Voorwaarden compensatieregeling opzegvergoeding

Voorwaarden compensatieregeling opzegvergoeding

2021

documenten
Voorwaarden compensatieregeling opzegvergoeding
DGB Energie B.V.
Heeft u op de eindnota van uw vorige leverancier een opzegvergoeding ontvangen? Deze opzegvergoeding van uw vorige leverancier
wordt met maximaal € 125,- per product (stroom en/of gas) door DGB Energie B.V. vergoed (hierna: Vergoeding). Voor de
Vergoeding komt u alleen in aanmerking als u aan alle hieronder geldende voorwaarden voldoet.
1.
U kiest voor een meerjarig energieovereenkomst bij DGB Energie B.V.
2.
Uitsluitend aan DGB Energie B.V. komt het recht toe om te oordelen of aan alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor
de Vergoeding is voldaan.
De Vergoeding
3.
De vergoeding ziet er als volgt uit:
Looptijd leveringsovereenkomst
Vergoeding op de jaarnota (per jaar)
Totale Vergoeding
2 jaar
€ 25,00
€ 50,00
3 jaar
€ 25,00
€ 75,00
4 jaar
€ 25,00
€ 100,00
5 jaar
€ 25,00
€ 125,00
4.
De Vergoeding wordt ieder jaar bij de jaarnota vastgesteld. Indien u bij de jaarnota nog een bedrag aan DGB Energie B.V. dient
bij te betalen, kan DGB Energie B.V. dit verrekenen met de aan u uit keren Vergoeding.
5.
Indien u binnen een jaar na ondertekening de energieovereenkomst beëindigt en u heeft reeds de eerste termijn van € 25,00
ontvangen, dan dient u deze te allen tijde terug te betalen.
Aanvraag
6.
Aanvragen kunnen alleen worden ingediend via uw persoonlijke account (Mijn Portaal). Dit account wordt voor u aangemaakt
nadat u klant bent geworden bij DGB Energie B.V. en dient door u bevestigd te worden. Een account kan alleen aangemaakt
worden indien u over een geldig e-mailadres beschikt. DGB Energie B.V. neemt uitsluitend leesbare en volledig en correct
ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Het oordeel ten aanzien van de leesbaarheid, volledigheid en correctheid ligt
uitsluitend bij DGB Energie B.V.
7.
Verzoek tot de Vergoeding dient uiterlijk drie maanden nadat de levering van elektriciteit en/of gas door DGB Energie B.V. aan
u is gestart te worden ingediend. Verzoeken na deze termijn komen niet in aanmerking voor de Vergoeding. Bij de aanvraag
dient u een kopie van de eindnota met de opzegvergoeding en een bewijs van betaling in te dienen. De tenaamstelling en het
adres op de eindnota dienen overeen te komen met de tenaamstelling en het adres dat voor de energieovereenkomst met DGB
Energie B.V. opgegeven is. Zonder deze stukken komt u niet aanmerking voor de Vergoeding.
8.
Om in aanmerking te komen voor de Vergoeding(en) dienen aanvragen voor elektriciteit en gas afzonderlijk van elkaar te worden
ingediend.
9.
Per elektriciteits- of gasaansluiting kan slechts één keer een declaratieformulier worden ingediend.
10. Indien een energieovereenkomst tussentijds wordt beëindigd en/of er is een betalingsachterstand dan vervalt per direct iedere
aanspraak op uitbetaling van de (resterende) Vergoeding.
11. Eventuele andere welkomstbedragen of welkomstcadeaus die uw vorige leverancier van u terugvordert, komen niet voor
Vergoeding in aanmerking en zullen niet vergoed worden. (DGB Energie B.V. adviseert u hierover contact op te nemen met uw
vorige leverancier.
12. DGB Energie B.V. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
13. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Deze voorwaarden zijn opgesteld met inachtneming van de Gedragscode Consument en Energieleverancier en de door DGB Energie
B.V. gehanteerde kwaliteitscriteria. Deze kunt u raadplegen via onze website (www.dgbenergie.nl).
De hieronder opgenomen voorbeelden, dienen enkel ter illustratie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Voorbeeld 1: U sluit een energieovereenkomst van 5 jaar met DGB Energie B.V. en beëindigt de
energieovereenkomst niet gedurende de looptijd ervan. Dan ontvangt u ieder jaar bij het opmaken van
de jaarnota € 25,00 totdat in contractjaar 5 het maximum van € 125,00 is bereikt. DGB Energie B.V. zal
een Vergoeding eventueel verrekenen op de jaarnota.
Voorbeeld 2: U sluit een energieovereenkomst van 5 jaar met DGB Energie B.V. en beëindigt voortijdig
na het tweede jaar de energieovereenkomst dan vervalt uw aanspraak op de resterende € 75,00.
powertip energie , groen energie image

Als u wilt dat ons
deskundig team u
helpt, kunt u ons uw contactgegevens sturen. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.