Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

2021

documenten
Algemene Voorwaarden
voor de levering van Elektriciteit en Gas
aan zakelijke Groot- en Kleinverbruikaansluitingen 2018
documenten
Algemene Voorwaarden
Inhoudsopgave
voor de levering van Elektriciteit en Gas
Artikel 1 Definities
3
aan zakelijke Groot- en Kleinverbruikaansluitingen 2018
Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
3
Artikel 3 Overeenkomst
3
Innova Energie B.V.
In werking tredende per 1 juli 2018
Artikel 4 Aansluiting en transport
4
Leeswijzer
Artikel 5 Machtiging Innova om de Levering te doen
ingaan en uit te voeren
4
I.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing
Artikel 6 Programmaverantwoordelijkheid
5
op zakelijke Groot- en Kleinverbruikaansluitingen, waarbij
Artikel 7 Vastlegging en gebruik van klantgegevens
5
de Levering van elektriciteit en/of gas door Innova wordt
Artikel 8 Meetinrichting van de klant en door de klant
verzorgd. In deze Algemene Voorwaarden is per artikel
aan te leveren meetgegevens
5
sprake van een algemeen deel, dat zowel op zakelijke
Grootverbruikaansluitingen als op zakelijke
Artikel 9 Bepaling van de omvang van de Levering en
eventuele correcties daarop
5
Kleinverbruikaansluitingen van toepassing is. Daarnaast kan
er aanvullend en per artikel sprake zijn van een specifiek
Artikel 10 Onderzoek van de Meetinrichting en/of
deel, dat alleen op zakelijke Kleinverbruikaansluitingen van
meetgegevens
6
toepassing is. Een dergelijk specifiek deel wordt
Artikel 11 Vergoedingen
6
voorafgegaan door de titel “Kleinverbruikaansluitingen”.
Artikel 12 Facturering en betaling
6
Artikel 13 Garantie, vooruitbetaling en waarborgsom
7
II.
In deze Algemene Voorwaarden worden zakelijke
Artikel 14 Informatieplicht
7
Kleinverbruikaansluiting(en) als bedoeld in artikel 95n
Artikel 15 Tussentijdse beëindiging
8
Elektriciteitswet en artikel 52c lid 1 Gaswet (‘Multisites’)
Artikel 16 Verhuizing
8
beschouwd als zakelijke Grootverbruikaansluiting(en).
Artikel 17 Gewijzigde omstandigheden
9
Indien artikel 95n Elektriciteitswet en/of artikel 52c lid 1
Artikel 18 Aansprakelijkheid
9
Gaswet van toepassing is, gelden artikel 4.6, 4.7, 5.2, 7.3 tot
en met 7.8, 8.6 tot en met 8.11 en 12.15 van deze
Artikel 19 Vertrouwelijkheid
9
Algemene Voorwaarden ook voor de betreffende zakelijke
Artikel 20 Overmacht
9
Kleinverbruikaansluiting(en).
Artikel 21 Vergunningen
9
Artikel 22 Wijziging van Algemene Voorwaarden
9
Artikel 23 Geschillen
10
Artikel 24 Slotbepalingen
10
Versie 1.0
Algemene Voorwaarden voor de levering van Elektriciteit en Gas aan zakelijke Groot- en Kleinverbruikaansluitingen 2018
2
documenten
1.24
Partijen: de Klant en Innova.
Artikel 1 Definities
1.25
Primair allocatiepunt: het eerste aan een elektriciteit Aansluiting toegekende Allocatiepunt.
1.1
Aansluiting: één of meer verbindingen tussen een (Gastransport)Net en een onroerende zaak
1.26
Schriftelijk: onder Schriftelijk wordt in deze Algemene Voorwaarden ook digitale
als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met f van de Wet waardering onroerende zaken,
communicatie verstaan.
waaronder begrepen één of meer verbindingen tussen een (Gastransport)Net dat wordt
beheerd door een Netbeheerder en een (Gastransport)Net dat beheerd wordt door een
1.27
Secundair allocatiepunt: een door de Netbeheerder aan een elektriciteit Aansluiting
ander dan die Netbeheerder.
toegekend Allocatiepunt, niet zijnde het Primaire allocatiepunt.
1.2
Algemene Voorwaarden: deze Algemene Leveringsvoorwaarden 2018 betreffende de
1.28
Verbruiksbericht: een bericht waarmee de Netbeheerder periodiek, en onder meer bij een
Levering van Elektriciteit en Gas door Innova aan zakelijke Groot- en
Leverancierswissel, verhuizing of eindelevering, meterstanden en/of verbruiken aan de
Kleinverbruikaansluitingen, inclusief wijzigingen daarvan.
Leverancier communiceert. Onder Verbruiksbericht wordt tevens verstaan het bericht van de
1.3
Allocatiepunt: virtueel punt ter plaatse van het Overdrachtspunt van een elektriciteit
Netbeheerder waarin gecorrigeerde meterstanden en/of verbruiken zijn opgenomen en op
Aansluiting, waar de energie-uitwisseling tussen een Installatie en het Net administratief aan
basis waarvan Innova een correctiefactuur aan de Klant kan sturen.
een marktpartij wordt toegewezen alsof de meting op het Overdrachtspunt van de
1.29
Vertegenwoordiging: de vertegenwoordiging van de Klant door een vertegenwoordiger als
Aansluiting heeft plaatsgevonden.
bedoeld in artikel 95n Elektriciteitswet of artikel 52c Gaswet.
1.4
ATO: de aansluit- en transportovereenkomst tussen de Klant en de Netbeheerder betreffende
1.30
Werkdag(en): alle dagen van een jaar, niet zijnde zaterdagen, zondagen en (erkende)
de Aansluiting of het Primaire allocatiepunt van de Installatie van de Klant op een
Nederlandse feestdagen.
(Gastransport)Net en het transport van elektriciteit en/of gas, en de toepasselijke algemene
voorwaarden van de Netbeheerder.
1.31
Wet- en regelgeving: de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval de
Elektriciteitswet en/of Gaswet, de daarop gebaseerde Technische Codes en overige
1.5
Innova: Innova Energie B.V. (vergunninghouder als bedoeld in artikel 95a lid 1 Elektriciteitswet
secundaire regelgeving, alsmede relevante regelingen van de Landelijk Netbeheerder, de
en artikel 43 Gaswet), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 27374930, statutair gevestigd te Delft, en diens rechtsopvolger(s).
(regionale) Netbeheerder(s) en relevante afspraken van de energiesector.
1.6
Erkende Meetverantwoordelijke: een organisatorische eenheid die voldoet aan de vereisten
voor erkenning, zoals opgenomen in de Meetcode Elektriciteit of Meetvoorwaarden gas -
Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
RNB.
2.1
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en
1.7
Gastransportnet: niet tot een gasproductienet behorende, met elkaar verbonden leidingen of
Overeenkomsten betreffende de Levering van elektriciteit en/of gas van Innova aan de Klant.
hulpmiddelen bestemd of gebruikt voor het transport van gas, met inbegrip van
2.2
Bij strijdigheid tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst
landsgrensoverschrijdende leidingen, hulpmiddelen en Installaties waarmee voor dat
transport ondersteunende diensten worden verricht, behoudens voor zover deze leidingen
prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.
en hulpmiddelen onderdeel uitmaken van een directe lijn of zijn gelegen binnen de Installatie
2.3
De ongeldigheid van één of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden laat de
van de Klant.
overige bepalingen onverkort en volledig van kracht.
1.8
Grootverbruikaansluiting: een Aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde groter
2.4
In de gevallen waarin de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst niet voorzien, treft
dan 3x80A, of een Aansluiting als bedoeld in artikel 1, lid 2 of lid 3, van de Elektriciteitswet of
Innova een regeling naar redelijkheid.
een Aansluiting met een totale maximale capaciteit groter dan 40 Nm³ per uur. Daarnaast
2.5
Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
worden Kleinverbruikaansluitingen als bedoeld in artikel 95n Elektriciteitswet of artikel 52c
Gaswet als Grootverbruikaansluitingen aangemerkt.
1.9
Installatie: het samenstel van elektrisch materieel en leidingen van een aangeslotene, te
Artikel 3 Overeenkomst
rekenen na het Overdrachtspunt van de Aansluiting of het geheel van leidingen en bijbehoren
Aangaan en duur van de Overeenkomst
van de Klant na de Meetinrichting, bezien vanuit het Gastransportnet.
3.1
De Overeenkomst komt tot stand:
1.10
Kalenderdag(en): alle Werkdagen, zaterdagen, zondagen en (erkende) Nederlandse
a. door aanvaarding door Innova van de aanvraag van de Klant, en/of
feestdagen van een jaar.
b. door aanvaarding door de Klant van de aanbieding van Innova, en/of
1.11
Klant: de (rechts)persoon die een Overeenkomst met Innova heeft afgesloten, of voornemens
c. zodra de Klant elektriciteit en/of gas heeft afgenomen van, dan wel heeft teruggeleverd
is om een Overeenkomst met Innova af te sluiten.
aan Innova.
1.12
Kleinverbruikaansluiting een Aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde kleiner dan
3.2
De Overeenkomst wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst genoemde periode. Indien
of gelijk aan 3x80A, niet zijnde een Aansluiting zoals bedoeld in artikel 1, lid 2 of lid 3, van de
geen periode is opgenomen dan geldt de Overeenkomst voor de duur van één jaar.
Elektriciteitswet, of een Aansluiting met een totale maximale capaciteit van ten hoogste 40
Nm³ per uur.
3.3
Indien de Overeenkomst met twee of meer Klanten wordt aangegaan, is ieder van die Klanten
1.13
Landelijk Netbeheerder: een vennootschap die op grond van artikel 10, lid 2, Elektriciteitswet
jegens Innova hoofdelijk verbonden tot nakoming van de Overeenkomst.
of artikel 2 Gaswet is aangewezen voor het beheer van het landelijk hoogspanningsnet of het
Voorafgaande aan de Levering
3.4
Voorafgaande aan de Levering door Innova zorgt de Klant ervoor, dat de overeenkomst(en)
landelijk Gastransportnet.
voor Levering van elektriciteit en/of gas met zijn huidige Leverancier rechtsgeldig is/zijn
1.14
Leverancier: een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het leveren van
beëindigd. Deze beëindiging is voor rekening en risico van de Klant.
elektriciteit en/of gas.
3.5
De Klant zorgt ervoor dat Innova tijdig over de door haar opgevraagde correcte gegevens
1.15
Leverancierswissel: de handeling waarbij de (Landelijk) Netbeheerder, ten behoeve van de
beschikt, waaronder ten minste (begin)meterstanden, om de Levering op de
Aansluiting van de Klant, de wijziging van de huidige naar de nieuwe Leverancier
overeengekomen datum en tijdstip te kunnen starten. Indien Innova niet tijdig over de
administratief uitvoert.
noodzakelijke en correcte gegevens beschikt, is dit voor rekening en risico van de Klant.
