Algemene voorwaarden 2019

Algemene voorwaarden 2019

2019

documenten
Algemene voorwaarden
Laadpaal en Laadpas
Maart 2019
Vandebron is een energieleverancier met een missie: de transitie naar een duurzame energiemarkt.
Zo leveren wij onder andere duurzame energie, diensten voor elektrisch rijden, en geven we inzicht
in energieverbruik op basis van meetgegevens aan gebruikers binnen Nederland. Je vindt ons op:
Artikel 1 Toepasselijke voorwaarden
Indien de Klant Producten en/of Diensten van Vandebron afneemt, wordt de rechtsverhouding
tussen beiden beheerst door het Contract en deze Algemene Voorwaarden. Vandebron wijst de
toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant uitdrukkelijk van de hand.
Artikel 2 Definities
Abonnement
Het abonnement van de Klant bij Vandebron op basis waarvan de Klant
tegen betaling van Abonnementskosten recht heeft op de Laaddiensten.
Abonnementskosten
De kosten per Laadpas (inclusief BTW) die de Klant maandelijks aan
Vandebron verschuldigd is.
Algemene Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden, met inbegrip van eventuele bijlagen.
Consument
De Klant, zijnde een natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening
van een beroep of bedrijf.
Contract
Het contract op basis waarvan de Klant een Laadpaal (met bijbehorende
Installatiedienst en Contract Service & Data) of Laaddienst
(met
bijbehorende Laadpas) van Vandebron afneemt. Deze Algemene
Voorwaarden maken onlosmakelijk onderdeel uit van het Contract.
Contract Service & Data
Het contract zoals bedoeld in artikel 6.
Dashboard
De online omgeving waarin de Klant onder meer het gebruik van de
Laadpaal en/of de laadpas kan inzien en de tarieven kan instellen.
vandebron | Herengracht 545, 1017BW Amsterdam | 0880 - 444555
www.vandebron.nl | vragen@vandebron.nl | Rabobank: NL97 RABO 0140 9179 69 | KVK 59394218
documenten
Diensten
De Laaddienst en/of Installatiedienst afzonderlijk of gezamenlijk.
Definitieve Offerte
De offerte die opgemaakt wordt door de installateur of Vandebron na
afronding van de Schouw.
Elektrisch Voertuig
Een wegvoertuig met meer dan twee wielen dat volledig of deels wordt
aangedreven door een elektromotor, welk voertuig al dan niet gebruik
maakt van elektriciteit opgeslagen in een batterij, oplaadbaar door gebruik
van een (Publiek) Laadpunt of Laadpaal.
Gastgebruik(er)
Het gebruikmaken van de Laadpaal door een derde/gast.
Herroepingsformulier
Het modelformulier waarmee het Contract binnen de Herroepingstermijn
kosteloos en zonder opgave van redenen kan worden ontbonden, te
Herroepingstermijn
De wettelijke termijn van 14 dagen waarbinnen een Contract kosteloos en
zonder opgave van redenen kan worden ontbonden.
Installateur
Een erkend en gecertificeerd installatiebedrijf met bijvoorbeeld het
KvINL-keur of KOMO-Insta.
Installatie(dienst)
De Schouw voor de Laadpaal en het gebruiksklaar maken van de
Laadpaal.
Klant
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die Producten en/of Diensten van
Vandebron heeft afgenomen.
Klantenservice
De Klantenservice van Vandebron, te bereiken via telefoonnummer 0880
444 525, vragen@vandebron.nl of het ‘Mijn Vandebron’ online dashboard
op de Website.
KWh-tarief
Prijs per hoeveelheid afgenomen elektriciteit.
Laaddienst
De Klant toegang verlenen tot Laadpalen en Publieke Laadpunten door
middel van een Laadpas, het inzichtelijk maken van verbruik binnen
Laadsessies, de facturatie van Laadsessies en het verlenen van een
Klantenservice.
Laadpaal
Een namens Vandebron verstrekte voorziening waarmee de batterij van
een Elektrisch Voertuig opgeladen kan worden.
Laadpaalleverancier
Alfen ICU B.V., gevestigd aan de Hefbrugweg 28 te (1332 AP) Almere,
geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 64998363.
Laadpas
De door Vandebron verstrekte persoonsgebonden pas, welke ook in de
vorm van een sleutelhanger of een token op een smartphone kan worden
verstrekt, die toegang biedt tot de Publieke Laadpuntinfrastructuur.
vandebron | Herengracht 545, 1017BW Amsterdam | 0880 - 444555
www.vandebron.nl | vragen@vandebron.nl | Rabobank: NL97 RABO 0140 9179 69 | KVK 59394218
documenten
Laadsessie
Een sessie van 2 minuten of langer (of 0,5 kWh verbruik of meer) waarin
het Elektrisch Voertuig geladen wordt.
Laden
Het opladen van een Elektrisch Voertuig door middel van Laadpaal of een
Publiek Laadpunt.
