Leveringsvoorwaarden Variabel

Leveringsvoorwaarden Variabel

2019

documenten
Bijlage A
Leveringsvoorwaarden Variabel
Juni 2019
Vandebron wil de energietransitie versnellen. Zo snel mogelijk naar 100% duurzame energie, dat is
onze missie. Daarom maken we geen winst op je energieverbruik: het bedrag dat je maandelijks
betaalt voor je verbruik, wordt afgedragen aan de energiebron die jouw energie levert.
Om te zorgen dat je niet voor verrassingen komt te staan, kun je als klant van Vandebron de
leveringsvoorwaarden altijd en overal inzien. De energiemarkt is tenslotte al complex genoeg, en wij
maken hem graag wat transparanter. Is er toch nog iets onduidelijk? Neem gerust contact met ons
op via e-mail of telefoon, dan helpen we je graag verder.
vandebron | Herengracht 545, 1017 BW Amsterdam | 0880 - 444555
www.vandebron.nl | vragen@vandebron.nl | Rabobank: NL97 RABO 0140 9179 69 | KVK 59394218
documenten
Artikel 1 Energielevering
1.1 Definities
Afgenomen Elektriciteit
Het aantal eenheden elektriciteit in kWh dat van het netwerk is
onttrokken.
Geleverde Elektriciteit
Het aantal eenheden elektriciteit in kWh dat op het netwerk is
ingevoed.
Verbruik
De hoeveelheid Afgenomen Elektriciteit verminderd met de
hoeveelheid Geleverde Elektriciteit, indien de hoeveelheid
Afgenomen Elektriciteit meer is dan de hoeveelheid Geleverde
Elektriciteit.
Terugleveren
De hoeveelheid Afgenomen Elektriciteit verminderd met de
hoeveelheid Geleverde Elektriciteit, indien de hoeveelheid
Afgenomen Elektriciteit minder is dan de hoeveelheid
Geleverde Elektriciteit.
Jaar van Levering
Duurt 365 dagen en begint op de startdag van levering (zoals
beschreven in artikel 3.2).
Kale Leveringstarief
De prijzen per eenheid elektriciteit, in kWh, of gas in m3,
exclusief toeslagen en belastingen.
Kale Leveringskosten
De hoeveelheid Afgenomen Elektriciteit of afgenomen gas
vermenigvuldigd met het bijbehorende Kale Leveringstarief.
Totale Verbruikskosten
Het totaal van Kale Leveringskosten voor elektriciteit en gas,
vaste leveringskosten, netbeheerkosten, kortingen, toeslagen,
opslagen en belastingen.
Installatie of Installaties
De bron of bronnen waarmee je met een
kleinverbruikersaansluiting zelf duurzame elektriciteit uit
zonne-energie op het netwerk wenst in te voeden. Deze dien je
aan te melden bij www.energieleveren.nl.
vandebron | Herengracht 545, 1017 BW Amsterdam | 0880 - 444555
www.vandebron.nl | vragen@vandebron.nl | Rabobank: NL97 RABO 0140 9179 69 | KVK 59394218
documenten
1.2 Aanbod en toepasselijkheid
Vandebron biedt alleen de levering van gas aan, wanneer deze samengaat met stroomlevering.
Deze contractvoorwaarden zijn van toepassing per leveringsadres op zowel (I) de levering van
stroom en gas aan kleinverbruikers als (II) de teruglevering van stroom van kleinverbruikers.
1.3 Jouw elektriciteitsbron
Op de voorzijde van je energiecontract staat de door jou gekozen elektriciteitsbron. Vandebron kan
de levering van elektriciteit aanvullen met andere, eveneens duurzaam opgewekte, elektriciteit als
de vermelde bron over onvoldoende capaciteit beschikt. Mocht dit het geval zijn dan ontvang je
hierover melding.
1.4 Overdracht door Vandebron
Vandebron mag dit energiecontract onder dezelfde voorwaarden overdragen aan een andere
vergunninghoudende energieleverancier.
1.5 Machtiging
Je machtigt Vandebron tot het opzeggen van je energiecontract met je voormalige leverancier.
