wijzigingen in de Verbruikgegevens met betrekking tot een Aansluiting (het Primair Allocatiepunt)
en/of enig Secundair Allocatiepunt wanneer Leverancier daarover Programmaverantwoordelijkheid
voert, met een capaciteit groter dan 2 MW, en
pagina:
18 van 35
b. door hem voorziene substantiële afwijkingen van de in de Leveringsovereenkomst bepaalde, althans
als uitgangspunt gehanteerde, te verwachten afname, het gaan doorleveren van Elektrische Energie
aan derden en/of en het zelf opwekken van Elektrische Energie;
c. alle relevante gegevens en omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het correct kunnen
uitvoeren van de Programmaverantwoordelijkheid door Leverancier, daar onder begrepen het
vermijden van enige onbalans in het kader van de Programmaverantwoordelijkheid inzake de
Aansluiting(en), niet alleen maar in het bijzonder in het geval dat de Afnemer en/of een Gebruiker ten
aanzien van enig ander Allocatiepunt dan de Aansluiting(en) elektriciteit geleverd krijgt door een
andere elektriciteitsleverancier dan Leverancier en/of met betrekking tot een dergelijk Allocatiepunt
een andere Programmaverantwoordelijke de Programmaverantwoordelijkheid voert dan Leverancier.
5.
Indien de Afnemer de in lid 2 van dit artikel benodigde informatie niet, niet tijdig, niet volledig of onjuist aan
Leverancier aanlevert, is Afnemer de hieruit eventueel voortvloeiende financiële gevolgen verschuldigd,
welke door Leverancier op basis van nacalculatie bij Afnemer in rekening zullen worden gebracht.
6.
Met in acht name van het bepaalde in dit artikel en ten behoeve van een correcte uitvoering van de
Leveringsovereenkomst, staat Afnemer er voor in dat wanneer Leverancier niet eveneens de
Programmaverantwoordelijkheid uitvoert over een ander Allocatiepunt dan waarover Leverancier de
Programmaverantwoordelijkheid voert, de Aansluiting, en er aldus een ander de
Programmaverantwoordelijkheid voert over dat andere Allocatiepunt, Leverancier daardoor geen schade
en/of kosten oploopt, alsmede geen enkele hinder ondervindt met betrekking tot de Levering en/of het
voeren van de Programmaverantwoordelijkheid. Afnemer vrijwaart Leverancier dan ook van elke schade
en/of andere gehoudenheid in verbinding met het voorgaande, alsmede draagt er zorg voor dat
voorgaande onderwerp onderdeel uitmaakt van de afspraken zoals bedoeld in artikel 2 lid 3
(Toepasselijkheid, Rangorde, Geldigheid Algemene Voorwaarden).
7.
Door ondertekening van de Leveringsovereenkomst machtigt Afnemer Leverancier bij deze voor zover
nodig, om namens Afnemer alle gegevens op te vragen en handelingen te kunnen verrichten met het oog
op een correcte uitvoering van deze overeenkomst/actievoorwaarden, zonder daarvoor, tenzij anders
overeengekomen, enige risico namens Afnemer te aanvaarden en/of van afnemer over te nemen.
Voorgaande onverminderd de plicht van Afnemer tot correcte medewerking dienaangaande, al dan niet
op verzoek van Leverancier.
8.
Met in acht name van het bepaalde in het vorige lid, zal Leverancier door Afnemer gemachtigd zijn om
namens Afnemer met in acht name van de overige relevante voorwaarden van de
Leveringsovereenkomst een Switchverzoek en/of een verzoek tot Inhuizing te doen aan/bij de relevante
Netbeheerder, alsmede namens deze alle daarmee verband houdende noodzakelijke handelingen te
verrichten.
9.
In beginsel zal de Levering starten met ingang van de Ingangsdatum, tenzij dit niet mogelijk is omdat dat
te wijten is aan de relevante Netbeheerder(s) en/of de Afnemer.
Artikel 12
((Elektrische) Installatie, Aansluiting, Meetinrichting en Onderbreking en Beperking van de
Levering)
1.
De Afnemer draagt er zorg voor dat iedere Aansluiting (Primair Allocatiepunt), ieder Secundair Allocatiepunt,
iedere Meetinrichting, iedere Elektrische Installatie, de benodigde kabels en leidingen en de benodigde
verbindingen, alsmede de Installatie, geschikt is voor de afname van de overeengekomen Elektrische
Energie en Elektrisch Vermogen als ook de afname van elektriciteit en elektrisch vermogen zoals geleverd
door een andere elektriciteitsleverancier dan Leverancier en dat deze voldoen aan eventuele vereisten die in
de Elektriciteitswet 1998, de daarmee verband houdende regelgeving, alsmede door de relevante
Netbeheerder respectievelijk Meetverantwoordelijke hieraan mogelijk gestelde eisen.
2.
De Afnemer draagt er zorg voor dat hij voor een correcte uitvoering van de Leveringsovereenkomst en in het
bijzonder wanneer de Levering betrekking heeft op een Aansluiting die kwalificeert als een Primair
pagina:
19 van 35
Allocatiepunt de nodige Aansluit- en Transportovereenkomst(en) met de relevante Netbeheerder sluit en in
stand houdt en de kosten hiervoor draagt. Voorts draagt Afnemer er zorg voor dat indien en voor zover (de)
Levering plaatsvindt ten aanzien van een Secundair Allocatiepunt met betrekking tot de aansluiting hij
schriftelijke afspraken heeft gemaakt en in stand houdt, zoals bedoeld in artikel 2 lid 3 (Toepasselijkheid,
Rangorde, Geldigheid Algemene Voorwaarden), met de Gebruiker op het Primaire Allocatiepunt waaruit
volgt dat deze Gebruiker de benodigde relevante Aansluit- en Transportovereenkomsten met de relevante
Netbeheerder sluit en in stand houdt, waardoor Afnemer in staat wordt gesteld de door Leverancier geleverde
Elektrische Energie af te nemen op zijn Secundair Allocatiepunt. De Afnemer draagt voorts de kosten in
verband met het voorgaande. Het bepaalde in de 2de volzin van dit lid is niet van toepassing ten aanzien van
de Afnemer indien en voor zover die Afnemer onder deze Leveringsovereenkomst zowel de geleverde
Elektrische Energie afneemt met betrekking tot het Primair Allocatiepunt en alle Secundaire Allocatiepunten
ten aanzien van de Aansluiting.
3.
De Afnemer draagt er zorg voor dat hij voor een correcte uitvoering van de Leveringsovereenkomst de nodige
Meetovereenkomsten met de Meetverantwoordelijke sluit en in stand houdt en de kosten hiervoor draagt.
Voorts draagt de Afnemer er zorg voor dat de Meetverantwoordelijke inzake het Primair Allocatiepunt
dezelfde is als de Meetverantwoordelijke inzake, in dien en voor zover van toepassing, enig Secundair
Allocatiepunt. Tevens draagt Afnemer er zorg voor dat de Meetinrichting ten aanzien van het Primair
Allocatiepunt en, indien en voor zover van toepassing, enig Secundair Allocatiepunt voldoet aan alle daarvoor
geldende wettelijke vereisten en (technisch) geschikt is ten behoeve van de correcte uitvoering van de
Leveringsovereenkomst. De kosten in verband met het voorgaande komen voor rekening van Afnemer en
Afnemer draagt er zorg voor dat vorenbedoelde Meetinrichting tijdig en correct is geplaatst, aanwezig blijft en
correct blijft functioneren met het oog op een correcte uitvoering van de Leveringsovereenkomst.
4.
