Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017

Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017

2021

documenten
Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017
2.11 Wij mogen de rechten en plichten van de overeenkomst die wij met u hebben in twee situaties wel aan
Door wie zijn deze algemene voorwaarden gemaakt?
een andere energieleverancier overdragen. U geeft ons hiervoor nu al toestemming en onze afspraken
Deze algemene voorwaarden zijn van Energie-Nederland, de vereniging van energieleveranciers in Nederland.
blijven gelden. Als wij dit doen, melden wij u dit schriftelijk of digitaal. Wij mogen dat in deze twee
In de Commissie Zelfregulering van de Sociaal-Economische Raad (SER) zijn de voorwaarden met de
situaties:
Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis besproken.
- Ons bedrijf wordt overgenomen door een ander bedrijf;
Energie-Nederland, de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis zijn het met elkaar eens over alle
- Wij geven de rechten en plichten van de overeenkomst die wij met u hebben aan een ander
voorwaarden, maar er zijn twee uitzonderingen en dat zijn het artikel over schade (artikel 17.4) en het artikel
bedrijf, maar wij blijven ervoor verantwoordelijk dat het andere bedrijf deze rechten en plichten
over de redenen waarom wij de leveringstarieven mogen veranderen (artikel 19.3).
nakomt.
Net zoals hierboven blijven onze afspraken ook gelden bij een fusie of een splitsing van ons bedrijf. In
Deze voorwaarden zijn er voor u en voor ons
andere situaties kunt u binnen dertig kalenderdagen nadat u van ons hierover bericht heeft gekregen de
U heeft een leveringsovereenkomst voor elektriciteit en/of gas afgesloten met uw energieleverancier. Deze
overeenkomst zonder bijkomende kosten beëindigen volgens de afspraken die wij hebben gemaakt.
voorwaarden horen bij die overeenkomst. In deze voorwaarden staan de regels waaraan u en uw
2.12 Onze overeenkomst eindigt als de overheid onze leveringsvergunning(en) intrekt. De overheid heeft
energieleverancier zich moeten houden. Om u aan deze voorwaarden te houden, is het nodig dat u ze kent en
geregeld dat andere partijen de levering overnemen.
begrijpt. Samen met deze voorwaarden gelden ook de voorwaarden voor het product waarvoor u een
2.13 Onze overeenkomst wordt in het Nederlands geschreven, tenzij we daarover andere afspraken maken.
leveringsovereenkomst heeft afgesloten.
Het Nederlands recht geldt voor deze overeenkomst.
Inhoud
Artikel 3 U heeft een aansluiting op het elektriciteitsnet en/of het gasnet
Artikel 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden?
3.1 U kunt alleen elektriciteit en/of gas van ons geleverd krijgen als u in uw huis, of ander gebouw of object
Artikel 2. Onze overeenkomst
zoals een kantoor of garagebox, gebruik kunt maken van een aansluiting op het elektriciteitsnet en/of het
Artikel 3. U heeft een aansluiting op het elektriciteitsnet en/of het gasnet
gasnet.
Artikel 4. Wekt u ook zelf elektriciteit op?
3.2 Voor die aansluiting moet een overeenkomst zijn gesloten met de netbeheerder. Dit is de aansluit- en
Artikel 5. Wat doen wij als wij met u een overeenkomst hebben?
transportovereenkomst. Indien nodig melden wij u hiervoor aan bij de netbeheerder. U hoeft niets te
Artikel 6. Wat doen wij als er een storing is op het elektriciteitsnet of gasnet?
doen. In de aansluit- en transportovereenkomst staat dat u netbeheerkosten moet betalen. U betaalt
Artikel 7. Wat doen wij als u zich niet aan de voorwaarden houdt?
deze kosten aan ons en niet aan de netbeheerder. Wij betalen deze netbeheerkosten aan de
Artikel 8. Welke informatie krijgen wij van u?
netbeheerder.
Artikel 9. De elektriciteitsmeter en de gasmeter
3.3 Beëindigt de netbeheerder de aansluit- en transportovereenkomst? Dan mogen we het leveren van
Artikel 10. Onderzoek van de elektriciteitsmeter en/of gasmeter en/of de meting
elektriciteit en/of gas beëindigen. We mogen dan onze overeenkomst beëindigen of opschorten.
Artikel 11. Leveringstarieven voor elektriciteit en/of gas
Artikel 12. U betaalt voor elektriciteit en/of gas
Artikel 4 Wekt u ook zelf elektriciteit op?
Artikel 13. Niet eens met een jaarnota of eindnota?
4.1 Wekt u op uw adres zelf (duurzame) elektriciteit op, bijvoorbeeld met zonnepanelen, dan verminderen
Artikel 14. Verjaring van vorderingen
wij uw afgenomen elektriciteit met de door u teruggeleverde elektriciteit.
Artikel 15. Zekerheden vragen
4.2 Wekt u zelf meer elektriciteit op dan u heeft verbruikt, dan ontvangt u hiervoor van ons de afgesproken
Artikel 16. Wat doen wij met uw persoonlijke gegevens?
terugleververgoeding.
Artikel 17. Heeft u schade?
4.3 Wekt u voor het eerst elektriciteit op, dan moet u ook bij uw netbeheerder melden dat u elektriciteit gaat
Artikel 18. Heeft u een klacht?
opwekken (dit kan via www.energieleveren.nl).
Artikel 19. Mogen wij deze voorwaarden en onze leveringstarieven veranderen?
Artikel 20. Wat gebeurt er als u verhuist?
Artikel 5 Wat doen wij als wij met u een overeenkomst hebben?
Artikel 21. Hoe lang duurt onze overeenkomst?
