Contractvoorwaarden Particuliere Kleinverbruikaansluitingen

Contractvoorwaarden Particuliere Kleinverbruikaansluitingen

2021

documenten
Contractvoorwaarden
Particuliere Kleinverbruikaansluitingen
1. Energielevering
1.1. Deze Contractvoorwaarden zijn van toepassing op particuliere Kleinverbruikaansluitingen, waarbij de
Levering van elektriciteit en/of gas door Innova Energie B.V., kantoorhoudende op het adres: Oude
Middenweg 85, 2491 AC Den Haag (hierna: “Innova” of “Wij”) wordt verzorgd.
U kunt zich aanmelden voor dit contract als u een elektriciteitsaansluiting tot en met 3 x 80 ampère
en/of een gasaansluiting tot maximaal 40 m³ (n) per uur heeft.
2. Tarieven en betaling
2.1. Vaste tarieven
Als u een contract voor bepaalde tijd (vast tarief) heeft gesloten, dan wijzigen de tarieven niet tijdens
de looptijd van uw contract. Dit geldt niet voor een wijziging van de tarieven door een wijziging van de
overheidsheffingen of de belastingen.
2.2. Variabele tarieven
2.2.1.
Wijzigingen vaste en variabele leveringskosten: 2 keer per jaar
Als u een contract voor onbepaalde tijd (variabel tarief) heeft gesloten, dan gelden de volgende
voorwaarden:
a.
De vaste en variabele leveringskosten (de tarieven per kWh en m³) zijn onderhevig aan
marktontwikkelingen.
b. Innova kan de vaste en variabele leveringskosten elk jaar op 1 januari en 1 juli aanpassen.
c.
Redenen voor aanpassing van de vaste en variabele leveringskosten kunnen zijn:
i.
overheidsbesluiten en/of ontwikkelingen op de markt voor elektriciteit en/of gas;
ii.
prijsontwikkeling op de groothandelsmarkten voor elektriciteit en/of gas;
iii.
wijzigingen met betrekking tot marge en prijs- en inkooprisico’s;
iv.
wijzigingen in de kostenstructuur voor het betreffende product;
v.
wijzigingen in onze algemene kostenstructuur.
Ook andere, uitzonderlijke, omstandigheden kunnen een reden zijn om de vaste en/of variabele
leveringskosten te veranderen. In zulke gevallen zal deze reden duidelijk aan u worden uitgelegd.
d. Bij onvoorziene wijzigingen in de marktomstandigheden kan Innova de leveringskosten ook op
andere momenten aanpassen.
2.2.2.
Aankondiging wijzigingen vaste en variabele leveringskosten
a.
Bij wijzigingen vanaf 1 januari en vanaf 1 juli wordt u tijdig voor de tariefwijziging persoonlijk
geïnformeerd over de nieuwe leveringskosten.
b. Ook bij onvoorziene tussentijdse wijzigingen (anders dan op 1 januari en 1 juli) zoals bedoeld in
artikel 2.2.1 van deze Contractvoorwaarden informeert Innova u hierover persoonlijk en tijdig voor
de tariefwijziging.
c.
De meest recente tarieven zijn altijd te vinden op www.innovaenergie.nl/tarieven.
Pagina 1 van 10
❖ ✁❡
✂✁✁❡✄❡✆ ✝✞
✷✟✠✡ ❉❡✄ ☞☞
☎☎☎✳✂✄✄❡✄❡r✆✂❡✳✄✌
❇❚❲ ✽✎✎✏✽✑✏✎✏❇✑✏
❑❱❑ ✎✒✓✒✔✕✓✑
documenten
2.3. Betalingsvoorwaarden
Aan het leveren van energie zijn de volgende betalingsvoorwaarden verbonden:
a.
U betaalt voor de elektriciteit die en/of het gas dat u van ons geleverd krijgt, inclusief
overheidsheffingen en belastingen.
b.
U betaalt ons ook de netbeheerkosten.
c.
U betaalt iedere maand een termijnbedrag.
d.
Uw eerste nota voor uw termijnbedrag wordt berekend naar rato van het aantal kalenderdagen dat
de levering in de maand is gestart.
e.
