Productvoorwaarden Kleinverbruikers

Productvoorwaarden Kleinverbruikers

2021

documenten
Productvoorwaarden
Kleinverbruikers
1. Begrippen en toelichting
EAN-code
De EAN-code is een uniek nummer waarmee wij uw aansluiting kunnen
herkennen.
Meterstanden
Dit zijn de begin- en eindstanden die wij gebruikt hebben om uw
verbruik in de afgelopen periode te berekenen.
Deze hebben wij van u of rechtstreeks via uw slimme meter ontvangen.
Mocht dat niet gelukt zijn dan is er sprake van een schatting en wordt
dit aangegeven.
Leveringskosten
De kosten die wij u in rekening brengen voor de levering van energie
bestaan uit:
-
vaste leveringskosten, zijnde kosten ongeacht de hoogte van uw
verbruik en
-
variabele leveringskosten, zijnde de kosten voor de door u
verbruikte eenheden (kWh of m³) vermenigvuldigd met de met u
overeengekomen prijs.
Enkeltarief,
Uw elektriciteitstarief hangt af van uw elektriciteitsmeter.
normaaltarief en
U betaalt het enkeltarief als uw meter één (actief) telwerk heeft. Al het
daltarief
verbruik wordt tegen dezelfde prijs (het enkeltarief) afgerekend.
Wanneer uw meter twee (actieve) telwerken heeft, betaalt u het
dubbeltarief. Voor het verbruik in de daluren betaalt u het daltarief. In
de overige uren betaalt u dan het normaaltarief.
De daluren zijn van 23:00 tot 07:00 uur op werkdagen, in het weekend
en op erkende feestdagen (1 januari, tweede paasdag, Koningsdag,
Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag). In
delen van Noord-Brabant en Limburg beginnen de daluren op
werkdagen om 21:00 uur. Dit is afhankelijk van uw netbeheerder.
Terugleververgoeding
Wanneer u zelf elektriciteit opwekt (bijvoorbeeld met zonnepanelen)
kunt u dit direct in huis gebruiken. De elektriciteit die u niet direct
gebruikt, levert u aan het openbare net via uw aansluiting. Dit heet
teruglevering.
Gebruikt u op een bepaald moment meer elektriciteit dan u kunt
opwekken, dan gebruikt u elektriciteit uit het openbare net. De door u
teruggeleverde en verbruikte hoeveelheid elektriciteit mag u op
jaarbasis tegen elkaar wegstrepen. Dat noemen we salderen. U betaalt
dus alleen uw netto verbruik per jaar¹.
Blijkt na deze verrekening dat u meer elektriciteit heeft teruggeleverd
dan verbruikt (overschot aan teruglevering) dan ontvangt u voor de
Pagina 1 van 5
❖ ✁✂
✁✁✂❞✇✂❡ ✆✝
✷✞✟✠ ✡❈✂❞✌✌❡
❚✿ ✍✆✍ ✎ ✏✍ ✠✑ ✑✠✍
❋✿ ✍✆✍ ✎ ✏✷ ✍✏ ✑✠✍
❑❧✌❞t✂❞✒✂r✓✂❅✔❞❞✕✈✌❛❞✂r✂✳❞❧
✇✇✇✳✔❞❞✕✈✌❛❞✂r✂✳❞❧
❇✖✗ ✙✚✚✛✙✜✛✚✛❇✜✛
✢❱✢ ✚✥✣✥✤✦✣✜
documenten
extra teruggeleverde elektriciteit van ons een redelijke
terugleververgoeding.
¹ Niet alle meters registreren de teruggeleverde elektriciteit apart (de meter kan
bijvoorbeeld ook ‘achteruitlopen’ als u teruglevert aan het net). Uw jaarlijkse meterstand
is dan meteen uw netto verbruik.
Gastarief
Uw gastarief is afhankelijk van uw gasprofiel en regiotoeslag gas. U
betaalt het tarief voor gasprofiel 1 (G1) als u een aansluiting heeft met
een standaard jaarverbruik van minder dan 5.000 m3 en een gasmeter
G6 of kleiner.