Artikel 2 Tarieven en betaling
2.1 Wijzigingen variabele leveringskosten: 2 keer per jaar
● De tarieven voor de levering van elektriciteit en gas (de tarieven per kWh en m3) en de vaste
leveringskosten behorende bij dit variabele contract worden door marktontwikkelingen
beïnvloed.
● Vandebron kan de tarieven aanpassen op 1 januari en 1 juli van elk jaar, hierbij hanteren wij
de op dat moment geldende marktprijzen.
● Bij onvoorziene wijzigingen in de marktomstandigheden kan Vandebron de leveringstarieven
ook op andere momenten aanpassen.
vandebron | Herengracht 545, 1017 BW Amsterdam | 0880 - 444555
www.vandebron.nl | vragen@vandebron.nl | Rabobank: NL97 RABO 0140 9179 69 | KVK 59394218
documenten
2.2 Aankondiging wijzigingen variabele leveringskosten
● Bij wijzigingen per 1 januari en per 1 juli word je tijdig voor de wijziging persoonlijk
geïnformeerd over de nieuwe leveringskosten.
● Ook bij onvoorziene tussentijdse wijzigingen (anders dan op 1 januari en 1 juli), zoals bedoeld
in artikel 2.1 van deze variabel contractvoorwaarden, informeert Vandebron je hierover
persoonlijk en tijdig voor de daadwerkelijke tariefwijziging.
● De meest recente tarieven kun je te allen tijde raadplegen in je eigen portaal op onze
website via mijn.vandebron.nl.
2.3 Salderingsregeling
Wanneer je elektriciteit produceert met je Installatie, berekenen wij je Verbruik door de door jou
Afgenomen Elektriciteit te verminderen met de door jou Geleverde Elektriciteit. De vermindering
bedraagt maximaal de hoeveelheid Afgenomen Elektriciteit. Vervolgens wordt de verschuldigde
energiebelasting, toeslagen, opslagen en BTW uitsluitend over het op deze manier berekende
Verbruik berekend.
Wij hanteren verschillende salderingsmethodes. Elke salderingsmethode heeft een andere wijze van
berekening, afhankelijk van (het moment van) je Verbruik en type meter (enkel of dubbel).
Vandebron past als uitgangspunt de voor jou meest voordelige salderingsmethode toe. De
berekening gaat uit van het totale Verbruik per Jaar van Levering. Je vindt de berekening terug op je
afrekening. De manieren van berekening zijn:
Enkele meter
Het totaal aan Afgenomen Elektriciteit wordt verminderd met
het totaal aan Geleverde Elektriciteit.
Dubbele meter “van normaal naar dal”
Eerst wordt het totaal van Afgenomen Elektriciteit in het
normaaltarief verminderd met het totaal aan Geleverde
Elektriciteit. Bij een overschot (meer Geleverde dan
Afgenomen elektriciteit) zal het restant in mindering worden
vandebron | Herengracht 545, 1017 BW Amsterdam | 0880 - 444555
www.vandebron.nl | vragen@vandebron.nl | Rabobank: NL97 RABO 0140 9179 69 | KVK 59394218
documenten
gebracht op de hoeveelheid Afgenomen Elektriciteit in het
daltarief.
Dubbele meter “salderen per telwerk”
Afgenomen Elektriciteit en Geleverde Elektriciteit in het
normaaltarief worden verrekend in het normaaltarief.
Afgenomen Elektriciteit en Geleverde Elektriciteit in het
daltarief worden verrekend in het daltarief. De uitkomsten
worden met elkaar verrekend.
Deze salderingsregeling wordt uitsluitend op het elektriciteitsverbruik toegepast. De
salderingsregeling heeft geen betrekking op de vaste leveringskosten, de leveringskosten voor gas,
de kosten van de netbeheerder.
Vandebron houdt zich het recht voor de salderingsregeling te wijzigen. In dit geval word je hierover
bericht en krijg je de mogelijkheid je contract te beëindigen.
2.4 Terugleveren
Als er sprake is van Terugleveren, dan krijg je een vergoeding voor de teruggeleverde elektriciteit
op basis van de standaard terugleververgoeding. De hoogte van deze vergoeding is terug te vinden
op het tarievenblad.
