Contractvoorwaarden - kleinverbruikerContract voor bepaalde tijd (vast tarief)

Contractvoorwaarden - kleinverbruikerContract voor bepaalde tijd (vast tarief)

2021

documenten
Contractvoorwaarden - kleinverbruiker
Contract voor bepaalde tijd (vast tarief)
1. Energielevering
Deze Contractvoorwaarden zijn van toepassing op de levering van elektriciteit en/of gas aan
kleinverbruikers door Innova Energie B.V., kantoorhoudende op het adres: Oude Middenweg 75, 2491 AC
Den Haag (hierna: “Innova” of “Wij”).
U kunt zich aanmelden voor dit contract als u een elektriciteitsaansluiting tot en met 3 x 80 ampère en/of
een gasaansluiting tot maximaal 40 m³ (n) per uur heeft.
2. Tarieven en betaling
2.1 Vaste leveringstarieven
De vaste leveringstarieven wijzigen niet tijdens de looptijd van uw contract. Dit geldt niet voor een
wijziging van de tarieven door een wijziging van de overheidsheffingen of de belastingen.
2.2 Betalingsvoorwaarden
Aan het leveren van energie zijn de volgende betalingsvoorwaarden verbonden:
U betaalt voor de elektriciteit en/of het gas dat u van ons geleverd krijgt, inclusief
overheidsheffingen en belastingen. U betaalt ons ook de netbeheerkosten.
U betaalt iedere maand een termijnbedrag. Uw eerste nota voor uw termijnbedrag wordt berekend
naar rato van het aantal kalenderdagen dat de levering in de maand is gestart.
Minimaal één keer per jaar ontvangt u van ons een jaarnota waarop alle kosten staan die u aan ons
verschuldigd bent. Met deze jaarnota verrekenen wij uw kosten voor de levering en eventuele
opbrengst van de teruglevering van energie met de termijnbedragen die wij u in rekening hebben
gebracht. Wij berekenen dan hoeveel geld u terug krijgt of hoeveel u nog moet betalen.
De door u verschuldigde vergoedingen, termijnbedragen en kosten dient u bij vooruitbetaling en
via automatische incasso, overschrijvingskaart of internetbankieren te voldoen. Er zijn geen kosten
verbonden aan automatische incasso. Bij betaling met een overschrijvingskaart of
internetbankieren brengen wij een bedrag van €3,025 (inclusief btw) per nota in rekening voor de
verwerking van uw betaling. Deze kosten worden naar rato verdeeld over uw aansluitingen.
Wij bepalen de hoogte van de termijnbedragen. Wilt u een ander termijnbedrag betalen? Neem
dan met ons contact op. In bijzondere situaties kunnen wij besluiten om uw termijnbedrag vaker
dan één keer per jaar aan te passen.
Innova hanteert een betaaltermijn van veertien kalenderdagen.
Als u heeft gekozen voor betaling via automatische incasso, dan heeft u Innova (tot
wederopzegging) gemachtigd om de kosten voor de levering van elektriciteit en/of gas en de
kosten van uw netbeheerder automatisch één keer per maand rond dezelfde datum van uw
bankrekening af te schrijven.
Betaalt u te laat? Dan informeren wij u eerst schriftelijk of digitaal dat u in verzuim bent. U krijgt
dan nog veertien kalenderdagen de tijd om te betalen zonder dat wij hiervoor extra kosten in
Pagina 1 van 5
✁✂ ✁✁✂❞✇✂❡ ✆✝
✷✞✟✠ ✡❈✂❞✌✌❡
❚✿ ✍✆✍ ✎ ✏✍ ✠✑ ✑✠✍
❋✿ ✍✆✍ ✎ ✏✷ ✍✏ ✑✠✍
❑❧✌❞t✂❞✒✂r✓✂❅✔❞❞✕✈✌❛❞✂r✂✳❞❧
✇✇✇✳✔❞❞✕✈✌❛❞✂r✂✳❞❧
❇✖✗ ✙✚✚✛✙✜✛✚✛❇✜✛
✢❱✢ ✚✥✣✥✤✦✣✜
documenten
rekening brengen. Ook informeren wij u over de gevolgen als u niet alsnog binnen deze veertien
kalenderdagen betaalt. Dan moet u ons de gewone wettelijke rente betalen. Ook moet u ons
buitengerechtelijke incassokosten betalen. Gebruikt u de elektriciteit en/of het gas voor iets anders
dan uw huishouden? Dan hoeven wij u niet eerst schriftelijk of digitaal te informeren en betaalt u
onmiddellijk de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten.
• Als u binnen de betaaltermijn van de eerste herinnering uw betalingsverplichting niet nakomt,
brengen wij aanmaningskosten van minimaal €15,00 (inclusief btw) per niet betaalde nota in
rekening. Eventueel volgt nog een (slot)sommatie.
• Als een vordering ter incasso wordt aangeboden aan een derde partij, kan deze partij extra kosten
in rekening brengen.
• De totale buitengerechtelijke kosten voor een aanmaning, een (slot)sommatie en de kosten van
een derde partij zijn maximaal de wettelijk toegestane buitengerechtelijke kosten per nota.
