Modelcontractvoorwaarden

Modelcontractvoorwaarden

2019

documenten
Bijlage A
Modelcontractvoorwaarden
Juni 2019
Vandebron wil de energietransitie versnellen. Zo snel mogelijk naar 100% duurzame energie, dat is
onze missie. Daarom maken we geen winst op uw energieverbruik: het bedrag dat u maandelijks
betaalt voor uw verbruik, wordt afgedragen aan de energiebron die uw energie levert.
Om te zorgen dat u niet voor verrassingen komt te staan, kunt u als klant van Vandebron de
leveringsvoorwaarden altijd en overal inzien. De energiemarkt is tenslotte al complex genoeg, en wij
maken hem graag wat transparanter. Is er toch nog iets onduidelijk? Neem gerust contact met ons
op via e-mail of telefoon, dan helpen we u graag verder.
vandebron | Herengracht 545, 1017 BW Amsterdam | 0880 - 444555
www.vandebron.nl | vragen@vandebron.nl | Rabobank: NL97 RABO 0140 9179 69 | KVK 59394218
documenten
Artikel 1 Energielevering
1.1 Toepasselijkheid
Deze Modelcontractvoorwaarden zijn van toepassing op de levering van Vandebron voor stroom en
gas aan kleinverbruikers met een variabel tarief.
1.2 Uw elektriciteitsbron
Op de voorzijde van uw energiecontract staat de door u gekozen elektriciteitsbron. Vandebron kan
de levering van elektriciteit aanvullen met andere, eveneens duurzaam opgewekte, elektriciteit als
de vermelde bron over onvoldoende capaciteit beschikt. Mocht dit het geval zijn dan ontvangt u
hierover melding.
1.3 Overdracht door Vandebron
Vandebron mag dit energiecontract onder dezelfde voorwaarden overdragen aan een andere
vergunninghoudende energieleverancier.
1.4 Machtiging
U machtigt Vandebron tot het opzeggen van uw energiecontract met uw voormalige leverancier.
Artikel 2 Tarieven en betaling
2.1 Wijzigingen variabele leveringskosten: 2 keer per jaar
● De tarieven voor de levering van elektriciteit en gas (de tarieven per kWh en m3) en de vaste
leveringskosten behorende bij het Modelcontract worden door marktontwikkelingen
beïnvloed.
● Vandebron kan de tarieven aanpassen op 1 januari en 1 juli van elk jaar, hierbij hanteren wij
de op dat moment geldende marktprijzen.
● Bij onvoorziene wijzigingen in de marktomstandigheden kan Vandebron de leveringstarieven
ook op andere momenten aanpassen.
vandebron | Herengracht 545, 1017 BW Amsterdam | 0880 - 444555
www.vandebron.nl | vragen@vandebron.nl | Rabobank: NL97 RABO 0140 9179 69 | KVK 59394218
documenten
2.2 Aankondiging wijzigingen variabele leveringskosten
● Bij wijzigingen per 1 januari en per 1 juli wordt u tijdig voor de wijziging persoonlijk
geïnformeerd over de nieuwe leveringskosten.
● Ook bij onvoorziene tussentijdse wijzigingen (anders dan op 1 januari en 1 juli), zoals bedoeld
in artikel 2.1 van deze Modelcontractvoorwaarden, informeert Vandebron u hierover
persoonlijk en tijdig voor de tariefwijziging.
● De meest recente tarieven kunt u te allen tijde raadplegen in uw eigen portaal op onze
website via mijn.vandebron.nl.
2.3 Betalingsvoorwaarden
De volgende betalingsvoorwaarden zijn verbonden aan het leveren van energie:
● bij betaling door handmatige overschrijving via bank geldt een betalingstermijn van 7 dagen
nadat u de nota hebt ontvangen;
● als u kiest voor betalen door handmatige overschrijving via bank, dan zijn hier kosten aan
verbonden. Deze kosten kunt u terugvinden op het tarievenblad;
● bij automatische incasso vindt afschrijving altijd plaats op de eerste dag van de
kalendermaand;
● als een incasso mislukt, een incasso wordt gestorneerd of een betalingstermijn op een
andere manier wordt overschreden, treedt betalingsverzuim per direct in. U ontvangt niet
eerst een ingebrekestelling. Betalingsverzuim kan gevolgen hebben voor eventuele
kortingen. Lees daarom goed de actievoorwaarden;
● als u in betalingsverzuim blijft, kan een eerste kosteloze aanmaning volgen. U heeft vanaf dat
moment 14 dagen de tijd om uw achterstallige betaling te voldoen. Als de betaling 14 dagen
na de eerste aanmaning nog steeds niet is voldaan, wordt de vordering uit handen gegeven
aan een incassobureau. De wettelijke incassokosten zijn terug te vinden op:
vandebron | Herengracht 545, 1017 BW Amsterdam | 0880 - 444555
www.vandebron.nl | vragen@vandebron.nl | Rabobank: NL97 RABO 0140 9179 69 | KVK 59394218