Leverancier is nimmer aansprakelijk indien geen of onvoldoende Elektrische Energie en/of elektriciteit door
een andere elektriciteitsleverancier dan Leverancier, wordt geleverd ten gevolge van het niet of niet goed
functioneren van een Net, niet zijnde TenneT’Koppelnet, een Primair Allocatiepunt, een Secundair
Allocatiepunt, een Meetinrichting, een Installatie en/of een Elektrische Installatie, noch ten gevolge van een
tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Afnemer jegens een Gebruiker, de Netbeheerder
respectievelijk Meetverantwoordelijke.
5.
Afnemer draagt er zorg voor dat wanneer er sprake is van meerdere Installaties ten behoeve waarvan de
Levering respectievelijk enige elektriciteitslevering door een andere elektriciteitsleverancier dan Leverancier,
geschiedt, deze Installaties zich bevinden binnen hetzelfde WOZ object, zoals bepaald in de relevante WOZ
beschikking van de gemeente waarin het relevante WOZ object zich bevindt. Indien en voor zover een
dergelijke WOZ beschikking niet aanwezig is, of indien en voor zover de objectafbakening ten aanzien van
(de) Installatie(s) wordt betwist door Afnemer, bepaald Leverancier in redelijkheid vorenbedoelde
objectafbakening.
6.
Indien en voor zover Levering geschiedt en/of zou geschieden ten aanzien van een Secundair Allocatiepunt
waarop een woonfunctie van toepassing is, is Leverancier gerechtigd deze Levering en/of indien en voor
zover van toepassing, eveneens de Levering ten aanzien van het Primair Allocatiepunt op te schorten, te
onderbreken, niet te beginnen en/of (per direct) te beëindigen als ook daar nadere voorwaarden aan te
stellen, zonder gehouden te kunnen worden tot enige schadevergoeding en/of andere gehoudenheid.
7.
In de gevallen waarin een relevante Netbeheerder het transport van elektriciteit en/of Elektrische Energie
beperkt of onderbreekt, als ook in de gevallen waarin de Meetverantwoordelijke de afname van elektriciteit
en/of Elektrische Energie beperkt of onderbreekt, is de Leverancier bevoegd de Levering en/of de uitvoering
van de Programmaveantwoordelijkheid op te schorten , het gebruik van Elektrische Energie voor bepaalde
doeleinden te verbieden, dan wel aan de Levering bijzondere voorwaarden te verbinden.
8.
In geval van opschorting en/of beperking van de Levering, zoals bedoel in dit artikel is de Leverancier, de
Netbeheerder en/of de Meetverantwoordelijke, bevoegd de Afnemer aanwijzingen te geven die de Afnemer
verplicht is op te volgen.
pagina:
20 van 35
Artikel 13
(Bepaling omvang van Levering, Onderzoek van Meetinrichting, Gevolgen van onjuiste
Meting)
1.
De omvang van de Levering van Elektrische Energie en de afname daarvan, wordt bepaald aan de hand van
de door de relevante Netbeheerder ten behoeve daarvan aan Leverancier verstrekte gegevens conform het
daartoe bepaalde in de Elektriciteitswet 1998 en aanverwante regelingen.
2.
Indien en voor zover Leverancier niet (tijdig) van de relevante Netbeheerder en/of Meetverantwoordelijke de
beschikking heeft gekregen over de in lid 1 bedoelde gegevens, bepaalt Leverancier de omvang van de
Levering en de afname daarvan aan de hand van de door Leverancier ten behoeve van het voeren van de
Programmaverantwoordelijkheid over de Aansluiting(en) verkregen gegevens op basis van het daartoe
bepaalde in de Elektriciteitswet 1998 en aanverwante regelingen, onverminderd de plicht van Leverancier om
de werkelijk afgenomen hoeveelheid Elektrische Energie alsnog vast te stellen aan de hand van de definitief
door de Netbeheerder en/of Meetverantwoordelijke op basis van lid 1 verstrekte gegevens.
3.
De toerekening van de omvang van het Verbruik en/of afname van Elektrische Energie met betrekking tot een
periode vindt plaats op basis van de als dan ontvangen gevalideerde Meetgegevens aangaande die periode,
met dien verstande dat wanneer de ontvangen gevalideerde Meetgegevens niet overeenstemmen met die
periode, Leverancier de omvang van het Verbruik en/of afname voor respectievelijk door de betreffende
Aansluiting toerekent naar het Verbruik respectievelijk de afname per periode op basis van de haar ter
beschikking staande gevalideerde Meetgegevens, profielcategorie en/of Standaardjaarverbruik, waarbij
Leverancier, indien en voor zover dat noodzakelijk is uit hoofde van de in het geding zijnde periode, het recht
heeft Verbruik en/of de afname van Elektrische Energie rechtevenredig aan de hand van het aantal dagen
toe te rekenen voor die in het geding zijnde periode. Met betrekking tot van Afnemer verkregen of door
Leverancier bij Afnemer opgevraagde en aldus door Afnemer verstrekte Meetgegevens en/of (andere)
verbruiksgegevens, is Leverancier gerechtigd, maar niet verplicht, deze te gebruiken voor de toerekening van
de omvang van het Verbruik en/of de omvang van de afname van Elektrische Energie.
4.
Indien Leverancier niet tijdig de beschikking krijgt over de gegevens als bedoeld in lid 1 en/of lid 2 van dit
artikel of indien bij het opnemen dan wel bij het verwerken van de Meetgegevens een kennelijke fout is
gemaakt, mag Leverancier de omvang van de Levering in het desbetreffende tijdvak naar billijkheid schatten
aan de hand van aan de Leverancier ter beschikking staande of voorhanden zijnde gegevens hieromtrent,
welke als maatstaf voor een dergelijke schatting kunnen worden gehanteerd, onverminderd de plicht van
Leverancier om de werkelijk afgenomen hoeveelheid Elektrische Energie alsnog vast te stellen aan de hand
van de definitief door de relevante Netbeheerder en/of Meetverantwoordelijke op basis van lid 1 verstrekte
gegevens.
5.
Indien Leverancier hem daartoe heeft verzocht, werkt de Afnemer er kosteloos aan mee dat de relevante
Netbeheerder en/of Meetverantwoordelijke de (juiste) gegevens aan de Leverancier kan verstrekken zoals
bedoeld in de leden 1, 2, 3 en/of lid 4 van dit artikel. Voorts is Leverancier gedurende de duur van de
Levering te allen tijde bevoegd Meetgegevens en/of tellerstanden bij Afnemer op te vragen en dient Afnemer
aan een dergelijk verzoek tijdig gehoor te geven voor zover dat voor Afnemer redelijkerwijs mogelijk is. Voorts
staat Afnemer er voor in dat hij afspraken heeft gemaakt met de Gebruiker zoals bedoeld in artikel 2 lid 3
(Toepasselijkheid, Rangorde, Geldigheid Algemene Voorwaarden) op basis waarvan Leverancier
gerechtigd is om Meetgegevens en andere relevante gegevens bij de Gebruiker en/of de
Meetverantwoordelijke van de Gebruiker op te vragen indien en voor zover naar redelijk oordeel van
Leverancier noodzakelijk ten behoeve van de vaststelling van de omvang van de Levering en/of afname van
Elektrische Energie.
6.
Door Afnemer kunnen geen rechten worden ontleend aan vaststelling door de relevante Netbeheerder en/of
Meetverantwoordelijke van de omvang van de geleverde en/of afgenomen hoeveelheid Elektrische Energie in
het kader van de Aansluit- en Transportovereenkomst, noch enige andere (comptabele) meting anders dan
de in lid 1 bedoelde meting.
pagina:
21 van 35
7.