1.16
Levering: de administratieve beschikbaarstelling op het Net en/of Gastransportnet, niet zijnde
Ingaan Levering
het transport, van de door de Klant afgenomen of teruggeleverde hoeveelheid elektriciteit
3.6
De Levering gaat in op de eerst mogelijke datum. Dit is òf de in de Overeenkomst genoemde
en/of gas.
begindatum, òf de datum van eerste afname van elektriciteit en/of gas door de Klant, zoals
1.17
Meetbedrijf: een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het collecteren, valideren
bedoeld in artikel 3.1, sub c.
en vaststellen van standen van de Meetinrichting(en) betreffende elektriciteit en/of gas van
3.7
In geval de (Landelijk) Netbeheerder de Aansluiting of het Allocatiepunt van de Klant op een
Kleinverbruikaansluitingen.
andere datum dan bedoeld in artikel 3.6 administratief aan Innova toewijst, dan is Innova
1.18
Meetinrichting: het gehele samenstel van apparatuur dat ten minste tot doel heeft de
gerechtigd om de eventueel hieruit voortvloeiende kosten of schade te verhalen op de Klant.
uitgewisselde elektriciteit en/of gas te meten.
Wijzigingen op de Overeenkomst
1.19
Net: één of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit en de daarmee verbonden
3.8
Behoudens voor zover in deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders vermeld, hebben
transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations en andere hulpmiddelen, behoudens voor
mondelinge mededelingen, en/of mondelinge toezeggingen, en/of mondelinge afspraken
zover deze verbindingen en hulpmiddelen onderdeel uitmaken van een directe lijn of liggen
geen rechtskracht, tenzij deze Schriftelijk door een vertegenwoordigingsbevoegde van
binnen de Installatie van een producent of van een afnemer.
Innova zijn bevestigd.
1.20
Netbeheerder: een vennootschap die op grond van artikel 10, 13 of 14 Elektriciteitswet of
3.9
Wijzigingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend mogelijk, indien deze Schriftelijk zijn
artikel 2,5 of 6 Gaswet is aangewezen voor het beheer van één of meer (regionale)
vastgelegd en door beide Partijen rechtsgeldig zijn ondertekend.
(Gastransport)Netten.
Opzeggen, verlengen en beëindigen Overeenkomst
1.21
Nm³: normaal kubieke meter, zoals gedefinieerd in de Wet- en regelgeving (Begrippenlijst
3.10
Overeenkomst wordt na het verstrijken van de einddatum van de Overeenkomst telkens
Gas).
stilzwijgend met één jaar verlengd, tenzij deze Schriftelijk door één der Partijen ten minste
1.22
Overdrachtspunt: het fysieke punt waar respectievelijk een scheiding tussen de aansluiting
zes maanden vóór het verstrijken van de einddatum van de (stilzwijgend verlengde)
van twee netten onderling of tussen de aansluiting van een net en de Installatie van de
Overeenkomst door opzegging is beëindigd.
aangeslotene kan worden gerealiseerd.
3.11
Uitsluitend in de situatie dat de Klant:
1.23
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Innova en de Klant, betreffende de Levering van
a. de Overeenkomst rechtsgeldig heeft beëindigd, dan wel de Overeenkomst van rechtswege
elektriciteit en/of gas, waaronder alle eventuele addenda en raamovereenkomsten.
eindigt, én
Versie 1.0
Algemene Voorwaarden voor de levering van Elektriciteit en Gas aan zakelijke Groot- en Kleinverbruikaansluitingen 2018
3
documenten
b. geen nieuwe Schriftelijke overeenkomst met Innova heeft gesloten, én
toebrengt aan personeel en/of zaken van Innova. De Klant legt eenzelfde verplichting op aan
c. de Levering van elektriciteit en/of gas niet direct door een andere Leverancier wordt
die personen, waarvoor de Klant op grond van de wet aansprakelijk is.
overgenomen,
Kleinverbruikaansluitingen
is Innova gerechtigd om een ‘eindeleveringsbericht’ te versturen naar de (Landelijk)
3.22
In aanvulling op artikel 3.1 geldt, dat iedere Overeenkomst door Innova Schriftelijk wordt
Netbeheerder en de eventueel hieruit voortvloeiende kosten en/of schade bij de Klant in
vastgelegd.
rekening te brengen. Indien Innova besluit om:
3.23
In afwijking van artikel 3.2 geldt, dat de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is afgesloten,
i.
géén ‘eindeleveringsbericht’ te versturen naar de (Landelijk) Netbeheerder, én
tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
ii.
de Klant blijft voorzien van de benodigde hoeveelheid elektriciteit en/of gas,
3.24
In afwijking van artikel 3.10 wordt de Overeenkomst na het verstrijken van de einddatum van
dan worden Partijen geacht een nieuwe overeenkomst voor onbepaalde tijd te zijn
de Overeenkomst voor onbepaalde tijd stilzwijgend verlengd. De Klant is gerechtigd om de
verlengde Overeenkomst te allen tijde door opzegging te beëindigen met inachtneming van
aangegaan onder als dan door Innova vast te stellen voorwaarden en vergoedingen. De Klant
is gerechtigd om deze nieuwe overeenkomst te allen tijde door opzegging te beëindigen met
een opzegtermijn van dertig Kalenderdagen, tenzij Schriftelijk een kortere termijn is
inachtneming van een opzegtermijn van dertig Kalenderdagen.
overeengekomen.
3.25
In afwijking van artikel 3.14 geldt dat, indien Innova zijn rechten en verplichtingen uit de
3.12
Tenzij anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden zijn Partijen niet gerechtigd de
(stilzwijgend verlengde) Overeenkomst tussentijds door opzegging te beëindigen.
Overeenkomst overdraagt aan een derde partij, Innova dit tijdig aan de Klant meldt. In de
3.13
Na beëindiging van de Overeenkomst blijft de Klant gebonden aan hetgeen in of krachtens de
gevallen waarin Innova jegens de Klant niet aansprakelijk is voor de nakoming door de derde,
Overeenkomst is bepaald, totdat de Klant aan al zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen
of de overgang niet plaatsvindt in verband met de overdracht van de onderneming van
heeft voldaan.
Innova, is de Klant gerechtigd om uiterlijk binnen dertig Kalenderdagen na de hiervoor
Overdracht Overeenkomst
bedoelde melding de Overeenkomst door opzegging te beëindigen. Een
3.14
Innova is gerechtigd de rechten en plichten uit hoofde van de Overeenkomst en deze
beëindigingsvergoeding als bedoeld in artikel 15.7 van deze Algemene Voorwaarden is in dat
Algemene Voorwaarden over te dragen aan, dan wel uit te laten voeren door, een derde
geval niet van toepassing.
partij. De Klant stemt bij voorbaat in met een dergelijke overdracht.
3.26
Aan de opzegging van een Overeenkomst voor onbepaalde tijd zijn voor de Klant geen
3.15
De Klant is uitsluitend met de Schriftelijke voorafgaande toestemming van Innova gerechtigd,
kosten verbonden.
om zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen
3.27
Indien Partijen een Overeenkomst voor bepaalde tijd zijn overeengekomen, én de Klant de
aan een derde. Innova kan voorwaarden verbinden aan deze toestemming.
Overeenkomst voor het verstrijken van de overeengekomen periode beëindigt, is de Klant de
3.16
De Overeenkomst blijft onverminderd van kracht, indien de rechtsvorm van Innova wordt
voor voortijdige beëindiging overeengekomen vergoeding aan Innova verschuldigd.
omgezet in een andere rechtsvorm, of indien Innova (een deel van) zijn onderneming
3.28
Op de Overeenkomst zijn de kwaliteitscriteria voor de dienstverlening van Innova van
overdraagt aan een derde partij.
toepassing. Deze kwaliteitscriteria zijn te vinden op de website van Innova.
Levering aan een groep afnemers
3.29
De in artikel 3.19 bedoelde maatregelen maakt Innova pas ongedaan, nadat de reden
3.17
Kleinverbruikaansluitingen als bedoeld in artikel 95n van de Elektriciteitswet en artikel 52c
daarvoor door de Klant is weggenomen en de kosten die daaruit voortvloeien, alsmede
van de Gaswet worden in deze Algemene Voorwaarden beschouwd als
eventueel door Innova in verband daarmee geleden schade, geheel door de Klant zijn
Grootverbruikaansluiting(en). Door ondertekening van de Overeenkomst neemt de Klant
voldaan. Aan het ongedaan maken van de bedoelde maatregelen kan Innova voorwaarden
afstand van de rechten die gelden voor Kleinverbruikaansluitingen. Artikel 4.6, 4.7, 5.2, 7.3 tot
verbinden.
en met 7.8, 8.6 tot en met 8.11 en 12.15 van deze Algemene Voorwaarden zijn ook van
3.30
Het rechtmatig gebruik door Innova van zijn bevoegdheden als bedoeld in artikel 3.19 en 3.29
toepassing op Kleinverbruikaansluiting(en) als bedoeld in artikel 95n van de Elektriciteitswet
leidt niet tot aansprakelijkheid van Innova voor de eventuele daaruit voortvloeiende schade.
en artikel 52c van de Gaswet.
3.18
Indien de Klant een vertegenwoordiger is, als bedoeld in artikel 95n Elektriciteitswet of artikel
Artikel 4 Aansluiting en transport
52c Gaswet, dan garandeert de vertegenwoordiger dat hij vertegenwoordigingsbevoegd is
4.1
De Klant zorgt ervoor, dat zijn Aansluiting(en) aan de Wet- en regelgeving voldoet/voldoen
om namens deze groep afnemers rechtshandelingen te verrichten, waaronder het sluiten van
een Overeenkomst met Innova, en tevens dat wordt voldaan aan alle vereisten van artikel
en dat zijn Installatie(s) is/zijn aangesloten op het (Gastransport)Net van de Netbeheerder.
95n Elektriciteitswet of artikel 52c Gaswet. De vertegenwoordiger is verplicht om uiterlijk
4.2
De Klant sluit voor de Aansluiting(en) of het/de Primaire allocatiepunt(en), die deel
binnen twee weken na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn
uitmaken/uitmaakt van de Overeenkomst, (een) ATO(‘s) af met de betrokken Netbeheerder(s).
vertegenwoordigingsbevoegdheid aan Innova aan te tonen. Indien blijkt dat er sprake was
Deze ATO(‘s) mag/mogen niet geschorst of beëindigd worden, zolang de Overeenkomst nog
van onbevoegde Vertegenwoordiging, dan kan Innova besluiten de Overeenkomst te
van kracht is. Aansluiting en transport geschieden te allen tijde voor rekening en risico van de
ontbinden en is de eventueel hieruit voortvloeiende schade voor rekening en risico van de
Klant.
Klant.
4.3
Innova is bevoegd de Levering op te schorten, en/of de Overeenkomst te ontbinden, indien
Overig
de Klant niet (meer) voldoet aan alle voorwaarden en bepalingen uit hoofde van een ATO.