Ongeoorloofd Gebruik
Onder meer het gebruik van een Laadpaal of Publiek Laadpunt op
onoordeelkundige of onjuiste wijze (inclusief het gebruik van laadkabels
zonder CE-keurmerk of anderszins kwalitatief ondermaatse, ongeschikte,
ondeugdelijke, of defecte laadkabels en/of laadstekkers, alsmede het
gebruik van laadkabels die te makkelijk los te koppelen zijn tijdens
vergrendeling); het gebruik van laadkabels die niet geschikt zijn voor het
laadvermogen van het desbetreffende Elektrische Voertuig; het opladen
(of pogingen daartoe) van daartoe ongeschikte voertuigen of andere
zaken; het gebruik van een Product of andere zaak anders dan vermeld in
de instructies van Vandebron, de instructies van Publiek
Laadpuntexploitanten of de toepasselijke wettelijke
(veiligheids- en
andere) voorschriften, alsmede ieder schadetoebrengend handelen of
nalaten van de Klant.
Producten
De Laadpas en/of de Laadpaal afzonderlijk of gezamenlijk.
Publiek Laadpunt
Een door middel van de Laadpas toegankelijke voorziening waarmee de
batterij van een Elektrisch Voertuig opgeladen kan worden.
Publiek Laadpuntexploitant
Aanbieder van een Publiek Laadpunt waarmee Vandebron een
gebruiksovereenkomst heeft gesloten.
Publiek Laadpuntinfrastructuur
Het netwerk van Publieke Laadpunten waartoe de Laadpas van Vandebron
toegang biedt, bestaande uit de Publieke Laadpunten van verschillende
Publieke Laadpuntexploitanten.
Starttarief
Vast tarief per Laadsessie dat wordt bepaald door de Publiek
Laadpuntexploitant.
Tijdtarief
Afhankelijk van de voorwaarden van de Publiek Laadpuntexploitant is dit
de prijs per tijdseenheid gerekend vanaf de aankoppeling aan het Publiek
Laadpunt tot en met de afkoppeling van het Publiek Laadpunt, of de prijs
per tijdseenheid berekend vanaf het einde van de Laadsessie tot en met
de afkoppeling van het Publiek Laadpunt. Het tarief heeft onder andere
als doel Publieke Laadpunten niet onnodig bezet te houden.
Schouw
Het onderzoek naar de mogelijkheid van de plaatsing van de Laadpaal,
de bepaling van het installatiepakket en eventueel meerwerk. Het
vandebron | Herengracht 545, 1017BW Amsterdam | 0880 - 444555
www.vandebron.nl | vragen@vandebron.nl | Rabobank: NL97 RABO 0140 9179 69 | KVK 59394218
documenten
onderzoek kan door middel van een online vragenlijst, telefonische
vragenlijst of fysiek bezoek plaatsvinden.
Vandebron
Vandebron Energie B.V., gevestigd aan de Herengracht 545 te (1017 BW)
Amsterdam, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 59394218.
Verzuim
Een Klant verkeert in verzuim wanneer hij niet tijdig zijn overeengekomen
(betalings)verplichtingen onder het Contract nakomt.
Website
Artikel 3 Afname Product
3.1
Van de Klant wordt verwacht dat hij de Laadpas, de Laadpaal en het Publiek Laadpunt
zorgvuldig gebruikt en zich onthoudt van Ongeoorloofd Gebruik.
3.2
Indien de Klant de Laadpaal openstelt voor Gastgebruik, is de Klant verantwoordelijk voor het
zorgvuldig gebruik en onthouding van Ongeoorloofd Gebruik door het Gastgebruik.
3.3
De klant is zelf verantwoordelijk voor het openstellen voor Gastgebruik en het instellen van
tarieven. Het Gastgebruik is niet standaard ingesteld.
Artikel 4 Laadpas
4.1
De Laadpas en de daarop opgeslagen data is en blijft te allen tijde eigendom van Vandebron
en mag onder geen beding worden gekopieerd of worden nagemaakt.
4.2
Vandebron biedt de Klant ten aanzien van de Laadpas een garantie van twee jaar tegen
materiaal defecten en fabricagefouten. Indien sprake is van een ander gebrek, brengt
Vandebron de Klant € 5,- (exclusief BTW) vervangingskosten in rekening.
4.3
De Klant meldt verlies of diefstal van de Laadpas zo snel mogelijk aan Vandebron.
Vandebron zal de Laadpas vervolgens blokkeren. Tot het moment van blokkering is de Klant
volledig aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit verlies, onbevoegd gebruik,
diefstal of misbruik van de Laadpas. Alle transacties die met de Laadpas zijn gedaan voordat
de Laadpas is geblokkeerd, komen voor rekening van de Klant.
vandebron | Herengracht 545, 1017BW Amsterdam | 0880 - 444555
www.vandebron.nl | vragen@vandebron.nl | Rabobank: NL97 RABO 0140 9179 69 | KVK 59394218
documenten
4.4
Vandebron mag een Laadpas onmiddellijk blokkeren en/of het Abonnement per direct te
beëindigen indien:
a.
de automatische incasso meermalen niet succesvol uitgevoerd kan worden;
b.
de Klant in Verzuim is;
c.
de Klant zich schuldig maakt aan Ongeoorloofd Gebruik;
d.
de Klant onderwerp wordt van een faillissement, surseance of schuldsanering of onder
curatele wordt gesteld;
e.
de Klant schade veroorzaakt aan een Publiek Laadpunt.