De berekening van de omvang van de Levering en/of van de afgenomen hoeveelheid Elektrische Energie,
zoals op basis van dit artikel geschiedt, kan als gevolg van een correctie door de relevante Netbeheerder
en/of Meetverantwoordelijke van de door deze aangeleverde Meetgegevens zoals bedoeld in lid 1, worden
aangepast. Afnemer is gehouden conform de voorwaarden van de Leveringsovereenkomst de als dan
verschuldigde en gefactureerde bedragen uit hoofde van voornoemde aanpassing en/of correctie te voldoen
aan Leverancier.
8.
Het is Afnemer verboden handelingen te verrichten of te doen verrichten, waardoor de omvang van de
Levering en/of afname van Elektrische Energie niet, of niet juist kan worden vastgesteld, dan wel een situatie
te scheppen waardoor het normaal functioneren van de Meetinrichting, Elektrische Installatie, Aansluiting,
Secundair Allocatiepunt en/of Installatie wordt verhinderd of de prijsbepalingen van Leverancier niet of niet
juist kunnen worden toegepast. Voorts staat Afnemer er voor in dat hij afspraken heeft gemaakt met de
Gebruiker zoals bedoeld in artikel 2 lid 3 (Toepasselijkheid, Rangorde, Geldigheid Algemene
Voorwaarden) op basis waarvan Gebruiker eveneens instaat dat vorenbedoelde situatie(s) zich niet voor
zullen doen.
9.
Leverancier is toegestaan om de Meetinrichting op of ten aanzien van de Aansluiting respectievelijk uit
hoofde van de afspraken tussen Afnemer en Gebruiker zoals bedoeld in artikel 2 lid 3 (Toepasselijkheid,
Rangorde, Geldigheid Algemene Voorwaarden) de Meetinrichting op een bij de Aansluiting behorend
Allocatiepunt, als ook de Aansluitingen/of dat bijbehorende Allocatiepunt zelf, te (laten) onderzoeken en/of te
testen wanneer er een significant verschil zit (op maandbasis) tussen de data verkregen in het kader van de
Programmaverantwoordelijkheid en de data verkregen in het kader van de vaststelling van de omvang van de
Levering en/of afname van Elektrische Energie zoals deze geschiedt op basis van het bepaalde in dit artikel.
Leverancier respectievelijk Afnemer is toegestaan om de Meetinrichting op of ten aanzien van de Aansluiting
respectievelijk een ander Allocatiepunt behorend bij de Aansluiting, als ook de Aansluiting respectievelijk dat
andere Allocatiepunt zelf, te (laten) onderzoeken en/of te testen wanneer de betreffende Partij redelijkerwijs
vermoedt dat een Meetinrichting respectievelijk een Aansluiting en/of een ander daarbij behorend
Allocatiepunt niet (meer) functioneert zoals vereist door de NetCode en/of de MeetCode, als ook andere
relevante wetgeving voor het correct en tijdig kunnen vaststellen van de omvang van de Levering en/of
afname van Elektrische Energie op een Aansluiting.
De respectievelijke Partij zal de andere Partij minstens 10 werkdagen van te voren schriftelijk informeren over
het voorgenomen tot onderzoek van de Meetinrichting, de Aansluiting en/of een daarbij behorend ander
Allocatiepunt. De andere Partij heeft het recht op aanwezigheid van een vertegenwoordiger bij een dergelijk
onderzoek, alsmede het recht om de resultaten daarvan te ontvangen.
Als de resultaten van een dergelijk onderzoek laten zien dat de Meetinrichting respectievelijk de Aansluiting
en/of een daarbij behorend Allocatiepunt niet (meer) functioneert zoals vereist door de NetCode en/of de
MeetCode, als ook andere relevante wetgeving voor het correct en tijdig kunnen vaststellen van de omvang
van de Levering en/of afname van Elektrische Energie op een Aansluiting, dan komen de kosten verbonden
met het onderzoek/de testen voor rekening van Afnemer. Als de resultaten van een dergelijk onderzoek laten
zien dat de Meetinrichting respectievelijk de Aansluiting en/of een daarbij behorend Allocatiepunt correct
functioneert in het kader van voornoemde, komen de kosten verbonden met het onderzoek/de testen voor
rekening van de Partij die opdracht heeft gegeven voor een dergelijke test/onderzoek.
Een test/onderzoek zoals hiervoor bedoeld, dient plaats te vinden door een daartoe correct gecertificeerd
bedrijf.
Als de resultaten van een dergelijk onderzoek laten zien dat de Meetinrichting respectievelijk de Aansluiting
en/of een daarbij behorend ander Allocatiepunt niet (meer) functioneert zoals vereist door de NetCode en/of
de MeetCode, als ook andere relevante wetgeving voor het correct en tijdig kunnen vaststellen van de
omvang van de Levering en/of afname van Elektrische Energie op een Aansluiting, dan mag Leverancier de
omvang van de Levering en/of afname van Elektrische Energie op een Aansluiting, in het desbetreffende
tijdvak gedurende welke de Meetinrichting en/of de Aansluiting door Leverancier wordt geacht niet correct te
hebben gefunctioneerd, naar billijkheid schatten aan de hand van aan de Leverancier ter beschikking
staande of voorhanden zijnde gegevens hieromtrent, welke als maatstaf voor een dergelijke schatting kunnen
worden gehanteerd.
pagina:
22 van 35
Artikel 14
(Continuïteit van de Levering)
In beginsel vindt de Levering steeds plaats. De continuïteit van de levering tot aan de Aansluiting van het
door Leverancier ter beschikking gestelde Elektrische Energie op het Leveringspunt, valt onder de
verantwoordelijkheid van de relevante Netbeheerder(s), alsmede, wanneer de levering mede geschiedt tot
aan een Secundair Allocatiepunt, eveneens onder de verantwoordelijkheid van Afnemer en komt in beide
gevallen voor risico van Afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Leveringsovereenkomst en/of deze
Algemene Voorwaarden. Voor voornoemde continuïteit staat Leverancier niet in. De Leverancier is jegens
Afnemer niet aansprakelijk voor schade die ontstaat ten gevolge van onderbreking of beperking van de
levering door de relevante Netbeheerder, Gebruiker, de Meetverantwoordelijke, of ten gevolge van een
gebrek in de Elektrische Installatie, Meetinrichting, Installatie respectievelijk Aansluiting, daaronder begrepen
enig daarbij behorend ander Allocatiepunt.
Artikel 15
(Vrijwaring bij en (fiscale) gevolgen van doorlevering)
1.
Afnemer vrijwaart, ingeval van doorlevering door de Afnemer aan één of meerdere derden van de door
Leverancier geleverde Elektrische Energie ten aanzien van één of meerdere Aansluitingen van Afnemer,
Leverancier voor alle aanspraken van deze derden, uit welken hoofde dan ook, alsmede daarmee verband
houdende kosten en interesten.
2.
Voor zover de Afnemer de door Leverancier geleverde Elektrische Energie doorlevert aan derden, vrijwaart
de Afnemer de Leverancier eveneens tegen vorderingen welke door een derde worden ingesteld uit hoofde
van schade, verliezen of kosten die aan de zijde van deze derde zijn opgekomen in verband met
vorenbedoelde doorlevering, ook wanneer sprake is van een geval van overmacht.
3.
Wanneer Afnemer in aanmerking wenst te komen voor een vrijstelling van de energiebelasting en/of opslag
duurzame energie in verband met doorlevering, dient hij, met in acht neming van artikel 8 (Belastingen,
Heffingen en Toeslagen) ieder kalenderjaar gedurende de Leveringsovereenkomst, te beschikken over de
juiste doorleververklaring in de zin van de Wet Belastingen op Milieugrondslag. Voorts dient Afnemer voor
zijn rekening en risico deze juiste doorleververklaring tijdig en correct aan Leverancier te hebben verstrekt
voor elk jaar dat Afnemer in aanmerking wenst te komen voor vorenbedoelde vrijstelling.