In het geval wij termijnbedragen in rekening hebben gebracht, ontvangt u van ons, minimaal één
keer per jaar, een jaarnota waarop alle kosten staan die u aan ons verschuldigd bent. Met deze
jaarnota verrekenen wij uw kosten voor de levering en eventuele opbrengst van de teruglevering
van energie met de termijnbedragen die wij u in rekening hebben gebracht. Wij berekenen dan
hoeveel geld u terug krijgt of hoeveel u nog moet betalen.
f.
De door u verschuldigde vergoedingen, termijnbedragen en kosten dient u bij vooruitbetaling en
via automatische incasso, overschrijvingskaart, iDeal of internetbankieren te voldoen. Er zijn geen
kosten verbonden aan automatische incasso. Bij betaling met een overschrijvingskaart, iDeal of
internetbankieren brengen wij een bedrag van €3,025 (inclusief btw) per nota in rekening voor de
verwerking van uw betaling. Deze kosten worden naar rato verdeeld over uw aansluitingen.
Indien u via automatische incasso betaalt en de betaling gestorneerd wordt, dan heeft Innova het
recht binnen de betalingstermijn twee nieuwe pogingen te doen om het verschuldigde bedrag te
incasseren. In het geval de betaling gestorneerd wordt, is Innova bevoegd de wijze van betaling te
wijzigen van automatische incasso naar bankoverschrijving.
g.
Wij bepalen de hoogte van de termijnbedragen. Wilt u een ander termijnbedrag betalen? Neem
dan met ons contact op. In bijzondere situaties kunnen wij besluiten om uw termijnbedrag vaker
dan één keer per jaar aan te passen.
h.
Innova hanteert een betaaltermijn van veertien kalenderdagen.
i.
Als u heeft gekozen voor betaling via automatische incasso, dan heeft u Innova (tot
wederopzegging) gemachtigd om de kosten voor de levering van elektriciteit en/of gas (en de
kosten van uw netbeheerder) automatisch één keer per maand rond dezelfde datum van uw
bankrekening af te schrijven.
j.
Betaalt u te laat? Dan informeren wij u eerst schriftelijk of digitaal dat u in verzuim bent. U krijgt
dan nog veertien kalenderdagen de tijd om te betalen zonder dat wij hiervoor extra kosten in
rekening brengen. Ook informeren wij u over de gevolgen als u niet alsnog binnen deze veertien
kalenderdagen betaalt. Dan moet u ons de gewone wettelijke rente betalen. Ook moet u ons
buitengerechtelijke incassokosten betalen.
k.
Als u binnen de betaaltermijn van de eerste herinnering uw betalingsverplichting niet nakomt,
brengen wij aanmaningskosten van minimaal €15,00 (inclusief btw) per niet betaalde nota in
rekening. Eventueel volgt nog een (slot)sommatie.
l.
Als een vordering ter incasso wordt aangeboden aan een derde partij, kan deze partij extra kosten
in rekening brengen.
Pagina 2 van 10
❖ ✁❡
✂✁✁❡✄❡✆ ✝✞
✷✟✠✡ ❉❡✄ ☞☞
☎☎☎✳✂✄✄❡✄❡r✆✂❡✳✄✌
❇❚❲ ✽✎✎✏✽✑✏✎✏❇✑✏
❑❱❑ ✎✒✓✒✔✕✓✑
documenten
m. De totale buitengerechtelijke kosten voor een aanmaning, een (slot)sommatie en de kosten van
een derde partij zijn maximaal de wettelijk toegestane buitengerechtelijke kosten per nota.
n. U ontvangt uw nota standaard op uw e-mailadres. Als er bij ons geen e-mailadres geregistreerd
staat, ontvangt u de nota per post.
2.4. Waarborgsommen/financiële garanties
Innova spreekt alleen een waarborgsom/financiële garantie met u af, nadat wij u voor het sluiten van
het contract hierover en de daarbij geldende voorwaarden hebben geïnformeerd. In dat geval vindt u
deze afspraak ook in de bevestigingsbrief.
3. Looptijd en opzegging
3.1. Contract voor bepaalde tijd (vast tarief)
Het contract wordt aangegaan voor bepaalde tijd (met een vaste einddatum) met vaste tarieven.
3.2. Contract voor onbepaalde tijd (variabel tarief)
Het contract wordt aangegaan voor onbepaalde tijd (zonder vaste einddatum) met variabele tarieven.
3.3. Start levering
Bij voortijdige beëindiging van uw contract met uw oude leverancier, kan uw oude leverancier mogelijk
kosten in rekening brengen. Innova zal een eventuele opzegvergoeding, misgelopen korting of kosten
niet vergoeden.