2.5 Waarborg en flexibiliteit
Vandebron biedt jou als klant graag de flexibiliteit om zelf je termijnbedrag aan te passen en zelf te
bepalen op welke dag in de maand je betaalt. Echter, om volledige betaling en daarmee de inkoop
en levering van energie te kunnen garanderen, kenmerkt Vandebron de eerste betaling als een
waarborgsom. Uiteraard wordt deze verrekend op je eindafrekening op het moment dat je
Vandebron verlaat.
vandebron | Herengracht 545, 1017 BW Amsterdam | 0880 - 444555
www.vandebron.nl | vragen@vandebron.nl | Rabobank: NL97 RABO 0140 9179 69 | KVK 59394218
documenten
Je kunt er ook voor kiezen om geen waarborgsom te betalen. Dit doe je door je flexibiliteit uit te
zetten. In dat geval stelt Vandebron je termijnbedrag vast op basis van je standaard jaarverbruik en
betaal je het termijnbedrag altijd op de eerste dag van de maand van levering.
De mogelijkheid om te kiezen voor flexibiliteit vervalt als het onderzoek naar betalingsgedrag
aanleiding geeft tot een verplichte waarborgsom. Geeft het onderzoek aanleiding tot een verplichte
waarborgsom, dan informeren wij je hierover in de bevestigingsmail.
2.6 Betalingsvoorwaarden
De volgende betalingsvoorwaarden zijn verbonden aan het leveren van energie:
bij betaling door handmatige overschrijving via bank geldt een betalingstermijn van 7 dagen
nadat je de nota hebt ontvangen;
als je kiest voor handmatige betaling door overschrijving via bank, dan zijn hier kosten aan
verbonden. Deze kosten kun je terugvinden op het tarievenblad;
bij automatische incasso vindt de afschrijving plaats op de eerste dag van de kalendermaand,
of, als je gebruik maakt van flexibiliteit, op het door jou gewenste moment tussen de 1e en
28e dag van de kalendermaand;
indien je voor flexibiliteit kiest, wordt de waarborgsom voorafgaand aan de maand van
levering afgeschreven;
als een incasso mislukt, een incasso wordt gestorneerd of een betalingstermijn op een
andere manier wordt overschreden, treedt betalingsverzuim per direct in. Je ontvangt niet
eerst een ingebrekestelling. Betalingsverzuim kan gevolgen hebben voor eventuele
kortingen. Lees daarom goed de actievoorwaarden;
als je in betalingsverzuim blijft, kan een eerste kosteloze aanmaning volgen. Je hebt vanaf
dat moment 14 dagen de tijd om je achterstallige betaling te voldoen. Als de betaling 14
dagen na de eerste aanmaning nog steeds niet is voldaan, wordt de vordering uit handen
gegeven aan een incassobureau. De wettelijke incassokosten zijn terug te vinden op:
vandebron | Herengracht 545, 1017 BW Amsterdam | 0880 - 444555
www.vandebron.nl | vragen@vandebron.nl | Rabobank: NL97 RABO 0140 9179 69 | KVK 59394218
documenten
Artikel 3 Looptijd en opzegging
3.1 Looptijd
Het contract wordt aangegaan voor onbepaalde looptijd.
3.2 Start levering
De levering start uitsluitend op het moment dat je contract met je oude leverancier rechtsgeldig
eindigt of op de datum, maximaal zes maanden later, die je ons als gewenste startdatum hebt
opgegeven. Je wordt per e-mail over de precieze startdatum geïnformeerd. Eventuele
opzegvergoedingen indien bij je huidige leverancier worden, tenzij daar met Vandebron andere
afspraken over zijn gemaakt, niet vergoed.
3.3 Bedenktijd
Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst
te annuleren. De bedenktijd eindigt 14 dagen na de ontvangst van je bevestigingsbrief. Om gebruik
te maken van je recht op de bedenktijd moet je ons hiervan schriftelijk of telefonisch op de hoogte
stellen. Dat kan per post naar Vandebron Energie B.V., Herengracht 545, 1017 BW Amsterdam,
telefonisch via 0880 - 444555 of per e-mail naar vragen@vandebron.nl. Je kunt hiervoor
gebruikmaken van het bijgevoegde “herroepingsformulier”, maar bent hiertoe niet verplicht.