Artikel 16
(Verhuizing)
1.
In geval van een verhuizing van Afnemer, een Aansluiting en/of een ander daarbij behorend Allocatiepunt
blijft de Leveringsovereenkomst in stand en is Leverancier gerechtigd om alle kosten en/of schade in verband
met het voorgaande bij Afnemer in rekening te brengen en dient Afnemer deze te voldoen conform de
voorwaarden van de Leveringsovereenkomst.
2.
Afnemer dient in verband met het voorgaande tijdig contact op te nemen met Leverancier, als ook enig
andere relevante derde zoals de voor een Aansluiting relevante Netbeheerder en de Meetverantwoordelijke,
alsmede indien en voor zover van toepassing, Gebruiker(s), ten einde Partijen in staat te stellen al het
noodzakelijke te doen en af te handelen om het voorgaande tijdig en correct te kunnen laten plaatsvinden,
alsmede een correcte voortzetting van de Leveringsovereenkomst te kunnen laten plaatsvinden.
Artikel 17
(Overmacht)
1.
In het kader van de feitelijk en/of overeengekomen Levering door Leverancier ten behoeve van de
Aansluitingen zijn Partijen binnen dat kader gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien zich een
situatie voordoet zoals bedoeld in artikel 6:75 BW. Hieronder valt in ieder geval de niet beschikbaarheid van
het TenneT Koppelnet (220 kV/380 kV ).
pagina:
23 van 35
2.
Indien Levering tijdelijk onmogelijk is als gevolg van overmacht worden de verplichtingen van Partijen tot
respectievelijk Levering en afname ervan voor de duur van de overmacht naar rato van de overmacht
opgeschort. Voorts zal Leverancier in geval van overmacht nimmer gehouden zijn tot (na)levering van een
door Afnemer gewenst, dan wel als gevolg van een dergelijk voorval niet verbruikt volume aan Elektrische
Energie. De eventueel met de Levering samenhangende Specificaties van Afnemer zullen en/of kunnen
overeenkomstig de duur en de mate van de overmacht door Leverancier naar haar redelijk oordeel, worden
aangepast.
3.
Partijen zijn niet gerechtigd tot enig voordeel dat de andere Partij mogelijk als gevolg van overmacht geniet.
4.
Indien de toestand van overmacht minstens drie maanden aaneensluitend heeft geduurd, hebben Partijen het
recht de Leveringsovereenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen met in acht name van de
voorwaarden van de Leveringsovereenkomst. In het geval van een dergelijke beëindiging en indien en voor
zover Leverancier als gevolg van een dergelijke beëindiging enig nadeel ondervindt als gevolg van het als
dan verkopen van het restant aan Verbruik op de relevante groothandelsmarkt door haar gekozen, zal
Afnemer een voor Leverancier negatieve MtM vergoeden.
5.
Onder overmacht van Leverancier valt in ieder geval onderbreking of beperking van Levering ten gevolge van
enige onderbreking van en/of beperking in het Net en/of verbinding(en) tussen een Aansluiting en enig ander
bij die Aansluiting behorend Allocatiepunt, alsmede ieder geval van onderbreking of beperking van Levering
ten gevolge van (rechts)handelingen van een Netbeheerder bij de verrichting van het transport, en/of
(rechts)handelingen van de Meetverantwoordelijke, alsmede een omstandigheid van overmacht bij relevante
Netbeheerders, Meetverantwoordelijken producenten, Afnemer, Gebruiker en Programmaverantwoordelijken
waarvan Leverancier bij de uitvoering van deze Leveringsovereenkomst afhankelijk is.
6.
Van een beroep op overmacht is uitgesloten de Partij die:
a. in de nakoming zijn verplichtingen uit de Leveringsovereenkomst op grond van eigen schuld of mede
schuld te kort schiet;
b. tekort schiet in de nakoming van een betalingsverplichting;
c. tekort schiet in de nakoming van de verplichting gevraagde informatie te verschaffen, tenzij anders
bepaald in de Leveringsovereenkomst, of tenzij anders bepaald door de wet, besluit van bevoegd gezag
en/of een gerechtelijke beslissing.
7.
Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een toestand van overmacht op de hoogte stellen. Partijen
zullen:
a. al het redelijkerwijs mogelijke doen om de gevolgen van een verhindering wegens overmacht te
voorkomen en zoveel mogelijk te beperken;
b. al het mogelijke doen om de nakoming na het eindigen van de overmacht zo goed mogelijk te hervatten;
c. alle overeengekomen verplichtingen zoveel mogelijk gewoon na te komen gedurende de overmacht.
8.
Voor zover niet anders overeengekomen zijn Partijen op geen enkele wijze aansprakelijk voor de geleden
schade, van welke aard en omvang dan ook, ten gevolge van hun overmacht.
9.
In het geval dat een Afnemer gebruik maakt van de mogelijkheid van meerdere elektriciteitsleveranciers op of
ten aanzien van een Aansluiting naast Leverancier, levert een overmachtssituatie en/of een beroep op
overmacht door Afnemer in de relatie met die andere elektriciteitsleverancier of een dergelijk beroep door die
elektriciteitsleverancier geen (beroep op) overmacht op onder de Leveringsovereenkomst, tenzij een
dergelijke overmachtsituatie eveneens als overmacht is te kwalificeren onder de Leveringsovereenkomst.
1
Een beroep op overmacht door een Gebruiker en/of zijn elektriciteitsleverancier anders dan Leverancier,
0.
levert voor Afnemer geen (beroep op) overmacht op onder de Leveringsovereenkomst, tenzij een dergelijke
overmachtssituatie eveneens als overmacht is te kwalificeren onder de Leveringsovereenkomst.
Artikel 18
(Aansprakelijkheid)
1.
Leverancier is jegens de Afnemer nimmer aansprakelijk voor buitencontractuele schade, noch voor schade
die ontstaat ten gevolge van een storing in of onderbreking of beperking van de Levering of enige andere
pagina:
24 van 35
verplichting van de Leverancier uit hoofde van de Leveringsovereenkomst, noch voor enig handelen of
nalaten in verband daarmee door Leverancier, zijn werknemers of ondergeschikten, dan wel niet-
ondergeschikten. Leverancier zal, nadat een storing in of onderbreking of beperking van de Levering heeft
plaatsgehad, nimmer aansprakelijk zijn voor (na)levering van een door Afnemer gewenste en/of ten gevolge
van een dergelijke onderbreking niet verbruikt, volume aan Elektrische Energie.
2.
Het in het vorige lid gestelde lijdt uitzondering in geval van directe schade welke rechtstreeks te wijten is aan
opzet of bewuste roekeloosheid van de Leverancier of diens directie of met de bedrijfsleiding belaste
ondergeschikten. Indien en voor zover jegens de Afnemer op grond van deze Algemene Voorwaarden een
aansprakelijkheid tot schadevergoeding ontstaat, komt schade aan personen en/of zaken slechts voor
vergoeding in aanmerking tot een bedrag per Afnemer van € 100.000,- per gebeurtenis en tot een maximum
van € 200.000,- per jaar gerekend vanaf aanvang van Levering, ongeacht het aantal Aansluitingen per
Afnemer en/of aantal gebeurtenissen. In het geval dat Leverancier één Leveringsovereenkomst met
meerdere Afnemers tegelijk heeft, of in geval dat Leverancier uit hoofde van een (raam)overeenkomst al dan
niet individuele Leveringsovereenkomsten heeft met een krachtens die overeenkomst bepaalde (groep van)
Afnemers, gelden voornoemde maxima pro rata naar gelang het aantal aldus gecontracteerde Afnemers,
ongeacht het aantal Aansluitingen per Afnemer.