• U ontvangt uw nota standaard op uw e-mailadres. Als er bij ons geen e-mailadres geregistreerd
staat, ontvangt u de nota per post.
2.3 Waarborgsommen/financiële garanties
Innova spreekt alleen een waarborgsom/financiële garantie met u af nadat wij u voor het sluiten van het
contract hierover en de daarbij geldende voorwaarden hebben geïnformeerd. In dat geval vindt u deze
afspraak ook in de bevestigingsbrief.
3. Looptijd en opzegging
Het contract wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
3.1. Start levering
De levering start aansluitend op het moment dat uw contract met uw oude leverancier rechtsgeldig eindigt
of op de datum die u ons als gewenste startdatum heeft opgegeven. Het moment waarop de levering start
wordt met u overeengekomen. In de bevestigingsbrief wordt de overeengekomen startdatum bevestigd.
Vanwege de benodigde administratieve verwerking van uw aanmelding kan de startdatum levering
afwijken van de door u gewenste startdatum.
Bij voortijdige beëindiging van uw contract met uw oude leverancier, kan uw oude leverancier mogelijk
kosten in rekening brengen.
De looptijd van uw contract gaat in vanaf de startdatum van de overeengekomen periode. Na deze periode
wordt het contract automatisch verlengd voor onbepaalde tijd, met de dan geldende variabele tarieven.
Uw opzegtermijn na deze verlenging bedraagt 30 kalenderdagen.
3.2 Bedenktijd
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen het contract te
annuleren. De bedenktijd eindigt 14 kalenderdagen na de ontvangst van uw bevestigingsbrief.
Pagina 2 van 5
✁✂ ✁✁✂❞✇✂❡ ✆✝
✷✞✟✠ ✡❈✂❞✌✌❡
❚✿ ✍✆✍ ✎ ✏✍ ✠✑ ✑✠✍
❋✿ ✍✆✍ ✎ ✏✷ ✍✏ ✑✠✍
❑❧✌❞t✂❞✒✂r✓✂❅✔❞❞✕✈✌❛❞✂r✂✳❞❧
✇✇✇✳✔❞❞✕✈✌❛❞✂r✂✳❞❧
❇✖✗ ✙✚✚✛✙✜✛✚✛❇✜✛
✢❱✢ ✚✥✣✥✤✦✣✜
documenten
Handelt u in de uitoefening van uw beroep, bedrijf of organisatie? Dan eindigt de bedenktijd 14
kalenderdagen na de dag waarop het contract is gesloten. Om gebruik te maken van uw recht op
bedenktijd, moet u ons,
Naam
Innova Energie B.V.
Adres
Oude Middenweg 75
2491 AC Den Haag
Telefoonnummer
070 - 301 66 10
Fax
070 - 320 36 10
E-mailadres
klantenservice@innovaenergie.nl
(bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing het contract te
annuleren. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde “modelformulier voor
ontbinding/herroeping”, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om van de bedenktermijn gebruik te maken, volstaat het om uw mededeling over uw annulering te
verzenden voordat de bedenktermijn eindigt.
Leveringskosten na start levering als u gebruik maakt van de bedenktermijn
Wanneer u tijdens de bedenktermijn gebruik maakt van uw (wettelijk) recht het contract te annuleren
nadat de levering is begonnen, bent u voor het reeds geleverde een vergoeding verschuldigd op
voorwaarde dat u:
• uitdrukkelijk, en, indien het contract buiten de verkoopruimte is gesloten, schriftelijk of op andere
duurzame gegevensdrager, heeft verzocht om tijdens de bedenktijd met levering te beginnen; en
• bent geïnformeerd over het feit dat u de kosten voor levering moet betalen als u besluit gebruik te
maken van uw recht op bedenktijd.
3.3. Beëindiging contract
Dit contract kunt u beëindigen door opzegging bij Innova of via uw nieuwe leverancier. Opzegging na het
verstrijken van de looptijd is kosteloos. De opzegtermijn bedraagt 30 kalenderdagen.
Wanneer u de opzegging niet via uw nieuwe leverancier laat doen, maar zelf wenst op te zeggen, dan kunt
u dit op de volgende manieren doen:
• telefonisch via 070 - 301 66 10 (uw gebruikelijke belkosten), bereikbaar op werkdagen van 09.00
tot 17.00 uur;
per e-mail via klantenservice@innovaenergie.nl;
• per post via een verzoek gericht aan Innova Energie B.V., Oude Middenweg 75, 2491 AC Den Haag.