3.19
Innova is gerechtigd de Overeenkomst niet te sluiten of, indien de Overeenkomst reeds is
4.4
Indien de (Landelijk) Netbeheerder het transport van elektriciteit en/of gas beperkt of
aangegaan maar nog geen Levering heeft plaatsgevonden, de begindatum van de Levering
onderbreekt, dan wel om andere redenen het transport van elektriciteit en/of gas beperkt of
uit te stellen of, indien de Levering reeds is aangevangen de Levering op te schorten, de
onderbroken wordt, is Innova bevoegd:
Overeenkomst te ontbinden dan wel aan de Levering bijzondere voorwaarden te verbinden,
a. de Levering per direct op te schorten en/of te beperken, en/of
indien:
b. de afname voor bepaalde doeleinden te verbieden, en/of
a. de Klant zich niet op een door Innova aan te geven wijze identificeert en/of andere voor
c. aan de Levering bijzondere voorwaarden te verbinden.
de beoordeling van de aanvraag door Innova benodigde gegevens niet verstrekt, en/of
Innova is niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende schade.
b. de persoon die namens de Klant de Overeenkomst heeft ondertekend hiertoe niet
4.5
Bij opschorting of beperking van de Levering als bedoeld in artikel 4.4 blijft de geldigheid en
rechtsgeldig gemachtigd/bevoegd is, en/of
looptijd van de Overeenkomst onverkort van kracht.
c. de Klant in verzuim is een opeisbare vordering van Innova te voldoen. Dit geldt ook voor
Kleinverbruikaansluitingen
een opeisbare vordering van (een) ander(e), respectievelijk vorig(e), Aansluiting(en) of
4.6
In afwijking van artikel 4.2 geldt dat Innova, op grond van de Elektriciteitswet en de Gaswet,
Allocatiepunt(en), mits voldoende samenhang bestaat tussen de vordering en de aanvraag
de ATO namens de Netbeheerder sluit met de Klant en de periodiek verschuldigde
om de weigering te rechtvaardigen, en/of
vergoedingen op grond van de ATO in rekening brengt bij de Klant. Op de ATO zijn de
d. de door Innova aan de Klant gestelde eisen, waaronder begrepen gevraagde zekerheden
algemene voorwaarden van de Nederlandse Netbeheerders van toepassing. De algemene
als omschreven in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden, niet worden aanvaard of
voorwaarden van de Nederlandse Netbeheerders en de netbeheerkosten zijn te vinden op de
nagekomen, en/of
website van de Netbeheerder.
e. aannemelijk is, dat één of meer bepalingen of voorschriften uit de Overeenkomst of Wet-
4.7
Voor Kleinverbruikaansluitingen die deel uitmaken van de Overeenkomst en waarbij het
en regelgeving niet door de Klant zijn of worden nagekomen.
nieuw aangelegde Kleinverbruikaansluitingen betreft of Kleinverbruikaansluitingen waarvan
3.20
Indien Innova op grond van artikel 3.19 besluit om de Levering op te schorten, dan wel de
de tenaamstelling en/of KvK nummer wordt gewijzigd, ontvangt de Klant van Innova een
Overeenkomst te ontbinden, dan is Innova gerechtigd om een ‘eindeleveringsbericht’ te
bevestiging van de ATO met onder andere de bijbehorende netbeheerkosten.
versturen naar de (Landelijk) Netbeheerder. Innova informeert de Klant in voorkomende
gevallen Schriftelijk. De Klant is in deze situatie gehouden de kosten, die de (Landelijk)
Artikel 5 Machtiging Innova om de Levering te doen ingaan en
Netbeheerder hiervoor bij Innova in rekening brengt, te vergoeden aan Innova.
uit te voeren
3.21
De Klant is gehouden zijn medewerking te verlenen aan de totstandkoming, uitvoering en
5.1
De Klant machtigt Innova om informatie over zijn Aansluiting(en) of Allocatiepunt(en) in het
eventuele beëindiging van de Overeenkomst en onthoudt zich van ieder handelen of nalaten,
aansluitingenregister te raadplegen en te gebruiken.
dat Innova verhindert zijn verplichtingen van de Overeenkomst na te komen, dan wel schade
Versie 1.0
Algemene Voorwaarden voor de levering van Elektriciteit en Gas aan zakelijke Groot- en Kleinverbruikaansluitingen 2018
4
documenten
Kleinverbruikaansluitingen
8.4
Het niet juist en/of tijdig vaststellen van de (juiste) meetgegevens door de Klant en/of door
5.2
De Klant machtigt Innova datgene te doen dat nodig is om de Levering op de
de Klant ingeschakelde Erkend Meetverantwoordelijke kan nimmer tot aansprakelijkheid
overeengekomen datum te doen ingaan en uit te voeren, waaronder indien van toepassing:
leiden van Innova.
a. het opvragen van meterstanden en/of gegevens over het verbruik van de Klant in de
8.5
Indien de Klant niet voldoet/heeft voldaan aan het gestelde in artikel 8.1 en 8.2, dan is Innova
voorafgaande jaren bij het toegankelijk meetregister, en/of
gerechtigd om eventuele schade en/of kosten welke hieruit voortvloeien aan de Klant in
b. het opvragen van de einddatum en de opzegtermijn van de lopende overeenkomst tot
rekening te brengen.
Levering bij degene die op grond daarvan de Levering verzorgt, of bij het
Kleinverbruikaansluitingen
contracteindegegevensregister als bedoeld in artikel 7.3 van deze Algemene Voorwaarden,
8.6
In afwijking van artikel 8.1 geldt, dat de Netbeheerder zorgt voor de plaatsing en het
en/of
onderhoud van (een) Meetinrichting(en).
c. het opzeggen van de lopende overeenkomst tot Levering, en/of
8.7
De Klant machtigt Innova, dan wel het door Innova ingeschakelde Meetbedrijf, de door de
d. het namens de Netbeheerder afsluiten van een ATO en het - bij verhuizing - opzeggen van
Meetinrichting geregistreerde meetgegevens te collecteren en verder te (laten) verwerken.
de lopende ATO.
8.8
Indien Innova een Meetbedrijf inschakelt dan is de Klant verplicht hiervan gebruik te maken.
8.9
Innova behoudt zich het recht voor om de kosten voor de uitvoering van de taken en
Artikel 6 Programmaverantwoordelijkheid
verantwoordelijkheden van het door Innova ingeschakelde Meetbedrijf bij de Klant in
6.1
De Klant draagt de programmaverantwoordelijkheid over aan Innova. Innova brengt de
rekening te brengen.
programmaverantwoordelijkheid op zijn beurt onder bij de door Innova ingeschakelde
8.10
Op verzoek van Innova dan wel op verzoek van het door Innova ingeschakelde Meetbedrijf, is
erkende programmaverantwoordelijke binnen en/of buiten de Innova Groep.
de Klant verplicht om, voor de Meetinrichtingen die niet op afstand gecollecteerd kunnen
6.2
De Klant verbindt zich om op zijn kosten, Innova te voorzien van de voor de uitvoering van de
worden, de standen van de Meetinrichting(en) binnen de aangegeven termijn aan Innova
programmaverantwoordelijkheid benodigde informatie over alle door de Klant en/of derden
door te geven. Als de Klant de meterstanden niet, niet tijdig of onjuist doorgeeft, dan is
geplande en ongeplande afwijkingen in de bedrijfsvoering, die van invloed zijn op de omvang
Innova gerechtigd om per Aansluiting of Allocatiepunt en per geval een administratieve
van het elektriciteits- en of gasverbruik door de Klant. De Klant levert de betreffende
vergoeding van € 250,- in rekening brengen.
informatie aan zodra deze informatie bij de Klant zelf bekend is geworden. Geplande
8.11
De Klant is te allen tijde verplicht toegang tot de Meetinrichting(en) te verlenen aan Innova,
afwijkingen in de bedrijfsvoering zijn onder andere afwijkingen als gevolg van onderhoud en
dan wel het door Innova ingeschakelde Meetbedrijf, zodat de meetgegevens tijdig
significante afwijkingen in de productie; ongeplande afwijkingen in de bedrijfsvoering zijn
gecollecteerd en aan Innova doorgegeven kunnen worden. Indien de Klant hier niet aan
onder andere afwijkingen als gevolg van storingen en calamiteiten.
meewerkt, is dit voor rekening en risico van de Klant, waarbij de Klant onder andere de
6.3
Indien de Klant de in artikel 6.2 bedoelde informatie niet, niet tijdig, niet volledig of onjuist
gevolgen draagt van het schatten van gegevens en extra kosten om de meetgegevens alsnog
aan Innova aanlevert, dan voert Innova de programmaverantwoordelijkheid uit op basis van
te verkrijgen.
geschatte, en/of (gedeeltelijk) onjuiste gegevens. In dit geval is Innova gerechtigd om de
8.12
In afwijking van het gestelde in artikel 8.7 heeft de Klant ten behoeve van zijn
eventuele (onbalans- en/of administratieve) kosten die hieruit voortvloeien in rekening te
Kleinverbruikaansluiting(en) als bedoeld in artikel 95n van de Elektriciteitswet en artikel 52c
brengen bij de Klant.
van de Gaswet een vrije keuze ten aanzien van het Meetbedrijf. Indien de Klant kiest voor een
ander dan het door Innova ingeschakelde Meetbedrijf, dan meldt de Klant dit minimaal dertig
Artikel 7 Vastlegging en gebruik van klantgegevens
Kalenderdagen vóór de begindatum van de Overeenkomst aan Innova. Indien de Klant dit niet
(tijdig) aan Innova meldt, dan is de Klant verplicht gebruik te maken van het door Innova
7.1
In het kader van de aanvraag, totstandkoming en/of uitvoering van de Overeenkomst en/of
ingeschakelde Meetbedrijf.
andere diensten legt Innova gegevens van de Klant vast en gebruikt deze.
7.2
Innova is gerechtigd te beschikken over de gegevens, die verkregen zijn met behulp van de
Artikel 9 Bepaling van de omvang van de Levering en
Meetinrichting, en deze verder te verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de goede
uitvoering van de Overeenkomst, daaronder begrepen de vervulling van zijn wettelijke taken
eventuele correcties daarop
en/of verplichtingen.
Collectie van meetgegevens en vaststelling van de omvang van de Levering
Kleinverbruikaansluitingen
9.1
De omvang van de door de Klant afgenomen hoeveelheid elektriciteit en/of gas (hierna ook
7.3
Innova kan gebruik maken van het contracteindegegevensregister van Leveranciers, opdat de
wel te noemen de omvang van de Levering) wordt gemeten met de Meetinrichting(en)
Klant geïnformeerd kan worden over eventuele samenloop van de Overeenkomst met een
behorende bij de betreffende Aansluiting(en) of het/de Allocatiepunt(en) van de Klant.
andere overeenkomst tot Levering en, voor de Klant die dit wenst, het sluiten van een
9.2
De Erkende Meetverantwoordelijke (bij Grootverbruikaansluitingen), Innova of het door
“dubbele” overeenkomst tot Levering kan worden voorkomen.
