VOORWAARDEN MODELCONTRACT BUDGET ENERGIE

VOORWAARDEN MODELCONTRACT BUDGET ENERGIE

2017

documenten
VOORWAARDEN MODELCONTRACT BUDGET ENERGIE
Met het Modelcontract van Budget Energie ontvangt u 100% groene stroom opgewekt door duurzame
bronnen als zon, wind en water. Op onze website vindt u het stroometiket.
1.
Energielevering
Het Budget Energie Modelcontract geldt voor de levering van elektriciteit en/of gas aan klein-
verbruikers door NutsServices B.V., handelend onder de naam en hierna te noemen Budget
Energie, gevestigd op Vijzelstraat 20, 1017 HK te Amsterdam voor onbepaalde tijd.
2.
Tarieven en betaling
2.1.
Wijzigingen variabele leveringskosten: 2 keer per jaar
De variabele leveringskosten (de tarieven per kWh en m³) behorende bij het Modelcontract
worden door marktontwikkelingen beïnvloed.
Budget Energie kan de variabele leveringskosten aanpassen op 1 januari en 1 juli van elk jaar.
Deze aanpassing vindt plaats op basis van de prijsontwikkeling van de termijncontracten die
betrekking hebben op de leveringsperiode.
Bij onvoorziene wijzigingen in de marktomstandigheden kan Budget Energie de levering-
starieven ook op andere momenten aanpassen.
De overheid kan de heffingen en btw op de levering van energie wijzigen tijdens de looptijd
van uw contract. Deze wijziging berekenen wij aan u door.
Daarnaast kunnen wij de tarieven wijzigen:
a.
als uw netbeheerder de tarieven wijzigt;
b.
vanwege een overheidsmaatregel.
KvK: 34297646 Btw-nr: NL819182813B01 IBAN: NL86ABNA0511919131 BIC: ABNANL2A www.budgetenergie.nl
2.2.
Aankondiging tariefwijzigingen
Bij wijzigingen per 1 januari en per 1 juli wordt u tijdig voor de wijziging persoonlijk geinfor-
meerd over de nieuwe leveringskosten.
Bij onvoorziene tussentijdse stijgingen (anders dan op 1 januari en 1 juli) als bedoeld in artikel
2.1 van deze modelcontractvoorwaarden informeert Budget Energie u hierover persoonlijk en
tijdig voor de tariefstijging.
De meest recente tarieven zijn altijd te vinden op de website
www.budgetenergie.nl/modelcontract.
2.3.
Betalingsvoorwaarden U kunt op drie manieren betalen:
via automatisch incasso;
via internetbankieren;
via overschrijving.
De betalingsvoorwaarden verbonden aan de levering van energie zijn verder te vinden in de
Algemene voorwaarden en het bij dit modelcontract horende Tarievenblad.
3.
Looptijd en opzegging Het contract wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
3.1.
Start levering
De levering start aansluitend op het moment dat uw contract met uw oude leverancier
rechtsgeldig eindigt of op de datum die u ons als gewenste startdatum heeft opgegeven. U
bent of wordt over de precieze datum apart geïnformeerd. In het bevestigingsbericht wordt de
overeengekomen startdatum bevestigd.
3.2.
Beëindiging contract
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de
overeenkomst te annuleren. De bedenktijd eindigt 14 dagen na de ontvangst van uw
bevestigingsbericht. Om gebruik te maken van uw recht op bedenktijd moet u ons Budget
Energie, Vijzelstraat 20, 1017 HK te Amsterdam, (bijvoorbeeld per e-mail) op de hoogte
stellen van uw beslissing de overeenkomst te annuleren. U kunt hiervoor gebruik maken
van het bijgevoegde herroepingsformulier, maar u bent hiertoe niet verplicht. Om van de
bedenktermijn gebruik te maken volstaat het om uw mededeling betreffende uw annulering te
verzenden voordat de bedenktermijn eindigt.
KvK: 34297646 Btw-nr::NL819182813B01 IBAN: NL86ABNA0511919131 BIC: ABNANL2A www.budgetenergie.nl
Leveringskosten na start levering indien u gebruik maakt van de bedenktermijn
Wanneer u tijdens de bedenktermijn gebruik maakt van uw wettelijk recht de overeenkomst
te annuleren nadat de levering is begonnen bent u voor het reeds geleverde een vergoeding
verschuldigd op voorwaarde dat u:
uitdrukkelijk, en, indien de overeenkomst buiten de verkoopruimte is gesloten, schriftelijk
of op andere duurzame gegevensdrager, heeft verzocht om tijdens de bedenktermijn met
levering te beginnen; en
bent geinformeerd over het feit dat u de kosten voor levering moet betalen als u besluit
gebruik te maken van uw recht op bedenktijd.
3.3.
Beëindiging contract
Dit contract kunt u beëindigen door opzegging bij Budget Energie of via uw nieuwe leverancier.
Opzegging is kosteloos. De opzegtermijn bedraagt 30 kalenderdagen. Wanneer u de opzegging
niet via uw nieuwe leverancier laat doen, maar zelf wenst op te zeggen, dan kunt u dit doen via
telefoonnummer 020 - 20 55 555 of per e-mail naar klanten@budgetenergie.nl
4.
Privacy
Budget Energie verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om persoonsgegevens.
Uw gegevens gebruiken wij voor het accepteren van uw aanvraag, het uitvoeren van de
overeenkomst, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Als u geen prijs stelt op informatie
over producten en diensten, kunt u dit kenbaar maken aan Budget Energie via
klanten@budgetenergie.nl
Bij ieder bericht dat u van ons ontvangt zit een mogelijkheid om u af te melden. Dit kan via
een afmeldlink in de e-mail. Als u zich heeft afgemeld zullen wij u niet meer benaderen met
commerciële e-mailberichten.
5.
Voorwaarden
Op het contract zijn de volgende voorwaarden van toepassing: de geldende algemene
voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers, deze
Modelcontractvoorwaarden, onze Kwaliteitscriteria en het Tarievenblad. In geval van
tegenstrijdigheid tussen de Modelcontractvoorwaarden en de algemene voorwaarden, geldt
hetgeen is vermeld in de Modelcontractvoorwaarden.
KvK: 34297646 Btw-nr: NL819182813B01 IBAN: NL86ABNA0511919131 BIC: ABNANL2A www.budgetenergie.nl
powertip energie , groen energie image

Als u wilt dat ons
deskundig team u
helpt, kunt u ons uw contactgegevens sturen. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.