Leveringsovereenkomst Energie (Gas/Elektra) Kleinverbruiker

Leveringsovereenkomst Energie (Gas/Elektra) Kleinverbruiker

2021

documenten
Leveringsovereenkomst Energie (Gas/Elektra)
Kleinverbruiker
1. Toepassing
Gedragscode, Klachten en Geschillencommissie
1.1
Deze Leveringsovereenkomst Energie
(Gas/Elektra)
(hierna:
5.1
DGB Energie is aangesloten bij de Gedragscode Consument en
Leveringsovereenkomst) is van toepassing zodra u heeft gekozen voor
Energieleverancier en de Gedragscode Slimme meter 2012. Deze zijn te
elektriciteit en/of gas van DGB Energie B.V. (hierna: DGB Energie). De
raadplegen
op
de
website
van
DGB
Energie:
‘ lgemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan
www.dgbenergie.nl/gedragscodes.
kleinverbruikers 2017’ (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn onderdeel
5.2
Heeft u een klacht? Stuur ons de klacht dan eerst schriftelijk of digitaal.
van deze Leveringsovereenkomst. De Leveringsovereenkomst prevaleert
In onze kwaliteitscriteria staat hoe u dat moet doen en hoe snel we uw
boven de Algemene Voorwaarden.
klacht behandelen. U kunt onze kwaliteitscriteria op onze website
1.2
U heeft de mogelijkheid om de Leveringsovereenkomst binnen veertien
raadplegen: www.dgbenergie.nl/kwaliteitscriteria.
kalenderdagen te annuleren. U dient hiervoor het modelformulier van
5.3
Bent u het er niet mee eens hoe wij uw klacht hebben opgelost? Leg dan
de Autoriteit Consument en Markt te gebruiken. Dit modelformulier kunt
binnen twaalf maanden nadat u uw klacht bij ons indiende, uw klacht
u terugvinden in de bevestiging die u van DGB Energie heeft ontvangen.
voor
aan
de
Geschillencommissie
Energie
(www.degeschillencommissie.nl). U mag ook naar de rechter. Meer
2. Looptijd
informatie hierover kunt u vinden in artikel
8 van de Algemene
2.1
U krijgt elektriciteit en/of gas geleverd, zoals u dat van DGB Energie mag
Voorwaarden.
verwachten.
2.2
De Leveringsovereenkomst vangt aan zodra u akkoord heeft gegeven
Privacy
voor levering van elektriciteit en/of gas door DGB Energie. De
6.1
Om de Leveringsovereenkomst zo goed mogelijk uit te kunnen voeren,
Leveringsovereenkomst is voor bepaalde tijd. U ontvangt een
zijn persoonsgegevens van u nodig. In onze privacyverklaring kunt u
bevestiging van de startdatum per e-mail.
lezen op welke manier DGB Energie persoonsgegevens verwerkt. De
2.3
De Leveringsovereenkomst is voor bepaalde tijd en zal aan het einde van
privacyverklaring kunt op onze website raadplegen. De uitvoering van de
de looptijd verleng worden voor één jaar, u ontvangt een voorgesteld
Leveringsovereenkomst kan met zich brengen dat DGB Energie de
tarief waarvoor u ruim van tevoren benaderd wordt en actief voor kunt
centrale registers van de netbeheerders dient te raadplegen ten aanzien
verlengen, tenzij één van de partijen de Leveringsovereenkomst
van uw aansluitgegevens, contractgegevens en gegevens over
schriftelijk opzegt met inachtneming van de opzegtermijn van
30
meterstanden. Uiteraard gaat DGB Energie zorgvuldig om met
kalenderdagen.
persoonsgegevens en is de verwerking van persoonsgegevens in
2.4
In het geval van voortijdige beëindiging van de Leveringsovereenkomst
overeenstemming met de privacywetgeving.
mag DGB Energie een opzegvergoeding bij u in rekening brengen. De
hoogte van de opzegvergoeding kunt u teruglezen in de artikelen 21.3,
DGB Energie is vergunninghouder voor de levering van gas en elektra. Deze
A1 t/m A5 van de Algemene Voorwaarden.
vergunning is verleend door Autoriteit Consument en Markt (ACM). ACM is
2.5
Indien u uw Leveringsovereenkomst met DGB Energie heeft opgezegd
belast met het toezicht op de energiesector. In het kader van de vergunning zijn
teneinde energie van een derde te betrekken en op de door uw
alle documenten, waaronder deze Leveringsovereenkomst conform geldende
gewenste wisseldatum de levering van energie door deze derde nog niet
wet- en regelgeving en de richtlijnen van ACM. Voor meer informatie verwijzen
is aangevangen of nog geen mededeling is ontvangen van de
wij u naar www.dgbenergie.nl of kan er contact opgenomen worden met
netbeheerder dat u daadwerkelijk van leverancier bent gewisseld, zet
klantenservice van DGB Energie: 088-0180400. DGB Energie levert groene
DGB Energie de levering na de gewenste wisseldatum aan u voort tegen
stroom. De herkomst van onze stroom is jaarlijks achteraf te raadplegen in het
door DGB Energie berekende onbalanstarieven.
stroometiket
dat
op
onze
website
is
in
te
zien:
www.dgbenergie.nl/stroometiket.
3. Terugleveren en salderen
3.1
Indien u tijdens de Leveringsovereenkomst het voornemen heeft om
elektriciteit terug te leveren aan het net, bijvoorbeeld door gebruik van
zonnepanelen, dient u dit onverwijld mede te delen aan DGB Energie. U
dient het Informatieformulier Zonnepanelen ingevuld en ondertekend te
retourneren. Dit formulier staat op onze website
3.2
De terugleververgoeding bedraagt €0,025 (zegge: twee en een half cent).
Voor meer informatie over opwekking van elektriciteit wordt verwezen
naar artikel 4 van de Algemene Voorwaarden.
4. Betaalwijze
4.1
U heeft DGB Energie gemachtigd om de bedragen die u aan DGB Energie
moet betalen automatisch te incasseren. Indien u op een andere wijze
wenst te betalen, dan brengen wij hiervoor kosten in rekening. Deze
kosten bedragen €4,84 per factuur.
4.2
Informatie over de geldende tarieven voor de levering van elektriciteit
en/of gas kunt u teruglezen in de bevestiging van de
Leveringsovereenkomst die DGB Energie aan u heeft gezonden. U kunt
deze informatie en informatie over de kosten van goederen en diensten
die niet rechtstreeks in verband staat met de levering van elektriciteit of
gas ook verkrijgen door contact op te nemen met DGB Energie.
powertip energie , groen energie image

Als u wilt dat ons
deskundig team u
helpt, kunt u ons uw contactgegevens sturen. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.