Innova ingeschakelde Meetbedrijf (bij Kleinverbruikaansluitingen) collecteert de
7.4
De Klant machtigt Innova om zijn gegevens omtrent de Overeenkomst in het
meetgegevens en geeft deze door aan de (Landelijk) Netbeheerder. De (Landelijk)
contracteindegegevensregister te registreren.
Netbeheerder stuurt deze meetgegevens middels Verbruiksberichten door aan Innova.
7.5
Innova maakt gebruik van het toegankelijk meetregister om de meterstanden respectievelijk
9.3
Innova factureert in beginsel op basis van de in artikel 9.2 bedoelde Verbruiksberichten de
het verbruik bij met name een verhuizing en een Leverancierswissel vast te kunnen stellen.
omvang van de Levering aan de Klant conform het bepaalde in artikel 12 van deze Algemene
7.6
In afwijking van artikel 7.2 kan Innova niet zonder meer beschikken over meetgegevens per
Voorwaarden.
kwartier en per dag. Indien de Klant het wenselijk acht dat Innova ook toegang tot deze
9.4
De in artikel 9.2 bedoelde Verbruiksberichten zijn, behoudens het bepaalde in artikel 9.6 en
gegevens heeft, dan dient dit aanvullend Schriftelijk tussen de Partijen te worden
het bepaalde in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden, de enige grondslag bij de
overeengekomen.
definitieve vaststelling van de omvang van de Levering en bij de facturatie daarvan.
7.7
Indien de Klant wil weten welke persoonlijke gegevens, voor zover deze gegevens zijn terug
9.5
De Klant dient alles na te laten waardoor de omvang van de Levering niet of niet goed kan
te voeren op een natuurlijke persoon, Innova van de Klant bewaart, stuurt de Klant Innova
worden vastgesteld.
hiervoor een Schriftelijk verzoek. Innova stuurt de Klant vervolgens een overzicht van deze
Schatten van verbruik
persoonlijke gegevens.
9.6
Indien een juiste vaststelling van de omvang van de Levering in de betreffende periode niet
7.8
Indien de Klant wil dat Innova deze gegevens aanpast, dan verzoekt de Klant dit Innova
mogelijk is, bijvoorbeeld omdat Innova niet (tijdig) kan beschikken over de relevante
Schriftelijk met opgaaf van reden(en). Innova licht Schriftelijk haar besluit hierop toe aan de
meetgegevens, of indien bij het collecteren dan wel het doorgeven van de meetgegevens
Klant.
een kennelijke fout is gemaakt, dan is Innova bevoegd om de omvang van de Levering in de
betreffende periode te schatten. Innova gebruikt hierbij de ter beschikking van Innova
Artikel 8 Meetinrichting van de klant en door de klant aan te
staande gegevens hieromtrent, onverminderd de plicht van Innova om, indien mogelijk, de
werkelijk door de Klant afgenomen hoeveelheid elektriciteit en/of gas in de betreffende
leveren meetgegevens
periode alsnog bij de Klant in rekening te brengen. Bij het maken van de schatting kunnen als
8.1
De Klant draagt voor eigen rekening en risico zorg voor de plaatsing en het onderhoud van
maatstaf dienen:
(een) Meetinrichting(en), die voldoet/voldoen aan de Wet- en regelgeving, inclusief de juiste
a. de omvang van de Levering in de overeenkomstige periode van het voorafgaande jaar, of
administratieve vastlegging van de kenmerken van de Meetinrichting(en) in de daarvoor
b. de gemiddelde omvang van de Levering in de eraan voorafgaande en de erop volgende
geëigende systemen.
periode, of
8.2
De Klant is verantwoordelijk voor en draagt er voor eigen rekening en risico zorg voor, dat
c. een andere billijke maatstaf.
meetgegevens van de Aansluiting(en) of het/de Allocatiepunt(en) conform het bepaalde in
9.7
Innova is gerechtigd de verwachte omvang van de Levering op voorhand te schatten en
de ATO en de Wet- en regelgeving juist en tijdig worden vastgesteld, en juist en tijdig aan
periodiek bij de Klant in rekening te brengen. Indien Innova van deze bevoegdheid gebruik
Innova ter beschikking worden gesteld.
maakt, dan stelt Innova de Klant hiervan Schriftelijk in kennis.
8.3
Ten behoeve van de uitvoering van de in artikel 8.1 en 8.2 genoemde verantwoordelijkheden
9.8
Zodra Innova een Verbruiksbericht van de (Landelijk) Netbeheerder heeft ontvangen voor de
kan de Klant een overeenkomst sluiten met een Erkend Meetverantwoordelijke.
periode waarover door Innova een geschat verbruik bij de Klant in rekening is gebracht, dan
Versie 1.0
Algemene Voorwaarden voor de levering van Elektriciteit en Gas aan zakelijke Groot- en Kleinverbruikaansluitingen 2018
5
documenten
worden eventuele verschillen tussen de in artikel 9.6 en 9.7 bedoelde schatting en de door de
de Klant aan Innova verschuldigde vergoeding. Op basis hiervan vindt eventueel een
Klant volgens het Verbruiksbericht van de (Landelijk) Netbeheerder afgenomen hoeveelheid
verrekening met de Klant plaats.
elektriciteit en/of gas door Innova verrekend.
10.5
Indien uit hoofde van de ATO of anderszins een onderzoek van de Meetinrichting en/of
Correctie van de omvang van de Levering
meetgegevens wordt verlangd, is de Klant verplicht dit onmiddellijk aan Innova mede te
9.9
Indien Innova een (Verbruiks)bericht met een gecorrigeerde omvang van de Levering over
delen en Innova na afloop van het onderzoek onmiddellijk te informeren over de resultaten
een bepaalde periode van de (Landelijk) Netbeheerder ontvangt, dan voert Innova, met
van het onderzoek.
inachtneming van artikel 9.11, 9.12 en 12.5, een herberekening uit van de door de Klant over
de gecorrigeerde verbruiksperiode verschuldigde vergoeding aan Innova. Op basis van deze
Artikel 11 Vergoedingen
herberekening vindt eventueel een verrekening met de Klant plaats. Dit lid geldt
11.1
De Klant is, conform de Overeenkomst, Innova vergoedingen verschuldigd voor de Levering
onverminderd het bepaalde in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.
en eventueel andere overeengekomen diensten.
9.10
De Erkende Meetverantwoordelijke verricht éénmaal per 6 jaar een fysieke controle op de
11.2
Innova is gerechtigd de overeengekomen vergoedingen te wijzigen, tenzij anders door
Meetinrichting. Hetgeen is opgenomen in artikel 9.9 geldt onverminderd voor correcties ten
Partijen in de Overeenkomst overeengekomen. Een dergelijke wijziging zal Innova op
aanzien van voornoemde fysieke controle met dien verstande dat in voorkomende gevallen
voorhand, tijdig en Schriftelijk aan de Klant kenbaar maken.
de correcties de volledige periode van 6 jaar of langer kunnen beslaan.
11.3
Innova behoudt zich het recht voor om de gevolgen van wijzigingen in de Wet- en
Herberekening
regelgeving, zoals:
9.11
Indien uit de herberekening zoals bedoeld in artikel 9.8, 9.9, 9.10 en 10.4 blijkt, dat een
a. wijzigingen in tarieven voor energiebelasting, Opslag Duurzame Energie en BTW, en/of
verrekening dient plaats te vinden, dan vindt verrekening, afhankelijk van de herberekening,
b. generieke wijzigingen, zoals bijvoorbeeld in geval van herstructurering in de algemene
ten gunste van de Klant, dan wel ten gunste van Innova plaats. De periode waarover deze
prijsstructuur voor capaciteit, landelijk transport, boetes, en/of commodity, vóór of
verrekening plaatsvindt, bedraagt ten hoogste 5 jaar, teruggerekend vanaf de datum van
gedurende de looptijd van deze Overeenkomst aangebracht,
ontvangst door Innova van het (gecorrigeerde) Verbruiksbericht van de (Landelijk)
door te berekenen aan de Klant. Indien deze situatie zich voordoet, dan is de Klant niet
Netbeheerder. Indien verrekening ten gunste van Innova plaatsvindt, is Innova tevens
gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen.
gerechtigd over voornoemde periode rente aan de Klant in rekening te brengen ter hoogte
11.4
Alle vergoedingen, die de Klant op basis van de Overeenkomst verschuldigd is, worden
van 3 (drie) procent per jaar.
verhoogd met alle bestaande en eventueel te introduceren belastingen, toeslagen en/of
9.12
Indien de Klant niet (geheel) heeft voldaan aan hetgeen is gesteld in artikel 8.2 dan wel artikel
heffingen, die Innova krachtens een besluit van de overheid verplicht, respectievelijk
8.10 en uit de herberekening zoals bedoeld in artikel 9.8, 9.9, 9.10 en 10.4 een verrekening
bevoegd, is bij de Klant in rekening te brengen.
dient plaats te vinden, dan bedraagt de periode waarover verrekening ten gunste van de
11.5
Indien Innova op enig moment een naheffing van bijvoorbeeld de Belastingdienst opgelegd
Klant plaatsvindt ten hoogte 24 maanden, teruggerekend vanaf de datum van ontvangst
krijgt inzake de in artikel 11.3 bedoelde belastingen, toeslagen en/of heffingen, zoals
door Innova van het (gecorrigeerde) Verbruiksbericht van de (Landelijk) Netbeheerder, of de
energiebelasting, Opslag Duurzame Energie en BTW, dan is Innova gerechtigd de naheffing,
periode waarover verrekening ten gunste van Innova plaatsvindt de gehele gecorrigeerde
inclusief de toegepaste rente, door te berekenen aan de Klant. Innova behoudt zich het recht
verbruiksperiode, teruggerekend vanaf de datum van ontvangst door Innova van het
voor deze naheffing te verhogen met overige door Innova gemaakte kosten.