Artikel 5 Laadpaal
5.1
Indien in de overeengekomen periode van het Contract Service & Data een defect optreedt,
dat binnen de tussen Vandebron en de Laadpaalleverancier afgesproken module valt, zal
Vandebron dat defect binnen redelijke termijn kosteloos (door de Laadpaalleverancier) laten
herstellen. De Klant kan geen aanspraak maken op deze service als het defect is ontstaan als
gevolg van Ongeoorloofd Gebruik of door (on)opzettelijk handelen door derden. Deze
service vervalt als de Laadpaal door een ander dan de Installateur wordt geïnstalleerd.
5.2
Vandebron behoudt zich het recht voor om Laadpalen op afstand vanuit haar backoffice
systeem te monitoren, te onderhouden en waar nodig van nieuwe software te voorzien.
Artikel 6 Service & Data
6.1
Bij de aanschaf van een Laadpaal wordt door de Klant tevens een Contract Service & Data
afgesloten.
6.2
Het Contract Service & Data biedt toegang tot het Online Dashboard en de daaraan
gekoppelde diensten. Onder deze diensten vallen onder meer:
-
online inzicht in je laadsessies;
-
maandelijkse facturatie van laadsessies (bij een ingesteld gasttarief);
-
eventuele verrekening van gastgebruik op de Laadpaal; en
-
klantenservice voor vragen over de toegang tot openbare laadpunten en facturatie.
vandebron | Herengracht 545, 1017BW Amsterdam | 0880 - 444555
www.vandebron.nl | vragen@vandebron.nl | Rabobank: NL97 RABO 0140 9179 69 | KVK 59394218
documenten
6.4
Bij het Contract Service & Data is tevens zeven dagen per week, 24 uur per dag telefonische
service en ondersteuning door de Laadpaalleverancier op de Laadpaal inbegrepen. De
servicedesk van de Laadpaalleverancier is te bereiken op: 088 987 0123. De voorwaarden
voor het servicemodel “Alfen Care” zijn te vinden via deze link .
Artikel 7 Publiek Laadpunt
7.1
De Klant stemt door gebruik van een Publiek Laadpunt in met de tarieven en voorwaarden
van de Publiek Laadpuntexploitant van het betreffende Publiek Laadpunt.
7.2
Vandebron staat niet in voor de omvang, het functioneren, de beschikbaarheid en de
bereikbaarheid van de Publieke Laadpuntinfrastructuur.
Artikel 8 Kosten
Publiek Laadpunt
8.1
De kosten voor het Laden bij een Publiek Laadpunt worden bepaald door en komen ten
goede van Laadpuntexploitant en bestaan uit drie componenten: Starttarief, kWh-tarief en
Tijdtarief.
Vandebron Laadpaal
8.2
De kosten voor het Laden bij een Laadpaal met een conform artikel 3.3 ingesteld tarief
komen ten goede van de eigenaar van de Laadpaal (komen ten goede van de Klant) en
bestaan uit drie componenten: Starttarief, kWh-tarief en Tijdtarief.
8.3
De Klant kan het tarief voor het Laden aan de Laadpaal instellen en aanpassen in zijn
Dashboard met inachtneming van de aldaar aangegeven maximumtarieven.
Contract Service & Data
8.4
De kosten voor het Contract Service & Data worden bepaald door en komen ten goede van
Vandebron en bestaan uit Abonnementskosten.
8.5
Het Contract Service & Data gaat van start op het moment waarop de Laadpaal wordt online
gaat na installatien voor een bepaalde tijd van 36 maanden. Na afloop van deze termijn is het
contract maandelijks opzegbaar, tussentijdse opzegging is niet mogelijk.
vandebron | Herengracht 545, 1017BW Amsterdam | 0880 - 444555
www.vandebron.nl | vragen@vandebron.nl | Rabobank: NL97 RABO 0140 9179 69 | KVK 59394218
documenten
Laaddiensten
8.4
De kosten voor de Laaddiensten worden bepaald door en komen ten goede van Vandebron
en bestaan uit maandelijkse kosten.
8.5
Het Abonnement gaat van start op het moment waarop de Laadpas wordt geactiveerd. De
duur van het Abonnement is onbepaald. Het Abonnement kan met een opzegtermijn van één
maand tegen het einde van iedere kalendermaand worden opgezegd.
8.6
Vandebron factureert en int zowel de kosten voor het Laden als voor de Laaddiensten.
Artikel 9 Installatiedienst
9.1
De aanschaf van een Laadpaal omvat tevens de afname van de Installatiedienst, welke
bestaat uit de Schouw en de Installatie, tenzij vooraf anders overeengekomen.