3.
In geen geval zal Leverancier gehouden zijn tot vergoeding van enige indirecte schade, daaronder mede
begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade (waaronder winst- of inkomstenderving) of
milieuschade.
4.
Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Leverancier of zijn directie of met de
bedrijfsleiding belaste ondergeschikten:
a. zal Afnemer Leverancier vrijwaren voor alle aanspraken van derden, daaronder onder meer begrepen
een eventuele Gebruiker en diens elektriciteitsleverancier, uit welken hoofde dan ook, ter zake van
vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de Leveringsovereenkomst;
b. zal Leverancier nimmer gehouden kunnen worden tot vergoeding van schade ontstaan door een
handelen of nalaten van een enige derde, daaronder onder meer begrepen een eventuele Gebruiker en
diens elektriciteitsleverancier, als ook door Leverancier ingeschakelde derde, daaronder begrepen een
hulppersoon, dan wel gebruikte zaak.
In het geval dat Leverancier schade uit hoofde van dit lid dient te vergoeden, zijn de limiteringen zoals
bepaald in lid 2 en/of 3 van dit artikel, op gelijke wijze van toepassing.
5.
Afnemer vrijwaart Leverancier tegen alle aanspraken en vergoedt zijn schade in het geval dat deze schade
heeft geleden als gevolg van:
a. een tekortkoming in de nakoming door Afnemer van zijn Aansluit- en Transportovereenkomst en/of
Meetovereenkomst en/of onrechtmatig handelen of nalaten van Afnemer ten opzichte van de relevante
Netbeheerder en/of Meetverantwoordelijke;
b. het niet in werking zijn getreden van de Aansluit- en Transportovereenkomst en/of de Meetovereenkomst
op het moment van het overeengekomen begin van de Levering;
c. het niet in werking zijn getreden op het moment van het overeengekomen begin van de Levering van,
indien en voorover daarvoor noodzakelijk, afspraken tussen Afnemer en de Gebruiker of enig andere
relevante derde, zoals bedoeld in artikel 2 lid 3 (Toepasselijkheid, Rangorde, Geldigheid Algemene
Voorwaarden);
d. een tekortkoming in de nakoming door Afnemer van de afspraken zoals bedoeld in sub c en/of
onrechtmatig handelen of nalaten van Afnemer ten opzichte van de relevante Netbeheerder of relevante
derde, zoals de Meetverantwoordelijke en de Gebruiker, in het kader van de situatie zoals bedoeld in sub
c.
6.
Leverancier is niet aansprakelijk voor:
a. niet nakoming door de Netbeheerder respectievelijk Meetverantwoordelijke van zijn verplichtingen uit de
Aansluit- en Transportovereenkomst respectievelijk Meetovereenkomst dan wel enig andere van zijn
verplichtingen;
pagina:
25 van 35
b. enig gebrek dat invloed heeft op de gehele of een substantieel deel van de elektriciteitsproductie, het
transport, daaronder begrepen het transport over een verbinding tussen een Primair Allocatiepunt en enig
secundair Allocatiepunt, waarvan in ieder geval één van beide is te kwalificeren als Aansluiting, een
Meetinrichting, een Elektrische Installatie, een Aansluiting en/of een Installatie;
c. elke tekortkoming in de nakoming van de afspraken zoals bedoeld in artikel 2 lid 3 (Toepasselijkheid,
Rangorde, Geldigheid Algemene Voorwaarden) tussen Gebruiker en Afnemer.
7.
Iedere Partij draagt op eigen kosten zijn verzekering (indien en voor zover die Partij over een zodanige
verzekering beschikt) met betrekking tot de verplichtingen die hij heeft uit de Leveringsovereenkomst.
Uitkeringen die aan een Partij uit hoofde van zijn verzekering worden uitbetaald, zijn niet te beschouwen als
schadevergoeding als gevolg van aansprakelijkheid uit hoofde van dit artikel, noch als erkenning van
aansprakelijkheid. Uit hoofde van de afspraken zoals bedoeld in artikel 2 lid 3 (Toepasselijkheid,
Rangorde, Geldigheid Algemene Voorwaarden) tussen Gebruiker en Afnemer staat Afnemer er voor in dat
de Gebruiker respectievelijk de elektriciteitsleverancier van Gebruiker ieder voor zich op eigen kosten
adequaat verzekerd is in verbinding met de tussen hen plaatsvindende en/of beoogde elektriciteitslevering,
alsmede ten behoeve van de correcte nakoming van Gebruiker van zijn afspraken zoals bedoeld in artikel 2
lid 3 (Toepasselijkheid, Rangorde, Geldigheid Algemene Voorwaarden), met Afnemer.
8.
Een vordering tot schadevergoeding dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat de Afnemer de schade heeft
ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken schriftelijk bij Leverancier te zijn ingediend, bij gebreke
waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
9.
Indien en voor zover onder deze Leveringsovereenkomst Levering plaatsvindt ten behoeve van meer dan
één (1) Afnemer, zijn deze Afnemers als geheel gezamenlijk en ieder afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk in
het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van hun verplichting(en) uit en/of in verbinding
met de Leveringsovereenkomst en/of de feitelijke uitvoering van de Levering en/of de
Programmaverantwoordelijkheid door Leverancier.
10.
Gebruik door Leverancier van zijn bevoegdheden of een nalaten daarvan in verbinding met de
Leveringsovereenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, zal nimmer leiden tot aansprakelijkheid van
Leverancier en/of een verplichting van Leverancier om de uit dit handelen en/of nalaten mogelijk ontstane
schade te vergoeden; noch zal voorgaande kunnen leiden tot enige andere gehoudenheid voor Leverancier.
Artikel 19
(Onderbreking van de Levering wegens niet-nakoming)
1.
Indien en zolang de Afnemer in gebreke is met de nakoming van een verplichting uit hoofde van de
Leveringsovereenkomst, is Leverancier, onverlet enige andere rechten van Leverancier, bevoegd om, (voor
zover redelijkerwijs mogelijk) na afloop van tenminste vijf (5) werkdagen na verzending van een
voorafgaande schriftelijke waarschuwing, de Levering te onderbreken, te beperken en/of aan de voortzetting
ervan nadere voorwaarden te stellen.
2.
Indien Leverancier van zijn bevoegdheid uit lid 1 van dit artikel gebruik maakt, is Leverancier bevoegd, na
afloop van tien (10) werkdagen, na afloop van de periode genoemd in lid 1, wanneer en voor zover Afnemer
nog steeds in gebreke is, om na verzending van een tweede schriftelijke waarschuwing, de afsluitprocedure
op te starten.
3.
De in dit artikel bedoelde onderbreking van de Levering, dan wel het opstarten van de afsluitprocedure wordt
pas ongedaan gemaakt nadat de reden daarvoor is weggenomen en de voor Leverancier voortvloeiende
kosten van onderbreking, afsluiting en hervatting van de Levering, alsmede van eventueel door Leverancier
in verband hiermee geleden schade, geheel door of vanwege de Afnemer zijn voldaan. Aan de hervatting van
de Levering kan Leverancier nadere voorwaarden verbinden.
4.