(gecorrigeerde) Verbruiksbericht van de (Landelijk) Netbeheerder, waarbij Innova tevens
11.6
Indien de Klant aantoonbaar teveel van de in artikel 11.3 bedoelde belastingen, toeslagen
gerechtigd is over voornoemde periode rente aan de Klant in rekening te brengen ter hoogte
en/of heffingen, zoals energiebelasting, Opslag Duurzame Energie en BTW aan Innova heeft
van 3 (drie) procent per jaar.
betaald, dan is Innova gehouden dit bedrag terug te betalen. Deze terugbetaling kan slechts
9.13
Ingeval door Innova op enig moment, over welke periode dan ook, bij de Klant een onjuiste
geclaimd worden voor een periode van maximaal vijf jaar, teruggerekend vanaf de datum
omvang van de Levering in rekening is gebracht, is Innova, ongeacht de oorzaak daarvan,
waarop de Klant heeft aangetoond dat er teveel is betaald.
slechts gehouden tot herberekening van de omvang van de Levering en verrekening daarvan
11.7
Indien de Overeenkomst stilzwijgend wordt verlengd, dan is de Klant aan Innova, vanaf de
met de Klant volgens het bepaalde in artikel 9 en 10 van deze Algemene Voorwaarden.
datum waarop de verlenging plaatsvindt, een door Innova vast te stellen vergoeding
Innova kan ter zake nimmer gehouden worden tot enige andere vergoeding en/of
verschuldigd. Deze verschuldigde vergoeding en/of eventuele overige diensten worden
verrekening.
periodiek door Innova vastgesteld. Daarnaast is Innova gerechtigd de voorwaarden van de
9.14
Innova heeft het recht om, in het geval van een herberekening op basis van een
stilzwijgend verlengde Overeenkomst te wijzigen.
gecorrigeerde omvang van de Levering, een eventueel marktprijsverschil in rekening te
11.8
Innova is gerechtigd eventuele op verzoek van de Klant te verrichten diensten aan te merken
brengen bij de Klant.
als aanvullende diensten en de Klant daarvoor een separate vergoeding in rekening te
Indien voor een bepaalde periode de gecorrigeerde omvang van de Levering hoger is dan
brengen. Indien sprake is van een aanvullende dienst, zal Innova de Klant voorafgaand aan de
aanvankelijk is vastgesteld dan wordt het verschil in volume in rekening gebracht tegen de
uitvoering daarvan op de hoogte brengen.
hoogste van de gecontracteerde leveringsprijs of de APX/Day Ahead prijs voor de
betreffende periode.
Kleinverbruikaansluitingen
11.9
Wijzigingen van vergoedingen op grond van de ATO, zoals bedoeld in artikel 4.6, geschieden
Indien voor een bepaalde periode de gecorrigeerde omvang van de Levering lager is dan
aanvankelijk in rekening is gebracht dan wordt dit verschil in volume in rekening gebracht
volgens de algemene voorwaarden van de Netbeheerder(s).
tegen de laagste van de gecontracteerde leveringsprijs of de APX/Day Ahead prijs voor de
betreffende periode.
Artikel 12 Facturering en betaling
Facturering
Artikel 10 Onderzoek van de Meetinrichting en/of
12.1
Alle vergoedingen, die de Klant ingevolge de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden
meetgegevens
aan Innova verschuldigd is, brengt Innova periodiek met een gespecificeerde factuur bij de
Klant in rekening.
10.1
Bij twijfel over juistheid van de, volgens het bepaalde in artikel 9.1, van deze Algemene
12.2
De betalingstermijn bedraagt uiterlijk veertien Kalenderdagen na dagtekening van de factuur.
Voorwaarden, door Innova bij de Klant in rekening gebrachte omvang van de Levering kan elk
12.3
De wettelijke verjaringstermijn vangt veertien Kalenderdagen na dagtekening van de
der Partijen de betreffende Erkende Meetverantwoordelijke, het betreffende Meetbedrijf, of
betreffende factuur aan.
de betreffende (Landelijk) Netbeheerder om een onderzoek verzoeken. De Partij die van deze
12.4
De facturen van de Klant worden in beginsel digitaal beschikbaar gesteld. De Klant heeft geen
mogelijkheid gebruik maakt, stelt de andere Partij daarvan onmiddellijk Schriftelijk in kennis
recht op standaard ontvangst van papieren facturen, tenzij hiervan contractueel is
en informeert de andere Partij na afloop van het onderzoek onmiddellijk over de resultaten
afgeweken. De Klant heeft de mogelijkheid om de facturen zelf in te zien en af te drukken. De
daarvan. Het in dit lid bedoelde verzoek om een onderzoek leidt nimmer tot het opheffen of
Klant gaat hier bij voorbaat mee akkoord. Artikel 12.1 tot en met 12.13 blijven onverminderd
opschorten van de verplichting van de Klant tot betaling aan Innova van de reeds in rekening
van kracht.
gebrachte omvang van de Levering.
12.5
Innova is gerechtigd correctiefacturen aan de Klant te sturen, onder meer nadat Innova een
10.2
De kosten van het onderzoek als bedoeld in artikel 10.1 zijn voor rekening van de Partij, die
gecorrigeerd Verbruiksbericht over een bepaalde periode van de (Landelijk) Netbeheerder
(grotendeels) door de betreffende Erkende Meetverantwoordelijke, het betreffende
ontvangen heeft. Innova heeft het recht om te bepalen of de correctie middels een aparte
Meetbedrijf, of de betreffende (Landelijk) Netbeheerder in het ongelijk is gesteld,
correctiefactuur wordt gefactureerd of wordt verrekend met de eerst volgende factuur.
onverminderd eventuele mogelijkheden van die Partij om deze kosten op een derde te
Bovendien heeft Innova het recht om de gecorrigeerde omvang van de Levering over een
verhalen.
bepaalde periode niet te factureren indien het verschil (zowel positief als negatief) tussen het
10.3
Indien uit het onderzoek blijkt dat de door Innova bij de Klant in rekening gebrachte omvang
gecorrigeerde verbruiksbericht en het oorspronkelijke verbruiksbericht kleiner of gelijk is aan
van de Levering onjuist was, dan verzoekt Innova de (Landelijk) Netbeheerder om een
200 kWh voor elektriciteit of 40 Nm³ voor gas.
gecorrigeerd Verbruiksbericht op basis van de uitkomst van het onderzoek.
10.4
Na ontvangst van het gecorrigeerde Verbruiksbericht als bedoeld in artikel 10.3 voert Innova,
met inachtneming van artikel 9.11 en 9.12 een herberekening uit met betrekking tot de door
Versie 1.0
Algemene Voorwaarden voor de levering van Elektriciteit en Gas aan zakelijke Groot- en Kleinverbruikaansluitingen 2018
6
documenten
Betaling
bedoelde zekerheden van de Klant verlangen en een verzoek tot verstrekking van deze
12.6
Betaling aan Innova kan uitsluitend plaatsvinden door middel van bankoverschrijving of
zekerheden indienen bij de Klant.
automatische incasso. De wijze van betaling wordt tussen de Partijen nader overeengekomen.
13.4
Innova bepaalt de te verstrekken zekerheden, en heeft hierbij een keuze uit onder meer:
Innova accepteert geen contante betalingen.
a. een concerngarantie; en/of
12.7
Indien de Klant middels automatische incasso haar facturen aan Innova voldoet en de
b. een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie voor onbepaalde tijd en
betaling gestorneerd wordt, dan komen de hieruit voortvloeiende kosten van Innova voor
afgegeven door een gerenommeerde financiële instelling in Nederland, welke financiële
rekening van de Klant, en heeft Innova het recht binnen de betalingstermijn twee nieuwe
instelling onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank, en welke financiële instelling
pogingen te doen om het verschuldigde bedrag te incasseren. In het geval de betaling
beschikt over een ‘A-’ (Standard & Poors rating agency of gelijkwaardig) rating, en/of
gestorneerd wordt, is Innova bevoegd de wijze van betaling te wijzigen van automatische
c. een waarborgsom, en/of
incasso naar bankoverschrijving en brengt Innova bij betaling door middel van
d. een garantstelling afgegeven door derden, en/of
bankoverschrijving kosten per nota in rekening voor de verwerking van de betaling.
e. een periodieke vooruitbetaling.
12.8
Indien de Klant de factuur niet, niet tijdig en/of onvolledig betaalt, dan is de Klant zonder
De vorm en hoogte van de in dit lid bedoelde zekerheid wordt door Innova bepaald en is ten
nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. De verplichting tot betaling wordt in
minste gelijk aan het bedrag, dat de Klant naar het oordeel van Innova voor Levering over een
geen geval opgeheven of opgeschort op grond van bezwaren tegen de factuur.
periode van zes maanden verschuldigd is en verhoogd met een bedrag dat de mogelijk door
12.9
Indien de Klant nalaat de factuur binnen de betalingstermijn te voldoen, is Innova gerechtigd
Innova namens de Klant ingenomen financiële posities dekt, tenzij Innova naar haar oordeel
om, naast het gefactureerde bedrag, ook een vertragingsrente van 1,5% per maand in
een minder hoge zekerheid behoeft. De kosten voor (het verstrekken van) deze zekerheden
rekening te brengen voor iedere dag dat de betaling van het gefactureerde bedrag uitblijft.
komen voor rekening van de Klant.
Daarnaast geldt dat Innova jegens de Klant het recht heeft op vergoeding van de
13.5
Op eventueel verzoek van de Klant geeft Innova aan waarom Innova deze zekerheden van de
Klant verlangt. Een dergelijk verzoek van de Klant doet echter niets af aan de verplichting van
daadwerkelijk gemaakte kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke inning, waaronder
vallen advocaatkosten, deurwaarderskosten en griffierechten. De in dit lid bedoelde bedragen
de Klant om de verlangde zekerheden te verstrekken aan Innova.
zijn onmiddellijk opeisbaar door Innova.
13.6
De Klant dient de door Innova verlangde zekerheden binnen tien Werkdagen na het verzoek
van Innova te verstrekken. Indien de Klant hieraan geen gehoor geeft, dan is Innova
Verrekening
12.10 Innova is gerechtigd om vorderingen van de Klant te verrekenen met enig bedrag dat de
gerechtigd:
Klant aan Innova verschuldigd is. In tegenstelling tot Innova is de Klant niet gerechtigd de
a. de Levering voor een door Innova te bepalen periode op te schorten, of
hem in rekening gebrachte bedragen te verrekenen met enig bedrag dat Innova aan hem
b. de Overeenkomst met onmiddellijke ingang of, ter keuze van Innova, met een
verschuldigd is, noch is de Klant bevoegd zijn betalingsverplichting op te schorten.
opzegtermijn te ontbinden, of
12.11 Innova is bevoegd de creditfacturen te verrekenen met debetfacturen indien de
c. de door Innova namens de Klant ingenomen financiële posities geheel of ten dele terug te
betalingstermijn van de debetfactuur is verstreken en de Klant deze nog niet heeft voldaan.
verkopen aan de markt tegen de dan geldende marktprijzen, dan wel anderszins af te
12.12 De Klant dient geschillen over de factuur binnen de overeengekomen betaaltermijn
dekken of af te bouwen.
Schriftelijk aan Innova bekend te maken. Indien geschillen over de factuur na deze termijn
Alle hieruit voortvloeiende negatieve (handels)resultaten, schade en bijbehorende kosten zijn
door de Klant aan Innova bekend worden gemaakt, dan is Innova niet verplicht deze
voor rekening van de Klant. Innova is in dat geval niet schadeplichtig jegens de Klant, echter
de Klant is wel schadeplichtig jegens Innova.
geschillen in behandeling te nemen. In alle gevallen dient het betwiste gedeelte en het
Waarborgsom
onbetwiste gedeelte binnen de betalingstermijn voldaan te worden.