9.2
De Schouw bestaat in eerste instantie uit telefonisch contact met Vandebron of de
Installateur, of uit een aanvraag van informatie door middel van een online vragenlijst.
Wanneer deze informatie niet voldoende blijkt om een Definitieve Offerte op te stellen, zal de
installateur op locatie een fysieke schouw uitvoeren. Na de Schouw verstuurt Vandebron een
Definitieve Offerte voor de Laadpaal en Installatiedienst.
9.3
De Installatie wordt verricht door een Installateur. Indien de Laadpaal niet door een
gecertificeerde Installateur wordt geïnstalleerd, vervalt de fabrieksgarantie.
9.4
Indien bij de Installatie blijkt dat de door de Klant aangeleverde informatie niet strookt met de
daadwerkelijke situatie, waardoor een verkeerde Definitieve Offerte is afgegeven, is de Klant
aansprakelijk voor eventuele additionele materiële dan wel personele kosten.
9.5
Indien de Definitieve Offerte niet resulteert in de aanschaf van een Laadpaal, is de Klant een
vaste kostenvergoeding van € 85,- (exclusief BTW) aan Vandebron verschuldigd.
9.6
Indien de fysieke Schouw minder dan 48 uur van te voren wordt afgezegd, gewijzigd of de
Installateur de Klant niet aantreft op het voor de Schouw afgesproken tijdstip, is de Klant een
vaste kostenvergoeding van € 85,- (exclusief BTW) aan Vandebron verschuldigd.
9.7
Indien bij een ordergrootte van één Laadpaal de Installatie minder dan 48 uur van tevoren
wordt afgezegd, is de Klant een vaste kostenvergoeding van € 85,- (exclusief BTW) aan
Vandebron verschuldigd.
vandebron | Herengracht 545, 1017BW Amsterdam | 0880 - 444555
www.vandebron.nl | vragen@vandebron.nl | Rabobank: NL97 RABO 0140 9179 69 | KVK 59394218
documenten
9.8
Indien bij een ordergrootte van twee of meer Laadpalen de Installatie minder dan twee
weken van tevoren wordt afgezegd, is de Klant de volledige Installatiekosten aan Vandebron
verschuldigd.
9.9
De Installateur vult ter afronding van de Installatie samen met de Klant een
opleveringschecklist in. Niet onmiddellijk te herstellen gebreken moeten op de
opleveringschecklist worden vermeld. Behoudens op de checklist vermelde gebreken, geldt
de Installatie als voltooid zodra de Klant de checklist heeft ondertekend. De Installateur zal op
de checklist vermelde gebreken binnen redelijke termijn kosteloos herstellen als die
gebreken die Klant niet kunnen worden toegerekend.
Artikel 10 Betalingsvoorwaarden
10.1
De Klant is ervoor verantwoordelijk dat de bij aanvang van het Contract verstrekte
persoonsgegevens, zoals naam, bankrekeningnummer, factuuradres en e-mailadres, actueel,
volledig en correct zijn en dat eventuele wijzigingen in deze gegevens onmiddellijk aan
Vandebron worden doorgegeven.
10.2
Vandebron mag een (tussentijdse) verhoging van de belasting, toeslagen en andere van
overheidswege opgelegde heffingen te allen tijde direct doorberekenen aan de Klant.
Vandebron is daarnaast gerechtigd inflatiecorrectie toe te passen ten aanzien van de aan
Klant in rekening te brengen bedragen.
109.3
De Klant betaalt de eenmalige kosten voor de Laadpaal (en de bijbehorende Installatiedienst)
voorafgaand aan de installatie via een factuur. Indien gewenst, kan de Klant om een andere
betalingswijze verzoeken. Vandebron zal de met die alternatieve betalingsmethode gepaard
gaande kosten bij de Klant in rekening brengen. Vandebron houdt zich het recht voor een
andere betaalwijze in gebruik te nemen.
10.4
De Klant betaalt de kosten voor de Laadsessies, de maandelijkse kosten voor het Contract
Service & Data bij aanschaf van een laadpaal, en de maandelijkse Abonnementskosten voor
de Laaddienst (en de bijbehorende Laadpas) op de door Vandebron gewenste datum door
middel van automatische incasso. De Klant geeft daarvoor een SEPA-machtiging af. Indien
vandebron | Herengracht 545, 1017BW Amsterdam | 0880 - 444555
www.vandebron.nl | vragen@vandebron.nl | Rabobank: NL97 RABO 0140 9179 69 | KVK 59394218
documenten
gewenst, kan de Klant om een andere betalingswijze verzoeken. Vandebron zal de met die
alternatieve betalingsmethode gepaard gaande kosten bij de Klant in rekening brengen.
10.5
Indien het ingestelde tarief conform artikel 8.2 recht geeft op een uitkering van geld, zal
Vandebron dit bedrag maandelijks uitkeren op het door de Klant aangegeven
bankrekeningnummer.
