Actievoorwaarden - Declaratie opzegvergoedingContract voor 2, 3, 4 of 5 jaar (vast tarief)

Actievoorwaarden - Declaratie opzegvergoedingContract voor 2, 3, 4 of 5 jaar (vast tarief)

2021

documenten
Actievoorwaarden - Declaratie opzegvergoeding
Contract voor 2, 3, 4 of 5 jaar (vast tarief)
1.
Door deelname aan deze actie (hierna: “Actie”) gaat u akkoord met deze actievoorwaarden.
2.
Deze Actie is geldig van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.
3.
Met deze Actie sluit u een contract met Innova Energie B.V. (hierna: “Innova” of “Wij”) voor de
producten stroom en/of gas met een looptijd van 2, 3, 4 of 5 jaar met vaste tarieven.
4.
In afwijking van artikel 3.3 van de Contractvoorwaarden vergoedt Innova de opzegvergoeding van uw
oude leverancier (vanwege de overstap naar Innova) tot maximaal € 125,- (inclusief eventuele btw) per
afgenomen energieproduct. Maximaal € 250,- (inclusief eventuele btw) voor stroom en gas per klant.
5.
U kunt tot zes maanden na startdatum levering een declaratie bij Innova indienen door een kopie te
sturen van de factuur of eindnota van uw oude leverancier waarop de opzegvergoeding wordt
vermeld.
6.
Misgelopen kortingen of overige kosten van uw oude leverancier worden niet vergoed.
7.
Beëindigt u uw stroom en/of gas contract eerder dan de afgesproken einddatum of is uw stroom en/of
gas contract eerder dan de afgesproken einddatum beëindigd vanwege wanbetaling en/of fraude?
Dan vervalt uw recht op compensatie voor de door u gedeclareerde kosten volledig. Reeds verstrekte
compensaties voor de door u gedeclareerde kosten dienen volledig te worden terugbetaald.
8.
Deze Actie geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen en/of acties van Innova.
9.
Per leveringsadres kan slechts eenmaal gebruik worden gemaakt van deze Actie.
10. Om een contract te sluiten moet u minimaal 18 jaar zijn.
11. In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Innova.
12. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Innova behoudt zich het recht voor om
te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te (laten) zetten dan wel de vorm van de Actie
of de Actie zelf te wijzigen. Dit heeft geen gevolgen voor reeds aangemelde klanten die aan alle
hiervoor bedoelde voorwaarden voldoen. In deze gevallen kan geen aanspraak op enige
(schade)vergoeding worden gemaakt.
Pagina 1 van 2
❖ ✁❡
✂✁✁❡✄❡✆ ✝✞
✷✟✠✡ ❉❡✄ ☞☞
☎☎☎✳✂✄✄❡✄❡r✆✂❡✳✄✌
❇❚❲ ✽✎✎✏✽✑✏✎✏❇✑✏
❑❱❑ ✎✒✓✒✔✕✓✑
documenten
Actievoorwaarden Cashbackactie
Contract voor 1, 2, 3, 4 of 5 jaar (vast tarief)
1.
Door deelname aan deze actie (hierna: “Actie”) gaat u akkoord met deze actievoorwaarden.
2.
Deze Actie is geldig van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.
3.
Met deze Actie sluit u een contract met Innova Energie B.V. (hierna: “Innova” of “Wij”) voor de
producten stroom óf gas met een looptijd van 1, 2, 3, 4 of 5 jaar met vaste tarieven.
4.
Deze Actie geldt alleen voor nieuwe klanten.
5.
De hoogte van de korting vindt u terug in onze bevestigingsbrief. De hoogte van de korting is
afhankelijk van het door u opgegeven ingeschatte jaarverbruik van stroom en gas bij uw aanmelding.
Als uw historische jaarverbruik en uw daadwerkelijke jaarverbruik afwijkt van het door u opgegeven
ingeschatte jaarverbruik, dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de korting op uw jaarnota,
en heeft Innova het recht om deze korting evenredig te korten op uw jaarnota.
6.
Het bedrag van de korting is inclusief btw.
7.
Bij een contract voor 1 jaar wordt het bedrag van de korting aan het eind van het contractjaar
verrekend op de jaarnota. Bij een contract voor 2, 3, 4 of 5 jaar zal het bedrag van de korting
respectievelijk in 2, 3, 4 of 5 gelijke delen aan het eind van elk contractjaar worden verrekend op de
jaarnota.
8.
Beëindigt u uw stroom en/of gas contract eerder dan de afgesproken einddatum en binnen één jaar na
het sluiten van het contract of is uw stroom en/of gas contract binnen één jaar na het sluiten van het
contract beëindigd vanwege wanbetaling en/of fraude? Dan betaalt u aan ons een compensatie als u
de korting al heeft ontvangen. Consumenten betalen hiervoor de reële waarde van de ontvangen
korting met een maximum van € 100 inclusief btw (€ 50 per energieproduct). Zakelijke afnemers
betalen hiervoor de reële waarde van de ontvangen korting.
Beëindigt u uw stroom en/of gas contract eerder dan de afgesproken einddatum en na verloop van
één jaar na het sluiten van het contract of is uw stroom en/of gas contract na verloop van één jaar na
het sluiten van het contract beëindigd vanwege wanbetaling en/of fraude? Dan vervalt uw recht op de
(actie)korting volledig. Reeds verstrekte (actie)kortingen dienen door zakelijke afnemers te worden
terugbetaald.
9.
Artikel 8 van deze actievoorwaarden is ook van toepassing in geval er bij het vaststellen van de
jaarnota blijkt dat er sprake is van een betalingsachterstand.
10. Deze Actie geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen en/of acties van Innova.
11. Per leveringsadres kan slechts gebruik worden gemaakt van deze Actie als u in de afgelopen 12
maanden geen klant van Innova Energie B.V. bent geweest.
12. Om een contract te sluiten moet u minimaal 18 jaar zijn.
13. In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Innova.
14. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Innova behoudt zich het recht voor om
te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te (laten) zetten dan wel de vorm van de Actie
of de Actie zelf te wijzigen. Dit heeft geen gevolgen voor reeds aangemelde klanten die aan alle
hiervoor bedoelde voorwaarden voldoen. In deze gevallen kan geen aanspraak op enige
(schade)vergoeding worden gemaakt.
Pagina 2 van 2
❖ ✁❡
✂✁✁❡✄❡✆ ✝✞
✷✟✠✡ ❉❡✄ ☞☞
☎☎☎✳✂✄✄❡✄❡r✆✂❡✳✄✌
❇❚❲ ✽✎✎✏✽✑✏✎✏❇✑✏
❑❱❑ ✎✒✓✒✔✕✓✑
powertip energie , groen energie image

Als u wilt dat ons
deskundig team u
helpt, kunt u ons uw contactgegevens sturen. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.