13.7
Een waarborgsom wordt pas dan door Innova teruggestort, indien de Klant alle vorderingen
12.13 Vorderingen van de Klant op Innova die voortvloeien uit de Overeenkomst zijn
voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan en er geen door Innova namens de Klant
goederenrechtelijk niet vatbaar voor overdracht, zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW, en
ingenomen financiële posities meer zijn. Indien de Klant niet binnen een door Innova gestelde
evenmin voor verpanding.
redelijke termijn alle openstaande vorderingen voldoet, is Innova gerechtigd voornoemde
Kleinverbruikaansluitingen
vorderingen in mindering te brengen op de waarborgsom, alvorens terugstorting van het
12.14 In afwijking van artikel 12.10 is de Klant gerechtigd de hem in rekening gebrachte bedragen
restant van de waarborgsom aan de Klant plaatsvindt.
te verrekenen met enig bedrag dat Innova hem verschuldigd is, indien wordt voldaan aan de
13.8
Over de waarborgsom ontvangt de Klant geen rente.
wettelijke eisen voor verrekening. Het is de Klant echter niet toegestaan om de door Innova
Concerngaranties
in rekening gebrachte bedragen van voorschotfacturen te verrekenen.
13.9
Indien de Klant beschikt over een verklaring zoals bedoeld in artikel 2:403 BW (403-
12.15 Innova brengt, de door de Klant op grond van de ATO periodiek aan de Netbeheerder
verklaring) van haar topholding en de betreffende topholding is voldoende kredietwaardig
verschuldigde vergoedingen, bij de Klant in rekening. De Klant is verplicht deze verschuldigde
naar het oordeel van Innova, dan kan Innova de kredietwaardigheid van de topholding
vergoedingen aan Innova te betalen. De Klant kan deze vergoedingen uitsluitend bevrijdend
meewegen bij het beoordelen van de kredietwaardigheid van de Klant, mits de Klant:
aan Innova betalen.
a. een kopie van de betreffende 403-verklaring verstrekt;
12.16 Bij verhuizing, bij beëindiging van de Overeenkomst en voor het overige ten minste éénmaal
b. de topholding een verklaring verstrekt dat de topholding Innova tijdig en specifiek zal
per jaar brengt Innova de verschuldigde vergoedingen door middel van een gespecificeerde
informeren indien de 403-verklaring wordt ingetrokken (de exacte inhoud van de
factuur bij de Klant in rekening. De criteria, die Innova hiervoor hanteert, staan vermeld in de
verklaring wordt door Innova bepaald).
kwaliteitscriteria voor de dienstverlening van Innova.
Wanneer om wat voor reden dan ook de 403-verklaring wordt ingetrokken of de
12.17 Indien Innova dit verlangt, is de Klant termijnbedragen verschuldigd op hetgeen hij inzake de
kredietwaardigheid van de topholding meer dan 10% vermindert, dan dient de Klant Innova
Levering over het lopende tijdvak van afrekening zal moeten betalen. Innova bepaalt in
een naar keuze van Innova gelijkwaardige vervangende zekerheid aan Innova te verstrekken,
redelijkheid de hoogte van de termijnbedragen, de periode waarop zij betrekking hebben en
een en ander conform het bepaalde in de Letter of Awareness. Ook in het geval van een
de momenten waarop ze bij de Klant in rekening worden gebracht en betaald moeten zijn. De
andere (al dan niet op grond van artikel 13.2) afgegeven zekerheid, zal Klant Innova geruime
Klant kan Innova gemotiveerd verzoeken om de hoogte van de termijnbedragen aan te
tijd voor een eventuele intrekking op de hoogte brengen en een naar keuze van Innova
passen. Op een dergelijk verzoek beslist Innova in redelijkheid.
gelijkwaardige vervangende zekerheid aan Innova verstrekken. Indien een dergelijke
12.18 Bij de gespecificeerde factuur, die overeenkomstig artikel 12.1 ten minste éénmaal per jaar
vervangende zekerheid niet (op tijd) wordt afgegeven dan blijft de oorspronkelijke zekerheid
aan de Klant verstuurd wordt, worden ten minste de reeds bij de Klant in rekening gebrachte
onverminderd van kracht. Tevens staat het Innova vrij om gebruik te maken van het bepaalde
en/of betaalde termijnbedragen verrekend.
in artikel 13.4.
Overig
13.10 Indien Innova gebruik maakt van zijn in dit artikel bedoelde bevoegdheden, kan dit nimmer
Artikel 13 Garantie, vooruitbetaling en waarborgsom
leiden tot aansprakelijkheid van Innova jegens de Klant.
Onderzoek naar kredietwaardigheid
Kleinverbruikaansluitingen
13.1
Innova is gerechtigd om te allen tijde een onderzoek uit te (laten) voeren naar de
13.11 In aanvulling op artikel 13.7 wordt de waarborgsom bij beëindiging van de Overeenkomst
kredietwaardigheid van de Klant, ten einde te kunnen beoordelen of de Klant aan zijn
uiterlijk zes weken na de eindfactuur teruggestort, of verrekend.
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst zal kunnen voldoen. Aan een dergelijk
onderzoek verleent de Klant zijn medewerking.
Artikel 14 Informatieplicht
Zekerheden
13.2
De Klant is verplicht om op eerste verzoek van Innova zekerheden te verstrekken voor onder
14.1
Indien een kenmerk van de Aansluiting of het Allocatiepunt, waaronder bijvoorbeeld de
meer:
profielcategorie, wijzigt ten opzichte van hetgeen tussen de Partijen is overeengekomen, zijn
a. vergoedingen, en/of
de Partijen verplicht elkaar hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. In dergelijke gevallen
b. de door Innova namens de Klant ingenomen financiële posities.
is Innova gerechtigd de vergoeding voor de Levering aan te passen vanaf het moment van
13.3
Voorafgaande aan, gedurende, als ook na afloop van de Overeenkomst, doch in het laatste
inwerkingtreding van de wijziging.
geval uitsluitend indien de Klant nog enig bedrag aan Innova verschuldigd is, kan Innova de
14.2
Indien de Klant kan verwachten, dat
Versie 1.0
Algemene Voorwaarden voor de levering van Elektriciteit en Gas aan zakelijke Groot- en Kleinverbruikaansluitingen 2018
7
documenten
a. zijn werkelijk af te nemen hoeveelheid elektriciteit meer dan tien procent, en/of meer dan
c. Kosten voor transport en diensten;
100.000 kilowattuur (kWh) per jaar af zal gaan wijken van de gecontracteerde hoeveelheid
d. Kosten voor afhandeling van de tussentijdse beëindiging;
elektriciteit per jaar onder andere als gevolg van eigen elektriciteitsproductie, en/of
e. Schade als gevolg van het terugdraaien van door Innova namens de Klant ingenomen
b. zijn werkelijk af te nemen hoeveelheid gas meer dan tien procent per jaar af zal gaan
financiële posities;
wijken van de gecontracteerde hoeveelheid gas per jaar, en/of
f. Overige gederfde inkomsten en/of kosten, zoals niet gerealiseerde winst, niet in rekening
c. zijn verwachte afnameprofiel afwijkt van het (eerder door de Klant aan Innova
gebrachte vergoedingen en een rentevergoeding.
aangeleverde) historische afnameprofiel,
15.5
In geval van tussentijdse beëindiging op grond van dit artikel zijn de bedragen, die de Klant
is de Klant verplicht dit onmiddellijk door te geven aan Innova. Innova bepaalt vervolgens in
op het moment van beëindiging van de Overeenkomst al verschuldigd is, onmiddellijk
redelijkheid onder welke condities voor de resterende overeengekomen leveringsperiode aan
opeisbaar.
de Klant elektriciteit en/of gas geleverd wordt.
15.6
Het rechtmatig gebruik door Innova van zijn bevoegdheden als bedoeld in dit artikel leidt niet
14.3
De Klant is verplicht om Innova onmiddellijk Schriftelijk op de hoogte te stellen van de voor
tot aansprakelijkheid van Innova voor de eventuele daaruit voortvloeiende schade.
de uitvoering van de Overeenkomst relevante omstandighe(i)d(en) en/of wijziging(en),
Kleinverbruikaansluitingen
waaronder in ieder geval:
15.7
In afwijking van artikel 15.4 is Innova uitsluitend bij tussentijdse beëindiging van de
a. geplande onderbrekingen en/of geplande wijzigingen in de standaardbedrijfsvoering;
Overeenkomst tijdens de initiële contractperiode gerechtigd een beëindigingsvergoeding bij
b. niet-geplande onderbrekingen, storingen, afschakelingen en/of overige niet-geplande
de Klant in rekening te brengen.
afwijkingen van de standaardbedrijfsvoering;
Ook vervalt het recht op eventuele aanmeldbonussen en/of (actie)kortingen en/of
c. informatie over (mogelijke) verslechtering van zijn financiële positie;
compensaties voor de door de Klant gedeclareerde kosten. Deze kunnen bij de eindnota
d. wijzigingen in de tenaamstelling van de Klant zoals opgenomen in de Overeenkomst;
worden verrekend, ook wanneer deze als voorschotten aan de Klant zijn uitbetaald.
De beëindigingsvergoeding is 15% van de resterende waarde van de Overeenkomst met een
e. wijziging van de eventuele vertegenwoordiger;
minimum van € 100,- per Aansluiting of Allocatiepunt per niet uitgediend jaar. De resterende
f. wijzigingen van namen en e-mailadressen van contactpersonen;
waarde wordt bepaald op basis van de in de Overeenkomst afgesproken looptijd, vergoeding
g. wijzigingen van bankrekeningnummers en factuur- en/of correspondentieadres(sen);
en het standaard jaarverbruik dat wordt opgegeven door de Netbeheerder.
h. een voorgenomen verhuizing, contractovername of bedrijfsbeëindiging; en
15.8
In aanvulling artikel 15.1 en 15.2 is Innova bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke
i.
organisatorische wijzigingen, zoals fusies, overnames, gedeeltelijke verkoop van
tussenkomst te ontbinden indien:
bedrijfsactiviteiten, of nieuwe bedrijfsactiviteiten.
a. de in artikel 4.4, van deze Algemene Voorwaarden bedoelde onderbreking van de Levering
14.4
Innova is gerechtigd gegevens, voorvallen en wijzigingen in omstandigheden in de zin van
langer duurt dan dertig opeenvolgende Kalenderdagen;
artikel 14.3 door te geven aan de betreffende Netbeheerder, indien en onder de voorwaarde
b. in rechte een schuldsaneringsregeling op de Klant van toepassing is verklaard.
dat de Netbeheerder deze nodig heeft en uitsluitend gebruikt voor de vervulling van zijn
Innova heeft tevens de bevoegdheid de Levering op te schorten, indien sprake is van een
wettelijke taken en/of verplichtingen.
faillissement, een surseance van betaling of een in rechte van toepassing verklaarde
14.5
De Klant is verplicht onmiddellijk de (voorgenomen) wijzigingen, afwijkingen, of voorvallen als
schuldsaneringsregeling.
genoemd in artikel 14.1 tot en met 14.3 door te geven aan Innova. De Klant is aansprakelijk
15.9
Indien Innova van zijn bevoegdheden als bedoeld in dit artikel gebruik maakt, dan stelt Innova
voor eventuele schade die Innova hierdoor lijdt. Deze eventuele schade kan onder meer
de Klant hiervan onmiddellijk in kennis.
bestaan uit kosten die Innova maakt om hoeveelheden elektriciteit en/of gas op de
groothandelsmarkt te kopen en/of te verkopen en overige kosten die Innova in rekening
Artikel 16 Verhuizing
gebracht krijgt.