5.1 Als wij een overeenkomst met u hebben, willen wij u op de afgesproken startdatum elektriciteit en/of gas
Artikel 22. Wat gebeurt als onze overeenkomst eindigt?
gaan leveren. Om op tijd te leveren, geeft u ons toestemming om onder andere de volgende dingen te
Artikel 23. Vanaf wanneer gelden deze voorwaarden?
doen.
- Wij beëindigen uw overeenkomst met uw oude energieleverancier.
Artikel 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden?
- Verhuist u? Dan melden wij u aan bij de netbeheerder voor een nieuwe aansluit- en
1.1 Dit zijn de voorwaarden van DGB Energie BV. In deze voorwaarden staan de afspraken die wij hebben
transportovereenkomst op uw nieuwe adres. Wij zeggen voor u de bestaande
gemaakt en waar u en wij ons aan moeten houden als u van ons elektriciteit en/of gas geleverd krijgt. De
transportovereenkomst met uw netbeheerder op het oude adres op.
voorwaarden gelden als:
5.2 Wanneer uw toestemming volgens de wet noodzakelijk is en de gegevens nodig zijn voor het aan u kunnen
- Wij u een aanbieding doen voor de levering van elektriciteit en/of gas,
leveren van elektriciteit en/of gas dan,
- U ons vraagt elektriciteit en/of gas te leveren,
(a)
Geeft u ons toestemming om bij uw netbeheerder het volgende op te vragen:
- U en wij een overeenkomst met elkaar hebben.
- De gemiddelde hoeveelheid elektriciteit en/of gas die in de laatste jaren op het adres is verbruikt
1.2 In aanvulling op deze voorwaarden gelden ook onze kwaliteitscriteria.
en de bijbehorende meterstanden;
1.3 Voordat wij een overeenkomst met elkaar hebben informeren wij u over de voorwaarden die gelden en
- Gegevens over de overeenkomst met uw oude leverancier zoals de datum waarop de
hoe u hiervan kennis kan nemen. Wij verstrekken u deze voorwaarden en onze kwaliteitscriteria uiterlijk
overeenkomst eindigt, de opzegtermijn en wie uw oude leverancier is;
wanneer wij de overeenkomst aan u bevestigen. Deze voorwaarden en de kwaliteitscriteria zijn ook te
- Gegevens over het type aansluiting en over uw meter;
vinden op onze website.
(b) Geeft u ons toestemming om gegevens over uw overeenkomst met ons, te verstrekken aan uw
1.4 Ook zijn wij gehouden aan wat in de Informatiecode Elektriciteit en Gas staat. Deze is te vinden op de
netbeheerder.
website van de Autoriteit Consument en Markt.
1.5 Wij mogen ook andere afspraken met u maken. Die afspraken gelden als:
Artikel 6 Wat doen wij als er een storing is op het elektriciteitsnet of gasnet?
- We die afspraken volgens de wet of regelgeving mogen maken,
6.1 Het transport van elektriciteit en/of gas is de verantwoordelijkheid van de netbeheerder. Bij een storing
- We die afspraken volgens deze voorwaarden mogen maken, en
kunnen wij u minder of geen elektriciteit en/of gas leveren en kunt u minder of geen elektriciteit
- We deze afspraken schriftelijk of digitaal vastleggen, en u aangeeft dat u het daar mee eens bent.
terugleveren. Dit heeft geen gevolgen voor de geldigheid en de duur van de overeenkomst die wij met u
Zijn er situaties waarover niets staat in deze voorwaarden? Dan maken we daarvoor afspraken die voor u en
hebben.
ons redelijk zijn.
6.2 Heeft u hierdoor schade? Dan zijn we daar niet aansprakelijk voor en betalen die schade niet. U kunt
hiervoor contact opnemen met uw netbeheerder.
Artikel 2 Onze overeenkomst
2.1 Wij hebben met elkaar een overeenkomst als:
Artikel 7 Wat doen wij als u zich niet aan de voorwaarden houdt?
- U ons vraagt elektriciteit en/of gas te leveren en wij uw aanvraag accepteren, of
7.1 Houdt u zich niet aan de voorwaarden? Betaalt u bijvoorbeeld onze rekening niet? Of onze rekening van
- Wij u een aanbieding doen voor elektriciteit en/of gas en u onze aanbieding accepteert.
een vorig adres?
Wij leggen deze overeenkomst schriftelijk of digitaal vast en bevestigen u deze schriftelijk of digitaal.
- Dan mogen wij het leveren van elektriciteit en/of gas beëindigen.
2.2 Nadat wij deze overeenkomst aan u hebben bevestigd, mag u de overeenkomst binnen veertien
- Dan mogen we extra voorwaarden stellen. Wij mogen u dan bijvoorbeeld zekerheden vragen,
kalenderdagen ongedaan maken. U hoeft ons niet uit te leggen waarom.
lees hiervoor artikel 15 van deze voorwaarden.
2.3 In deze periode van veertien kalenderdagen zullen wij uw oude energieleverancier nog niet vragen de
- En dan mogen we ook onze overeenkomst beëindigen.
overeenkomst met u te beëindigen. Ook zullen wij de netbeheerder nog niet doorgeven dat u overstapt
Als we dit doen, melden we u dit vooraf schriftelijk of digitaal. Wij houden ons hierbij aan de wet en
naar ons. Wilt u tijdens deze periode wel al geleverd krijgen, dan moet u dat schriftelijk of digitaal bij ons
regelgeving. Wij zullen dit alleen doen als de niet-nakoming van de overeenkomst dit rechtvaardigt.
aanvragen. Wij zullen dan direct de overeenkomst met uw oude energieleverancier opzeggen en aan de
7.2 We doen wat hierboven staat niet als:
netbeheerder doorgeven dat u naar ons overstapt.
