Innova Energie Modelcontractvoorwaarden (bijlage A1)

Innova Energie Modelcontractvoorwaarden (bijlage A1)

2021

documenten
Innova Energie Modelcontractvoorwaarden (bijlage A1)
1. Energielevering
Deze Modelcontractvoorwaarden zijn van toepassing op de levering van elektriciteit en/of gas aan
kleinverbruikers door Innova Energie B.V., gevestigd te (2491 AC) Den Haag aan de Oude Middenweg 75
(hierna: “Innova” of “Wij”).
U kunt u aanmelden voor dit Modelcontract indien u over een elektriciteitsaansluiting tot en met 3 x 80
ampère en/of over een gasaansluiting tot maximaal 40 m³ (n) per uur beschikt.
2. Tarieven en betaling
2.1. Wijzigingen variabele leveringskosten: 2 keer per jaar
De variabele leveringskosten (de tarieven per kWh en m3) en de vaste leveringskosten behorende bij het
Modelcontract worden door marktontwikkelingen beïnvloed.
Innova kan de variabele leveringskosten en de vaste leveringskosten aanpassen op 1 januari en 1 juli van
elk jaar.
Redenen hiervoor zijn overheidsbesluiten en ontwikkelingen op de markt voor elektriciteit of gas,
waaronder prijsontwikkeling op de groothandelsmarkten voor elektriciteit of gas, wijzigingen met
betrekking tot marge en prijs- en inkooprisico’s, wijzigingen in de kostenstructuur voor het betreffende
product en wijzigingen in onze algemene kostenstructuur.
Ook andere, uitzonderlijke, omstandigheden kunnen een reden zijn om de variabele leveringskosten en de
vaste leveringskosten te veranderen, in dat geval zal deze reden duidelijk aan u uitgelegd worden.
Bij onvoorziene wijzigingen in de marktomstandigheden kan Innova de leveringskosten ook op andere
momenten aanpassen.
2.2. Aankondiging wijzigingen variabele leveringskosten
Bij wijzigingen per 1 januari en per 1 juli wordt u tijdig voor de wijziging persoonlijk geïnformeerd over de
nieuwe leveringskosten.
Ook bij onvoorziene tussentijdse wijzigingen (anders dan op 1 januari en 1 juli) als bedoeld in artikel 2.1
van deze Modelcontractvoorwaarden informeert Innova u hierover persoonlijk en tijdig voor de
tariefwijziging.
De meest recente tarieven zijn altijd te vinden op de website www.innovaenergie.nl onder het kopje
“Modelcontract”.
2.3. Betalingsvoorwaarden
De betalingsvoorwaarden verbonden aan het leveren van energie zijn:
U betaalt voor de elektriciteit en/of het gas dat u van ons geleverd krijgt, inclusief overheidsheffingen en
belastingen. U betaalt ons ook de netbeheerkosten.
U betaalt iedere maand een termijnbedrag. Uw eerste nota voor u termijnbedrag wordt berekend naar
rato van het aantal kalenderdagen dat de levering in de maand is gestart.
Minimaal één keer per jaar krijgt u van ons een jaarnota waarop alle kosten staan die u aan ons
verschuldigd bent. Op deze jaarnota staan ook de termijnbedragen die u moest betalen voor de
leveringsperiode waarop de jaarnota betrekking heeft. Wij berekenen dan hoeveel u terug krijgt of hoeveel
u nog moet betalen.
De door u verschuldigde vergoedingen, termijnbedragen en kosten dient u bij vooruitbetaling en via
automatische incasso, overschrijvingskaart of internetbankieren te voldoen. Er zijn geen kosten verbonden
aan automatische incasso. Bij betaling met een overschrijvingskaart of internetbankieren brengen wij een
bedrag van € 3,02 (inclusief btw) per nota in rekening voor de verwerking van uw betaling. Deze kosten
worden naar rato verdeeld over uw aansluitingen.
Wij bepalen de hoogte van de termijnbedragen. Wilt u een ander termijnbedrag betalen? Neem dan met
ons contact op. In bijzondere situaties kunnen wij besluiten om uw termijnbedrag vaker dan één keer per
jaar aan te passen.