10.6
Indien een incasso mislukt, een incasso wordt gestorneerd of een betalingstermijn op een
andere manier wordt overschreden, treedt betalingsverzuim per direct in. Je ontvangt niet
eerst een ingebrekestelling. Betalingsverzuim kan gevolgen hebben voor eventuele
kortingen. Lees daarom goed de actievoorwaarden;
10.7
Als je in betalingsverzuim blijft, kan een eerste kosteloze aanmaning volgen. Je hebt vanaf
dat moment 14 dagen de tijd om je achterstallige betaling te voldoen. Als de betaling 14
dagen na de eerste aanmaning nog steeds niet is voldaan, wordt de vordering uit handen
gegeven aan een incassobureau. De wettelijke incassokosten zijn terug te vinden op:
10.8
Vandebron verzendt facturen naar het e-mailadres dat de Klant heeft opgegeven en
publiceert deze in het online dashboard.
10.9
Klachten over facturen dienen voor het einde van de betalingstermijn aan de Klantenservice
te worden gemeld. De betalingsverplichting van de Klant wordt alleen opgeschort als de
klacht over een factuur binnen de betalingstermijn van die factuur is ingediend en van
voldoende toelichting is voorzien. In dat geval wordt de betalingsverplichting opgeschort tot
het moment waarop Vandebron op de klacht heeft beslist.
10.10
Indien een Klant meer dan driemaal per kalenderjaar ten onrechte klaagt over een factuur,
mag Vandebron administratiekosten ten bedrage van minimaal € 15,- (exclusief BTW) bij deze
Klant in rekening brengen en/of het Abonnement opzeggen.
10.11
Indien een Klant in Verzuim verkeert, moet de Klant de redelijke kosten van Vandebron ter
verkrijging van voldoening buiten rechte vergoeden en daarnaast ook de wettelijke rente
voor iedere dag dat de betaling te laat wordt verricht.
10.12
Een Klant mag zijn betalingsverplichting niet verrekenen, opschorten of daarop een korting
toepassen.
vandebron | Herengracht 545, 1017BW Amsterdam | 0880 - 444555
www.vandebron.nl | vragen@vandebron.nl | Rabobank: NL97 RABO 0140 9179 69 | KVK 59394218
documenten
Artikel 11 Klantenservice
11.1
Voor vragen en/of klachten over de Producten en Diensten kan de Klant terecht bij de
Klantenservice van Vandebron. Mogelijk verwijst Vandebron de Klant door naar de
Klantenservice van de Installateur of de Laadpaalleverancier. Buiten kantoortijden wordt de
Klant voor vragen en/of klachten met betrekking tot de Laadpaal automatisch
doorgeschakeld naar de 24/7 beschikbare Klantenservice van de Laadpaalleverancier.
Vandebron is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de Klantenservice van de Installateur
en Laadpaalleverancier.
11.2
De Klantenservice van Vandebron is geopend op maandag t/m donderdag van 09:00 tot
18:00 uur en op vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur. Vandebron is bereikbaar per e-mail via
vragen@vandebron.nl en/of via het telefoonnummer 0880 444 525.
11.3
De Klantenservice van de Installateur is op maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 16:30 uur en
bereikbaar per e-mail via elektrischrijden@comfort-partners.nl en/of via het telefoonnummer
085 4846 555.
11.4
De Klantenservice van de Laadpaalleverancier is 24/7 bereikbaar via het telefoonnummer
088 987 0123.
11.5
Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, kan de Klant zich te
wenden tot De Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl ). Vandebron en de Klant
stemmen ermee in een uitspraak van De Geschillencommissie als bindend te beschouwen.
Aan geschilbeslechting door De Geschillencommissie zijn voor de Klant kosten verbonden.
Daarnaast is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform
Artikel 12 Overdracht aan derden
12.1
Vandebron mag haar rechten en verplichtingen uit hoofde van het Contract geheel of
gedeeltelijk overdragen aan een derde. De Klant verleent hierbij bij voorbaat zijn
toestemming aan een dergelijke overdracht.
vandebron | Herengracht 545, 1017BW Amsterdam | 0880 - 444555
www.vandebron.nl | vragen@vandebron.nl | Rabobank: NL97 RABO 0140 9179 69 | KVK 59394218
documenten
12.2
De Klant mag zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van het Contract niet geheel of
gedeeltelijk over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Vandebron.
Artikel 13 Aansprakelijkheid Vandebron
13.1
De aansprakelijkheid van Vandebron voor indirecte schade (waaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door
bedrijfsstagnatie, schade van derden, aantasting of verlies van data, zaken, materialen of
software van derden) is uitdrukkelijk uitgesloten.
13.2
De aansprakelijkheid van Vandebron voor schade is beperkt tot een bedrag van € 5.000,-
per gebeurtenis per jaar, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen wordt
aangemerkt als een gebeurtenis. Vandebron is niet aansprakelijk voor schade als die het
gevolg is van een gedraging van een door Vandebron ingeschakelde derde, zoals de
Installateur of Laadpaalleverancier. In geval van een gebrekkig product of schade door een
(gebrekkig) product dient de Klant de Laadpaalleverancier rechtstreeks aan te spreken op
grond van productaansprakelijkheid.