- U de elektriciteit en het gas alleen gebruikt voor uw huishouden, en
2.4 Maakt u de overeenkomst ongedaan binnen veertien kalenderdagen en hebben wij u op uw verzoek in
- U en wij het niet met elkaar eens zijn en u de Geschillencommissie Energie binnen tien
deze periode al wel elektriciteit en/of gas geleverd? Dan moet u ons de afgesproken kosten betalen voor
kalenderdagen na de afwijzing van een betalingsregeling of van een bezwaar over een nota als
de levering voor de periode totdat u - op eigen initiatief - weer van leverancier wisselt.
bedoeld in artikel 13.1 heeft gevraagd een beslissing te nemen over ons verschil van mening.
2.5 In de overeenkomst melden we de datum waarop de levering begint. Mocht deze datum niet gehaald
7.3
Hebben wij de levering opgeschort? Wij gaan weer elektriciteit en/of gas leveren als u zich weer aan alle
worden dan informeren wij u hier tijdig over.
voorwaarden houdt. Voor het opheffen van genomen maatregelen mogen we dan voorwaarden stellen.
2.6 Vraagt u ons elektriciteit en/of gas te leveren? Wij mogen u normaal gesproken een overeenkomst niet
Eventuele kosten en schade moet u aan ons vergoeden.
weigeren. Wel mogen wij uw betalingsgedrag onderzoeken. Ook mogen wij u zekerheden vragen, lees
7.4
Krijgt u van ons geen elektriciteit en/of gas geleverd omdat u zich niet aan de voorwaarden houdt? En
hiervoor artikel 15 van deze voorwaarden. Beiden mogen wij doen tot het moment dat wij elektriciteit
heeft u hierdoor schade geleden? Dan zijn wij hiervoor niet aansprakelijk en betalen wij die schade niet.
en/of gas gaan leveren. Wij mogen in deze periode besluiten dat wij u geen andere overeenkomst
aanbieden.
Artikel 8 Welke informatie krijgen wij van u?
2.7 Ook bieden wij u geen overeenkomst aan of mogen wij de overeenkomst in deze periode beëindigen in
8.1 U geeft ons informatie die wij nodig hebben om u elektriciteit en/of gas te kunnen leveren en de kosten
de volgende situaties:
hiervoor in rekening te kunnen brengen.
- U geeft ons niet de informatie waar wij om vragen;
8.2 Verandert iets in uw situatie? Of gebeurt iets dat belangrijk is voor het leveren van elektriciteit en/of gas?
- U moet ons nog een rekening betalen en u doet dat niet;
Geef dat dan onmiddellijk aan ons door. Bijvoorbeeld:
- Wij hebben u om zekerheden gevraagd, maar die geeft u ons niet;
-
Een naamswijziging of wijziging e-mailadres.
- U houdt zich niet aan de regels van onze overeenkomst, deze voorwaarden, de wet of andere regels
-
U wilt de rekening op een ander adres krijgen.
van de overheid, waardoor het niet redelijk is dat wij u elektriciteit en/of gas gaan leveren.
-
Wijziging van uw rekeningnummer (IBAN).
2.8 Bieden wij u geen overeenkomst aan? Of beëindigen wij de overeenkomst? Dan informeren we u
-
Uw elektriciteitsmeter of gasmeter is kapot of de verzegeling is verbroken.
schriftelijk of digitaal zo snel mogelijk daarover. Daarin melden wij u waarom wij u geen overeenkomst
-
U denkt in de toekomst veel meer of veel minder elektriciteit en/of gas te gaan gebruiken.
aanbieden of waarom we de overeenkomst beëindigen.
-
U gaat zelf elektriciteit opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen. De afspraken uit artikel
2.9 Gaat u de overeenkomst samen met iemand anders aan? Dan moet u zich allebei aan de overeenkomst
4 gelden dan ook.
houden. Als één van u niet meer kan betalen, of volgens de wet niet meer hoeft te betalen, dan moet de
Wij geven deze veranderingen en gebeurtenissen door aan de netbeheerder als wij dat verplicht zijn.
ander de rekening toch helemaal betalen.
8.3 Tevens geldt ook wat in artikel 54 van de Elektriciteitswet en in artikel 22 van de Gaswet staat. Dat
2.10 U mag de rechten en plichten van de overeenkomst die u met ons heeft niet aan een ander overdragen.
betekent het volgende:
Dat mag alleen als u daarvoor van ons schriftelijk toestemming krijgt. Wij bevestigen dit dan schriftelijk of
- Stapt u over naar een nieuwe energieleverancier? Dan geeft u de meterstanden aan de nieuwe
digitaal aan u. Wij kunnen op dat moment nieuwe afspraken maken.
energieleverancier door.
- Gaat u verhuizen? Dan geeft u de meterstanden van uw oude en nieuwe adres aan ons door.
Lange Spruit 1a | 7773 NE Hardenberg | T 088 - 018 04 00 | E info@dgbenergie.nl | I www.dgbenergie.nl | KvK Zwolle 08173412 | BTW NL.8192.46.074.B01
documenten
Artikel 9 De elektriciteitsmeter en de gasmeter
______________________________________
9.1 De elektriciteitsmeter en de gasmeter zijn van uw netbeheerder. Met deze meters stellen wij de omvang
¹ Te gebruiken wanneer voor niet-huishoudelijk klanten deze afwijkende voorwaarde wordt
van de levering vast. We kunnen hierover ook andere afspraken maken.
gehanteerd.
9.2 De netbeheerder zorgt ervoor dat de elektriciteitsmeter en de gasmeter de hoeveelheid elektriciteit en/of
gas meten zoals in de wet staat. Wij gaan er daarom vanuit dat de hoeveelheid elektriciteit en/of gas die
gemeten is, klopt.