De levering start aansluitend op het moment dat uw contract met uw oude leverancier rechtsgeldig
eindigt of op de datum die u ons als gewenste startdatum heeft opgegeven. Het moment waarop de
levering start wordt met u overeengekomen. In de bevestigingsbrief wordt de overeengekomen
startdatum bevestigd.
Vanwege de benodigde administratieve verwerking van uw aanmelding kan de startdatum levering
afwijken van de door u gewenste startdatum.
De looptijd van uw contract gaat in vanaf de startdatum voor de overeengekomen periode. Na deze
periode wordt het contract automatisch verlengd voor onbepaalde tijd, met de dan geldende variabele
tarieven. Uw opzegtermijn na deze verlenging bedraagt dertig kalenderdagen.
Pagina 3 van 10
❖ ✁❡
✂✁✁❡✄❡✆ ✝✞
✷✟✠✡ ❉❡✄ ☞☞
☎☎☎✳✂✄✄❡✄❡r✆✂❡✳✄✌
❇❚❲ ✽✎✎✏✽✑✏✎✏❇✑✏
❑❱❑ ✎✒✓✒✔✕✓✑
documenten
3.4. Bedenktijd
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen het
contract te annuleren. De bedenktijd eindigt 14 kalenderdagen na de ontvangst van uw
bevestigingsbrief. Om gebruik te maken van uw recht op bedenktijd, moet u ons,
Naam
Innova Energie B.V.
Adres
Oude Middenweg 85
2491 AC Den Haag
Telefoonnummer
070 - 301 66 10
Fax
070 - 320 36 10
E-mailadres
klantenservice@innovaenergie.nl
(bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing het contract te
annuleren. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde “modelformulier voor
ontbinding/herroeping”, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om van de bedenktermijn gebruik te maken, volstaat het om uw mededeling over uw annulering te
verzenden voordat de bedenktermijn eindigt.
Leveringskosten na start levering als u gebruik maakt van de bedenktermijn
Wanneer u tijdens de bedenktermijn gebruik maakt van uw wettelijk recht het contract te annuleren
nadat de levering is begonnen, bent u voor het reeds geleverde een vergoeding verschuldigd op
voorwaarde dat u:
a.
uitdrukkelijk, en, indien het contract buiten de verkoopruimte is gesloten, schriftelijk of op andere
duurzame gegevensdrager, heeft verzocht om tijdens de bedenktijd met levering te beginnen; en
b. bent geïnformeerd over het feit dat u de kosten voor levering moet betalen als u besluit gebruik te
maken van uw recht op bedenktijd.
3.5. Beëindiging contract
Dit contract kunt u beëindigen door opzegging bij Innova of via uw nieuwe leverancier. Opzegging na
het verstrijken van de looptijd is kosteloos. De opzegtermijn bedraagt dertig kalenderdagen.
Wanneer u de opzegging niet via uw nieuwe leverancier laat doen, maar zelf wenst op te zeggen, dan
kunt u dit op de volgende manieren doen:
a.
telefonisch via 070 - 301 66 10 (uw gebruikelijke belkosten), bereikbaar op werkdagen van 09.00
tot 17.00 uur;
b. per e-mail via klantenservice@innovaenergie.nl;
c.
per post via een verzoek gericht aan Innova Energie B.V., Oude Middenweg 85, 2491 AC Den Haag.
3.6. Opzegvergoeding
Heeft u een contract voor bepaalde tijd (met een vaste einddatum) en beëindigt u dit contract eerder
dan de afgesproken einddatum of is het contract eerder dan de afgesproken einddatum beëindigd
Pagina 4 van 10
❖ ✁❡
✂✁✁❡✄❡✆ ✝✞
✷✟✠✡ ❉❡✄ ☞☞
☎☎☎✳✂✄✄❡✄❡r✆✂❡✳✄✌
❇❚❲ ✽✎✎✏✽✑✏✎✏❇✑✏
❑❱❑ ✎✒✓✒✔✕✓✑
documenten
vanwege wanbetaling en/of fraude? Dan kunnen wij u hiervoor onderstaande opzegvergoeding in
rekening brengen. Ook vervalt uw recht op eventuele aanmeldbonussen en/of (actie)kortingen en/of
compensaties voor de door u gedeclareerde kosten. Deze kunnen met de eindnota worden verrekend,
ook wanneer deze al als voorschotten aan u zijn uitbetaald.