16.1
De Klant is in geval van verhuizing verplicht om de Overeenkomst voor de resterende looptijd
van de Overeenkomst voort te zetten ten behoeve van de nieuwe Aansluiting(en) of het/de
Artikel 15 Tussentijdse beëindiging
nieuwe Allocatiepunt(en). De Klant geeft de verhuizing ten minste dertig Kalenderdagen vóór
15.1
Partijen zijn, onverminderd de hen overige krachtens deze Overeenkomst toekomende
de verhuisdatum Schriftelijk door aan Innova.
rechten, bevoegd de Overeenkomst, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling en zonder
16.2
Innova behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst, waaronder de vergoeding, aan te
rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend
passen, en eventueel gemaakte kosten bij de Klant in rekening te brengen, indien de omvang
schrijven te ontbinden, indien:
van de Levering en/of het afnameprofiel op de Aansluiting of het Allocatiepunt van de
a. aan de wederpartij surseance van betaling is verleend; en/of
nieuwe locatie(s) aanzienlijk, naar het oordeel van Innova, afwijkt van de omvang van de
b. de wederpartij zijn faillissement aanvraagt, of in staat van faillissement wordt verklaard.
Levering en/of het afnameprofiel op de Aansluiting of het Allocatiepunt van de oude
Bij beëindiging ingevolge het bepaalde in dit lid is de ontbindende Partij nimmer aansprakelijk
locatie(s), dan wel indien het kenmerk van de Aansluiting of het Allocatiepunt op de nieuwe
voor enige schade, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 15.6.
locatie(s), waaronder bijvoorbeeld de profielcategorie, afwijkt ten opzichte van het kenmerk
15.2
In afwijking van het bepaalde in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden is Innova,
van de Aansluiting of het Allocatiepunt op de oude locatie(s).
onverminderd de hem overige krachtens deze Overeenkomst toekomende rechten,
16.3
Indien de voortzetting van de Overeenkomst zoals bepaald in artikel 16.1 op de Aansluiting of
gerechtigd de Overeenkomst, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling en zonder
het Allocatiepunt op de nieuwe locatie(s) redelijkerwijs niet mogelijk is, dan is artikel 15.4 van
rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang of, ter keuze van Innova, met een
overeenkomstige toepassing.
opzegtermijn door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden, indien:
16.4
Indien de Klant bij een verhuizing tijdelijk nog niet over een Aansluiting of Allocatiepunt op de
a. de wederpartij in verzuim is met het voldoen van een betalingsverplichting en indien dit
nieuwe locatie beschikt, dan bepalen de Partijen in overleg of, en zo ja onder welke
verzuim langer dan veertien Kalenderdagen voortduurt; en/of
voorwaarden, de verplichting tot Levering van Innova opgeschort wordt tot het moment, dat
b. de wederpartij anderszins in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde
de Klant op de nieuwe locatie over een Aansluiting of Allocatiepunt beschikt.
van de Overeenkomst; en/of
Kleinverbruikaansluitingen
c. de noodzakelijke ATO van de Klant is beëindigd; en/of
16.5
Bij verhuizing is de Klant verplicht om Innova, in afwijking van artikel 16.1, ten minste tien
d. de Klant, ter zake van elektriciteit en/of gas die hij van Innova betrekt, een
Werkdagen vòòr de verhuisdatum in kennis te stellen van de aanstaande verhuizing en de
Leverancierswissel heeft laten doorvoeren; en/of
nieuwe Aansluiting(en) of het/de nieuwe Allocatiepunt(en).
e. de Klant fraude pleegt.
16.6
Bij verhuizing is de Klant tevens verplicht om Innova voor (een) Aansluiting(en) of
Bij beëindiging door Innova ingevolge het bepaalde in dit lid is Innova nimmer aansprakelijk
Allocatiepunt(en) die niet beschikt/beschikken over een op afstand uitleesbare
voor enige schade.
Meetinrichting:
15.3
In afwijking van het bepaalde in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden is de Klant
a. uiterlijk vijf Werkdagen nadat de Klant is verhuisd, door middel van een door de Klant (en
gerechtigd de Overeenkomst tussentijds door opzegging te beëindigen indien de Klant zijn
bij voorkeur ook door de nieuwe eigenaar(s)/huurder(s)) ondertekende verklaring in kennis
bedrijf beëindigt. De Klant dient in dit geval, onmiddellijk nadat het besluit tot
te stellen van de standen van de Meetinrichting(en) van de oude Aansluiting(en) of het/de
bedrijfsbeëindiging is genomen, de Overeenkomst Schriftelijk door opzegging te beëindigen.
oude Allocatiepunt(en) bij vertrek; en
15.4
De Klant is in geval van beëindiging op de gronden vermeld in artikel 15.1, 15.2 en/of 15.3 een
b. uiterlijk vijf Werkdagen nadat de Klant is verhuisd een door de Klant (en bij voorkeur ook
direct opeisbare beëindigingsvergoeding verschuldigd aan Innova. Ook vervalt het recht op
door de oude eigenaar(s)/huurder(s)) ondertekende verklaring in kennis te stellen van de
eventuele aanmeldbonussen en/of (actie)kortingen en/of compensaties voor de door de
standen van de Meetinrichting(en) van de nieuwe Aansluiting(en) of het/de nieuwe
Klant gedeclareerde kosten. Deze kunnen bij de eindnota worden verrekend, ook wanneer
Allocatiepunt(en) bij intrek.
deze als voorschotten aan de Klant zijn uitbetaald. Innova bepaalt de hoogte van deze
16.7
Innova informeert de Klant bij verhuizing onder andere over het aangaan van een ATO voor
beëindigingsvergoeding. De beëindigingsvergoeding kan bestaan uit onder andere de
de nieuwe Aansluiting(en) of het/de Allocatiepunt(en).
volgende componenten:
16.8
Innova is gerechtigd de Overeenkomst te wijzigen, indien naar verwachting van Innova de
a. Kosten voor de verkoop van reeds ingekochte elektriciteit en/of gas;
Levering op de nieuwe Aansluiting(en) of het/de nieuwe Allocatiepunt(en) sterk zal afwijken
b. Overeengekomen toeslagen;
van de Levering op de oude Aansluiting(en) of het/de oude Allocatiepunt(en). Indien de Klant
Versie 1.0
Algemene Voorwaarden voor de levering van Elektriciteit en Gas aan zakelijke Groot- en Kleinverbruikaansluitingen 2018
8
documenten
bij een verhuizing tijdelijk over twee Aansluitingen of (een) Allocatiepunt(en) op zowel de
b. als gevolg van bedrijfsstilstand, of
oude als de nieuwe locatie beschikt, dan verzorgt Innova zowel ten behoeve van de oude als
c. als gevolg van het niet kunnen uitoefenen van een beroep, of
ten behoeve van de nieuwe Aansluiting of het nieuwe Allocatiepunt de Levering tegen de
d. als gevolg van winstderving.
overeengekomen voorwaarden, tenzij van Innova redelijkerwijs niet verlangd kan worden, dat
18.9
Indien en voor zover Innova jegens de Klant in het kader van deze Algemene Voorwaarden
Innova ook nog ten behoeve van de oude Aansluiting of het/de oude Allocatiepunt(en) de
tot schadevergoeding verplicht is, komt schade slechts voor vergoeding in aanmerking tot
Levering tegen de overeengekomen voorwaarden verzorgt.
een bedrag van ten hoogste € 1.250.000,- per gebeurtenis voor alle Klanten tezamen. Indien
het totaal der schaden aan personen en/of zaken meer bedraagt dan € 1.250.000,- dan zullen
Artikel 17 Gewijzigde omstandigheden
de aanspraken van de Klanten naar evenredigheid worden voldaan.
18.10 De vergoeding van schade, niet zijnde personenschade, ongeacht de omvang van het totaal
17.1
Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen, zoals wijziging(en) van de Wet- en
der schade, is bovendien beperkt tot ten hoogste € 1.400,- per Klant.
regelgeving, waardoor ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst door één of beide
18.11 De aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden van dit artikel geldt mede ten aanzien van
Partij(en) naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer mag worden verwacht,
derden die Innova ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt, alsmede
dan passen de Partijen de bestaande Overeenkomst voor zover noodzakelijk aan.
ten aanzien van personen voor wie Innova of een dergelijke derde aansprakelijk is.
17.2
Indien Partijen in de in artikel 17.1 bedoelde situatie de bestaande Overeenkomst niet kunnen
aanpassen, dan treden Partijen met elkaar in overleg over het aangaan van een nieuwe
Artikel 19 Vertrouwelijkheid
overeenkomst. In het geval dat Partijen niet tot overeenstemming komen over het aangaan
van een nieuwe Overeenkomst, waarbij het negatieve effect van de bedoelde wijziging (in
19.1
De inhoud van de Overeenkomst en alle informatie die door Partijen is verkregen in het kader
grote mate) teniet is gedaan, dan eindigt de Overeenkomst van rechtswege op het moment
van de Overeenkomst, met uitzondering van de meetgegevens en gegevens die publiekelijk
dat het negatieve effect zich voor een der Partijen verwezenlijkt of dreigt te verwezenlijken,
bekend zijn, worden door Partijen als strikt vertrouwelijke informatie beschouwd. Partijen
zonder dat Partijen over en weer enige kosten- en/of schadevergoeding aan elkaar
betrachten volledige geheimhouding ten aanzien van voornoemde strikt vertrouwelijke
verschuldigd zijn, welke samenhangen met de in artikel 17.1 bedoelde onvoorziene
informatie gedurende de looptijd van de Overeenkomst en gedurende drie jaar na afloop van
omstandigheden. De Klant is verplicht om alle verplichtingen uit hoofde van de
de Overeenkomst.
Overeenkomst te voldoen tot en met de datum dat voor de betreffende Aansluiting(en) of
19.2
Partijen verspreiden de vertrouwelijke informatie binnen hun organisatie niet in ruimere kring
het/de Allocatiepunt(en) een Leverancierswissel naar een andere Leverancier is uitgevoerd.
dan voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is. Partijen verplichten
hun personeel deze geheimhoudingsbepalingen na te leven.
