Modelcontractvoorwaarden - Bijlage A

Modelcontractvoorwaarden - Bijlage A

2017

documenten
Modelcontractvoorwaarden (Bijlage A)
1. Energielevering
Het DGB Energie modelcontract is een standaard energiecontract voor de levering elektriciteit (groen) en
gas (grijs) voor een onbepaalde tijd met variabele tarieven.
2. Tarieven en betaling
2.1. Wijzigingen variabele leveringskosten: 2 keer per jaar
De variabele leveringskosten
(de tarieven per kWh en m3) behorende bij het Modelcontract
worden door marktontwikkelingen beïnvloed.
DGB Energie kan de variabele leveringskosten aanpassen op 1 januari en 1 juli van elk jaar.
Redenen hiervoor kunnen zijn overheidsbesluiten en de ontwikkelingen op de markt voor
elektriciteit of gas, waaronder prijsontwikkeling op de groothandelsmarkten voor elektriciteit of
gas, wijzigingen met betrekking tot marge en prijs- en inkooprisico’s, wijzigingen in de
kostenstructuur voor het betreffende product en wijzigingen in onze algemene kostenstructuur.
Ook andere, uitzonderlijke, omstandigheden kunnen een reden zijn om de leveringstarieven te
veranderen, in dat geval zal deze reden duidelijk aan u uitgelegd worden.
Bij onvoorziene wijzigingen in de marktomstandigheden kan DGB Energie de leveringskosten ook
op andere momenten aanpassen.
2.2. Aankondiging wijzigingen variabele leveringskosten
Bij wijzigingen per 1 januari en 1 juli wordt u tijdig voor de wijziging persoonlijk geïnformeerd over
de nieuwe leveringskosten.
Ook bij onvoorziene tussentijdse stijgingen (anders dan op 1 januari en 1 juli) als bedoeld in artikel
2.1 van deze Modelcontractvoorwaarden informeert DGB Energie u hierover persoonlijk en tijdig
voor de tariefstijging.
De meest recente tarieven zijn altijd te vinden op de website www.dgbnergie.nl onder het kopje
‘Modelcontract’.
2.3. Betalingsvoorwaarden
De betalingsvoorwaarden verbonden aan het leveren van energie zijn:
Betalingen dienen te geschieden via automatische incasso. Het maandelijks voorschot wordt rond
de 22e van de maand voorafgaand aan de maand van de levering van uw rekening afgeschreven.
De eerste incassodatum kan afwijken. U bent verantwoordelijk om voldoende saldo op uw
betaalrekening te hebben.
Bij het aangaan van het modelcontract heeft u DGB gemachtigd tot het incasseren van de
bedragen
via
automatische
incasso.
3. Looptijd en opzegging
Het
contract
wordt
aangegaan
voor
onbepaalde
tijd.
3.1. Start levering
De levering start aansluitend op het moment dat uw contract met uw oude leverancier rechtsgeldig eindigt
of op de datum die u ons als gewenste startdatum heeft opgegeven. Het moment waarop de levering start
wordt met u overeengekomen. In de bevestigingsbrief wordt de overeengekomen startdatum bevestigd.
documenten
Modelcontractvoorwaarden (Bijlage A)
3.2. Bedenktijd
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te
annuleren. De bedenktijd eindigt 14 dagen na ontvangst van uw bevestigingsbrief. Om gebruik te maken
van uw recht op bedenktijd, moet u ons,
DGB Energie B.V.
Tel. 088-0180400
E-mailadres: info@dgbenergie.nl
(bv. schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing het contract te annuleren. U
kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde ‘modelformulier voor ontbinding’/herroeping’, maar
bent hiertoe niet verplicht. Om van de bedenktermijn gebruik te maken volstaat het om uw mededeling
betreffende uw annulering te verzenden voordat de bedenktermijn eindigt.
Leveringskosten na start levering indien u gebruik maakt van de bedenktermijn
Wanneer u tijdens de bedenktermijn gebruik maakt van uw wettelijk recht de overeenkomst te annuleren
nadat de levering is begonnen bent u voor het reeds geleverde een vergoeding verschuldigd op
voorwaarde dat u
uitdrukkelijk, en, indien de overeenkomst buiten de verkoopruimte is gesloten, schriftelijk of op
andere duurzame gegevensdrager, heeft verzocht om tijdens de bedenktijd met levering te
beginnen; en
bent geïnformeerd over het feit dat u de kosten voor levering moet betalen als u besluit gebruik
te maken van uw recht op bedenktijd.
3.3 Beëindiging contract
Dit contract kunt u beëindigen door opzegging bij DGB Energie of via uw nieuwe leverancier. Opzegging is
kosteloos. De opzegtermijn bedraagt 30 kalenderdagen. Wanneer u de opzegging niet via uw nieuwe
leverancier laat doen, maar zelf wenst op te zeggen, dan kunt u dit schriftelijk doen via brief (DGB Energie
B.V., Lange Spruit 1A, 7773 NE Hardenberg) of via e-mail naar info@dgbenergie.nl, o.v.v. “opzegging
contract”.
4. Privacy
DGB Energie verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om persoonsgegevens. Uw gegevens
gebruiken wij voor het accepteren van uw aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer.
Dit doen wij alleen als wij u bij de aanvraag in de gelegenheid hebben gesteld aan te geven dat u geen prijs
stelt op informatie over producten en diensten van DGB Energie, en u van deze gelegenheid geen gebruik
heeft gemaakt. Wij zullen deze gegevens niet doorverkoper aan derden of aan u e-mailberichten versturen
namens derden. Bij ieder bericht dat u van ons ontvangt zit een mogelijkheid om u af te melden. Dit kan
via een afmeldlink in de mail. Als u zich heeft afgemeld, zullen wij u niet meer benaderen met commerciële
e-mailberichten.
5. Voorwaarden
Op het contract zijn de volgende voorwaarden van toepassing: de geldende Algemene voorwaarden voor
de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017, deze Modelcontractvoorwaarden en onze
Kwaliteitscriteria. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Modelcontractvoorwaarden en de Algemene
Voorwaarden, geldt hetgeen is vermeld in de modelcontractvoorwaarden.
powertip energie , groen energie image

Als u wilt dat ons
deskundig team u
helpt, kunt u ons uw contactgegevens sturen. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.