De hoogte van de opzegvergoeding hangt af van het moment waarop uw contract wordt verbroken
en bedraagt per product en per Aansluiting of Allocatiepunt:
Contractduur
Resterende looptijd
Opzegvergoeding
1 jaar
< 1 jaar
€ 50,-
> 1 jaar
< 1,5 jaar
€ 50,-
1,5 - 2 jaar
€ 75,-
2 - 2,5 jaar
€ 100,-
> 2,5 jaar
€ 125,-
4. Privacy
Innova verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om persoonsgegevens. Uw gegevens
gebruiken wij voor het accepteren van uw aanvraag, het uitvoeren van het contract, en risicobeheer.
Wij gebruiken uw gegevens ook voor telefoon- en/of e-mailberichten ter promotie van producten of
diensten van Innova. Dit doen wij alleen als wij u bij de aanvraag in de gelegenheid hebben gesteld aan
te geven dat u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van Innova, en u van deze
gelegenheid geen gebruik heeft gemaakt. Wij zullen deze gegevens niet doorverkopen aan derden of
aan u telefoon- en/of e-mailberichten versturen namens derden.
Bij ieder commercieel bericht dat u van ons ontvangt zit een mogelijkheid om u af te melden. Dit kan
via een afmeldlink in de mail of een verwijzing in het bericht naar een locatie op de website
www.innovaenergie.nl waar u zich kan afmelden. Als u zich heeft afgemeld zullen wij u niet meer
benaderen met commerciële telefoon- en/of e-mailberichten.
De wijze waarop wij met uw (persoons)gegevens omgaan, kunt u vinden in onze Privacyverklaring en
downloaden op www.innovaenergie.nl.
5. Voorwaarden
Op het contract zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
a.
de geldende Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan particuliere
kleinverbruikers;
b. de Contractvoorwaarden Particulier;
c.
de Kwaliteitscriteria Kleinverbruikers;
d. de ten tijde van het aangaan van het contract geldende tarieven, Productvoorwaarden Particulier
en eventuele Actievoorwaarden.
Bij tegenstrijdigheid tussen de Contractvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden geldt de bepaling
die in de Contractvoorwaarden is vermeld.
Pagina 5 van 10
❖ ✁❡
✂✁✁❡✄❡✆ ✝✞
✷✟✠✡ ❉❡✄ ☞☞
☎☎☎✳✂✄✄❡✄❡r✆✂❡✳✄✌
❇❚❲ ✽✎✎✏✽✑✏✎✏❇✑✏
❑❱❑ ✎✒✓✒✔✕✓✑
documenten
Productvoorwaarden
Particuliere Kleinverbruikaansluitingen
1. Begrippen en toelichting
EAN-code
De EAN-code is een uniek nummer waarmee wij uw aansluiting kunnen
herkennen.
Meterstanden
Dit zijn de begin- en eindstanden die wij gebruikt hebben om uw
verbruik in de afgelopen periode te berekenen.
Deze hebben wij van u of rechtstreeks via uw slimme meter ontvangen.
Mocht dat niet gelukt zijn dan is er sprake van een schatting en wordt
dit aangegeven.
Leveringskosten
De kosten die wij u in rekening brengen voor de levering van energie
bestaan uit:
-
vaste leveringskosten, zijnde kosten ongeacht de hoogte van uw
verbruik en
-
variabele leveringskosten, zijnde de kosten voor de door u
verbruikte eenheden (kWh of m³) vermenigvuldigd met de met u
overeengekomen prijs.
Enkeltarief,
Uw elektriciteitstarief hangt af van uw elektriciteitsmeter.
normaaltarief en
U betaalt het enkeltarief als uw meter één (actief) telwerk heeft. Al het
daltarief
verbruik wordt tegen dezelfde prijs (het enkeltarief) afgerekend.
Wanneer uw meter twee (actieve) telwerken heeft, betaalt u het
dubbeltarief. Voor het verbruik in de daluren betaalt u het daltarief. In
de overige uren betaalt u dan het normaaltarief.
De daluren zijn van 23:00 tot 07:00 uur op werkdagen, in het weekend
en op erkende feestdagen (1 januari, tweede paasdag, Koningsdag,
Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag). In
delen van Noord-Brabant en Limburg beginnen de daluren op
werkdagen om 21:00 uur. Dit is afhankelijk van uw netbeheerder.