13.3
Vandebron verstrekt de Klant op onder meer haar Website algemene informatie met
betrekking tot haar Producten en Diensten. Vandebron stelt deze informatie met zorg samen,
maar kan niet voor de eventuele onvolledigheid of onjuistheid van de informatie aansprakelijk
worden gesteld.
13.4
Tenzij anders overeengekomen, zijn door of namens Vandebron afgegeven levertijden en
leverdata geen fatale termijnen.
13.5
Vandebron is niet aansprakelijk voor schade die (mede) is veroorzaakt door Ongeoorloofd
Gebruik.
13.6
Vandebron is niet aansprakelijk voor schade die (mede) is veroorzaakt doordat het
Elektrische Voertuig en/of de laadkabel niet voldoet aan de eisen die wet- en regelgeving
daaraan stellen. Die eisen omvatten in ieder geval een een correcte implementatie van het
IEC 62196 mode 3 protocol inclusief het kunnen luisteren naar laadsturing bij full mode 3
implementatie.
vandebron | Herengracht 545, 1017BW Amsterdam | 0880 - 444555
www.vandebron.nl | vragen@vandebron.nl | Rabobank: NL97 RABO 0140 9179 69 | KVK 59394218
documenten
13.7
Vandebron is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van of in verband met het
tijdelijk uitschakelen van de elektriciteit bij de Schouw of Installatie.
13.8
Vandebron is niet aansprakelijk voor schade voortkomend uit het niet, niet correct of niet
volledig functioneren of beschikbaar zijn van Publieke Laadpunten, of het geven van
(onjuiste) informatie over de beschikbaarheid van Publieke Laadpunten. Desgevraagd kan
Vandebron de Klant en de Publiek Laadpuntexploitant met elkaar in contact brengen.
13.9
Een Laadpaal functioneert met behulp van (al dan niet openbare) infrastructuur, waaronder
begrepen (mobiele) internetverbindingen en het elektriciteitsnetwerk. Vandebron is niet
aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen in deze infrastructuur of in de toelevering
van elektriciteit naar de Laadpaal.
13.10
De aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel gelden mede ten aanzien van het doen en
nalaten van derden die Vandebron ten behoeve van de uitvoering van het Contract
inschakelt, zoals de Installateur en de Laadpaalleverancier.
13.11
De aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel komen te vervallen indien en voorzover de
schade het gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos handelen of nalaten van
Vandebron. Opzettelijk of bewust roekeloos handelen of nalaten van door Vandebron
ingeschakelde derden, zoals de Installateur of de Laadpaalleverancier, doet
aansprakelijkheidsbeperkingen ten gunste van Vandebron daarentegen niet vervallen.
13.12
De Klant moet schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 10 dagen na de dag waarop
de Klant de schade of tekortkoming heeft geconstateerd of redelijkerwijs kon constateren,
melden bij de Klantenservice.
Artikel 14 Aansprakelijkheid Klant
14.1
De Klant neemt alle benodigde voorzorgsmaatregelen om een veilige en probleemloze
Schouw of Installatie mogelijk te maken. De Klant vrijwaart Vandebron, de Installateur en
andere derden tegen alle schade die zij lijden indien deze voorzorgsmaatregelen
onvoldoende blijken te zijn.
14.2
De Klant vrijwaart Vandebron voor eventuele vorderingen tot vergoeding van schade en/of
kosten van door Vandebron bij de uitvoering van het Contract ingeschakelde derden, zoals
vandebron | Herengracht 545, 1017BW Amsterdam | 0880 - 444555
www.vandebron.nl | vragen@vandebron.nl | Rabobank: NL97 RABO 0140 9179 69 | KVK 59394218
documenten
de Installateur en de Laadpaalleverancier, die deze derden als gevolg van handelen of
nalaten door of namens de Klant hebben geleden of gemaakt. De Klant vergoedt Vandebron
tevens de bij de afwikkeling hiervan gemaakte kosten.
14.3
De Klant is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die ontstaat als gevolg van handelen
en/of nalaten van derden aan wie de Klant toestemming heeft verleend of die de Klant
feitelijk in staat heeft gesteld tot het gebruiken van Producten en/of Diensten. De Klant
vrijwaart Vandebron voor alle gemaakte kosten die Vandebron als gevolg van dat handelen
of nalaten lijdt en eventuele schadevorderingen van derden die verband houden met
situaties waarin de Klant aansprakelijk is zoals omschreven in dit artikel.
14.4
Indien de Klant schade veroorzaakt aan een Publiek Laadpunt, is de Klant daarvoor ten
opzichte van de Publiek Laadpuntexploitant aansprakelijk. Vandebron zal de Publiek
Laadpuntexploitant desgevraagd met de Klant in contact brengen.
Artikel 15 Overmacht
15.1
Indien behoorlijke nakoming door Vandebron als gevolg van overmacht geheel of
gedeeltelijk blijvend onmogelijk is, hebben zowel Vandebron als Klant het recht het Contract
te beëindigen. De Klant heeft in geval van overmacht, geen recht op schadevergoeding.
