Welkom bij Innova Energie

Welkom bij Innova Energie

2021

documenten
Innova Energie B.V.
Oude Middenweg 75
2491 AC Den Haag
T: 070 - 301 66 10
F: 070 - 320 36 10
E: info@innovaenergie.nl
Naam Achternaam
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Datum:
dd-mm-jjjj
Onderwerp:
Bevestigingsbrief Modelcontract
Welkom bij Innova Energie
Geachte heer/mevrouw,
Wij heten u van harte welkom bij Innova Energie, de energieleverancier speciaal voor degene die wil besparen.
Innova Energie verlaagt uw energiekosten
Naast het aanbieden van voordelige tarieven helpt Innova Energie u het energieverbruik onder controle te
houden. Wij verlagen uw energiekosten en samen met u voorkomen wij onnodige belasting van ons milieu.
Innova Energie bespaart u tijd
In plaats van wachtrijen heeft u bij Innova Energie direct contact met één van onze vakkundige medewerkers.
Zo kost het u minder tijd om uw energiezaken volgens uw wensen te regelen.
Hoe werkt de verandering van energieleverancier?
Hieronder leggen wij stap voor stap uit hoe de overstap naar Innova Energie precies werkt:
Administratieve afhandeling: Gaat u verhuizen? Dan dient u zelf uw huidige contract op te zeggen. Stapt u
over? Innova Energie zorgt ervoor dat uw contract met uw huidige energieleverancier opgezegd wordt.
Innova Energie start vervolgens de procedure om uw aansluitadres over te zetten. De levering van energie
gaat ondertussen gewoon door.
Meterstanden: Het is belangrijk dat u de meterstanden aan ons doorgeeft voor een correcte afrekening op
basis van het werkelijke energieverbruik. Rond de overstapdatum krijgt u van ons een verzoek om de
meterstanden door te geven.
Termijnbedrag: Uw termijnbedrag vindt u onder het kopje ‘Uw kosten’ van deze bevestigingsbrief.
Eindafrekening: U ontvangt binnen acht weken na de overstap een eindafrekening van uw oude
energieleverancier.
1/4
❖ ✁✂
✁✁✂❞✇✂❡ ✆✝
✷✞✟✠ ✡❈✂❞✌✌❡
❚✿ ✍✆✍ ✎ ✏✍ ✠✑ ✑✠✍
❋✿ ✍✆✍ ✎ ✏✷ ✍✏ ✑✠✍
❑❧✌❞t✂❞✒✂r✓✂❅✔❞❞✕✈✌❛❞✂r✂✳❞❧
✇✇✇✳✔❞❞✕✈✌❛❞✂r✂✳❞❧
❇✖✗ ✙✚✚✛✙✜✛✚✛❇✜✛
✢❱✢ ✚✥✣✥✤✦✣✜
documenten
Uw gegevens
Leveringsadres
wanneer dit anders is dan het adres onder ‘uw gegevens’
Naam:
Naam:
Adres:
Aansluitadres:
Postcode:
Postcode:
Plaats:
Plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Geboortedatum:
Bank-/Gironummer:
Klantnummer:
Verblijfsfunctie
Er woont of werkt iemand op dit aansluitadres*
Gebruik aansluiting (indien opgegeven)
* De vermindering energiebelasting geldt alleen voor een WOZ-object met een verblijfsfunctie (zoals een woning of kantoor).
Uw contract
U heeft een Innova Energie Modelcontract gesloten voor de levering van elektriciteit (groen) en/of gas (grijs)
voor onbepaalde tijd met een variabele prijs.
Opwekkingsbron elektriciteit:
Innova Energie levert 100% groene stroom die is opgewekt met behulp van duurzame en
hernieuwbare energiebronnen, zoals zon, wind, waterkracht, aardwarmte en biomassa.
Opwekkingsbron gas:
Innova Energie levert gas dat is gewonnen uit fossiele bronnen.
Datum waarop contract is gesloten:
Overeengekomen startdatum levering:
De voorwaarden voor beëindiging van het contract vindt u in de Modelcontractvoorwaarden.