Innova hanteert een betaaltermijn van veertien kalenderdagen.
1/3
❖ ✁✂
✁✁✂❞✇✂❡ ✆✝
✷✞✟✠ ✡❈✂❞✌✌❡
❚✿ ✍✆✍ ✎ ✏✍ ✠✑ ✑✠✍
❋✿ ✍✆✍ ✎ ✏✷ ✍✏ ✑✠✍
❑❧✌❞t✂❞✒✂r✓✂❅✔❞❞✕✈✌❛❞✂r✂✳❞❧
✇✇✇✳✔❞❞✕✈✌❛❞✂r✂✳❞❧
❇✖✗ ✙✚✚✛✙✜✛✚✛❇✜✛
✢❱✢ ✚✥✣✥✤✦✣✜
documenten
Indien u heeft gekozen voor automatische incasso, dan heeft u Innova (tot wederopzegging) gemachtigd
om de kosten voor de levering van stroom en/of gas en de kosten van uw netbeheerder automatisch één
keer per maand rond dezelfde datum van uw rekening af te schrijven.
Betaalt u te laat? Dan informeren wij u eerst schriftelijk of digitaal dat u in verzuim bent. U krijgt dan nog
veertien kalenderdagen de tijd om te betalen zonder dat wij hiervoor extra kosten in rekening brengen.
Ook informeren wij u over de gevolgen als u niet alsnog binnen deze veertien kalenderdagen betaalt. Dan
moet u ons de gewone wettelijke rente betalen. Ook moet u ons buitengerechtelijke incassokosten
betalen. Gebruikt u de elektriciteit en/of het gas voor iets anders dan uw huishouden? Dan hoeven wij u
niet eerst schriftelijk of digitaal te informeren en betaalt u onmiddellijk de wettelijke rente en
buitengerechtelijke incassokosten.
Als u binnen de betaaltermijn van de eerste herinnering uw betalingsverplichting niet nakomt, brengen wij
aanmaningskosten van minimaal € 15,00 (incl. btw) per niet betaalde nota in rekening. Eventueel volgt nog
een (slot)sommatie.
Als een vordering ter incasso wordt aangeboden aan een derde partij, kan deze partij extra kosten in
rekening brengen.
De totale buitengerechtelijke kosten voor een aanmaning, een (slot)sommatie en de kosten van een derde
partij zijn maximaal de wettelijk toegestane buitengerechtelijke kosten per nota.
U ontvangt uw nota standaard op uw e-mailadres. Indien er bij ons geen e-mailadres geregistreerd staat,
ontvangt u de nota per post.
2.4 Waarborgsommen/financiële garanties
Innova spreekt alleen een waarborgsom/financiële garantie met u af, nadat wij u voor het sluiten van de
overeenkomst hierover en de daarbij geldende voorwaarden hebben geïnformeerd. In dat geval vindt u deze
afspraak ook in de bevestigingsbrief.
3. Looptijd en opzegging
Het contract wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
3.1. Start levering
De levering start aansluitend op het moment dat uw contract met uw oude leverancier rechtsgeldig eindigt of
op de datum die u ons als gewenste startdatum heeft opgegeven. Het moment waarop de levering start wordt
met u overeengekomen. In de bevestigingsbrief wordt de overeengekomen startdatum bevestigd.
3.2 Bedenktijd
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te
annuleren.
De bedenktijd eindigt 14 dagen na de ontvangst van uw bevestigingsbrief.
Om gebruik te maken van uw recht op bedenktijd, moet u ons,
Naam
Innova Energie B.V.
Adres
Oude Middenweg 75
2491 AC Den Haag
telefoonnummer
070 - 301 66 10
fax
070 - 320 36 10
e-mailadres
klantenservice@innovaenergie.nl
(bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te annuleren. U
kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde “modelformulier voor ontbinding/herroeping”, maar bent
hiertoe niet verplicht.
Om van de bedenktermijn gebruik te maken volstaat het om uw mededeling betreffende uw annulering te
verzenden voordat de bedenktermijn eindigt.