Indien en voor zover de elektriciteitsleverancier, anders dan Leverancier, van een Gebruiker op een Primair
Allocatiepunt zijn elektriciteitslevering beperkt, onderbreekt, opschort en/of aan de voortzetting er van nadere
voorwaarden stelt, dan wel wanneer de relevante Netbeheerder, de relevante Meetverantwoordelijke en/of
het bevoegd gezag daartoe naar redelijk oordeel van Leverancier aanleiding geeft, is Leverancier gerechtigd
zijn Levering (geheel of gedeeltelijk) te beperken, op te schorten en/of aan de voortzetting ervan nadere
pagina:
26 van 35
voorwaarden te stellen. Gebruik van voornoemde bevoegdheid van Leverancier kan niet leiden tot enige
aansprakelijkheid noch enige andere gehoudenheid van Leverancier.
Artikel 20
(Beëindiging, Surséance en Faillissement)
1.
Indien een Partij niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins niet tijdig voldoet aan enige
verplichting die voor hem uit de Leveringsovereenkomst mocht voortvloeien, is die Partij in verzuim en is de
andere Partij gerechtigd na ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, tenzij anders overeengekomen de
Leveringsovereenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te
beëindigen.
2.
In het geval dat lid 1 van dit artikel van toepassing is op Afnemer, is Afnemer in verzuim zonder
ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst in geval dat hij:
a. enige betalingsverplichting uit de Leveringsovereenkomst niet correct en/of tijdig nakomt;
b. zijn afnameverplichting, behoudens overmacht zoals bepaald in artikel 17 (Overmacht) ten aanzien van
het geleverde Elektrische Energie niet correct of tijdig nakomt;
c. zijn verplichtingen niet nakomt uit artikel 12 (Elektrische Installatie, Aansluiting en Onderbreking en
Beperking van de Levering);
d. zijn verplichtingen niet nakomt uit artikel 10 (Zekerheidstelling).
3.
Het bepaalde in lid 2 is van toepassing onverminderd de rechten van de Leverancier onder welke
overeenkomst met Afnemer dan ook en zonder dat Leverancier tot enige schadevergoeding is gehouden.
4.
In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van
Afnemer, is Afnemer verplicht Leverancier hierover onmiddellijk op schriftelijke wijze te informeren. Voorts is
in voornoemde gevallen artikel 10 lid 4 (Zekerheidstelling) onverkort van toepassing waarbij, ná toepassing
daarvan, Leverancier tevens gerechtigd is, zonder dat daartoe een ingebrekestelling noodzakelijk is, de
uitvoering van de betreffende Leveringsovereenkomst(en) op te schorten dan wel te beëindigen. Een en
ander onverminderd de rechten van Leverancier onder welke overeenkomst met Afnemer dan ook en zonder
dat Leverancier tot enige schadevergoeding is gehouden.
5.
In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 2, 3 en/of 4 van dit artikel zijn alle vorderingen van
Leverancier op Afnemer uit hoofde van de Leveringsovereenkomst of andere overeenkomst(en) onmiddellijk
en in het geheel opeisbaar. Leverancier is in dat geval tevens gerechtigd tot verrekening van enige vordering
met enige al dan niet opeisbare schuld aan Afnemer.
6.
In het geval dat Afnemer gebruik maakt van de mogelijkheid van meerdere leveranciers op of ten aanzien van
een Aansluiting dient Afnemer de Leverancier onmiddellijk schriftelijk te informeren wanneer zijn andere
elektriciteitleverancier hem aanspreekt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn
verplichtingen onder zijn overeenkomst met die andere elektriciteitleverancier. Aan de hand van de verkregen
informatie is Leverancier gerechtigd om de Levering en/of de Leveringsovereenkomst geheel of gedeeltelijk
te onderbreken, te beperken, op te schorten, aan de voortzetting er van nadere voorwaarden te verbinden
en/of te beëindigen. Leverancier is gerechtigd om voornoemde bevoegdheden met onmiddellijke ingang te
gebruiken, zonder dat eerst een nadere ingebrekestelling daartoe noodzakelijk is, tenzij Leverancier dit
onredelijk acht. In dat geval zal Leverancier wel eerst een nadere ingebrekestelling sturen aan Afnemer met
daarin opgenomen een hersteltermijn van minimaal vijf (5) werkdagen.
7.
Uit hoofde van de afspraken zoals bedoeld in artikel 2 lid 3 (Toepasselijkheid, Rangorde, Geldigheid
Algemene Voorwaarden) dient Afnemer er voor te zorgen dat Leverancier tijdig en correct wordt
geïnformeerd in het geval dat de Gebruiker respectievelijk zijn elektriciteitsleverancier anders dan
Leverancier, hun respectievelijke verplichtingen niet correct en tijdig nakomen onder hun overeenkomst. Aan
de hand van de aldus verkregen informatie is Leverancier gerechtigd om, als zij daarvoor redelijke gronden
aanwezig acht, zijn Levering aan Afnemer (geheel of gedeeltelijk) te beperken, op te schorten, te
onderbreken, te beëindigen en/of aan de voortzetting er van nadere voorwaarden te stellen. Leverancier is
gerechtigd om voornoemde bevoegdheden te gebruiken eerst nadat hij Afnemer over zijn voornemen
schriftelijk heeft geïnformeerd en Afnemer een hersteltermijn van minimaal vijf (5) werkdagen heeft geboden.
pagina:
27 van 35
Indien en voor zover na afloop van voornoemde termijn naar redelijk oordeel van Leverancier geen sprake is
van herstel, is Leverancier gerechtigd van voornoemde bevoegdheden gebruik te maken na het sturen van
een nadere ingebrekestelling met daarin opgenomen een hersteltermijn van minimaal vijf (5) werkdagen.
8.
De toepasselijkheid van artikel 6:278 lid 1 en 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is nadrukkelijk uitgesloten
indien Leverancier enige Leveringsovereenkomst met Afnemer ontbindt of zich anderszins een grond voor
het ongedaan maken voordoet, als bedoeld in artikel 6:278 lid 2 BW. Als gevolg van de vorige volzin is
Leverancier niet gehouden tot bijbetaling tot herstel van de oorspronkelijke waardeverhouding in het geval
dat de waarde voor Leverancier van de reeds uitgevoerde Leveringsovereenkomst ten tijde van de
beëindiging gunstiger zou zijn geworden.
Artikel 21
(Overdracht en Overgang van Rechten en Verplichtingen)
1.
Het is Leverancier toegestaan de in deze Leveringsovereenkomst met Afnemer omschreven rechten en
verplichtingen al dan niet gedeeltelijk aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Leverancier
worden overgedragen dient Leverancier Afnemer hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen.
2.
Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Leveringsovereenkomst aan enige derde
over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier, welke toestemming niet
zal worden onthouden indien daar redelijkerwijs geen aanleiding toe is.
3.
Indien de rechtsvorm van Afnemer wordt omgezet in een andere rechtsvorm, Afnemer juridisch fuseert met
een ander bedrijf, dan wel (een deel van) zijn onderneming juridisch (af)splitst naar een andere
rechtspersoon, Afnemer (een deel van) zijn onderneming overdraagt aan een ander, of indien ten aanzien
van (een deel van) de onderneming van Afnemer de (bestuurlijke) eigendomsverhoudingen veranderen, is
Afnemer verplicht Leverancier hiervan vooraf schriftelijk in kennis te stellen. Afnemer heeft de verplichting
jegens Leverancier in geval van overgang van (een deel van de) onderneming als hiervoor bedoeld de
Leveringsovereenkomst over te dragen aan de nieuwe onderneming, voor zover die laatste haar activiteiten
op dezelfde Aansluiting en/of Secundair Allocatiepunt zal verrichten. Voorts is Afnemer in het hiervoor laatst
opgesomde geval verplicht de Leveringsovereenkomst onverkort en volledig voort te zetten. Leverancier is
gerechtigd om aan haar instemming van een dergelijke overgang respectievelijk verandering van
(bestuurlijke) eigendomsverhoudingen voorwaarden te verbinden, daaronder begrepen (extra)
zekerheidsstelling. Leverancier is tevens gerechtigd om in de hierboven genoemde gevallen zonder
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Leveringsovereenkomst te beëindigen, zonder dat
Leverancier tot enige schadevergoeding is gehouden..