Per 1 juli 2021 wordt het toonfrequent (TF) signaal voor het schakelen
tussen normaal- en daltarief door de netbeheerders uitgezet. Vanaf dat
moment kan alleen nog met een slimme meter gebruik gemaakt
worden van dubbeltarief. Klanten met dubbeltarief zonder slimme
meter worden per 1 juli 2021 automatisch overgezet naar enkeltarief.
U kunt bij uw netbeheerder terecht met vragen over het plaatsen van
een slimme meter en de eventuele kosten.
Terugleververgoeding
Wanneer u zelf elektriciteit opwekt (bijvoorbeeld met zonnepanelen)
kunt u dit direct in huis gebruiken. De elektriciteit die u niet direct
gebruikt, levert u aan het openbare net via uw aansluiting. Dit heet
teruglevering.
Gebruikt u op een bepaald moment meer elektriciteit dan u kunt
opwekken, dan gebruikt u elektriciteit uit het openbare net.
Pagina 6 van 10
❖ ✁❡
✂✁✁❡✄❡✆ ✝✞
✷✟✠✡ ❉❡✄ ☞☞
☎☎☎✳✂✄✄❡✄❡r✆✂❡✳✄✌
❇❚❲ ✽✎✎✏✽✑✏✎✏❇✑✏
❑❱❑ ✎✒✓✒✔✕✓✑
documenten
De door u teruggeleverde en verbruikte hoeveelheid elektriciteit mag u
op jaarbasis tegen elkaar wegstrepen. Dat noemen we salderen. U
betaalt dus alleen uw netto verbruik per jaar¹.
Blijkt na deze verrekening dat u meer elektriciteit heeft teruggeleverd
dan verbruikt (overschot aan teruglevering) dan ontvangt u voor de
extra teruggeleverde elektriciteit van ons een redelijke
terugleververgoeding.
¹ Niet alle meters registreren de teruggeleverde elektriciteit apart (de meter kan
bijvoorbeeld ook ‘achteruitlopen’ als u teruglevert aan het net). Uw jaarlijkse meterstand
is dan meteen uw netto verbruik.
Gastarief
Uw gastarief is afhankelijk van uw gasprofiel en regiotoeslag gas. U
betaalt het tarief voor gasprofiel 1 (G1) als u een aansluiting heeft met
een standaard jaarverbruik van minder dan 5.000 m3 en een gasmeter
G6 of kleiner.
Heeft u een aansluiting met een standaard jaarverbruik vanaf 5.000 m3
en/of een gasmeter groter dan G6? Dan betaalt u het tarief voor
gasprofiel 2 (G2).
De netbeheerder stelt jaarlijks op de eerste werkdag van januari het
gasprofiel van de gebruiker vast.
Regiotoeslag gas
Een toeslag voor het transport van gas over het landelijk transportnet.
Het bedrag van de regiotoeslag gas is afhankelijk van de regio van het
leveringsadres.
Correctiefactoren gas
De meterstand op uw gasmeter wordt achteraf gecorrigeerd voor
calorische waarde en (eventueel) voor temperatuur en hoogteligging:
1.
De calorische waarde is de hoeveelheid energie in een kubieke
meter (m3) aardgas. Uw netbeheerder stelt maandelijks de
calorische waarde van het geleverde gas vast.
2.
Het volume van het geleverde gas is afhankelijk van de
temperatuur in uw gasmeter. Als uw gasmeter niet corrigeert voor
de temperatuur van de geleverde gas, corrigeren wij het met een
standaardfactor.
3.
Het volume van het geleverde gas is afhankelijk van de
hoogteligging van uw gasmeter. Afhankelijk van de hoogte boven
NAP corrigeren wij het met een standaardfactor.
Wanneer er sprake is van een van bovenstaande correcties wordt deze
verrekend via aanpassing van de gemeten hoeveelheid.
Netbeheerkosten
Dit zijn de kosten voor uw aansluiting en het transport door de
netbeheerder. De opbouw van deze kosten vindt u op de website van
uw netbeheerder.
Het bedrag wordt door de leverancier namens de netbeheerder bij u in
rekening gebracht.
Wie uw netbeheerder is, is op de nota aangegeven.