Heeft u een aansluiting met een standaard jaarverbruik vanaf 5.000 m3
en/of een gasmeter groter dan G6 en kleiner dan G40? Dan betaalt u
het tarief voor gasprofiel 2 (G2).
De netbeheerder stelt jaarlijks op de eerste werkdag van januari het
gasprofiel van de gebruiker vast.
Regiotoeslag gas
Een toeslag voor het transport van gas over het landelijk transportnet.
Het bedrag van de regiotoeslag gas is afhankelijk van de regio van het
leveringsadres.
Correctiefactoren gas
De meterstand op uw gasmeter wordt achteraf gecorrigeerd voor
calorische waarde en (eventueel) voor temperatuur en hoogteligging:
1.
De calorische waarde is de hoeveelheid energie in een kubieke
meter (m3) aardgas. Uw netbeheerder stelt maandelijks de
calorische waarde van het geleverde gas vast.
2.
Het volume van het geleverde gas is afhankelijk van de
temperatuur in uw gasmeter. Als uw gasmeter niet corrigeert voor
de temperatuur van de geleverde gas, corrigeren wij het met een
standaardfactor.
3.
Het volume van het geleverde gas is afhankelijk van de
hoogteligging van uw gasmeter. Afhankelijk van de hoogte boven
NAP corrigeren wij het met een standaardfactor.
Wanneer er sprake is van een van bovenstaande correcties wordt deze
verrekend via aanpassing van de gemeten hoeveelheid.
Netbeheerkosten
Dit zijn de kosten voor uw aansluiting en het transport door de
netbeheerder. De opbouw van deze kosten vindt u op de website van
uw netbeheerder.
Het bedrag wordt door de leverancier namens de netbeheerder bij u in
rekening gebracht. Wie uw netbeheerder is, is op de nota aangegeven.
Overheidsheffingen
De overheid heft per kWh en m3:
-
Energiebelasting: een heffing op elektriciteit en aardgas ingevoerd
om verbruikers te stimuleren zuinig en bewust met energie om te
gaan.
Pagina 2 van 5
❖ ✁✂
✁✁✂❞✇✂❡ ✆✝
✷✞✟✠ ✡❈✂❞✌✌❡
❚✿ ✍✆✍ ✎ ✏✍ ✠✑ ✑✠✍
❋✿ ✍✆✍ ✎ ✏✷ ✍✏ ✑✠✍
❑❧✌❞t✂❞✒✂r✓✂❅✔❞❞✕✈✌❛❞✂r✂✳❞❧
✇✇✇✳✔❞❞✕✈✌❛❞✂r✂✳❞❧
❇✖✗ ✙✚✚✛✙✜✛✚✛❇✜✛
✢❱✢ ✚✥✣✥✤✦✣✜
documenten
-
Opslag Duurzame Energie: een opslag op elektriciteit en gas
ingevoerd om de uitgaven ter stimulering van duurzame energie te
dekken.
Wij dragen deze bedragen af aan de Belastingdienst.
Vermindering energiebelasting Elk huishouden heeft een bepaalde hoeveelheid gas en elektriciteit
minimaal nodig, hierover hoeft u geen belasting te betalen. De
energiebelasting wordt daarom verminderd met een vast bedrag per
elektriciteitsaansluiting per verbruiksperiode van 12 maanden. Het
bedrag van de vermindering geldt alleen voor een WOZ-object met
een verblijfsfunctie (zoals een woning of kantoor).
Btw
De btw betaalt u over alle leveringskosten, de netbeheerkosten én
over de overheidsheffingen.
Termijnbedrag
Wij berekenen uw termijnbedrag op basis van uw verbruik in de
afgelopen periode en/of op basis van uw verwacht jaarverbruik, de
temperaturen van een gemiddelde winter, en de verwachte prijzen. Als
u verwacht dat uw verbruik de komende periode aanmerkelijk zal
wijzigen, dan raden wij u aan het termijnbedrag te laten aanpassen.
