Productvoorwaarden ENGIE Opgewekt zakelijk

Productvoorwaarden ENGIE Opgewekt zakelijk

2021

documenten
Productvoorwaarden ENGIE Opgewekt zakelijk
Gasverbruik < 10.000 m3 en/of stroomverbruik < 20.000kwh; Versie 2021.7
1. Energielevering
Deze productvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tot levering van gas en/of groene elektriciteit aan
kleinverbruikers door ENGIE Nederland Retail BV (hierna te noemen ENGIE). Nadat u van ENGIE de schriftelijke
bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen, heeft u 14 kalenderdagen de mogelijkheid om gebruik te maken van
uw herroepingsrecht en af te zien van de overeenkomst.
2. Leveringskosten
Het tarief voor de levering van elektriciteit en/of gas (de leveringskosten per kWh en m3) gaan in vanaf de startdatum van
levering. De kosten die we maken om energie aan u te kunnen leveren (vaste leveringskosten) is een vast bedrag per
dag. De variabele en vaste leveringskosten staan vast voor de looptijd van uw overeenkomst en zijn niet onderhevig aan
prijswijzigingen. Als na aanmelding blijkt dat u in plaats van de opgegeven slimme meter, een conventionele (ook wel
domme) meter heeft, dan hanteren wij het enkeltarief.
3. Looptijd en opzegging
De overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken looptijd. De looptijd gaat in vanaf de datum van start levering
zoals opgenomen in de overeenkomst. Stapt u over naar ENGIE? Onze levering start altijd tussen de 30 dagen en 1 jaar.
Ligt de einddatum van uw huidige energiecontract die u bij uw aanmelding heeft doorgegeven binnen 1 jaar? Dan start
onze levering een dag na het aflopen van dit energiecontract. Eindigt uw huidige energiecontract na 1 jaar of geeft u geen
einddatum door, dan start onze levering 30 dagen na uw aanmelding. Het kan zijn dat wij het energiecontract bij uw
huidige leverancier voortijdig beëindigen en dat deze leverancier kosten, zoals een opzegvergoeding, bij u in rekening
brengt. Alleen als in uw overeenkomst expliciet de voorwaarden “Boetevergoeding” zijn opgenomen, vergoeden wij onder
die voorwaarden deze opzegvergoeding. ENGIE zal nooit overgaan tot vergoeding van door de oude leverancier in
rekening gebrachte vergoedingen voor ontvangen welkomstcadeaus, dan wel ontvangen kortingen.
3.1 Beëindiging overeenkomst
Deze overeenkomst kunt u beëindigen door opzegging bij ENGIE of via uw nieuwe leverancier. Verbreekt u de
overeenkomst voordat de initiële looptijd is verstreken, dan kan ENGIE opzegkosten in rekening brengen. Dit geldt ook
als u de overeenkomst voortijdig beëindigt als gevolg van een verhuizing waarbij u het nieuwe adres niet aanmeldt. De
kosten zijn per opgezegd product bij een resterende looptijd van:
a. minder dan 1,5 jaar
€ 50
per product
b. tussen de 1,5 en 2 jaar
€ 75
per product
c. tussen de 2 en 2,5 jaar
€ 100
per product
d. meer dan 2,5 jaar
€ 125
per product
Alleen als in uw overeenkomst expliciet de speciale voorwaarde 'Altijd kosteloos opzeggen' is opgenomen, brengt ENGIE
geen opzegkosten in rekening.
3.2 Einde looptijd overeenkomst
Voor de afloop van deze overeenkomst ontvangt u een verlengingsvoorstel van ENGIE. Accepteert u het
verlengingsvoorstel, dan gelden de leveringskosten en de opzegtermijn van het verlengingsvoorstel. Accepteert u het
verlengingsvoorstel niet, dan wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
Opzegging van de stilzwijgend verlengde overeenkomst is kosteloos en de opzegtermijn bedraagt 30 dagen.
4.
Herkomst energie
4.1 Groene elektriciteit
De groene elektriciteit van ENGIE Opgewekt wordt opgewekt met zon, windmolens en waterkrachtcentrales uit Nederland
of andere Europese landen. De verhouding tussen de bronnen zon, windmolens en waterkrachtcentrales is afhankelijk
van uw gemaakte keuze en beschikbaarheid en kan derhalve variëren. De gerealiseerde verhouding wordt weergegeven
in het stroometiket. ENGIE verantwoordt de levering van groene elektriciteit van ENGIE Opgewekt met garanties van
oorsprong (GVO). De GVO’s zijn afkomstig van productie-eenheden van ENGIE en/of van partners van ENGIE.
4.2 Elektriciteit bronnen
De herkomst van uw groene elektriciteit kunt u terugvinden in uw leveringsovereenkomst. Indien de door u gekozen
bron(nen) in uitzonderlijke situaties niet beschikbaar is (zijn), dan is ENGIE gerechtigd om (een) alternatieve ENGIE
Opgewekt bron(nen) te bepalen waaruit de elektriciteit zal worden opgewekt.
Onder voorbehoud van druk- en zetfouten
ENGIE Nederland Retail B.V., Grote Voort 291, 8041 BL Zwolle
Handelsregister Zwolle 05082820 - BTW-nr. NL817281757B01 -
IBAN NL54 INGB 0661 9012 46 - BIC INGBNL2A
documenten
4.3 Herkomst gas
De herkomst van uw gas kunt u terugvinden in uw overeenkomst. Aardgas is gas uit fossiele bronnen. Bij Groen gas
wordt het gas duurzaam opgewekt uit hernieuwbare bronnen. ENGIE verantwoordt de levering van groen gas met GVO’s.
Bij CO2 gecompenseerd gas wordt de CO2 uitstoot van uw gasverbruik door ENGIE gecompenseerd met Verified
Emission Reduction (VER) certificaten afkomstig uit duurzame projecten in ontwikkelingslanden. Indien de door u
gekozen GVO’s danwel VER certificaten in uitzonderlijke situaties niet beschikbaar zijn, dan is ENGIE gerechtigd om een
alternatief project te bepalen om u duurzaam en/of gecompenseerd gas te leveren.
5. Privacy
ENGIE vraagt bij de aanvraag van een dienst of product om persoonsgegevens. Uw gegevens worden door ENGIE
vastgelegd en gebruikt voor werkzaamheden die voortvloeien uit de overeenkomst. Ook kunnen deze gegevens worden
gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten van ENGIE. Stelt u geen prijs op deze informatie, dan
kunt u dat telefonisch doorgeven via (088) 444 66 50 (lokaal tarief), per email op klantenservice.nl@engie.com of
schriftelijk aan ENGIE, Postbus 10087, 8000 GB Zwolle.
Pagina 2 van 2
powertip energie , groen energie image

Als u wilt dat ons
deskundig team u
helpt, kunt u ons uw contactgegevens sturen. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.