15.2
Onder Overmacht valt onder meer: storingen op het internet, storingen in de
elektriciteitstoevoer, storingen in het verzenden en ontvangen van e-mail, vertraging van de
zijde van en/of wanprestatie van en/of overmacht van leveranciers en/of Publiek
Laadpuntexploitant en/of andere door Vandebron ingeschakelde derden,
overheidsmaatregelen en wetgeving, werkstakingen, alle omstandigheden die de normale
bedrijfsgang van Vandebron en/of haar leveranciers verstoren en alles wat verder volgens
het Nederlands recht onder overmacht valt.
vandebron | Herengracht 545, 1017BW Amsterdam | 0880 - 444555
www.vandebron.nl | vragen@vandebron.nl | Rabobank: NL97 RABO 0140 9179 69 | KVK 59394218
documenten
Artikel 16 Verzuim
16.1
Vandebron mag de levering van Producten en/of Diensten opschorten vanaf de datum
waarop de Klant in Verzuim verkeert tot aan het moment waarop Vandebron het volledige
door de Klant verschuldigde bedrag heeft ontvangen.
16.2
De rechtsvordering van Vandebron tot betaling van op grond van het Contract verschuldigde
bedragen verjaart na verloop van twee jaren.
Artikel 17 Intellectuele Eigendom
17.1
De Klant gaat ermee akkoord dat alle intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van het
auteursrecht, merkrechten, databankrechten en octrooirechten) zoals vervat in Producten
en/of Diensten eigendom blijven van Vandebron en/of haar licentiegevers. In het kader van
de levering van Producten en/of Diensten mag Vandebron producten, methodieken die door
de Klant verstrekte gegevens of daarvan afgeleide informatie bevatten, gebruiken of
ontwikkelen, welke vervolgens gaan behoren tot de eigendomsrechten van Vandebron. De
Klant dient zich te onthouden van het schenden van de intellectuele eigendoms- en overige
rechten van Vandebron.
Artikel 18 Privacy
18.1
Voor het aangaan en ter uitvoering van het Contract verwerkt Vandebron persoonsgegevens
van de Klant. Bij het verwerken van die persoonsgegevens houdt Vandebron zich aan de
geldende wet- en regelgeving. De manier waarop Vandebron omgaat met de
persoonsgegevens staat beschreven in de privacyverklaring, te vinden op
18.2
Voor het aangaan en ter uitvoering van het Contract deelt Vandebron door haar verwerkte
persoonsgegevens van de Klant met de Installateur, de Laadpaalleverancier en eventueel
andere derden. Vandebron heeft voor deze doeleinden geen toestemming van de Klant
nodig.
vandebron | Herengracht 545, 1017BW Amsterdam | 0880 - 444555
www.vandebron.nl | vragen@vandebron.nl | Rabobank: NL97 RABO 0140 9179 69 | KVK 59394218
documenten
Artikel 19 Herroepingsrecht Algemeen
19.1
Het herroepingsrecht houdt in dat een Klant die tevens Consument is, het Contract tijdens de
Herroepingstermijn kosteloos en zonder opgave van redenen mag ontbinden.
19.2
Indien de Consument van het herroepingsrecht gebruik wenst te maken, moet hij de
Klantenservice hierover binnen de Herroepingstermijn informeren, bij voorkeur door middel
van het Herroepingsformulier.
19.3
Van de Consument wordt verwacht dat hij het Product onmiddellijk na ontvangst controleert.
Indien het geleverde Product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, moet de Consument
dit binnen 14 dagen na ontvangst melden aan de Klantenservice.
19.5
Indien het Product ook naar het oordeel van Vandebron verkeerd, ondeugdelijk of
incompleet is, zal Vandebron het probleem kosteloos verhelpen of de aankoopsom
terugbetalen.
19.6
Voornoemd artikel gaat niet op indien:
a.
de Consument ten opzichte van Vandebron tekortschiet in de nakoming van een
verplichting onder het Contract;
b.
de Consument het Product zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft
laten repareren/of bewerken;
c.
het Product aan abnormale omstandigheden is blootgesteld of anderszins onzorgvuldig
is behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Vandebron en/of gebruiksaanwijzing
op de verpakking is behandeld;
d.
de ondeugdelijkheid van het Product geheel of gedeeltelijk het gevolg is van
voorschriften die de overheid heeft gesteld ten aanzien van de aard of de kwaliteit van
de toegepaste materialen.
vandebron | Herengracht 545, 1017BW Amsterdam | 0880 - 444555
www.vandebron.nl | vragen@vandebron.nl | Rabobank: NL97 RABO 0140 9179 69 | KVK 59394218
documenten
Artikel 20 Herroepingsrecht Laadpaal (en bijbehorende
Installatiedienst)
20.1
De Herroepingstermijn voor het ontbinden van een Contract betreffende de Laadpaal (met
bijbehorende Installatiedienst) gaat in op de dag nadat de Consument de Laadpaal in
ontvangst heeft genomen.