4.
De Leveringsovereenkomst blijft van kracht indien de rechtsvorm van Leverancier wordt omgezet in een
andere rechtsvorm, Leverancier juridisch fuseert met een ander bedrijf, dan wel zijn onderneming juridisch
afsplitst naar een andere rechtspersoon, of indien Leverancier zijn onderneming overdraagt aan een ander.
Artikel 22
(Geheimhouding)
Afnemer en Leverancier verplichten zich vanaf het begin van de onderhandelingen met betrekking tot de
Leveringsovereenkomst, alsmede voor de duur van deze Leveringsovereenkomst en voor de duur van 2 jaar
na beëindiging van deze Leveringsovereenkomst en/of Levering:
a. alle voor en na het aangaan van de Leveringsovereenkomst aan elkaar verstrekte informatie, anders dan
algemeen bekende informatie, geheim te houden;
b. deze informatie uitsluitend te gebruiken in het kader van het doel waarvoor deze informatie aan hen is
verstrekt, waarbij binnen dat kader derden kunnen worden ingeschakeld indien en voor zover deze
derden een gelijkluidende geheimhoudingsplicht hebben als onderhavige;
c. deze informatie op geen enkele wijze aan derden ter beschikking te stellen of kenbaar te maken, anders
dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij, of naar aanleiding van een daartoe
verplichtende wettelijke bepaling, gerechtelijke beslissing dan wel besluit van bevoegd gezag.
pagina:
28 van 35
Artikel 23
(Privacy en Duurzame Ontwikkeling)
1.
Iedere Partij dient de Persoonsgegevens verkregen in het kader van de Leveringsovereenkomst van de
andere Partij te verwerken conform het daartoe bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien
en voor zover een Partij niet zelf de Verantwoordelijke, Bewerker, Derde en/of Ontvanger is van
Persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens respectievelijk de Algemene
Verordening Gegevensbescherming 2016/679/EU, zal deze Partij er zorg voor dragen dat deze derden zich
zullen houden aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens respectievelijk de Algemene
Verordening Gegevensbescherming 2016/679/EU, waarbij de respectievelijke Partij aansprakelijkheid
aanvaardt conform het bepaalde in de Leveringsovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden in het geval
deze derden zich niet aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens respectievelijk de
Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679/EU, houden.
2.
Indien en voor zover een Partij niet reeds over Persoonsgegevens van de andere Partij kan respectievelijk
mag beschikken en/of beschikt uit hoofde van de Leveringsovereenkomst respectievelijk in de pre-
contractuele fase daaromtrent, zal die Partij en /of door die Partij ingeschakelde derde enkel over
Persoonsgegevens van de andere Partij beschikken en/of (laten) verwerken indien een of meerdere gronden
uit hoofde van artikel 8 Wet Bescherming Persoonsgegevens respectievelijk de vergelijkbare grondslagen
opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679/EU, grondslag daartoe biedt.
Iedere Partij heeft het recht zijn Persoonsgegevens bij de andere Partij op te vragen tegen betaling van een
bedrag per aanvraag zoals bepaald door die Partij. Voorts heeft iedere Partij in dat geval het recht zijn
Persoonsgegevens te actualiseren
3.
Partijen streven beide duurzame ontwikkeling na en hebben vanuit dat oogpunt een intern eigen beleid. In het
bijzonder wordt zorg besteed aan het (de) milieu(belasting) bij het uitvoeren van hun (zakelijke) activiteiten,
de naleving van rechten van werknemers, het voorkomen van gedwongen tewerkstelling en/of kinderarbeid,
ook ten aanzien van de door deze Partij ingeschakelde derde. Voorts slaan Partijen bij het uitvoeren van hun
(zakelijke) activiteiten met name acht op een correcte naleving van veiligheids- en
gezondheidsbeschermingsvoorschriften, daaronder begrepen arbeidstijdenwetgeving. In dier voege is op de
Leveringsovereenkomst ook het handvest “Ethics of Business Relationships: Governing Principles” versie mei
2013 van toepassing, welk door ondertekening van de Leveringsovereenkomst door Afnemer wordt
onderschreven. Niettegenstaande het voorgaande zal overtreding van voorgaande niet a priori kunnen
worden beschouwd als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Partijen uit
hoofde van of in verbinding met de Leveringsovereenkomst, tenzij een dergelijke tekortkoming haar
grondslag vindt in opzet en/of bewuste roekeloosheid.
Artikel 24
(Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting)
1.
Op deze Algemene Voorwaarden, op de Leveringsovereenkomst, alsmede op de Levering en het voeren van
de Programmaverantwoordelijkheid is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.
Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen
alle geschillen tussen Leverancier en Afnemer worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.
AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KLEINVERBRUIKAANSLUITINGEN
Artikel 25
(Aanleveren Meetgegevens voor KV-Aansluitingen)
1.
In het geval van een Inhuizing, Uithuizing, Switch en einde levering respectievelijk facturatiedoeleinden heeft
de Leverancier het recht om wanneer het een Afnemer betreft met een KV-Aansluiting en/of een Secundair
Allocatiepunt met die kenmerken, deze Afnemer te verzoeken om de Meetgegevens aan hem ter beschikking
pagina:
29 van 35
te stellen met betrekking tot deze Inhuizing, Uithuizing, Switch, einde Levering respectievelijk
facturatiedoeleinden.
2.
Indien en voor zover Leverancier een dergelijk verzoek doet aan Afnemer, dient Afnemer er voor zorg te
dragen dat deze Meetgegevens op zijn kosten uiterlijk de 10e kalenderdag na Inhuizing, Uithuizing, Switch
respectievelijk einde Levering bij Leverancier bekend zijn en Leverancier deze Meetgegevens redelijkerwijs
ook kan verwerken ten behoeve van de vaststelling van de omvang van de Levering.
3.
Leverancier zal indien de Meetgegevens op basis van het voorgaande bij hem bekend zijn, deze controleren.
Indien en voor zover uit de controle aanstonds blijkt dat de Meetgegevens redelijkerwijs niet moeten worden
geacht een basis te kunnen bieden op basis waarvan de omvang van de Levering kan worden vastgesteld,
zal Leverancier Afnemer daarover berichten en Afnemer een hersteltermijn geven waarin de Afnemer
Meetgegevens dient te verstrekken, die als voldoende basis geacht moeten worden om de omvang van de
Levering vast te kunnen stellen.
4.
Meetgegevens aan de hand van het voorgaande ter beschikking van de Leverancier kan de Leverancier tijdig
aan de relevante Netbeheerder verzenden indien en voor zover de kenmerken van een KV-Aansluiting,
daaronder begrepen een Secundair Allocatiepunt met die kenmerken dat vereisen. Deze relevante
Netbeheerder zal dergelijke Meetgegevens valideren ten behoeve van de vaststelling van de
omvang van de Levering. Voorts zal de Netbeheerder aan Leverancier berichten of zij de ontvangen
Meetgegevens als voldoende correct beschouwt om de omvang van de Levering op basis daarvan vast te
kunnen stellen.
5.
Indien en voor zover de relevante Netbeheerder de door de Leverancier op basis van het vorige lid aan hem
verstrekte Meetgegevens onvoldoende correct acht, voor de vereiste validatie, heeft de Netbeheerder het
recht om de omvang van de Levering naar eigen inzicht te schatten.