Artikel 14 Verjaring van vorderingen
9.3 U mag niets doen waardoor niet of niet goed kan worden vastgesteld hoeveel elektriciteit en/of gas u van
14.1 Hebben wij een rechtsvordering op u tot betaling van de geleverde elektriciteit en/of gas dan verjaart
ons geleverd krijgt.
deze na verloop van twee jaar als u de elektriciteit en/of gas alleen voor uw huishouden gebruikt. Gebruikt
9.4 Voor de goede uitvoering van de overeenkomst mogen wij de gegevens van de elektriciteits- en/of
u de elektriciteit en/of gas niet alleen voor uw huishouden, dan verjaart deze rechtsvordering na verloop
gasmeter gebruiken, of deze verder verwerken.
van vijf jaar.
9.5 Op ons verzoek geeft u ons de standen van uw elektriciteitsmeter en/of gasmeter door binnen de door
14.2 Hebben wij een rechtsvordering op u tot betaling van netbeheerkosten, dan verjaart deze na verloop van
ons aangegeven termijn.
twee jaar.
9.6 Meetgegevens per kwartier of uur en per dag gebruiken wij alleen wanneer u ons hiervoor schriftelijk of
14.3 Iedere keer dat wij u berichten dat wij nog geld van u krijgen hebben wij opnieuw twee jaar de tijd om
digitaal toestemming heeft gegeven.
ervoor te zorgen dat u betaalt.
9.7 Krijgen wij de gegevens van uw elektriciteitsmeter en/of gasmeter niet op tijd? Of gaat bij het opnemen
14.4 Hebben wij u een te lage rekening gestuurd, dan mogen wij op het moment dat wij daarachter komen u
of verwerken van de meetgegevens iets fout, dan mogen wij berekenen hoeveel elektriciteit en/of gas u
alsnog vragen de rest te betalen. Ook dan hebben we twee jaar of vijf jaar de tijd, afhankelijk of u de
geleverd heeft gekregen. Krijgen we alsnog de juiste meetgegevens? Dan bekijken we hoeveel elektriciteit
elektriciteit en/of gas wel of niet voor uw huishouden gebruikt, om ervoor te zorgen dat u betaalt. Die
en/of gas u werkelijk geleverd heeft gekregen en brengen die werkelijke hoeveelheid in rekening.
periode begint op het moment dat u de rekening had moeten betalen.
14.5 Hebben wij een rechtsvordering op u voor betaling van netbeheerkosten dan moeten wij u binnen twee
jaar nadat wij deze kosten bij u in rekening mogen brengen een rekening sturen. Doen wij dit niet, dan
Artikel 10 Onderzoek van de elektriciteitsmeter en/of gasmeter en/of meting
mogen wij die netbeheerkosten niet meer bij u in rekening brengen.
10.1 Twijfelen wij of u eraan of de elektriciteitsmeter en/of de gasmeter goed werken of de meting juist is?
14.6 Heeft u teveel energiebelasting betaald, dan kunnen wij u deze na vijf jaar niet meer terugbetalen.
Dan mogen wij of u de netbeheerder vragen de elektriciteitsmeter en/of de gasmeter te laten
onderzoeken. Wij informeren u dan over het onderzoek, de kosten van het onderzoek en over de nieuwe
Artikel 15 Zekerheden vragen
meter, als die nodig is. Hiervoor geldt:
15.1 Wij mogen zekerheden aan u vragen, zoals een waarborgsom. Ook mogen we bijvoorbeeld aan u een
- Willen wij de meter laten onderzoeken? Dan moeten wij de kosten van het onderzoek betalen.
bankgarantie vragen. Dit mogen we vragen als het in artikel
2 genoemde onderzoek naar uw
- Wilt u de meter laten onderzoeken? Dan moet u vooraf de kosten van het onderzoek aan de
betalingsgedrag daartoe aanleiding geeft of u bij ons eerder betalingsachterstanden hebt gehad. Wij
netbeheerder betalen. Werkt de meter niet goed? Dan krijgt u het geld weer terug.
hebben dan de zekerheid dat u betaalt voor de elektriciteit die en/of het gas dat u van ons geleverd krijgt.
10.2 Blijkt uit het onderzoek dat de elektriciteitsmeter en/of de gasmeter niet goed werkt, of de meting niet
15.2 Wij mogen u vragen de waarborgsom vooraf te betalen. De waarborgsom is maximaal gelijk aan het
juist is, dan bepaalt de netbeheerder op basis van het onderzoek hoeveel elektriciteit en/of gas u geleverd
bedrag dat u vermoedelijk betaalt voor zes maanden elektriciteit en/of gas en de hoogte van de
heeft gekregen.
waarborgsom is redelijk voor uw situatie.
10.3 Werkte de elektriciteitsmeter en/of de gasmeter langer dan twee jaar niet goed, of was de meting niet
15.3 Als wij vinden dat de zekerheid niet meer nodig is betalen wij u de waarborgsom terug. Eindigt onze
juist, dan maken wij een herberekening over de periode van de voorgaande 24 maanden. Wij rekenen
overeenkomst? Dan betalen wij u ook de waarborgsom terug. U ontvangt het bedrag binnen zes weken
dan terug vanaf het moment dat u of wij twijfels aan elkaar kenbaar hebben gemaakt over de juiste
nadat we u de laatste nota hebben gestuurd. Moet u ons op dat moment nog bedragen betalen? Dan
werking van de elektriciteits- en/of de gasmeter of de meting.
verrekenen we deze bedragen.