20.2
Van de Consument wordt verwacht dat hij tijdens de Herroepingstermijn zorgvuldig omgaat
met de Laadpaal, de onderdelen ervan, de meegeleverde documentatie en de verpakking.
De Consument zal de Laadpaal tijdens de Herroepingstermijn alleen uitpakken of gebruiken
voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de Laadpaal wenst te behouden.
20.3
Indien de Consument de Laadpaal tijdens de Herroepingstermijn installeert of laat installeren,
is sprake van gebruik en kan de Consument ten aanzien van de Laadpaal niet meer gebruik
maken van zijn herroepingsrecht. De Installateur zal de Laadpaal alleen tijdens de
Herroepingstermijn installeren als de Consument voorafgaand aan de uitvoering van de
Installatiedienst expliciet afstand doet van zijn herroepingsrecht. Desgewenst kan de
Consument de geïnstalleerde Laadpaal op eigen kosten laten deïnstalleren door de
Installateur.
20.4
Het herroepingsrecht vervalt als de Consument de Laadpaal heeft beschadigd.
20.5
Het herroepingsrecht is uitgesloten als de Laadpaal naar de specificaties van de Consument
is vervaardigd (maatwerk).
20.6
De Consument moet de Laadpaal met alle toebehoren binnen 14 dagen nadat hij van het
herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt, in de originele verpakking (inclusief accessoires en
bijbehorende documentatie) terugzenden naar de Laadpaalleverancier. De daarmee gepaard
gaande kosten komen voor rekening van de Consument.
20.7
Zodra de Consument heeft aangetoond dat hij de Laadpaal aan Laadpaalleverancier heeft
geretourneerd, zal Vandebron het door de Consument betaalde bedrag binnen 14 dagen
terugbetalen. Vandebron mag de eventuele waardevermindering van de Laadpaal aan de
Consument in rekening brengen als er door toedoen van de Consument schade aan de
Laadpaal is ontstaan.
vandebron | Herengracht 545, 1017BW Amsterdam | 0880 - 444555
www.vandebron.nl | vragen@vandebron.nl | Rabobank: NL97 RABO 0140 9179 69 | KVK 59394218
documenten
Artikel 21 Herroepingsrecht Laaddienst (met bijbehorende
Laadpas)
21.1
De Herroepingstermijn voor het ontbinden van een Contract betreffende de Laaddienst (met
bijbehorende Laadpas) gaat in op de dag nadat dat Contract tot stand is gekomen.
21.2
De Consument kan alleen tijdens de Herroepingstermijn gebruikmaken van de Laaddienst als
hij voorafgaand aan de uitvoering van de Laaddienst expliciet afstand doet van zijn
herroepingsrecht. De Consument krijgt daartoe ten tijde van de online activering van de
Laadpas de gelegenheid.
21.3
Deze afstandsverklaring doet er niet aan af dat de Consument het Contract betreffende de
Laaddienst (met bijbehorende Laadpas) binnen de Herroepingstermijn kan ontbinden, maar
Vandebron mag de Consument dan wel de kosten voor het Laden en de Laaddiensten
(Abonnementskosten) in rekening brengen.
Artikel 22 Slotbepalingen
22.1
Vandebron mag bij de uitvoering van het Contract naar eigen inzicht derden inschakelen.
22.2
Vandebron is te allen tijde gerechtigd om de tarieven, de overige inhoud van het Contract,
alsmede de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking op
de datum van publicatie daarvan op de Website, tenzij anders aangegeven, en doen de tot
dan toe geldende tarieven en/of Algemene Voorwaarden vervallen. Wijzigingen in de
Algemene Voorwaarden gelden ook ten aanzien van lopende Contracten. Wijzigingen in de
tarieven en Diensten gelden zodra het betreffende Contract (al dan niet automatisch) wordt
verlengd. Indien de Klant een voor hem geldende wijziging niet wenst te accepteren, kan hij
het Contract opzeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van 30 dagen, tenzij de
wijziging slechts een geringe wijziging in de Algemene Voorwaarden betreft.
22.3
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig blijkt te zijn,
blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen de partijen in onderling
vandebron | Herengracht 545, 1017BW Amsterdam | 0880 - 444555
www.vandebron.nl | vragen@vandebron.nl | Rabobank: NL97 RABO 0140 9179 69 | KVK 59394218
documenten
overleg voorzien in een vervangende bepaling, waarbij het doel en de strekking van de te
vervangen bepaling zoveel mogelijk worden behouden.
22.4
Op alle rechtsverhoudingen tussen Vandebron en de Klant is Nederlands recht van
toepassing.
22.5
De rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen Vandebron en de
Klant kennis te nemen en daarover te oordelen.
vandebron | Herengracht 545, 1017BW Amsterdam | 0880 - 444555
www.vandebron.nl | vragen@vandebron.nl | Rabobank: NL97 RABO 0140 9179 69 | KVK 59394218
powertip energie , groen energie image

Als u wilt dat ons
deskundig team u
helpt, kunt u ons uw contactgegevens sturen. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.