Pagina 7 van 10
❖ ✁❡
✂✁✁❡✄❡✆ ✝✞
✷✟✠✡ ❉❡✄ ☞☞
☎☎☎✳✂✄✄❡✄❡r✆✂❡✳✄✌
❇❚❲ ✽✎✎✏✽✑✏✎✏❇✑✏
❑❱❑ ✎✒✓✒✔✕✓✑
documenten
Overheidsheffingen
De overheid heft per kWh en m3:
-
Energiebelasting: een heffing op elektriciteit en aardgas ingevoerd
om verbruikers te stimuleren zuinig en bewust met energie om te
gaan.
-
Opslag Duurzame Energie: een opslag op elektriciteit en gas
ingevoerd om de uitgaven ter stimulering van duurzame energie te
dekken.
Wij dragen deze bedragen af aan de Belastingdienst.
Vermindering energiebelasting
Elk huishouden heeft een bepaalde hoeveelheid gas en elektriciteit
minimaal nodig, hierover hoeft u geen belasting te betalen. De
energiebelasting wordt daarom verminderd met een vast bedrag per
elektriciteitsaansluiting per verbruiksperiode van 12 maanden. Het
bedrag van de vermindering geldt alleen voor een WOZ-object met
een verblijfsfunctie (zoals een woning of kantoor).
Btw
De btw betaalt u over alle leveringskosten, de netbeheerkosten én
over de overheidsheffingen.
Termijnbedrag
Wij berekenen uw termijnbedrag op basis van uw verbruik in de
afgelopen periode en/of op basis van uw verwacht jaarverbruik, de
temperaturen van een gemiddelde winter, en de verwachte prijzen. Als
u verwacht dat uw verbruik de komende periode aanmerkelijk zal
wijzigen, dan raden wij u aan het termijnbedrag te laten aanpassen.
2. Tarieven
2.1. Vaste tarieven
Als u met ons een contract heeft gesloten voor bepaalde tijd (met een vaste einddatum) met vaste
tarieven, betaalt u voor elektriciteit een vast leveringstarief per kilowattuur (kWh) en voor gas een vast
leveringstarief per kubieke meter (m3). De tarieven wijzigen niet tijdens de looptijd van uw contract.
Deze bepaling geldt niet voor wijziging van de tarieven in de volgende gevallen:
a.
als de overheid de overheidsheffingen en/of btw wijzigt;
b. als de netbeheerder de netbeheerkosten wijzigt;
c.
bij eventuele splitsing van het gasprofiel en/of wijziging van de regiotarieven;
d. vanwege een overheidsmaatregel.
2.2. Variabele tarieven
Als u met ons een contract heeft gesloten voor onbepaalde tijd (zonder vaste einddatum) met
variabele tarieven, betaalt u voor elektriciteit een variabel leveringstarief per kilowattuur (kWh) en voor
gas een variabel leveringstarief per kubieke meter (m3). De tarieven kunnen wijzigen. Dit gebeurt
gewoonlijk elk jaar op 1 januari en 1 juli. De voorwaarden voor tariefwijzigingen vindt u in de
contractvoorwaarden en de meest actuele tarieven vindt u op onze website www.innovaenergie.nl.
Pagina 8 van 10
❖ ✁❡
✂✁✁❡✄❡✆ ✝✞
✷✟✠✡ ❉❡✄ ☞☞
☎☎☎✳✂✄✄❡✄❡r✆✂❡✳✄✌
❇❚❲ ✽✎✎✏✽✑✏✎✏❇✑✏
❑❱❑ ✎✒✓✒✔✕✓✑
documenten
3. Terugleververgoeding en salderen
3.1. Registratie van uw productie-installatie
Als u zelf elektriciteit opwekt en eventueel een deel daarvan teruglevert aan het elektriciteitsnet, dan
moet u uw productie-installatie registreren via www.energieleveren.nl. Op deze wijze heeft uw
netbeheerder de juiste gegevens om het elektriciteitsnet optimaal te beheren, wat belangrijk is voor de
veiligheid van het netwerk, zowel voor u als voor de monteur.
3.2. Wijze van salderen
U mag de door u teruggeleverde en verbruikte hoeveelheid elektriciteit op jaarbasis tegen elkaar
wegstrepen. Het tarief voor de teruggeleverde elektriciteit is gelijk aan het leveringstarief (inclusief
overheidsheffingen en btw; exclusief vaste leveringskosten).