documenten
Artikel 3 Looptijd en opzegging
3.1 Looptijd
Het contract wordt aangegaan voor onbepaalde looptijd.
3.2 Start levering
De levering start uitsluitend op het moment dat uw contract met uw oude leverancier rechtsgeldig
eindigt of op de datum die u ons als gewenste startdatum heeft opgegeven. U bent of wordt over de
precieze datum schriftelijk apart geïnformeerd.
3.3 Bedenktijd
U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst
te annuleren. De bedenktijd eindigt 14 dagen na de ontvangst van uw bevestigingsbrief. Om gebruik
te maken van uw recht op bedenktijd moet u ons hiervan schriftelijk of telefonisch op de hoogte
stellen. Dat kan per post naar Vandebron Energie B.V., Herengracht 545, 1017 BW Amsterdam,
telefonisch via 0880 - 444555 of per e-mail naar vragen@vandebron.nl. U kunt hiervoor
gebruikmaken van het bijgevoegde “herroepingsformulier”, maar bent hiertoe niet verplicht.
Leveringskosten na start levering indien u gebruik maakt van de bedenktermijn
Wanneer u, nadat de levering is begonnen maar tijdens de bedenktermijn, gebruik maakt van uw
wettelijk recht de overeenkomst te annuleren, bent u voor het reeds geleverde periode een
vergoeding verschuldigd, op voorwaarde dat u
● uitdrukkelijk, en, indien de overeenkomst buiten de verkoopruimte is gesloten, schriftelijk of
op andere duurzame gegevensdrager, heeft verzocht om tijdens de bedenktijd met levering
te beginnen; en
● bent geïnformeerd over het feit dat u de kosten voor levering moet betalen als u besluit
gebruik te maken van uw recht op bedenktijd.
vandebron | Herengracht 545, 1017 BW Amsterdam | 0880 - 444555
www.vandebron.nl | vragen@vandebron.nl | Rabobank: NL97 RABO 0140 9179 69 | KVK 59394218
documenten
3.3 Beëindiging contract
● Dit contract kunt u kosteloos beëindigen door opzegging bij Vandebron of via uw nieuwe
leverancier.
● De opzegtermijn bedraagt maximaal 30 dagen.
● Wanneer u de opzegging niet via uw nieuwe leverancier laat doen, maar zelf wenst op te
zeggen, dan dient u dit schriftelijk te doen via e-mail naar vragen@vandebron.nl of per brief
naar Vandebron , o.v.v ‘opzegging contract’, Herengracht 545, 1017 BW Amsterdam.
Artikel 4 Privacy
Persoonsgegevens worden door Vandebron onder andere gebruikt voor het accepteren van de
aanvraag, het doen van een kredietwaardigheidscheck bij EDR voordat wij een overeenkomst
aangaan, risicobeheer en alle relevante administratieve handelingen die nodig zijn voor het
uitvoeren van de overeenkomst. Meer informatie kunt u vinden op www.vandebron.nl/privacy. Ook
kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over onze producten en diensten.
Als u deze informatie niet wilt ontvangen, kunt u dit melden per telefoon (0880 - 444555), mail
(vragen@vandebron.nl) of brief (Vandebron, o.v.v. ‘recht van verzet’, Herengracht 545, 1017 BW
Amsterdam).
Artikel 5 Aansluit- en Transportovereenkomst
Als u als kleinverbruiker of kleinzakelijke klant een contract bij Vandebron afsluit, brengt Vandebron
namens de regionale netbeheerder een aansluit- en transportovereenkomst (ATO) met u tot stand.
Dit is een standaardcontract tussen u en de netbeheerder voor het transporteren van energie. De
algemene voorwaarden en tarieven van uw netbeheerder vind u terug op
vandebron | Herengracht 545, 1017 BW Amsterdam | 0880 - 444555
www.vandebron.nl | vragen@vandebron.nl | Rabobank: NL97 RABO 0140 9179 69 | KVK 59394218
documenten
Artikel 6 Voorwaarden
Op het contract zijn de volgende voorwaarden van toepassing: de geldende Algemene
Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers, deze
Modelcontractvoorwaarden, onze Kwaliteitscriteria en het tarievenblad. In geval van
tegenstrijdigheid tussen de Modelcontractvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden, geldt
hetgeen is vermeld in de Modelcontractvoorwaarden. Alle voorwaarden zijn ook terug te vinden op
vandebron | Herengracht 545, 1017 BW Amsterdam | 0880 - 444555
www.vandebron.nl | vragen@vandebron.nl | Rabobank: NL97 RABO 0140 9179 69 | KVK 59394218
powertip energie , groen energie image

Als u wilt dat ons
deskundig team u
helpt, kunt u ons uw contactgegevens sturen. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.