Uw kosten
De met u afgesproken leveringskosten bij het afsluiten van het contract
Elektriciteit
-
Variabele leveringskosten:
Enkeltarief:
per kWh (inclusief overheidsheffingen en btw)
Normaaltarief:
per kWh (inclusief overheidsheffingen en btw)
Daltarief**:
per kWh (inclusief overheidsheffingen en btw)
-
Vaste leveringskosten:
(gemiddeld) per maand (inclusief btw)
-
Vermindering energiebelasting:
(gemiddeld) per maand (inclusief btw)
-
Netbeheerkosten:
(gemiddeld) per maand (inclusief btw)
[en/of]
Gas
-
Variabele leveringskosten:
Gastarief (G1-profiel, incl. regiotoeslag gas***)
per m3 (inclusief overheidsheffingen en btw)
-
Vaste leveringskosten:
(gemiddeld) per maand (inclusief btw)
-
Netbeheerkosten:
(gemiddeld) per maand (inclusief btw)
** Uw stroomtarief hangt af van uw elektriciteitsmeter. U betaalt het enkeltarief als uw meter één (actief) telwerk heeft. Al het verbruik
wordt tegen dezelfde prijs (het enkeltarief) afgerekend. Wanneer uw meter twee (actieve) telwerken heeft, betaalt u het dubbeltarief. Voor
het verbruik in de daluren betaalt u het daltarief. In de overige uren betaalt u dan het normaaltarief. De daluren zijn op werkdagen tussen
23.00 uur en 07.00 uur, in het weekend van vrijdag 23.00 uur tot maandag 07.00 uur en op officiële feestdagen (Nieuwjaarsdag, Eerste
Paasdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Eerste Pinksterdag, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag).
De daluren beginnen in delen van Brabant en Limburg op werkdagen op 21.00 uur. Dit is afhankelijk van uw netbeheerder.
*** Regiotoeslag gas is een toeslag voor het transport van gas over het landelijk transportnet afhankelijk van de regio van het
leveringsadres.
2/4
❖ ✁✂
✁✁✂❞✇✂❡ ✆✝
✷✞✟✠ ✡❈✂❞✌✌❡
❚✿ ✍✆✍ ✎ ✏✍ ✠✑ ✑✠✍
❋✿ ✍✆✍ ✎ ✏✷ ✍✏ ✑✠✍
❑❧✌❞t✂❞✒✂r✓✂❅✔❞❞✕✈✌❛❞✂r✂✳❞❧
✇✇✇✳✔❞❞✕✈✌❛❞✂r✂✳❞❧
❇✖✗ ✙✚✚✛✙✜✛✚✛❇✜✛
✢❱✢ ✚✥✣✥✤✦✣✜
documenten
Per maand gaat u een termijnbedrag betalen van €
(inclusief btw). Een keer per jaar vindt een
eindafrekening plaats.
De tarieven kunnen wijzigen. Dit gebeurt normaal gesproken per 1 januari en 1 juli van elk jaar.
U vindt de voorwaarden voor tariefwijzigingen in de Modelcontractvoorwaarden. De meest actuele tarieven
zijn steeds beschikbaar op de website www.innovaenergie.nl onder het kopje ‘Modelcontract’.
Terugleververgoeding en salderen
Als u zelf energie opwekt en eventueel een deel daarvan terug levert, dan moet u bij uw netbeheerder melden
dat u elektriciteit gaat opwekken (dit kan via www.energieleveren.nl ) en gelden de volgende voorwaarden:
Wijze van salderen
U mag de door u teruggeleverde en verbruikte hoeveelheid stroom op jaarbasis tegen elkaar wegstrepen. Het
tarief voor de teruggeleverde stroom is gelijk aan het leveringstarief (inclusief overheidsheffingen en btw;
exclusief vaste leveringskosten). Bij dubbeltarief salderen wij de door u teruggeleverde stroom eerst met de
verbruikte stroom op uw normaaltarief telwerk. Vervolgens salderen wij de door u teruggeleverde stroom met
de verbruikte stroom op uw daltarief telwerk. Indien uw meter terugdraait als u teruglevert, dan registreert de
meter altijd uw netto verbruik. Dit betekent dat de meter zelf de teruggeleverde stroom verrekent met de
stroom die u verbruikt.
Terugleververgoeding (na saldering)
Indien u op jaarbasis meer teruglevert dan verbruikt, dan gelden de volgende voorwaarden:
Bij enkeltarief (als uw meter één (actief) telwerk heeft) is de terugleververgoeding gelijk aan het kale enkel
leveringstarief (exclusief overheidsheffingen, inclusief btw).
Bij dubbeltarief (als uw meter twee (actieve) telwerken heeft) is de terugleververgoeding gelijk aan het
kale dal leveringstarief (exclusief overheidsheffingen, inclusief btw).
Meer informatie hierover vindt u op de website www.innovaenergie.nl.
Wijze van betaling
De door u verschuldigde vergoedingen, termijnbedragen en kosten dient u bij vooruitbetaling en via
automatische incasso, overschrijvingskaart of internetbankieren te voldoen. Er zijn geen kosten verbonden
aan automatische incasso. Bij betaling met een overschrijvingskaart of internetbankieren brengen wij een
bedrag van € 3,02 (inclusief btw) per nota in rekening voor de verwerking van uw betaling. Deze kosten
worden naar rato verdeeld over uw aansluitingen.