10.4 Als uit het onderzoek geen duidelijke gegevens komen waarmee wij de omvang van de levering kunnen
15.4 Over de waarborgsom ontvangt u de helft van de gewone wettelijke rente. U ontvangt deze rente op het
vaststellen, dan mogen wij de omvang van de levering schatten. Bij de schatting maken we onder andere
moment dat wij u het bedrag terugbetalen.
gebruik van meetgegevens uit het verleden zover die bekend zijn.
10.5 Heeft u of iemand anders fraude gepleegd met de elektriciteitsmeter of de gasmeter? Dan maken wij een
Artikel 16 Wat doen wij met uw persoonlijke gegevens?
herberekening voor de hele periode van de ontdekte fraude.
16.1 Bij een aanvraag of het aangaan van een leveringsovereenkomst vragen wij u om persoonlijke gegevens.
Deze gegevens leggen wij vast en gebruiken wij om de overeenkomst uit te voeren.
Artikel 11 Leveringstarieven voor elektriciteit en/of gas
16.2 Wilt u weten welke persoonlijke gegevens wij van u bewaren? Stuur ons dan schriftelijk of digitaal een
11.1 De leveringstarieven voor elektriciteit en/of gas, inclusief overheidsheffingen en belastingen, die wij met
kopie van uw paspoort of identiteitskaart (u maakt hierop uw BSN nummer en uw foto onherkenbaar).
u hebben afgesproken bevestigen wij u schriftelijk of digitaal in de overeenkomst (zie ook artikel 2.1).
Wij sturen u dan een overzicht van deze persoonlijke gegevens. U betaalt ons daarvoor kosten. U betaalt
Tevens melden wij u de netbeheerkosten.
maximaal het bedrag dat staat in het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wet bescherming
11.2 Deze leveringstarieven zijn voor u altijd digitaal beschikbaar of kunt u bij ons opvragen.
persoonsgegevens.²
11.3 De
(termijn)bedragen die wij u in rekening gaan brengen, berekenen wij met de afgesproken
16.3 Wilt u dat wij deze persoonlijke gegevens veranderen? Meld ons dan schriftelijk of digitaal waarom u dat
leveringstarieven en het bij ons bekende verbruik. Ook de netbeheerkosten worden in het (termijn)bedrag
wilt. Wij lichten u dan schriftelijk of digitaal onze beslissing toe.
meegenomen.
_________________________
² Vanaf 25 mei 2018 worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming deze kosten
Artikel 12 U betaalt voor elektriciteit en/of gas
niet meer in rekening gebracht.
12.1 U betaalt voor de elektriciteit en/of het gas dat u van ons geleverd krijgt. U betaalt ons ook de
netbeheerkosten.
Artikel 17 Heeft u schade?
12.2 Wij mogen u vragen in termijnbedragen te betalen. Wij spreken met u af wanneer u de termijnbedragen
17.1 Houden wij ons niet aan de overeenkomst? Is ons dat te verwijten, oftewel volgens de wet ons toe te
gaat betalen. Wij bepalen de hoogte van deze termijnbedragen. Wilt u een ander termijnbedrag betalen?
rekenen, en heeft u daardoor direct schade? Dan betalen wij deze schade. Het maakt niet uit of het onze
Neem dan met ons contact op.
verantwoordelijkheid is of de verantwoordelijkheid van iemand anders die voor ons werkt. Hierbij geldt
12.3 Minimaal één keer per jaar krijgt u van ons een jaarnota waarop alle kosten staan die u aan ons
ook wat hieronder staat.
verschuldigd bent. Op deze jaarnota staan ook de termijnbedragen die u moest betalen voor de
17.2 Wij betalen geen schade aan zaken die door u worden gebruikt voor een bedrijf of beroep, schade als
leveringsperiode waarop de jaarnota betrekking heeft. Wij berekenen dan hoeveel u terug krijgt of
gevolg van een bedrijfsstilstand, schade als gevolg van het niet kunnen uitoefenen van een beroep of
hoeveel u nog moet betalen. Heeft u zelf meer elektriciteit opgewekt dan u heeft verbruikt dan houden
schade als gevolg van winstderving, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
we hier rekening mee. Een eindnota krijgt u als u verhuist of als u de overeenkomst beëindigt. Een tegoed
17.3 Meld ons deze schade onmiddellijk. In ieder geval binnen twee maanden nadat u deze schade kreeg.
op een jaarnota of eindnota kan gebruikt worden voor het verrekenen van een eventuele openstaande
Meldt u de schade pas na twee maanden? Dan betalen we niets, tenzij u aannemelijk heeft kunnen maken
vordering. In de kwaliteitscriteria staat omschreven aan welke voorwaarden wij hier verder moeten
dat u deze schade niet eerder heeft kunnen melden.
voldoen.
17.4 Als wij verplicht zijn tot het vergoeden van de schade, betalen wij ten hoogste € 2͘000͘000,- per
12.4 Krijgt u van ons een bedrag terug, maar moet u ons ook nog een bedrag betalen? Dan mag u dit bedrag
gebeurtenis, ook als de schade hoger is. Dit bedrag verdelen wij dan naar evenredigheid over iedereen
pas verrekenen met het bedrag dat u nog van ons krijgt als u ons hierover vooraf schriftelijk of digitaal
die ook deze schade bij deze gebeurtenis heeft geleden. Bovendien, als u de elektriciteit en/of gas niet
heeft geïnformeerd en wij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven. U moet zich dan nog
alleen voor huishoudelijke doeleinden gebruikt, is de vergoeding voor schade, niet zijnde persoonsschade,
wel houden aan de overige voorwaarden die hierover in de wet staan. Verrekenen met nog door u te
beperkt tot ten hoogste € 1͘400,-.
betalen termijnbedragen is in het geheel niet mogelijk.