2. Tarieven
2.1 Vaste leveringstarieven
Als u met ons een contract heeft gesloten voor bepaalde tijd (met een vaste einddatum) met vaste
leveringstarieven, betaalt u voor elektriciteit een vast leveringstarief per kilowattuur (kWh) en voor gas een
vast leveringstarief per kubieke meter (m3). De vaste leveringstarieven wijzigen niet tijdens de looptijd van
uw contract. Deze bepaling geldt niet voor wijziging van de tarieven in de volgende gevallen:
• als de overheid de overheidsheffingen en/of btw wijzigt;
• als de netbeheerder de netbeheerkosten wijzigt;
• bij eventuele splitsing van het gasprofiel en/of wijziging van de regiotarieven;
• vanwege een overheidsmaatregel.
2.2 Variabele leveringstarieven
Als u met ons een contract heeft gesloten voor onbepaalde tijd (zonder vaste einddatum) met variabele
leveringstarieven, betaalt u voor elektriciteit een variabel leveringstarief per kilowattuur (kWh) en voor gas
een variabel leveringstarief per kubieke meter (m3). De variabele leveringstarieven kunnen wijzigen. Dit
gebeurt gewoonlijk elk jaar op 1 januari en 1 juli. De voorwaarden voor tariefwijzigingen vindt u in de
contractvoorwaarden en de meest actuele tarieven vindt u op onze website www.innovaenergie.nl.
3. Terugleververgoeding en salderen
Als u zelf elektriciteit opwekt en eventueel een deel daarvan teruglevert aan het elektriciteitsnet, dan moet
u uw productie-installatie registreren via www.energieleveren.nl. Op deze wijze heeft uw netbeheerder de
juiste gegevens om het elektriciteitsnet optimaal te beheren, wat belangrijk is voor de veiligheid van het
netwerk, zowel voor u als voor de monteur.
Pagina 3 van 5
❖ ✁✂
✁✁✂❞✇✂❡ ✆✝
✷✞✟✠ ✡❈✂❞✌✌❡
❚✿ ✍✆✍ ✎ ✏✍ ✠✑ ✑✠✍
❋✿ ✍✆✍ ✎ ✏✷ ✍✏ ✑✠✍
❑❧✌❞t✂❞✒✂r✓✂❅✔❞❞✕✈✌❛❞✂r✂✳❞❧
✇✇✇✳✔❞❞✕✈✌❛❞✂r✂✳❞❧
❇✖✗ ✙✚✚✛✙✜✛✚✛❇✜✛
✢❱✢ ✚✥✣✥✤✦✣✜
documenten
Wijze van salderen
U mag de door u teruggeleverde en verbruikte hoeveelheid elektriciteit op jaarbasis tegen elkaar
wegstrepen. Het tarief voor de teruggeleverde elektriciteit is gelijk aan het leveringstarief (inclusief
overheidsheffingen en btw; exclusief vaste leveringskosten). Bij dubbeltarief salderen wij de door u
teruggeleverde elektriciteit eerst met de hoeveelheid verbruikte energie op uw normaaltarieftelwerk.
Vervolgens salderen wij de door u teruggeleverde elektriciteit met de verbruikte elektriciteit op uw
daltarieftelwerk. Als uw meter terugdraait als u energie teruglevert, dan registreert uw meter altijd uw
netto verbruik. Dit betekent dat de meter zelf de teruggeleverde elektriciteit verrekent met de elektriciteit
die u verbruikt.
Terugleververgoeding
Als u op jaarbasis meer energie teruglevert dan verbruikt, dan is de terugleververgoeding na saldering gelijk
aan het kale enkeltarief als u een meter heeft met één actief telwerk. Heeft u een meter met twee actieve
telwerken? Dan is de terugleververgoeding na saldering gelijk aan het kale daltarief.
De terugleververgoeding is exclusief overheidsheffingen en inclusief btw.