Indien u heeft gekozen voor automatische incasso, dan heeft u Innova (tot wederopzegging) gemachtigd
om de kosten voor de levering van stroom en/of gas en de kosten van uw netbeheerder automatisch één
keer per maand rond dezelfde datum van uw rekening af te schrijven.
Waarborgsom / andere financiële garanties
Met u is een waarborgsom afgesproken van €
De waarborgsom zal worden geretourneerd na
afloop van het contract. Een eventueel te betalen bedrag op de eindnota wordt verrekend met de
waarborgsom.
Uw voorwaarden
Uw Innova Energie Modelcontract bestaat uit:
• Deze bevestigingsbrief;
• De Modelcontractvoorwaarden (Bijlage A1);
• De ten tijde van het aangaan van het contract geldende tarieven en Productvoorwaarden (Bijlage A2);
• De Algemene leveringsvoorwaarden (Bijlage B1);
• De Kwaliteitscriteria van Innova Energie (Bijlage B2);
• Het Modelformulier voor ontbinding (Bijlage C);
De algemene voorwaarden en de kwaliteitscriteria zijn na te lezen op www.innovaenergie.nl. U kunt de
voorwaarden ook kosteloos opvragen bij onze klantenservice.
Bewaart u de bevestigingsbrief en Bijlagen A1, A2, B1 en B2 goed bij uw administratie.
3/4
❖ ✁✂
✁✁✂❞✇✂❡ ✆✝
✷✞✟✠ ✡❈✂❞✌✌❡
❚✿ ✍✆✍ ✎ ✏✍ ✠✑ ✑✠✍
❋✿ ✍✆✍ ✎ ✏✷ ✍✏ ✑✠✍
❑❧✌❞t✂❞✒✂r✓✂❅✔❞❞✕✈✌❛❞✂r✂✳❞❧
✇✇✇✳✔❞❞✕✈✌❛❞✂r✂✳❞❧
❇✖✗ ✙✚✚✛✙✜✛✚✛❇✜✛
✢❱✢ ✚✥✣✥✤✦✣✜
documenten
Bedenktijd
Indien u alsnog wilt afzien van dit contract, dan kunt u dit kosteloos doen door binnen 14 kalenderdagen na
ontvangst van deze bevestiging een verzoek tot annulering in te dienen. Hiervoor mag u gebruik maken van het
bijgevoegde ‘modelformulier voor ontbinding/herroeping’. Meer informatie over het recht op bedenktijd en de
voorwaarden daarbij kunt u vinden in de Modelcontractvoorwaarden.
Stroometiket
De levering van elektriciteit is groen en van gas grijs. De opwekkingsbronnen zijn te vinden onder het
stroometiket zoals vermeld op www.innovaenergie.nl.
Wettelijk verplichte bepalingen
Wij hanteren de Gedragscode Consument en Energieleverancier 2015 en de Gedragscode Leveranciers
Slimme Meters 2012. Of nieuwe versies van deze gedragscodes. Op www.innovaenergie.nl en
www.energie-nederland.nl vindt u deze gedragscodes.
Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Energie en de Geschillencommissie Energie Zakelijk.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor stroom- en gasstoringen. Indien u een storing heeft, kunt u contact
opnemen met het Nationaal Storingsnummer 0800 - 9009 (gratis + uw gebruikelijke belkosten).
Wij administreren energiecontracten zoveel mogelijk digitaal.
Het energiecontract wordt in de Nederlandse taal met u gesloten.
Wij vernemen het graag van u
Mocht u vragen over uw overstap hebben dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice, deze is te
bereiken op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur op telefoonnummer 070 - 301 66 10 of per e-mail naar
klantenservice@innovaenergie.nl.
Wij verheugen ons op het bouwen van een langdurige relatie met u als klant.
Met vriendelijke groet,
Klantrelaties Innova Energie
4/4
❖ ✁✂
✁✁✂❞✇✂❡ ✆✝
✷✞✟✠ ✡❈✂❞✌✌❡
❚✿ ✍✆✍ ✎ ✏✍ ✠✑ ✑✠✍
❋✿ ✍✆✍ ✎ ✏✷ ✍✏ ✑✠✍
❑❧✌❞t✂❞✒✂r✓✂❅✔❞❞✕✈✌❛❞✂r✂✳❞❧
✇✇✇✳✔❞❞✕✈✌❛❞✂r✂✳❞❧
❇✖✗ ✙✚✚✛✙✜✛✚✛❇✜✛
✢❱✢ ✚✥✣✥✤✦✣✜
powertip energie , groen energie image

Als u wilt dat ons
deskundig team u
helpt, kunt u ons uw contactgegevens sturen. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.