17.5 Deze aansprakelijkheidsregeling geldt ook voor derden die wij voor de uitvoering van de overeenkomst
12.5 U kunt ons uitsluitend betalen op die manieren die wij u ter beschikking stellen. Wij bieden u een ruime
hebben ingeschakeld, en ook voor personen voor wie wij of die derden aansprakelijk zijn.
keuze uit betalingswijzen. Afhankelijk van de afgesproken manier van betalen kunnen de rechtstreeks
17.6 Is er sprake van een storing waarvoor de netbeheerder verantwoordelijk is? En kunnen wij ons daardoor
daarmee samenhangende extra kosten in rekening gebracht worden of aanvullende voorwaarden van
niet aan de overeenkomst houden, dan betalen wij die schade niet. Dit staat in artikel 6.
toepassing zijn.
12.6 Wij laten u weten op welke datum u ons uiterlijk moet betalen en op welk rekeningnummer (IBAN).
Artikel 18 Heeft u een klacht?
Betaalt u te laat? Dan informeren wij u eerst schriftelijk of digitaal dat u in verzuim bent. U krijgt dan nog
18.1 Heeft u een klacht over ons? Of over het bedrag dat u betaalt voor de kosten van de netbeheerder? Stuur
veertien kalenderdagen de tijd om te betalen zonder dat wij hiervoor extra kosten in rekening brengen.
ons de klacht dan eerst schriftelijk of digitaal. In onze kwaliteitscriteria staat hoe u dat moet doen en hoe
Ook informeren wij u over de gevolgen als u niet alsnog binnen deze veertien kalenderdagen betaalt. Dan
snel we uw klacht behandelen.
moet u ons de gewone wettelijke rente betalen. Ook moet u ons buitengerechtelijk incassokosten
18.2 Bent u het er niet mee eens hoe wij uw klacht hebben opgelost? Leg dan binnen twaalf maanden nadat u
betalen. Hiervoor is in de wet een maximum gesteld. De hoogte van de kosten die wij bij u daarvoor in
uw klacht bij ons indiende, uw klacht voor aan de Geschillencommissie Energie
rekening brengen staat op onze website. (Gebruikt u de elektriciteit en/of gas voor iets anders dan uw
(www.degeschillencommissie.nl). U mag ook naar de rechter.
huishouden? Dan hoeven wij u niet eerst schriftelijk of digitaal te informeren en betaalt u onmiddellijk de
18.3 Of bent u het er niet mee eens dat wij geen betalingsregeling met u afspreken over het bedrag dat u moet
wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten.)¹
betalen, en u bent het wel met ons eens dat u dit bedrag moet betalen, en zijn wij van plan de levering
12.7 Als u binnen de termijn van veertien kalenderdagen schriftelijk of digitaal een verzoek tot het treffen van
van elektriciteit en/of gas te beëindigen? Dan kunt u binnen tien kalenderdagen naar de
een betalingsregeling bij ons indient, en u aangeeft waarom u dit wilt, nemen wij hierover een beslissing.
Geschillencommissie Energie.
Wij zullen deze beslissing toelichten.
18.4 Gaat u naar de Geschillencommissie Energie? Dan betaalt u daarvoor klachtengeld. Krijgt u gelijk van de
- Spreken wij een betalingsregeling met u af? Dan moet u zich daaraan houden. Doet u dat niet?
Geschillencommissie Energie en bepaalt de Geschillencommissie dat wij dit bedrag aan u moeten betalen?
Dan gaat u de gewone wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten betalen.
Dan betalen wij u dat bedrag terug.
- Spreken wij geen betalingsregeling met u af? Dan moet u de nota gewoon betalen. Doet u dat
18.5 Als wij dat nodig vinden, mogen wij ook naar de Geschillencommissie Energie of naar de rechter gaan. Als
niet? Dan gaat u de gewone wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten betalen.
wij ervoor kiezen om naar de Geschillencommissie Energie te gaan, informeren we u schriftelijk of digitaal.
Naast de termijnen van de betalingsregeling moet u ons ook de overig verschuldigde bedragen betalen.
Hierbij vragen wij u of u het ermee eens bent dat ons verschil van mening door de Geschillencommissie
U kunt hierover geen betalingsregeling meer treffen. Betaalt u niet? Dan vervalt de betalingsregeling. U
Energie wordt beoordeeld. Ook vragen wij u dan om de klacht voor te leggen bij de Geschillencommissie
bent dan in verzuim.
Energie. Als u het er niet mee eens bent of als u niet binnen vijf weken heeft gereageerd, dan kunnen wij
alsnog naar de rechter.
Artikel 13 Niet eens met een jaarnota of eindnota?
18.6 U en wij moeten ons aan het besluit van de Geschillencommissie Energie houden. Dit staat in het
13.1 Bent u het niet eens met een jaarnota of eindnota die wij u sturen? Stuur ons dan schriftelijk of digitaal
reglement van de Geschillencommissie Energie.
een bezwaarschrift en geef aan waarom u het niet met deze nota eens bent. Doet u dit binnen de
18.7 U kunt uw geschil ook voorleggen via het Europese Online Dispute Resolution platform
(ODR):
betalingstermijn? En gebruikt u de elektriciteit en/of het gas alleen voor uw huishouden? Dan hoeft u
deze nota nog niet te betalen totdat wij een beslissing hebben genomen.
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
13.2 Ontvangen wij uw bezwaarschrift te laat of gebruikt u de elektriciteit en/of het gas ook voor iets anders
dan uw huishouden? Dan moet u deze nota gewoon betalen.
Lange Spruit 1a | 7773 NE Hardenberg | T 088 - 018 04 00 | E info@dgbenergie.nl | I www.dgbenergie.nl | KvK Zwolle 08173412 | BTW NL.8192.46.074.B01
documenten
Artikel 19 Mogen wij deze voorwaarden en onze leveringstarieven veranderen?