4. Welke informatie ontvangen wij van u?
Wij ontvangen van u informatie die wij nodig hebben om u elektriciteit en/of gas te kunnen leveren en de
kosten hiervoor in rekening te kunnen brengen. Verandert er iets in uw situatie of gebeurt er iets dat
belangrijk is voor het leveren van elektriciteit en/of gas? Geef dit dan onmiddellijk aan ons door.
Voorbeelden van dergelijke situaties zijn:
• naamswijziging;
• wijziging van uw e-mailadres;
• wijziging van uw factuuradres;
• wijziging van uw rekeningnummer;
• defect van uw elektriciteits- of gasmeter of een verbroken verzegeling;
• een verwachte wijziging in uw elektriciteits- en/of gasverbruik;
• u gaat zelf elektriciteit opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen.
Wij geven deze wijzigingen en situaties door aan uw netbeheerder als wij dit verplicht zijn. Ook gelden de
bepalingen van artikel 54 van de Elektriciteitswet en artikel 22 van de Gaswet. Dat betekent het volgende:
• Als u overstapt naar een nieuwe energieleverancier, dan geeft u de meterstanden door aan de
nieuwe energieleverancier.
• Als u gaat verhuizen, dan geeft u de meterstanden van uw oude en nieuwe adres aan ons door.
De wijze waarop wij met uw (persoons)gegevens omgaan, kunt u vinden en downloaden op
www.innovaenergie.nl.
5. Stroometiket
De levering van elektriciteit is groen en van gas grijs. Ons stroometiket op www.innovaenergie.nl laat zien in
welke verhouding wij uw elektriciteit uit welke energiebronnen winnen.
Pagina 4 van 5
❖ ✁✂
✁✁✂❞✇✂❡ ✆✝
✷✞✟✠ ✡❈✂❞✌✌❡
❚✿ ✍✆✍ ✎ ✏✍ ✠✑ ✑✠✍
❋✿ ✍✆✍ ✎ ✏✷ ✍✏ ✑✠✍
❑❧✌❞t✂❞✒✂r✓✂❅✔❞❞✕✈✌❛❞✂r✂✳❞❧
✇✇✇✳✔❞❞✕✈✌❛❞✂r✂✳❞❧
❇✖✗ ✙✚✚✛✙✜✛✚✛❇✜✛
✢❱✢ ✚✥✣✥✤✦✣✜
documenten
6. Wettelijk verplichte bepalingen
• Wij hanteren de Gedragscode Consument en Energieleverancier 2015 en de Gedragscode
Leveranciers Slimme Meters 2012 of nieuwe versies van deze gedragscodes. Op
www.innovaenergie.nl en www.energie-nederland.nl vindt u deze gedragscodes.
• Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Energie en de Geschillencommissie Energie
Zakelijk.
• Wij zijn niet verantwoordelijk voor elektriciteits- en gasstoringen. Als u een storing heeft, kunt u
contact opnemen met het Nationaal Storingsnummer 0800 - 9009 (lokaal tarief).
• Wij administreren energiecontracten zoveel mogelijk digitaal.
• Het energiecontract wordt in de Nederlandse taal met u gesloten.
7. Slotbepaling
Bepaalt een rechter dat een bepaling uit deze Productvoorwaarden nietig of niet bindend is? Dan blijven de
andere bepalingen uit deze Productvoorwaarden geldig.
Pagina 5 van 5
❖ ✁✂
✁✁✂❞✇✂❡ ✆✝
✷✞✟✠ ✡❈✂❞✌✌❡
❚✿ ✍✆✍ ✎ ✏✍ ✠✑ ✑✠✍
❋✿ ✍✆✍ ✎ ✏✷ ✍✏ ✑✠✍
❑❧✌❞t✂❞✒✂r✓✂❅✔❞❞✕✈✌❛❞✂r✂✳❞❧
✇✇✇✳✔❞❞✕✈✌❛❞✂r✂✳❞❧
❇✖✗ ✙✚✚✛✙✜✛✚✛❇✜✛
✢❱✢ ✚✥✣✥✤✦✣✜
powertip energie , groen energie image

Als u wilt dat ons
deskundig team u
helpt, kunt u ons uw contactgegevens sturen. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.