2/3
❖ ✁✂
✁✁✂❞✇✂❡ ✆✝
✷✞✟✠ ✡❈✂❞✌✌❡
❚✿ ✍✆✍ ✎ ✏✍ ✠✑ ✑✠✍
❋✿ ✍✆✍ ✎ ✏✷ ✍✏ ✑✠✍
❑❧✌❞t✂❞✒✂r✓✂❅✔❞❞✕✈✌❛❞✂r✂✳❞❧
✇✇✇✳✔❞❞✕✈✌❛❞✂r✂✳❞❧
❇✖✗ ✙✚✚✛✙✜✛✚✛❇✜✛
✢❱✢ ✚✥✣✥✤✦✣✜
documenten
Leveringskosten na start levering indien u gebruik maakt van de bedenktermijn
Wanneer u tijdens de bedenktermijn gebruik maakt van uw wettelijk recht de overeenkomst te annuleren
nadat de levering is begonnen, bent u voor het reeds geleverde een vergoeding verschuldigd op voorwaarde
dat u:
Uitdrukkelijk, en, indien de overeenkomst buiten de verkoopruimte is gesloten, schriftelijk of op andere
duurzame gegevensdrager, heeft verzocht om tijdens de bedenktijd met levering te beginnen; en
Bent geïnformeerd over het feit dat u de kosten voor levering moet betalen als u besluit gebruik te maken
van uw recht op bedenktijd
3.3. Beëindiging contract
Dit contract kunt u beëindigen door opzegging bij Innova of via uw nieuwe leverancier. Opzegging is kosteloos.
De opzegtermijn bedraagt 30 kalenderdagen.
Wanneer u de opzegging niet via uw nieuwe leverancier laat doen, maar zelf wenst op te zeggen, dan kunt u dit
op de volgende manieren doen:
telefonisch via 070 - 301 66 10 (uw gebruikelijke belkosten), bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00
uur;
per e-mail via klantenservice@innovaenergie.nl;
per post via een verzoek gericht aan Innova Energie B.V., Oude Middenweg 75, 2491 AC Den Haag..
4. Privacy
Innova verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om persoonsgegevens. Uw gegevens gebruiken wij
voor het accepteren van uw aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, en risicobeheer.
Wij gebruiken uw gegevens ook voor e-mailberichten ter promotie van producten of diensten van Innova. Dit
doen wij alleen als wij u bij de aanvraag in de gelegenheid hebben gesteld aan te geven dat u geen prijs stelt op
informatie over producten en diensten van Innova, en u van deze gelegenheid geen gebruik heeft gemaakt.
Wij zullen deze gegevens niet doorverkopen aan derden of aan u e-mailberichten versturen namens derden.
Bij ieder bericht dat u van ons ontvangt zit een mogelijkheid om u af te melden. Dit kan via een afmeldlink in de
mail of een verwijzing in het bericht naar een locatie op de website www.innovaenergie.nl waar u zich kan
afmelden. Als u zich heeft afgemeld zullen wij u niet meer benaderen met commerciële e-mailberichten.
5. Voorwaarden
Op het contract zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
De geldende Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers;
De Modelcontractvoorwaarden; en
De Kwaliteitscriteria van Innova Energie.
De ten tijde van het aangaan van het contract geldende tarieven en Productvoorwaarden.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de Modelcontractvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden, geldt
hetgeen is vermeld in de Modelcontractvoorwaarden.
3/3
❖ ✁✂
✁✁✂❞✇✂❡ ✆✝
✷✞✟✠ ✡❈✂❞✌✌❡
❚✿ ✍✆✍ ✎ ✏✍ ✠✑ ✑✠✍
❋✿ ✍✆✍ ✎ ✏✷ ✍✏ ✑✠✍
❑❧✌❞t✂❞✒✂r✓✂❅✔❞❞✕✈✌❛❞✂r✂✳❞❧
✇✇✇✳✔❞❞✕✈✌❛❞✂r✂✳❞❧
❇✖✗ ✙✚✚✛✙✜✛✚✛❇✜✛
✢❱✢ ✚✥✣✥✤✦✣✜
powertip energie , groen energie image

Als u wilt dat ons
deskundig team u
helpt, kunt u ons uw contactgegevens sturen. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.