A2.
‘Consument’, dan wel ‘Particulier’ hebben in deze voorwaarden de volgende definitie: een natuurlijk
19.1 Wij mogen deze voorwaarden altijd veranderen.
persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep met een elektriciteitsaansluiting van maximaal
19.2 Veranderen wij deze voorwaarden? Dan informeren wij u minimaal tien kalenderdagen voor de
30x80 ampère en/of een gasaansluiting met een totale capaciteit van maximaal 40m3 (n) per uur.
verandering schriftelijk of digitaal. Wij melden dan ook dat u onze overeenkomst mag beëindigen.
A3. De opzegvergoeding uit artikel 21.3 is voor een Consument afhankelijk van de duur van de overeenkomst
Daarvoor gelden wel deze voorwaarden.
en de resterende looptijd van de overeenkomst. De door DGB Energie gehanteerde opzegvergoedingen
19.3 Wij kunnen met elkaar afspreken dat wij de leveringstarieven mogen veranderen tijdens de
zijn conform de richtlijnen van de Autoriteit Consument en Markt. Zie onderstaande tabel voor de
overeenkomst. Redenen hiervoor zijn overheidsbesluiten en de ontwikkelingen op de markt voor
betreffende opzegvergoeding:
elektriciteit of gas, waaronder prijsontwikkeling op de groothandelsmarkten voor elektriciteit of gas,
wijzigingen met betrekking tot marge en prijs- en inkooprisico’s, wijzigingen in de kostenstructuur voor
het betreffende product en wijzigingen in onze algemene kostenstructuur. Ook andere, uitzonderlijke,
Resterende looptijd overeenkomst
Opzegvergoeding
omstandigheden kunnen een reden zijn om de leveringstarieven te veranderen, in dat geval zal deze
Korter dan 1,5 jaar
€ 50,00
reden duidelijk aan u uitgelegd worden.
Minimaal 1,5 jaar en korter dan 2 jaar
€ 75,00
19.4 Veranderen wij de leveringstarieven? Dan informeren we u schriftelijk of digitaal. Wij informeren u tijdig
voordat wij deze tarieven veranderen en wij melden dan ook dat u onze overeenkomst zonder vaste
Minimaal 2 jaar en korter dan 2,5 jaar
€ 100,00
einddatum mag beëindigen. Daarvoor gelden wel deze voorwaarden. Deze bepaling geldt niet voor een
Minimaal 2,5 jaar
€ 125,00
wijziging van de tarieven door een wijziging van de overheidsheffingen of de belastingen.
19.5 Wij kunnen ook met elkaar afspreken dat wij de leveringstarieven niet mogen veranderen tijdens de
A4. De opzegvergoeding uit artikel 21.3 voor een Kleinzakelijke Afnemer bedraagt 15% van de resterende
overeenkomst. Dit geldt niet voor een wijziging van de tarieven door een wijziging van de
(verwachte) waarde van de overeenkomst met een minimum van € 125,00 en is conform de richtlijnen
overheidsheffingen of de belastingen.
van de Autoriteit Consument en Markt.
19.6 De netbeheerder kan zijn tarieven ook veranderen. In zijn algemene voorwaarden staan de regels
hiervoor.
Ontbinding
B1. Conform artikel 2.2 kunt u de overeenkomst binnen veertien kalenderdagen zonder opgaaf van redenen
Artikel 20 Wat gebeurt er als u verhuist?
ongedaan maken. U dient hiervoor het modelformulier van de Autoriteit Consument en Markt te
20.1 Verhuist u? Informeert u ons dan schriftelijk of digitaal of bel ons. Onze overeenkomst loopt door op het
gebruiken. Dit modelformulier kunt u terugvinden in de bevestiging die u van DGB Energie heeft
nieuwe adres.
ontvangen.
20.2 Wat moet u doen als u verhuist?
- Informeer ons dan twee weken voordat u verhuist over uw nieuwe adres.
Afwijking artikel 17.4
- Stuur ons binnen vijf werkdagen nadat u bent verhuisd schriftelijk of digitaal de meterstanden
C1. In afwijking van artikel 17͘4 is DGB Energie slechts aansprakelijk ten hoogste € 10͘000,00͘
van uw oude adres. Zet hierop ook uw handtekening. Laat als dat kan ook de nieuwe bewoner
zijn handtekening zetten.
Gedragscodes
- Stuur ons ook binnen vijf werkdagen nadat u bent verhuisd schriftelijk of digitaal de
D1. DGB Energie is aangesloten bij de Gedragscode Consument en Energieleverancier en de Gedragscode
meterstanden van uw nieuwe adres. Als dat kan ook met de handtekening van de vorige
Slimme meter
2012. U kunt de gedragscodes op de website van DGB Energie raadplegen:
bewoner.
www.dgbenergie.nl/gedragscodes.
20.3 Wat doen wij als u verhuist?
- Dan informeren wij u schriftelijk of digitaal dat wij de levering voor het oude adres gaan
Slotbepaling
beëindigen. Uw overeenkomst loopt door voor uw nieuwe huis.
E1. Indien een rechter bepaalt dat een bepaling uit de voorwaarden nietig is of deze vernietigd, dan blijven
- Denken wij dat u op uw nieuwe adres veel meer of veel minder elektriciteit en/of gas gaat
de overige bepalingen wel geldig.
gebruiken? Dan mogen wij de overeenkomst wijzigen. Bent u het niet met deze wijzigingen eens?
Dan mag u de overeenkomst beëindigen binnen de daarvoor geldende voorwaarden.