Bij dubbeltarief salderen wij de door u teruggeleverde elektriciteit eerst met de hoeveelheid verbruikte
energie op uw normaaltarieftelwerk. Vervolgens salderen wij de door u teruggeleverde elektriciteit met
de verbruikte elektriciteit op uw daltarieftelwerk. Als uw meter terugdraait als u energie teruglevert,
dan registreert uw meter altijd uw netto verbruik. Dit betekent dat de meter zelf de teruggeleverde
elektriciteit verrekent met de elektriciteit die u verbruikt.
3.3. Terugleververgoeding
Als u op jaarbasis meer energie teruglevert dan verbruikt, dan is de terugleververgoeding na saldering
gelijk aan het kale enkeltarief als u een meter heeft met één actief telwerk. Heeft u een meter met
twee actieve telwerken? Dan is de terugleververgoeding na saldering gelijk aan het kale daltarief.
De terugleververgoeding is exclusief overheidsheffingen en inclusief btw.
4. Welke informatie ontvangen wij van u?
Wij ontvangen van u informatie die wij nodig hebben om u elektriciteit en/of gas te kunnen leveren en
de kosten hiervoor in rekening te kunnen brengen. Verandert er iets in uw situatie of gebeurt er iets dat
belangrijk is voor het leveren van elektriciteit en/of gas? Geef dit dan onmiddellijk aan ons door.
Voorbeelden van dergelijke situaties zijn:
a.
naamswijziging;
b. wijziging van uw e-mailadres;
c.
wijziging van uw factuuradres;
d. wijziging van uw rekeningnummer;
e. defect van uw elektriciteits- of gasmeter of een verbroken verzegeling;
f.
een verwachte wijziging in uw elektriciteits- en/of gasverbruik;
g. u gaat zelf elektriciteit opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen.
Wij geven deze wijzigingen en situaties door aan uw netbeheerder als wij dit verplicht zijn. Ook gelden
de bepalingen van artikel 54 van de Elektriciteitswet en artikel 22 van de Gaswet. Dat betekent het
volgende:
1.
Als u overstapt naar een nieuwe energieleverancier, dan geeft u de meterstanden door aan de
nieuwe energieleverancier.
2.
Als u gaat verhuizen, dan geeft u de meterstanden van uw oude en nieuwe adres aan ons door.
Pagina 9 van 10
❖ ✁❡
✂✁✁❡✄❡✆ ✝✞
✷✟✠✡ ❉❡✄ ☞☞
☎☎☎✳✂✄✄❡✄❡r✆✂❡✳✄✌
❇❚❲ ✽✎✎✏✽✑✏✎✏❇✑✏
❑❱❑ ✎✒✓✒✔✕✓✑
documenten
5. Stroometiket
De levering van elektriciteit is groen en van gas grijs. Ons stroometiket op www.innovaenergie.nl laat
zien in welke verhouding wij uw elektriciteit uit welke energiebronnen winnen.
6. Wettelijk verplichte bepalingen
a.
Wij hanteren de Gedragscode Consument en Energieleverancier 2020 en de Gedragscode
Leveranciers Slimme Meters 2012 of nieuwe versies van deze gedragscodes. Op
www.innovaenergie.nl en www.energie-nederland.nl vindt u deze gedragscodes.
b. Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Energie.
c.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor elektriciteits- en gasstoringen. Als u een storing heeft, kunt u
contact opnemen met het Nationaal Storingsnummer 0800 - 9009 (lokaal tarief).
d. Wij administreren energiecontracten zoveel mogelijk digitaal.
e. Het energiecontract wordt in de Nederlandse taal met u gesloten.
7. Slotbepaling
Bepaalt een rechter dat een bepaling uit deze Productvoorwaarden nietig of niet bindend is? Dan
blijven de andere bepalingen uit deze Productvoorwaarden geldig.
Pagina 10 van 10
❖ ✁❡
✂✁✁❡✄❡✆ ✝✞
✷✟✠✡ ❉❡✄ ☞☞
☎☎☎✳✂✄✄❡✄❡r✆✂❡✳✄✌
❇❚❲ ✽✎✎✏✽✑✏✎✏❇✑✏
❑❱❑ ✎✒✓✒✔✕✓✑
powertip energie , groen energie image

Als u wilt dat ons
deskundig team u
helpt, kunt u ons uw contactgegevens sturen. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.