Leveringskosten na start levering indien je gebruik maakt van de bedenktermijn
Wanneer je, nadat de levering is begonnen maar tijdens de bedenktermijn, gebruik maakt van je
wettelijk recht de overeenkomst te annuleren, ben je voor het reeds geleverde periode een
vergoeding verschuldigd, op voorwaarde dat je
● uitdrukkelijk, en, indien de overeenkomst buiten de verkoopruimte is gesloten, schriftelijk of
op andere duurzame gegevensdrager, hebt verzocht om tijdens de bedenktijd met levering
te beginnen; en
● bent geïnformeerd over het feit dat je de kosten voor levering moet betalen als je besluit
gebruik te maken van je recht op bedenktijd.
vandebron | Herengracht 545, 1017 BW Amsterdam | 0880 - 444555
www.vandebron.nl | vragen@vandebron.nl | Rabobank: NL97 RABO 0140 9179 69 | KVK 59394218
documenten
3.4 Beëindiging contract
● Dit contract kun je kosteloos beëindigen door opzegging bij Vandebron of via je nieuwe
leverancier.
● De opzegtermijn bedraagt maximaal 30 dagen.
● Wanneer je de opzegging niet via de nieuwe leverancier laat doen, maar zelf wenst op te
zeggen, dan dien je dit schriftelijk te doen via e-mail naar vragen@vandebron.nl of per brief
naar Vandebron , o.v.v ‘opzegging contract’, Herengracht 545, 1017 BW Amsterdam.
Artikel 4 Privacy
Persoonsgegevens worden door Vandebron onder andere gebruikt voor het accepteren van de
aanvraag, het doen van een kredietwaardigheidscheck bij EDR voordat wij een overeenkomst
aangaan, risicobeheer en alle relevante administratieve handelingen die nodig zijn voor het
uitvoeren van de overeenkomst. Meer informatie kun je vinden op www.vandebron.nl/privacy. Ook
kunnen wij je persoonsgegevens gebruiken om je te informeren over onze producten en diensten.
Als je deze informatie niet wilt ontvangen, kun je dit melden per telefoon (0880 - 444555), mail
(vragen@vandebron.nl) of brief (Vandebron, o.v.v. ‘recht van verzet’, Herengracht 545, 1017 BW
Amsterdam).
Artikel 5 Aansluit- en Transportovereenkomst
Als je als kleinverbruiker of kleinzakelijke klant een contract bij Vandebron afsluit, brengt Vandebron
namens je regionale netbeheerder een aansluit- en transportovereenkomst (ATO) met je tot stand.
Dit is een standaardcontract tussen jou en de netbeheerder voor het transporteren van energie. De
algemene voorwaarden en tarieven van jouw netbeheerder vind je terug op
vandebron | Herengracht 545, 1017 BW Amsterdam | 0880 - 444555
www.vandebron.nl | vragen@vandebron.nl | Rabobank: NL97 RABO 0140 9179 69 | KVK 59394218
documenten
Artikel 6 Voorwaarden
Op het contract zijn de volgende voorwaarden van toepassing: de geldende Algemene
Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017, de Gedragscode
Consument en Energieleverancier 2015, de Gedragscode Slimme meters 2012, onze
kwaliteitscriteria en het tarievenblad. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Contractvoorwaarden
en de algemene voorwaarden geldt wat in de Contractvoorwaarden vermeld staat. De voorwaarden
en gedragscodes, inclusief meer recente versies die na het afsluiten van deze overeenkomst geldig
zijn geworden, zijn ook terug te vinden op www.vandebron.nl/voorwaarden.
vandebron | Herengracht 545, 1017 BW Amsterdam | 0880 - 444555
www.vandebron.nl | vragen@vandebron.nl | Rabobank: NL97 RABO 0140 9179 69 | KVK 59394218
powertip energie , groen energie image

Als u wilt dat ons
deskundig team u
helpt, kunt u ons uw contactgegevens sturen. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.