Wilt u deze voorwaarden hebben? Vraag ons dit dan schriftelijk of digitaal. De voorwaarden staan ook op onze
- Wij melden u aan bij de netbeheerder voor een nieuwe aansluit- en transportovereenkomst op
website. U kunt ze eventueel downloaden en printen.
uw nieuwe adres. Wij zeggen voor u de bestaande overeenkomst met uw netbeheerder op het
oude adres op.
20.4 Heeft u op uw nieuwe adres nog geen aansluiting op het elektriciteits- en/of het gasnet? Dan kunt u van
ons nog geen elektriciteit en/of gas geleverd krijgen. U krijgt van ons pas elektriciteit en/of gas geleverd
als uw netbeheerder voor een juiste aansluiting heeft gezorgd.
20.5 Heeft u tijdelijk twee adressen? Dan krijgt u tijdelijk gas en/of elektriciteit geleverd op beide adressen.
Tenzij redelijkerwijs niet van ons verlangd kan worden dat wij ook nog ten behoeve van het oude perceel
elektriciteit en/of gas tegen de overeengekomen voorwaarden blijven leveren. Wilt u (na verloop van tijd)
alleen op uw nieuwe adres elektriciteit en/of gas geleverd krijgen, moet u wel de overeenkomst op uw
oude adres opzeggen. Doet u dat niet, dan brengen wij u de kosten voor de levering op uw oude adres bij
u in rekening tot het moment dat rechtsgeldig is opgezegd.
Artikel 21 Hoe lang duurt onze overeenkomst?
21.1 U kunt met ons een overeenkomst aangaan met een vaste einddatum of zonder vaste einddatum.
21.2 U kunt onze overeenkomst opzeggen op dezelfde wijze waarop u de overeenkomst met ons afgesloten
heeft: mondeling, schriftelijk of digitaal. U moet hierbij rekening houden met een opzegtermijn van dertig
kalenderdagen. Wij kunnen ook met u afspreken dat de opzegtermijn korter is dan dertig kalenderdagen.
21.3 Heeft u een overeenkomst met een vaste einddatum en beëindigt u deze overeenkomst eerder dan de
afgesproken einddatum? Dan kunnen wij u hiervoor een opzegvergoeding in rekening brengen. Deze
opzegvergoeding hoeft u niet te betalen als wij de kwaliteitscriteria hebben aangepast zonder dat het
moest van de overheid.
21.4 Heeft u een overeenkomst zonder vaste einddatum dan kunt u kosteloos opzeggen.
21.5 Heeft u een overeenkomst met een vaste einddatum en gebruikt u de elektriciteit en/of gas alleen voor
uw huishouden, dan kunnen wij u op het moment dat onze overeenkomst bijna is afgelopen een nieuw
aanbod doen. In dit aanbod staat dan de duur van de aangeboden overeenkomst, de voorwaarden
waaronder de aangeboden overeenkomst kan worden beëindigd en de van toepassing zijnde tarieven.
Wij geven hierbij aan wat gebeurt als u deze nieuwe overeenkomst niet aanvaardt.
21.6 Heeft uw overeenkomst met een vaste einddatum de einddatum bereikt en bent u met ons of een andere
leverancier geen nieuwe overeenkomst aangegaan, dan zetten wij uw overeenkomst om naar een
overeenkomst zonder vaste einddatum met tarieven die horen bij een overeenkomst zonder vaste
einddatum. Hierbij is artikel 18 ook van toepassing.
Artikel 22 Wat gebeurt als onze overeenkomst eindigt?
22.1 Eindigt onze overeenkomst? Dan krijgt u van ons geen elektriciteit en/of gas meer geleverd. Wel kunnen
wij hierover andere afspraken met u maken.
22.2 Heeft u op dat moment nog geen andere energieleverancier, dan moet de netbeheerder uw aansluiting
op het elektriciteitsnet of het gasnet afsluiten en/of het transport onderbreken.
Artikel 23 Vanaf wanneer gelden deze voorwaarden?
23.1 Deze voorwaarden gelden vanaf 1 april 2017. Vanaf die datum gelden de oude voorwaarden niet meer.
23.2 Deze voorwaarden heten: ‘ lgemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan
kleinverbruikers 2017’͘
AANVULLENDE VOORWAARDEN DGB ENERGIE B.V. voor de levering van elektriciteit en gas aan
kleinverbruikers, behorende bij de ‘ lgemene voorwaarden elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017’
Opzegvergoeding
A1.
‘Kleinzakelijke fnemer’ heeft in deze voorwaarden de volgende definitie: een rechtspersoon of een
natuurlijk persoon die handelt in uitoefening van een beroep of een bedrijf met een
elektriciteitsaansluiting van maximaal 3x80 ampère en/of een gasaansluiting met een totale capaciteit
van maximaal 40m3 (n) per uur. Een Kleinzakelijke Afnemer wordt geacht te handelen in de uitoefening
van een beroep of een bedrijf indien:
• hij een inschrijving bij de Kamer van Koophandel heeft;
• hij in het BAG-register een bijeenkomstfunctie, gezondheidszorgfunctie, industriefunctie,
kantoorfunctie, logiesfunctie, onderwijsfunctie, sportfunctie, winkelfunctie of overige
gebruiksfunctie heeft; en
• hij op jaarbasis een elektriciteitsverbruik van meer dan 10.000 kWh heeft en op jaarbasis een
gasverbruik heeft van meer dan 5.000 m3.
Lange Spruit 1a | 7773 NE Hardenberg | T 088 - 018 04 00 | E info@dgbenergie.nl | I www.dgbenergie.nl | KvK Zwolle 08173412 | BTW NL.8192.46.074.B01
powertip energie , groen energie image

Als u wilt dat ons
deskundig team u
helpt, kunt u ons uw contactgegevens sturen. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.