3.4 Opzegvergoeding
Heeft u een contract met een vaste einddatum en beëindigt u dit contract eerder dan de afgesproken
einddatum of is het contract eerder dan de afgesproken einddatum beëindigd vanwege wanbetaling en/of
Pagina 3 van 5
✁✂ ✁✁✂❞✇✂❡ ✆✝
✷✞✟✠ ✡❈✂❞✌✌❡
❚✿ ✍✆✍ ✎ ✏✍ ✠✑ ✑✠✍
❋✿ ✍✆✍ ✎ ✏✷ ✍✏ ✑✠✍
❑❧✌❞t✂❞✒✂r✓✂❅✔❞❞✕✈✌❛❞✂r✂✳❞❧
✇✇✇✳✔❞❞✕✈✌❛❞✂r✂✳❞❧
❇✖✗ ✙✚✚✛✙✜✛✚✛❇✜✛
✢❱✢ ✚✥✣✥✤✦✣✜
documenten
fraude? Dan kunnen wij u hiervoor onderstaande opzegvergoeding in rekening brengen. Ook vervalt uw
recht op eventuele aanmeldbonussen en/of (actie)kortingen en/of compensaties voor de door
u gedeclareerde kosten. Deze kunnen met de eindnota worden verrekend, ook wanneer deze al als
voorschotten aan u zijn uitbetaald.
De hoogte van de opzegvergoeding hangt af van het moment waarop uw contract wordt verbroken en
bedraagt per product:
Contractduur
Resterende looptijd
Opzegvergoeding per product
1 jaar
< 1 jaar
€ 50,-
> 1 jaar
< 1,5 jaar
€ 50,-
1,5 jaar - 2 jaar
€ 75,-
2 jaar - 2,5 jaar
€ 100,-
> 2,5 jaar
€ 125,-
Handelt u in de uitoefening van uw beroep, bedrijf of organisatie? Dan gelden de volgende voorwaarden
voor de hoogte van de opzegvergoeding:
1.
de opzegvergoeding per product bedraagt 15% van de resterende (verwachte) waarde van het
contract. De resterende (verwachte) waarde wordt bepaald op basis van de in het contract
afgesproken looptijd, tarieven en het standaard jaarverbruik (SJV, opgegeven door de netbeheerder);
of indien hoger
2.
de opzegvergoeding per product bedraagt het verschil tussen de waarde van het contract op basis van
de marktprijs op het moment van beëindigen en de resterende waarde van het contract, plus een
administratieve vergoeding van € 50,-; of indien hoger
3.
de opzegvergoeding per product bedraagt minimaal € 100,- per niet uitgediend jaar.
4. Privacy
Innova verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om persoonsgegevens. Uw gegevens gebruiken
wij voor het accepteren van uw aanvraag, het uitvoeren van het contract, en risicobeheer. Wij gebruiken
uw gegevens ook voor e-mailberichten ter promotie van producten of diensten van Innova. Dit doen wij
alleen als wij u bij de aanvraag in de gelegenheid hebben gesteld aan te geven dat u geen prijs stelt op
informatie over producten en diensten van Innova, en u van deze gelegenheid geen gebruik heeft gemaakt.
Wij zullen deze gegevens niet doorverkopen aan derden of aan u e-mailberichten versturen namens derden.
Bij ieder commercieel bericht dat u van ons ontvangt zit een mogelijkheid om u af te melden. Dit kan via
een afmeldlink in de mail of een verwijzing in het bericht naar een locatie op de website
www.innovaenergie.nl waar u zich kan afmelden. Als u zich heeft afgemeld zullen wij u niet meer benaderen
met commerciële e-mailberichten.
De wijze waarop wij met uw (persoons)gegevens omgaan, kunt u vinden en downloaden op
www.innovaenergie.nl.
Pagina 4 van 5
✁✂ ✁✁✂❞✇✂❡ ✆✝
✷✞✟✠ ✡❈✂❞✌✌❡
❚✿ ✍✆✍ ✎ ✏✍ ✠✑ ✑✠✍
❋✿ ✍✆✍ ✎ ✏✷ ✍✏ ✑✠✍
❑❧✌❞t✂❞✒✂r✓✂❅✔❞❞✕✈✌❛❞✂r✂✳❞❧
✇✇✇✳✔❞❞✕✈✌❛❞✂r✂✳❞❧
❇✖✗ ✙✚✚✛✙✜✛✚✛❇✜✛
✢❱✢ ✚✥✣✥✤✦✣✜
documenten
5. Voorwaarden
Op het contract zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
• de geldende Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers;
• de Contractvoorwaarden;
• de Kwaliteitscriteria van Innova Energie;
• de ten tijde van het aangaan van het contract geldende tarieven, Productvoorwaarden en
eventuele Actievoorwaarden.
Bij tegenstrijdigheid tussen de Contractvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden geldt de bepaling die
in de Contractvoorwaarden is vermeld.
Pagina 5 van 5
✁✂ ✁✁✂❞✇✂❡ ✆✝
✷✞✟✠ ✡❈✂❞✌✌❡
❚✿ ✍✆✍ ✎ ✏✍ ✠✑ ✑✠✍
❋✿ ✍✆✍ ✎ ✏✷ ✍✏ ✑✠✍
❑❧✌❞t✂❞✒✂r✓✂❅✔❞❞✕✈✌❛❞✂r✂✳❞❧
✇✇✇✳✔❞❞✕✈✌❛❞✂r✂✳❞❧
❇✖✗ ✙✚✚✛✙✜✛✚✛❇✜✛
✢❱✢ ✚✥✣✥✤✦✣✜
powertip energie , groen energie image

Als u wilt dat ons
deskundig team u
helpt, kunt u ons uw contactgegevens sturen. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.