6.
Indien en voor zover de Afnemer er niet voor heeft zorg gedragen dat de Meetgegevens tijdig bij Leverancier
bekend zijn, is Leverancier bevoegd om de omvang van de Levering te schatten aan de hand van de haar ter
beschikking staande gegevens daaromtrent, zonder de plicht een dergelijke schatting te corrigeren indien en
voor zover zij correcte Meetgegevens heeft mogen ontvangen van Afnemer.
7.
Niettegenstaande het voorgaande in dit artikel heeft Leverancier het recht om de bepaling van de omvang
van de Levering te corrigeren en/of te schatten indien en voor zover gegevens door haar verkregen daartoe
redelijkerwijs aanleiding geven.
8.
Leverancier is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk te houden aangaande Meetgegevens die door de
relevante Netbeheerder zijn vastgesteld in geval van in bedrijf nemen van een KV-Aansluiting daaronder
begrepen een Secundair Allocatiepunt met die kenmerken, uit bedrijf nemen van een KV-Aansluiting,
daaronder begrepen een Secundair Allocatiepunt met die kenmerken, het verwijderen van een KV-
Aansluiting, daaronder begrepen een Secundair Allocatiepunt met die kenmerken en/of wisseling of wijziging
van de Meetinrichting op een KV-Aansluiting, daaronder begrepen een Secundair Allocatiepunt met die
kenmerken. Voorts is Leverancier niet verantwoordelijk voor en/of aansprakelijk te houden in verband met
fysieke meteropname.
Artikel 26
(Periodieke Indicatieve Verbruiks- en Kostenterugkoppeling voor KV-Aansluitingen)
1.
Indien een Afnemer met het karakter van een zakelijke kleinverbruiker in de zin van de Elektriciteitswet 1998
en aanverwante regelingen, in het bezit is van een op afstand uitleesbare Meetinrichting die zodanig
functioneert en die aldus op afstand wordt uitgelezen, verstrekt Leverancier 1x per kalendermaand per
kalenderjaar gedurende de duur van de Leveringsovereenkomst een indicatief verbruiksoverzicht, alsmede
een indicatief kostenoverzicht. Indien en voor zover een dergelijke Afnemer minder vaak of niet meer per
kalenderjaar voornoemd overzicht wenst te ontvangen, dient hij dat schriftelijk, daaronder begrepen per e-
mail, aan Leverancier mede te delen.
2.
De gewenste frequentie zoals aangegeven in een wijzigingsverzoek zoals bedoeld in lid 1 treedt in werking
nadat het verzoek door Leverancier is ontvangen onafhankelijk van het feit of de gewenste frequentie in het
pagina:
30 van 35
kalenderjaar nog niet is bereikt. Indien en voor zover de gewenste frequentie per kalenderjaar reeds is bereikt
of overschreden op het moment van ontvangst van voornoemd verzoek, treedt de gewenste frequentie in
werking met ingang van opvolgend kalenderjaar.
3.
Indien een Afnemer met het karakter van een zakelijke kleinverbruiker in de zin van de Elektriciteitswet 1998
en aanverwante regelingen, in het bezit is van een niet op afstand uitleesbare Meetinrichting en/of een op
afstand uitleesbare meter die niet als zodanig functioneert en die aldus niet op afstand wordt uitgelezen,
verstrekt Leverancier 1x per kalendermaand per kalenderjaar gedurende de duur van de
Leveringsovereenkomst een indicatief verbruiksoverzicht, alsmede een indicatief kostenoverzicht.
Voornoemd overzicht kan gescheiden van een maandfactuur of enig andere factuur aan vorenbedoelde
Afnemer worden verstrekt.
4.
Het vorenbedoeld indicatieve overzicht heeft niet het karakter van een factuur, wordt en kan niet voor
facturatiedoeleinden of voor het vaststellen van de omvang van de hoeveelheid afgenomen Elektrische
Energie gebruikt worden. In geval het indicatieve overzicht betrekking heeft op een niet op afstand
uitleesbare meter, geeft het overzicht doorgaans inzicht in het indicatieve verbruik en de mogelijke kosten
voor de duur van de periode waarover een afrekening (niet zijnde voorschotnota) heeft plaatsgevonden. In
geval het indicatieve overzicht betrekking heeft op een op afstand uitleesbare meter, geeft het overzicht
doorgaans inzicht in het indicatieve verbruik en de mogelijke kosten voor de duur van de periode die door
Leverancier wordt bepaald aan de hand van de keuze van Afnemer omtrent het gewenste aantal
terugkoppelingen met in acht name van lid 1 van dit artikel.
5.
Leverancier bepaalt aan de hand van de door de relevante Netbeheerder verkregen gegevens welke
kenmerken de Meetinrichting van de vorenbedoelde Afnemer heeft. In het geval Leverancier deze gegevens
niet in haar bezit heeft of niet heeft verkregen, wordt door Leverancier vorenbedoeld overzicht niet verstrekt,
tenzij vorenbedoelde Afnemer bij Leverancier aantoont welke kenmerken de relevante Meetinrichting heeft en
Leverancier ook (tijdig) in staat is om de (correcte) gegevens te kunnen verkrijgen ten behoeve van
onderhavig overzicht.
6.
Wijzigingen in de kenmerken van de Meetinrichting worden door vorenbedoelde Afnemer aan Leverancier
schriftelijk, daaronder begrepen per e-mail, aan Leverancier verstrekt. Leverancier zal aan de hand van deze
gegevens het bepaalde in dit artikel toepassen indien en voor zover zij daartoe correct en tijdig in staat is op
basis van het voor dit artikel relevante berichtenverkeer uit hoofde van de Elektriciteitswet 1998 en
aanverwante regelingen.
7.
Een historisch verbruiksoverzicht wordt enkel in onderhavig indicatief overzicht opgenomen indien en voor
zover Leverancier daartoe in staat is aan de hand van de daarvoor relevante gegevens.
8.
Indien en voor zover het adres van de relevante Aansluiting, daaronder begrepen een Secundair
Allocatiepunt, niet overeenkomt met het adres waar de facturen met betrekking tot vorenbedoelde
Aansluiting, daaronder begrepen een Secundair Allocatiepunt, naar toe worden verstuurd, wordt onderhavig
overzicht door Leverancier enkel naar het factuuradres verzonden.
Artikel 27
(Aansluit- en Transportovereenkomst voor KV-Aansluitingen)
1.
Afnemer zal ten aanzien van de Aansluiting(en), voor zover het een Primaire Allocatiepunt(en) betreft voor
het transport van Elektrische Energie (een) Aansluit- en Transportovereenkomst(en) aangaan met de
relevante Regionale Netbeheerder(s) vóór het begin van de Leveringsperiode. Indien en voor zover de
Afnemer eveneens beschikt over één of meerdere KV-Aansluiting(en), zijnde Primaire Allocatiepunt(en) zal
hij Leverancier daarover tijdig vóór het aangaan van deze Leveringsovereenkomst schriftelijk informeren. In
een dergelijk geval zal Leverancier met betrekking tot deze KV-Aansluiting(en), voor zover het een Primaire
Allocatiepunt(en) betreft, aan Afnemer een Aansluit- en Transportovereenkomst verstrekken indien en voor
zover Afnemer niet reeds over een dergelijke Aansluit- en Transportovereenkomst beschikt. Voorts zal
Leverancier Afnemer bij de verstrekking van de Aansluit- en Transportovereenkomst inzake een KV-
Aansluiting, voor zover het een Primaire Allocatiepunt(en) betreft, informeren welke tarieven Afnemer in