Artikel 18 Aansprakelijkheid
19.3
Vertrouwelijke informatie wordt uitsluitend aan derden verstrekt na verkrijging van
Schriftelijke toestemming van de andere Partij daartoe en in de gevallen waarin dit wettelijk
18.1
Voor zover Innova jegens de Klant aansprakelijk zou zijn, is de aansprakelijkheid van Innova
verplicht is.
beperkt tot de directe schade van de Klant als gevolg van enige gebeurtenis waarvoor Innova
19.4
Innova houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de privacywetgeving. Op de
rechtens aansprakelijk is. Innova is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte
website van Innova kan Klant in het Privacy statement en in de Privacy voorwaarden lezen
schade wordt onder meer begrepen:
hoe Innova hier invulling aan geeft.
a. Gevolgschade;
b. Bedrijfsschade;
Artikel 20 Overmacht
c. Gederfde inkomsten;
d. Gemiste besparingen;
20.1
Indien één der Partijen wegens overmacht verhinderd is zijn verplichtingen onder de
e. Schade door bedrijfsstagnatie;
Overeenkomst na te komen, dan stelt deze Partij de wederpartij onmiddellijk, indien mogelijk,
f. Schade door verminderde goodwill;
van deze overmacht in kennis, onder vermelding van alle bijzonderheden, waaronder een
g. Aansprakelijkheid van de Klant jegens derden;
redelijke schatting van de verwachte duur van de overmacht. Voorts houdt deze Partij de
h. Immateriële schade.
wederpartij op de hoogte van alle ontwikkelingen, die verband houden met de overmacht.
18.2
Innova is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van overmacht zoals nader is
Om de overmacht zo spoedig mogelijk te kunnen beëindigen, is de Partij die in overmacht
omschreven in artikel 20.
verkeert verplicht die maatregelen te treffen, die van een redelijk en zorgvuldig handelende
18.3
Voor zover Innova, met inachtneming van artikel 18.1 en artikel 18.2, gehouden is tot
Partij mogen worden verwacht. Dergelijke maatregelen komen voor rekening en risico van de
schadevergoeding jegens de Klant, is de verplichting tot schadevergoeding in alle gevallen
Partij die in overmacht verkeert.
beperkt tot een bedrag gelijk aan driemaal het gemiddelde maandfactuurbedrag voor de
20.2
Onverminderd het bepaalde in artikel 4 en 18 van deze Algemene Voorwaarden mag Innova
Levering (inclusief energiebelasting en BTW) te berekenen over de laatste twaalf maanden,
zich in ieder geval beroepen op overmacht waardoor Innova haar contractuele verplichtingen
zulks te allen tijde beperkt tot een maximum van € 100.000,- per gebeurtenis en cumulatief
niet, niet tijdig of niet volledig kan nakomen in geval van de volgende omstandigheden:
tot een maximum van € 500.000,- per kalenderjaar.
a. het niet of niet goed functioneren van een Installatie of Aansluiting van de Klant; en/of
18.4
De beperking van aansprakelijkheid zoals die voortvloeit uit het bepaalde in artikel 18.3 komt
b. een onderbreking of een beperking van de Levering ten gevolge van het niet of niet goed
te vervallen, indien aan de zijde van Innova zelf sprake is van opzet ten aanzien van het
functioneren van het (Gastransport)Net, of een andere technische voorschakel in de
ontstaan van de daar bedoelde schade.
elektriciteitsvoorziening; en/of
18.5
De Klant vrijwaart Innova ter zake van de verplichting tot schadevergoeding aan derden,
c. het ontbreken, opschorten of beëindigen van een ATO; en/of
indien en voor zover de schade waarvoor Innova wordt aangesproken het gevolg is van:
d. een storing in communicatie, apparatuur of software waaronder uitdrukkelijk storingen als
a. de uitvoering van de Overeenkomst door Innova, of
gevolg van cyberaanvallen; en/of
b. een gebeurtenis waarvoor de Klant jegens Innova contractueel of buitencontractueel
e. iedere andere omstandigheid in het kader van de Aansluiting en het transport van
aansprakelijk is,
elektriciteit en/of gas.
één en ander behoudens voor zover Innova zelf opzet treft ter zake van het ontstaan van de
Eventuele gevolgen van dergelijke belemmeringen zijn voor rekening en risico van de Klant.
schade.
18.6
De Klant dient een (mogelijk) schadeveroorzakende situatie onverwijld aan Innova te melden
Artikel 21 Vergunningen
zodra zij op de hoogte is gekomen van deze situatie. In het geval van een reeds ontstane
Kleinverbruikaansluitingen
schade dient de Klant deze zo spoedig mogelijk Schriftelijk aan Innova te melden, maar
21.1
De verplichting tot Levering ingevolge de Overeenkomst eindigt indien de aan Innova
uiterlijk binnen dertig Kalenderdagen na het ontstaan van de schade, tenzij de Klant
verleende leveringsvergunning wordt ingetrokken. Bij wet is geregeld dat andere partijen de
aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden. Innova is niet
Levering in de in dit lid genoemde situatie overnemen.
aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of niet tijdig nakomen van de in dit lid
genoemde verplichtingen van de Klant. Met niet tijdig nakomen wordt tevens bedoeld de
Artikel 22 Wijziging van Algemene Voorwaarden
omstandigheid dat de Klant op de hoogte had kunnen zijn van een bepaalde schade
22.1
Innova is gerechtigd zijn voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Innova maakt wijzigingen van de
(veroorzakende situatie), maar dit om wat voor reden dan ook niet heeft opgemerkt en
voorwaarden tenminste vijf Kalenderdagen vóór inwerkingtreding bekend. Bedoelde
daardoor niet tijdig aan Innova heeft gemeld.
wijzigingen treden in werking op de in de bekendmaking vermelde datum.
Kleinverbruikaansluitingen
22.2
Innova maakt de in artikel 22.1 bedoelde wijzigingen bekend door middel van een
18.7
Artikel 18.3 tot en met artikel 18.5 zijn niet van toepassing.
persoonlijke kennisgeving, en/of door middel van een algemene kennisgeving op de website
18.8
Behoudens ingeval de schade ontstaat als gevolg van opzet of grove schuld van Innova, zijn
van Innova, dan wel van een tot de groep van Innova behorende vennootschappen als
in alle gevallen van vergoeding uitgesloten schade:
bedoeld in artikel 2.24b van het Burgerlijk Wetboek, en/of in één of meer binnen Nederland
a. aan zaken die door de Klant worden gebruikt voor de uitoefening van een bedrijf of een
verspreide dag- of weekbladen.
beroep, of
Versie 1.0
Algemene Voorwaarden voor de levering van Elektriciteit en Gas aan zakelijke Groot- en Kleinverbruikaansluitingen 2018
9
documenten
22.3
De in artikel 22.1 bedoelde wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande
Overeenkomsten.
22.4
De Klant is niet gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen, indien Innova zijn
Algemene Voorwaarden wijzigt.
Kleinverbruikaansluitingen
22.5
In afwijking van artikel 22.2 maakt Innova de in artikel 22.1 bedoelde wijzigingen bekend door
middel van een persoonlijke kennisgeving.
22.6
In afwijking van artikel 22.4 is de klant - als een wijziging voor de Klant nadelig is - gerechtigd
de Overeenkomst tussentijds te beëindigen. De voorwaarde hierbij is dat Innova aan de Klant
conform artikel 15.7 een beëindigingsvergoeding in rekening kan brengen als de Klant een
Overeenkomst met een vaste einddatum heeft en de klant de Overeenkomst voor de
afgesproken einddatum beëindigt. Ook vervalt het recht van de Klant op eventuele
aanmeldbonussen en/of (actie)kortingen en/of compensaties voor de door de Klant
gedeclareerde kosten. Deze kunnen bij de eindnota worden verrekend, ook wanneer deze als
voorschotten aan de Klant zijn uitbetaald.
Artikel 23 Geschillen
23.1
Eventuele geschillen tussen Partijen inzake de Overeenkomst, dan wel nadere
Overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, die niet in onderling overleg opgelost kunnen
worden, worden beslecht door de rechtbank te Den Haag.
Kleinverbruikaansluitingen
23.2
In afwijking van het gestelde in artikel 23.1 geldt dat, indien de Klant een klacht heeft over de
totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst, of over de tarieven die Innova voor de
Netbeheerder factureert (daaronder niet begrepen de afwijzing van een voorgestelde
betalingsregeling), de Klant deze klacht in eerste instantie aan Innova voorlegt. In de
kwaliteitscriteria van Innova is omschreven, hoe de Klant een klacht dient voor te leggen en
binnen welke termijn hij een reactie van Innova op de klacht ontvangt.
23.3
Indien een klacht niet naar tevredenheid van beide Partijen is opgelost dan kan het geschil
binnen 12 maanden nadat de klacht is ingediend, zowel door de Klant als door Innova worden
voorgelegd aan de Geschillencommissie Energie Zakelijk (hierna de ‘Geschillencommissie’), of
aan de rechtbank te Den Haag.
23.4
Indien de Klant ervoor kiest een geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie, dan is
Innova aan deze keuze gebonden, tenzij Innova op dat moment reeds het geschil heeft
voorgelegd aan de rechtbank.
23.5
Indien Innova ervoor kiest een geschil te laten behandelen door de Geschillencommissie, dan
doet Innova de Klant daartoe Schriftelijk een voorstel. Indien de Klant niet binnen vijf weken
Schriftelijk bevestigt in te stemmen met behandeling van het geschil door de
Geschillencommissie, dan maakt Innova het geschil aanhangig bij de rechtbank te Den Haag.
Indien Innova, in het geval dat de Klant het voorstel heeft afgewezen, of niet binnen de
termijn van vijf weken heeft ingestemd, het geschil niet binnen twee maanden aanhangig
heeft gemaakt bij de rechtbank te Den Haag, dan kan de Klant het geschil alsnog voor
behandeling voorleggen aan de Geschillencommissie.
23.6
De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in
het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie
gelden als bindend advies voor beide Partijen. Voor de behandeling van een geschil is een
bescheiden vergoeding verschuldigd. Indien de Geschillencommissie oordeelt dat de klacht
van de Klant gegrond is, en bepaalt dat Innova het klachtengeld aan de Klant moet
vergoeden, dan vergoedt Innova laatstbedoelde vergoeding aan de Klant.
Artikel 24 Slotbepalingen
24.1
De Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 juli 2018.
24.2
De Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als Algemene Voorwaarden voor de
levering van Elektriciteit en Gas aan zakelijke Groot- en Kleinverbruikaansluitingen 2018.
24.3
De Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Innova en liggen ten kantore
van Innova ter inzage. Gedrukte en/of digitale exemplaren van deze Algemene Voorwaarden
zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.
Versie 1.0
Algemene Voorwaarden voor de levering van Elektriciteit en Gas aan zakelijke Groot- en Kleinverbruikaansluitingen 2018
10
powertip energie , groen energie image

Als u wilt dat ons
deskundig team u
helpt, kunt u ons uw contactgegevens sturen. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.